VŠB-TUO VŠB – Technická univerzita Ostrava FBI Fakulta bezpečnostního inženýrství

2018

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TL01000470 Potenciální dopady Průmyslu 4.0 na pracovní pozice Operátorů 3.0 a terciální vzdělávání s ohledem na bezpečnostní inženýrství 2018 2021
VH20182021035 Bezpečná jízda zásahové požární techniky k zásahu 2018 2021
VH20182021037 Mapování rizik na území České republiky 2018 2021
FV20485 Modifikovaný biochar-grafenoxid pro pokročilé aplikace 2018 2020
VH20182020032 Analýza bezpečnostních přístupů v oblasti navrhování požární bezpečnosti staveb a návrh řešení pro ČR 2018 2020
VH20182020042 Ochrana obyvatelstva v územním plánování a při stanovení technických podmínek pro navrhování staveb 2018 2020
Hodnocení nebezpečnosti nanočástic na pracovištích a možnosti prevence 2018 2020
Vývoj nástrojů pro posuzování pracovních rizik s využitím webové platformy OiRA pro účely malých podniků, mikropodniků a OSVČ v ČR 2018 2020

2017

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
VI20172020060 Teroristická hrozba vyvolané chemické havárie a zranitelnosti společnosti 2017 2020
VI20172020103 Bezpečnost tlakových láhví v pracovních podmínkách a možnosti zneškodnění tlakové láhve průstřelem 2017 2020
LTC17071 Dekompoziční cesty chytrých paliv studované infračervenou spektroskopií 2017 2019
VI20172019081 Speciální nálože pro zvýšení efektivity zásahů jednotek HZS 2017 2019
Řidič profesionál - aplikovaný výzkum měřitelného hodnocení schopností a dovedností řidičů bezpečnostních složek státu 2017 2019
CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_013/0001136 Krizové řízení v příhraničních oblastech 2017 2018
RPP2017/144 Inovace předmětu Ochrana před zářením I. 2017 2017
RPP2017/182 Inovace předmětu Zkušebnictví a certifikace 2017 2017
RPP2017/189 Inovace předmětu Stroje, zařízení a technologie 2017 2017
RPP2017/203 Multimedializace rozvoje požáru v místnosti 2017 2017
RPP2017/208 Inovace předmětu Metody rizikového inženýrství 2017 2017
RPP2017/210 Inovace předmětu Posuzování vlivů na životní prostředí 2017 2017
Příprava projektu Vícesložkové monitorování nebezpečných látek v plynné fázi 2017 2017

2016

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
RPP2016/130 Učební pomůcky pro zvýšení efektivity a atraktivity výuky nových předmětů na FBI 2016 2016
RPP2016/135 Inovace předmětu Ochrana životního prostředí v podniku 2016 2016
RPP2016/138 Inovace předmětu Analýza nebezpečí a rizik II. 2016 2016
RPP2016/54 Inovace předmětu Fyziologie studijních oborů Fakulty bezpečnostního inženýrství 2016 2016
RPP2016/72 Inovace předmětu Prevence havárií a nehod 2016 2016
RPP2016/83 Inovace předmětu Zkušebnictví a certifikace 2016 2016

2015

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
VI20152019030 Výzkum a vývoj podávacího agregátu vysokokapacitního modulu čerpání 2015 2019
VI20152019047 Vývoj záchranných destrukčních náloží pro likvidaci staticky narušených budov 2015 2019
VI20152019049 RESILIENCE 2015: Dynamické hodnocení odolnosti souvztažných subsystémů kritické infrastruktury 2015 2019
VI20162019034 Výzkum a vývoj ověřených modelů požáru a evakuace osob a jejich praktická aplikace při posuzování požární bezpečnosti staveb 2015 2019
VF20152016047 Nástroje resilience jako moderní metody snižování rizik katastrof v environmentální bezpečnosti 2015 2016
FRVS2015/173 Inovace předmětu Pracovní rizika pro zvýšení kompetencí studentů v praktické aplikaci 2015 2015
FRVS2015/198 Inovace předmětu Výbušniny a účinky výbuchů 2015 2015
FRVS2015/48 Multimedializace předmětu Organizace a řízení v PO 2015 2015
ROZP201597 Laboratoř pro zkoumání balistických jevů 2015 2015

2014

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
LD14041 Expozice nanomateriálům, hodnocení a management rizik v souvislosti s QSAR/QNTR 2014 2016
2.2 ITS03/742 Simulátor TL - 410 NG FNPT 2014 2015
FRVS2014/109 Inovace studijního předmětu Počítačové praktikum 2014 2014
FRVS2014/144 Inovace předmětu Právní a technické předpisy BP-Bc. pro zvýšení porozumění a aktivity studentů 2014 2014
FRVS2014/146 Inovace výuky protivýbuchové prevence 2014 2014
FRVS2014/227 Podpora pedagogické práce akademických pracovníků do 35 let na vysoké škole 2014 2014

2013

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
VG20132015111 Výzkum vysokokapacitního modulu čerpání za mimořádných situací 2013 2015
VG20132015128 Zvýšení environmentální bezpečnosti prevencí zneužití průmyslových chemických látek k terorismu 2013 2015
VG20132015131 Zefektivnění komunikace o rizicích pro zvýšení bezpečnosti obyvatel v rámci novelizace zákona o prevenci závažných havárií 2013 2015
CZ.1.07/3.2.07/04.0041 Prevence rizik v BOZP a koordinace na stavbách 2013 2014
FRVS2013/1458 Inovace technických studijních předmětů Fakulty bezpečnostního inženýrství v oblasti analýzy rizik území 2013 2013
ROZP2013/10 Organizace konferencí pro studenty doktorského studia 2013 2013
ROZP2013/11 Zahraniční doktorandi na Fakultě bezpečnostního inženýrství 2013 2013
ROZP2013/12 Rozvoj optických metod pro analýzu nebezpečných látek v pracovním a životním prostředí 2013 2013
ROZP2013/13 Propagace a marketingová komunikace na FBI 2013 2013

2012

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.1.07/3.2.07/03.0050 Zabezpečení přípravy lektorů dalšího vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech v Moravskoslezském kraji 2012 2015
TA02010488 Požárně odolné konstrukce pro tunelové stavby s využitím lehkého betonu Liapor 2012 2015
Zabezpečení vodovodní sítě a objektů vodovodu proti 2012 2015
CZ.1.07/2.4.00/31.0049 Posilování partnerství a vzdělávání v oblasti bezpečnosti průmyslu 2012 2014
CZ.1.07/3.2.07/03.0117 Další vzdělávání lektorů v oblasti bezpečnostních postupů na letišti v MSK – AERO SECURE 2012 2014
TA02030441 Virtuální simulace evakuačních a transportních procesů chodců 2012 2014
VG20122014061 Improvizované ukrytí, varování a informování obyvatelstva v prostorech staveb pro shromažďování většího počtu osob 2012 2014
VG20122014074 Specifické posouzení vysoce rizikových podmínek požární bezpečnosti s využitím postupů požárního inženýrství 2012 2014
VG20122014082 Vodní nálože 2012 2014
ROZP2012/ Rozvoj laboratoří FBI 2012 2012
TD010097 Optimalizace inspekčních a kontrolních postupů u nebezpečných chemických instalací, včetně vývoje specifického kontrolního nástroje 2012 2012

2011

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GAP108/11/1312 Vytváření speciálních tenkých vrstev UV-Vis-NIR transparentních dielektrik pomocí ablace repetičním kapilárním XUV laserem 2011 2016
VF20112015018 Bezpečnost občanů - krizové řízení (2011 - 2015, NV0/VF) 2011 2015
CZ.1.05/4.1.00/04.0202 Celková rekonstrukce FBI - II. etapa 2011 2014
CZ.1.07/2.2.00/15.0476 Inovace studia v oblasti bezpečnosti dopravy 2011 2014
CZ 1.07/2.2.00/15.0142 Pokročilé softwarové nástroje ve stavebním inženýrství 2011 2013
LD11012 Kombinované modely chemické kinetiky a fluidní dynamiky pro simulace procesů čistšího spalování 2011 2013
TA01010552 Využití membrán s nano-póry pro snižování zdravotních rizik VOC z malých vodních zdrojů 2011 2013
VF20112013019 Objektivizace hrozeb a rizik zařízení pro výrobu a přenos elektřiny 2011 2013
VG20112013069 Optimalizace stanovení zóny havarijního plánování a tvorby havarijních plánů na základě ohrožujících projevů nebezpečných chemických látek při provozních haváriích s ohledem na zvýšení ochrany obyvatelstva 2011 2013
Kombinované modely chemické kinetiky a fluidní dynamiky pro simulace procesů čistšího spalování 2011 2013
FRVS2011/2301 Modernizace výukových materiálů v oblasti experimentálního stanovení požárně-technických a mechanických charakteristik materiálů 2011 2011

2010

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
VG20102015043 Simulace procesů krizového managementu v systému celoživotního vzdělávání složek IZS a orgánů veřejné správy 2010 2015
VG20102015059 Vliv teroristického útoku na vybrané průmyslové technologie s nebezpečím výbuchu prachu 2010 2015
VG20102013036 Posouzení a standartizace fyzické ochrany objektu veřejných vysokých škol 2010 2013
ROZP2010/C4 Podpora výuky na technických vysokých a středních školách výukovým videoprogramem „Požární experiment na administrativní budově“ 2010 2010

2009

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FR-TI1/552 Výzkum a vývoj systému pro záchranu a přepravu osob v traumatickém a/nebo kontaminovaném stavu 2009 2012
FR-TI1/572 Výzkum a vývoj víceúčelového robotického transportéru pro záchranu osob a zásahy v krizových situacích, ve zvláště obtížných terénních a/nebo klimatických podmínkách 2009 2012

2008

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FRVS2008/1111 Laboratoř pokročilých spektroskopických technik v bezpečnostním inženýrství 2008 2008
FRVS2008/427 Rozšíření výukové laboratoře protivýbuchové ochrany a bezpečnosti průmyslu 2008 2008

2007

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
OC186 Vliv antropogenních aktivit na atmosférické cykly dusíkatých sloučenin, jejich management a legislativa 2007 2010
FRVS2007/1398 Inovace studijních předmětů Fakulty bezpečnostního inženýrství v oblasti nebezpečných látek a odpadů a jejich transportu 2007 2007
FRVS2007/1759 Inovace náplně a formy výuky v předměrech Stavební konstrukce a Stavební konstrukce a požární bezpečnost 2007 2007

2006

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
VD20062010A06 Výzkum nových principů a metod v rámci opatření ochrany obyvatelstva 2006 2010
2A-1TP1/044 Odstranění radonu z vody pocházející z malých vodních zdrojů 2006 2009
VD20062008A04 Procesní analýza zranitelnosdti prvků kritické infrastruktury 2006 2008
FRVS2006/2154 Inovace předmětu Analýza pracovních rizik 2006 2006
FRVS2006/2483 Rozvoj a inovace ergonomické laboratoře 2006 2006
FRVS2006/3166 Učebna krizového řízení 2006 2006
ROZP2006/371 Rozšíření nabídky výuky v kombinované formě studia bakalářského studijního programu "Požární ochrana a průmyslová bezpečnost" - studijní obor Bezpečnost práce a procesů, Technická bezpečnost osob a majetku a Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu 2006 2006
ROZP2006/372 Inovace a uskutečnění programu celoživotního vzdělávání Univerzity 3. věku "Požární ochrana a bezpečnost" 2006 2006
ROZP2006/373 Příprava systému praxí pro bakalářský studijní program Požární ochana a průmyslová bezpečnost v rámci strukturovaného studia 2006 2006
ROZP2006/374 Rozvoj strukturovaného studijního programu "Požární ochrana a průmyslová bezpečnost" 2006 2006
hs010602 Vypracování operativně taktické studie tunelu Vestec-Lahovice 2006 2006

2005

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FRVS2005/1310 Inovace studijních oborů Fakulty bezpečnostního inženýrství v oblasti prevence závažných havárií 2005 2005
FRVS2005/2038 Inovace studijních programů Fakulty bezpečnostního inženýrství v předmětu Ochrana objektu 2005 2005
FRVS2005/2850 Vybavení laboratoře pro stanovování škodlivin 2005 2005
FRVS2005/3549 Inovace studijního programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost v předmětu Nauka o materiálu 2005 2005
FRVS2005/3562 Případové studie 2005 2005
FRVS2005/3567 Rozvoj informačních technologií Fakulty bezpečnostního inženýrství 2005 2005
FRVS2005/3582 Inovace studijních programů Fakulty bezpečnostního inženýrství v předmětu Odolnost stavebních konstrukcí 2005 2005

2004

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FRVS2004/268 Inovace studijních oborů FBI VŠB-TU v předmětu Požární bezepčnost staveb 2004 2004

2003

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GD105/03/H099 Komplexní výzkum a management technologických a přírodních rizik 2003 2006
JB10/03 Ochrana před radioaktivními, chemickými a biologickými látkami 2003 2005

2002

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GP104/02/D070 Návrh metodiky hodnocení rizik závažných havárií v kontextu evropské direktivy IPPC a novely SEVESO II 2002 2005