Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vědecká rada je akademickým orgánem fakulty, projednává důležité dokumenty a působí zejména v oblasti vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti.

O Vědecké radě

Vědecká rada je akademickým orgánem fakulty. Její činnost a působnost stanovuje § 11 a 12 zákona o vysokých školách, její jednání upravuje Jednací řád Vědecké rady VŠB – TU Ostrava.

Předsedou vědecké rady je děkan, který také jmenuje a odvolává její členy. Těmito členy jsou významní představitelé oborů, ve kterých se na fakultě uskutečňuje vzdělávací, vědecká a výzkumná, vývojová a inovační, umělecká nebo další tvůrčí činnost.

Vědecká rada mimo jiné:

  • projednává dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a další tvůrčí činnosti fakulty vypracován  v souladu s dlouhodobým záměrem VŠB – TUO
  • projednává a schvaluje studijní programy fakulty
  • projednává zásadní otázky pedagogické činnosti fakulty
  • vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem v rozsahu stanoveném zákonem

Vědecká rada Fakulty bezpečnostního inženýrství, VŠB-TUO

Interní členové Vědecké rady

Osoba Organizace
doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA FBI, VŠB-TUO
doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. FBI, VŠB-TUO
doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. FBI, VŠB-TUO
Ing. Kateřina Sikorová, Ph.D FBI, VŠB-TUO
prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík FBI, VŠB-TUO
prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. FBI, VŠB-TUO
prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc. FBI, VŠB-TUO
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. FBI, VŠB-TUO
prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček FBI, VŠB-TUO
brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA FBI, VŠB-TUO
prof. Ing. Zdeněk Zelinger, CSc. FBI, VŠB-TUO
doc. Ing. Petr Štroch, Ph.D. FBI, VŠB-TUO
doc. Ing. Adamec Vilém, Ph.D. FBI, VŠB-TUO
prof. Ing. Karol Balog, PhD. FBI, VŠB-TUO
doc. Ing. David Řehák, Ph.D. FBI, VŠB-TUO
doc. Ing. Mgr. Radomír Ščurek, Ph.D. FBI, VŠB-TUO
doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA FBI, VŠB-TUO
prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc. FMT, VŠB-TUO
prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c. HGF, VŠB-TUO
prof. Ing. Radim Čajka, CSc. FAST, VŠB-TUO
prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. FS, VŠB-TUO
prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc. Centrum nanotechnologií, VŠB-TUO
doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D. FEI, VŠB-TUO
doc. Ing. Martin Čermák, Ph.D.
FAST, VŠB-TUO

Externí členové Vědecké rady

Osoba Organizace
brig. gen. Ing. František Zadina GŘ HZS ČR, MV ČR
prof. MUDr. Leoš Návratil, CSc., MBA ČVUT, Fakulta biomedicín. inženýrství Kladno
prof. Ing. Rudolf Urban, CSc., dr.h.c. Policejní akademie ČR v Praze
prof. Ing. František Wald, CSc. Fakulta stavební, ČVUT Praha
prof. Ing. Milan Oravec, PhD. Strojnická fakulta, TU Košice
prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD. FBI, Žilinská univerzita v Žilině
MUDr. Stanislav Brádka, Ph.D. SÚJCHBO, v. v. i.,
Mgr. Ing. Rudolf Hahn Státní úřad inspekce práce
plk. Ing. Mgr. Rostislav Richter Institut ochrany obyvatelstva GŘ HZS
Ing. Bílková Marta ČKAIT
doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D. Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlině
plk. Mgr. Tomáš Kužel Krajské ředitelství policie MSK

Tajemnice Vědecké rady

Osoba Organizace
Eva Lenartová FBI, VŠB-TUO