Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vědecká rada je akademickým orgánem fakulty, projednává důležité dokumenty a působí zejména v oblasti vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti.

O Vědecké radě

Vědecká rada je akademickým orgánem fakulty. Její činnost a působnost stanovuje § 11 a 12 zákona o vysokých školách, její jednání upravuje Jednací řád Vědecké rady VŠB – TU Ostrava.

Předsedou vědecké rady je děkan, který také jmenuje a odvolává její členy. Těmito členy jsou významní představitelé oborů, ve kterých se na fakultě uskutečňuje vzdělávací, vědecká a výzkumná, vývojová a inovační, umělecká nebo další tvůrčí činnost.

Vědecká rada mimo jiné:

  • projednává dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a další tvůrčí činnosti fakulty vypracován  v souladu s dlouhodobým záměrem VŠB – TUO
  • projednává a schvaluje studijní programy fakulty
  • projednává zásadní otázky pedagogické činnosti fakulty
  • vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem v rozsahu stanoveném zákonem

Vědecká rada Fakulty bezpečnostního inženýrství, VŠB-TUO

Interní členové Vědecké rady

Osoba Organizace
doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA FBI, VŠB-TUO
prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík FBI, VŠB-TUO
doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. FBI, VŠB-TUO
doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. FBI, VŠB-TUO
Ing. Kateřina Sikorová, Ph.D FBI, VŠB-TUO
Ing. Petr Lepík, Ph.D. FBI, VŠB-TUO
prof. RNDr. Zdeněk Zelinger, CSc. FBI, VŠB-TUO
prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. FBI, VŠB-TUO
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. FBI, VŠB-TUO
prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček FBI, VŠB-TUO
prof. Ing. David Řehák, Ph.D. FBI, VŠB-TUO
genmjr. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA FBI, VŠB-TUO
Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. FBI, VŠB-TUO
doc. Ing. Mgr. Radomír Ščurek, Ph.D. FBI, VŠB-TUO
doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA FBI, VŠB-TUO
prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc. FMT, VŠB-TUO
prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D. HGF, VŠB-TUO
prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. FAST, VŠB-TUO
prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. FS, VŠB-TUO
doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D. FEI, VŠB-TUO
doc. Ing. Martin Čermák, Ph.D.
FAST, VŠB-TUO
prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.
ENET VŠB-TUO

Externí členové Vědecké rady

Osoba Organizace
prof. MUDr. Leoš Návratil, CSc., MBA, dr.h.c
ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství Kladno
prof. Ing. Rudolf Urban, CSc., dr.h.c. AMBIS Praha
prof. Ing. Milan Oravec, PhD. Technická univerzita Košice, Strojnícka fakulta
doc. Ing. Eva Sventeková, PhD. Žilinská univerzita, Fakulta bezpečnostného inžinierstva
prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD. Žilinská univerzita, Fakulta bezpečnostného inžinierstva
Mgr. Ing. Rudolf Hahn Státní úřad inspekce práce
Ing. Marta Bílková Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D. Univerzita T. Bati, Fakulta aplikované informatiky
prof. Ing. František Wald, CSc. České vysoké učení technické, Fakulta stavební
prof. Ing. Jozef Martinka, Ph.D. STU v Bratislavě, Materiálovotechnologická fakulta
MUDr. Stanislav Brádka, Ph.D. Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i.
plk. Mgr. Bc. Libor Schejok, MBA Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
plk. gšt. doc. Mgr. Ing. Libor Kutěj, Ph.D. Univerzita obrany, Brno
prof. Ing. Pavel Otřísal, Ph.D., MBA Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury

Tajemnice Vědecké rady

Osoba Organizace
Eva Lenartová FBI, VŠB-TUO