Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta bezpečnostního inženýrství, jediná svého druhu v republice, je svým zaměřením unikátní vzdělávací a vědecko-výzkumné pracoviště. Zabývá se aktuálními bezpečnostními hrozbami, které souvisí s problematikou požárů, výbuchů, pracovních úrazů, průmyslových havárií, katastrofami, životním prostředím i úmyslnými trestnými činy. Aktuálními trendy je zapojení do oblasti nanobezpečnosti a resilience. Komplexní znalosti v bezpečnosti rozvíjejí studenti v nových laboratořích, v mezinárodních týmech s využitím simulačního fakultního pracoviště a na studijních pobytech. Fakulta úzce spolupracuje s hasiči, policií, celní správou, zpravodajskými službami, samosprávou a průmyslovými podniky, kde mohou absolventi následně získat zajímavé pracovní pozice.

Vize

Fakulta bezpečnostního inženýrství, nedílná součást VŠB-TU Ostrava se rozvíjí jako excelentní pedagogické a vědecko-výzkumné pracoviště bezpečnostního inženýrství. Prioritou fakulty je bezpečnostní výzkum a na něm založený vzdělávací proces ve všech formách vzdělávání.

 

Naše mise

Fakulta bezpečnostního inženýrství je součástí Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (dále jen VŠB-TUO). Má právo udělovat akademické tituly v akreditovaných studijních programech Požární ochrana a bezpečnost průmyslu a Fire Protection and Industrial Safety, konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v akreditovaném oboru Bezpečnost a požární ochrana. Fakulta spolupracuje s vládními organizacemi, samosprávou, tuzemskými i zahraničními vysokými školami, vědeckými institucemi, organizacemi a jednotlivci.

Naším základním úkolem je:

Historie

Historie Fakulty bezpečnostního inženýrství sahá do roku 1968, kdy vzniknul první samostatný studijní obor Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu. V současnosti je Fakulta bezpečnostního inženýrství součástí struktury VŠB-TU Ostrava a zabezpečuje výuku studijních oborů bezpečnostního charakteru pro více než 1000 studentů.

Historie

Historie Fakulty bezpečnostního inženýrství sahá do roku 1968, kdy vzniknul první samostatný studijní obor Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu. V současnosti je Fakulta bezpečnostního inženýrství součástí struktury VŠB-TU Ostrava a zabezpečuje výuku studijních oborů bezpečnostního charakteru pro více než 1000 studentů.