Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Akademický senát je voleným samosprávným orgánem univerzity.

O akademickém senátu

Akademický senát je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem školy. Jeho působnost je dána § 8 a § 9 zákona o vysokých školách.

Je volen a jedná podle Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Jednotlivé členy volí ze svých řad členové akademické obce tak, aby v něm bylo zastoupení šesti členy akademické komory a třemi členy studentské komory.

Členství v akademickém senátu je dobrovolné, nezastupitelné a neslučitelné s funkcí děkana a proděkanů. Funkční období jednotlivých členů je tříleté. Zasedání akademického senátu školy jsou veřejně přístupná.

Akademický senát mimo jiné:

  • rozhoduje na návrh děkana o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť,
  • schvaluje návrh vnitřních předpisů fakulty,
  • schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty děkanem a kontroluje jejich využívání,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předloženou děkanem,

Předsednictvo AS FBI

  • Předseda Akademického senátu Fakulty bezpečnostního inženýrství: Ing. Petr Bitala, Ph.D.
  • 1. místopředseda Akademického senátu Fakulty bezpečnostního inženýrství: Ing. Petr Lepík, Ph.D.
  • 2. místopředseda a zároveň předseda Studentské komory: Martin Haváček
  • Tajemnice Akademického Fsenátu akulty bezpečnostního inženýrství: Ing. Adam Thomitzek, Ph.D.

Pozvánky na zasedání Akademického senátu

Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2021
5. 5. 2021 - 6. 5. 2021
Pozvánka na mezinárodní konferenci
Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2021