Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TUO má právo přiznávat akademické tituly, konat habilitační řízení, konat řízení ke jmenování profesorem.

O řízeních

Seznam akreditovaných oborů, ve kterých je VŠB-TUO oprávněna konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem, je zveřejněn v Dokumentech na webových stránkách fakulty.