Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Rozšiřte své znalosti a dovednosti, ať už v rámci profesního růstu nebo pro vlastní obohacení. Nabízíme vzdělávací programy a kurzy lidem každého věku.

Program doplňujícího studia profilujících předmětů

Fakulta bezpečnostního inženýrství vyhlašuje program „Doplňující studium profilových předmětů SP 3908R“ v rámci celoživotního vzdělávání. Program je vyhlášen v souladu s čl. 2 odst. 2 písmeno a) a b) Řádu celoživotního vzdělávání Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a „Pravidly pro přijímací řízení a podmínkami přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu „Požární ochrana a průmyslová bezpečnost“ na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO“, který stanovuje podmínky přijetí k navazujícímu magisterskému studiu, pokud uchazečem absolvovaný studijní program nezahrnuje náplň všech stanovených profilujících předmětů.

Zjistěte více

Univerzita třetího věku

Cílem kurzu Univerzity třetího věku je poskytnout seniorům v důchodovém věku možnost, aby se kvalifikovaně a na univerzitní úrovní mohli seznamovat s nejnovějšími poznatky v oblasti požární ochrany a bezpečnosti. Posluchačem Univerzity třetího věku se může stát každý občan, který dosáhl důchodového věku 55 let. Podmínkou pro přijetí je ukončené středoškolské vzdělání. Přednáškové cykly jsou koncipovány na dva roky (čtyři semestry) a konají se jednou za 14 dní v budově Fakulty bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava v Ostravě – Výškovicích.

Přihláška

Chcete se dozvědět nové poznatky v oblasti požární ochrany a bezpečnosti? Podejte si přihlášku a začněte u nás studovat.

Předměty

Seznamte se s předměty, které jsou vyučovány v Univerzitě třetího věku.

Organizace výuky

Další kurz U3V bude zahájen v AR 2024/25.

Fotogalerie

Podivejte se na fotky z výuky, exkurzí aruzných akcí a připomeňte si své zážitky.

Cena: Vzdělávání na U3V je bezplatné. Pro akademický rok je stanoveno pouze zápisné, které činí 700,- Kč za rok.

Vyplněnou přihlášku můžete zaslat na adresu Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava, Studijní oddělení; Lumírova 630/13; 700 30 Ostrava Výškovice nabo emailem na

Studijní texty

Technické prostředky požární ochrany

Učební skripta pro posluchače Univerzity třetího věku

Požárně bezpečnostní zařízení

Učební skripta pro posluchače Univerzity třetího věku

Analýza nebezpečí a rizik

Učební skripta pro posluchače Univerzity třetího věku

Protivýbuchová prevence

Učební skripta pro posluchače Univerzity třetího věku

Transport nebezpečných látek a odpadů

Učební skripta pro posluchače Univerzity třetího věku