Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Ochrana před radioaktivními, chemickými a biologickými látkami
Kód
JB10/03
Řešitel
Rok zahájení
2003
Rok ukončení
2005
Poskytovatel
Státní úřad pro jadernou bezpečnost ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Výzkum bezpečnosti jaderných zařízení a radiační ochrany pro potřeby dozorného orgánu
Předmět výzkumu
Jednotky integrovaného zásahového systému (IZS) se mohou při zdánlivě b né činnosti pohybovat v místech, kde došlo ke kontaminaci ionizujícím zářením např. při likvidaci požáru po odpálení tzv. špinavé bomby. V závislosti na předpokládané činnosti záchranářů je nutné vybavit je vhodnými typy indikátorů ionizujícího záření. Jednotky ISZ musí být také vybaveny prost edky individuální ochrany, které splní ú el ochrany osob p ed nebezpe nými látkami, ale nezp sobí nadm rnou tepelnou zát organismu, aby nedo lo k ohro ení ivota záchraná e samotného. P i záchranné akci mu e dojít k situaci, která si vy aduje transport zasa ené osoby k o et ení bez mo nosti její dekontaminace. K t mto ú el m je nezbytný speciální transportníprost edek vhodný jak pro chemické tak i pro biologické zasa ení. Zvlá tním úkolem je zaji t ní "citlivých" budov p ed chemickou nebo biologickou kontaminací p es vzduchotechnické systémy.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam