Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2020!

FBI v novém kabátě

FBI v novém kabátě
Nejmladší fakulta VŠB – Technické univerzity Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, sídlící v ostravské čtvrti Výškovice, prošla celkovou rekonstrukcí. Fakultou vás provedeme v následujícím článku.

Fakulta sídlí v bývalém objektu základní školy, který VŠB-TUO věnoval Úřad městského obvodu Jih. Objekt byl postupně přizpůsobován vysokému učení zaměřenému na techniku. Zpracována byla studie, která zahrnovala modernizaci všech stávajících pavilonů v areálu včetně přístavby nového pavilonu „těžkých laboratoří“.

V létě 2002 byla provedena první rekonstrukce fakulty. Z hlediska priorit fakulty byla do první etapy vybrána rekonstrukce pavilonu C. „Po jejím ukončení fakulta získala potřebnou a doposud chybějící velkou posluchárnu a moderní laboratoře pro výuku i vědeckou a výzkumnou činnost, která odpovídá hygienickým i bezpečnostním požadavkům,“ říká tisková mluvčí univerzity Petra Halíková.

V rámci druhé etapy rekonstrukce FBI byla provedena modernizace pavilonu D, včetně laboratoří umístěných v přízemí objektu. Současně byla realizována také přístavba nového třípatrového pavilonu těžkých laboratoří F, do kterých se přestěhovaly výbuchové autoklávy umístěné v pronajatých prostorách v Ostravě-Radvanicích. Realizace rekonstrukce umožnila rozšíření výuky a výzkumu spojeného s doktorským a navazujícím magisterským studiem. „Jednalo se zejména o oblasti protivýbuchové prevence, chování materiálu při požáru, fyzikálního modelování požáru, ochrany zasahujících příslušníků integrovaného záchranného systému a havarijního znečištění životního prostředí,“ doplňuje děkan fakulty Jiří Pokorný.

Třetí etapa plánované rekonstrukce se týkala posledních tří pavilonů – LA, kde se nachází vstup, počítačové učebny, Centrum simulačních a trenažérových technologií, LB, kde je knihovna a zázemí vedení fakulty a také LE, kde najdete jídelnu a technické místnosti.

Unikátní pracoviště v rámci ČR - Centrum Simulačních Technologií (CESIT)

V rámci rekonstrukce na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava byl v areálu na Lumírově ulici v Ostravě-Výškovicích v 2. nadzemním podlaží pavilónu A vytvořen prostor pro pracoviště fakulty – Centrum simulačních technologií (CESIT). V uplynulých letech byly na fakultě realizovány výstupy dvou projektů – pořízení XVR simulátoru (virtual reality training for safety and security) a projekt „Simulace procesů krizového managementu v systému celoživotního vzdělávání složek IZS a orgánů veřejné správy“. Oba projekty prokázaly, že zaváděním simulačních technologií do výuky lze významným způsobem přispět ke zvýšení kvality výuky studentů v managementu mimořádných a krizových situací na všech úrovních řízení při zdolávání mimořádných a krizových situací.

 Výstupy obou projektů však řešily jen dílčí části celého spektra vzdělávací problematiky na Fakultě bezpečnostního inženýrství. Jejich vzájemným propojením lze získat multiplikační efekt i k dalším katedrám FBI. „Jako velmi perspektivní se jeví využití simulačních technologií v procesu výuky oboru Bezpečnosti práce a procesů – především v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v průmyslových podnicích,“ přibližuje děkan fakulty Jiří Pokorný. Studenti tak mohou využít již zmíněného simulátoru XVR. „S použitím již připravovaných scénářů formou virtuální reality mohou procházet digitálně vytvořeným prostředím průmyslových podniků a posuzovat rizika závad, která jsou vyučujícím do tohoto prostředí záměrně vložena,“ dodává děkan. Podobně může tuto formu výuky využít i Katedra bezpečnostních služeb. Jedním z jejích scénářů je „Postup při nálezu nástražného výbušného systému“.

 Zavedením simulačních technologií na jednotlivé úrovně řízení získala fakulta komplexní výukovou platformu pro vzdělávání studentů ve zdolávání mimořádných a krizových situací napříč studijními obory na FBI. Jedná se o unikátní a jedinečné metodologicko-odborné pracoviště v rámci ČR, jehož přínos spočívá ve zvyšování úrovně odborných praktických dovedností a znalostí studentů a v zaškolování stávajících a nových subjektů podílejících se na řešení mimořádných událostí a krizových situací – například členů krizových štábů ORP, složek IZS atd. To bude přispívat:

·       ke zvýšení kvality koordinace složek IZS a orgánů samosprávy, právnických osob a podnikajících fyzických osob

·       zvýšení bezpečnosti a připravenosti zasahujících složek

·       zvýšení odborné a dovednostní úrovně pracovníků, zařazených v krizových štábech

·       zvyšování úrovně bezpečnosti obyvatelstva.

Ve vazbě na plánované aktivity HZS ČR v oblasti přípravy příslušníků HZS ČR, směřované na SOŠ PO a VOŠ PO se sídlem ve Frýdku-Místku by tak Moravskoslezský kraj byl celorepublikovým leaderem systematické přípravy výše uvedených subjektů s využitím špičkových technologií. V projektu CESIT je rovněž do budoucna počítáno s průřezovým zapojením dalších fakult, ústavů a pracovišť VŠB-TUO (FEI, IT4I, Institut geoinformatiky,…).

Fakultu už v brzké době čeká závěrečná etapa rekonstrukce a tou bude dokončení exteriérových ploch,  je to plocha atria, příjezdových komunikací a parkovišť a závěrečné dovybavení infrastrukturou.

 

Text: Ing. Barbora Urbanovská, Bc. Martina Přečková

Foto: Archiv FBI 

Vloženo: 18. 6. 2020
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
další novinky