Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Laborator_samovzniceni.jpg

V laboratoři lze hodnotit rizika při manipulaci s pevnými a kapalnými látkami, při jejich dopravě, skladování či zpracovávání a návrhy pro preventivní opatření v rámci eliminace rizik technologických postupů. Chování látek při teplotách pod teplotou vznícení je sledováno různými metodami, speciálně vyvinutými i normovanými. Mezi normované metody patří např. Mackey test podle ASTM D3523-92 pro hodnocení olejů a nátěrových látek i hodnocení látek se sklonem k samovznícení podle předpisů pro dopravu nebezpečného zboží po železnici (RID) nebo automobilovou dopravu (ADR). K nově zaváděným metodám patří metoda podle DIN 53436, která je používána pro hodnocení toxicity zplodin hoření pevných nebo kapalných látek.

Přehled vybraných přístrojů v laboratoři

Všechny přístroje jsou určeny pouze pro informativní měření.

FTIR spektrometr Nicolet iS10

FTIR spektrometr Nicolet iS10

Infračervený spektrometr s Fourierovou transformací umožňuje rychlé a nedestruktivní analýzy kvalitativní i kvantitativní. Je vybaven SMART nástavci, takže umožňuje 3 typy analýz.

Pec kruhová dle DIN 53436

Pec kruhová dle DIN 53436

Aparatura podle DIN 53436 je určena pro přípravu plynných zplodin tepelného rozkladu materiálů v proudu vzduchu. Je tvořená trubicí z křemenného skla, po které se pohybuje kruhová pec zahřívající vnitřní prostor trubice na teplotu 100 – 800 °C.

Pec pro samovznícení

Pec pro samovznícení

Aparatura je určena pro hodnocení chování materiálů při záhřevu a umožňuje volbu podmínek v širokých mezích. Teplota záhřevu může být volena od teploty okolí do 600 °C s programovatelným nárůstem teploty.