Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Laboratoře FBI slouží zejména pro uskutečňování akreditovaných studijních programů a programů celoživotního vzdělávání a v souvislosti s tím pro vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační nebo další tvůrčí činnost. V souvislosti s plněním svého základního úkolu mohou být využívány i pro související doplňkovou činnost.

Organizačně je provoz a rozvoj laboratoří podřízen proděkanovi pro vědu a výzkum. Provoz laboratoří a výpočetní techniky zajišťuje správu laboratoří.

GARANTI LABORATOŘÍ

Pro každou laboratoř stanovuje děkan fakulty jejího garanta z řad akademických nebo vědecko-výzkumných pracovníků FBI s odpovídajícím odborným zaměřením.

Garanti v laboratořích vykonávají činnosti v rámci odborných experimentů, výzkumu, technického vývoje a inovací, expertních rozborů a posudků, specializované diagnostiky, zkušebních testů a výuky v určité specifické oblasti.  

Garant laboratoře se při své činnosti řídí pokyny proděkana pro vědu a výzkum.

Kontakty na jednotlivé garanty jsou uvedeny u laboratoře, viz karta přístroje.

PROVOZ LABORATOŘÍ A VÝPOČETNÍ TECHNIKY

Účelové pracoviště Provoz laboratoří a výpočetní techniky zajišťuje správu všech laboratoří na fakultě. 

Pro každou laboratorní místnost stanovuje vedoucí PLVT správce laboratoře a podle potřeby jejího zástupce.

 Správce

 Laboratoře

Kontakt

Ing. Martin Florčinský

LC 211, LC 309, LC 310, LC 312

59 732 2832/731 664 256

Antonín Pobuta

LC 113, LC 114, LC 115, LC 116, LC 212

59 732 2879/731 664 254

Ing. Soňa Študentová

LF 201-202, LF 203-204, LF 210, LF 302, LF 303, LF 305, LF 306

59 732 2840/731 664 253

Alois Lokaj

LF 101, LF 102, LF 103, LF 104, LF 106, LF 120

59 732 2876/731 664 252

Alexander Mikóczy

LD 104A, LD 104B, LD 105, LD 106

59 732 2878/731 664 255

Gabriela Žilová

laboratoře v objektu: LD, LC a LF

59 732 2877/731 664 257

Zastoupení správců je označeno stejnou barvou.

Laboratoře je možné využívat v pracovní dny: od 6,00 do 20,00 hodin.

VYUŽITÍ DLE PRIORIT:

  1. rozvrhovaná výuka
  2. ostatní výuka (např. řešení závěrečných prací studentů, SVOČ...)
  3. výzkumná, vývojová, inovační a ostatní tvůrčí činnost s výjimkou svobodného bádání
  4. svobodné bádání
  5. doplňková činnost

REZERVACE

Pro omezení kolizí ve využití laboratoří různými pracovníky k práci se stejnou prioritou se doporučuje předchozí rezervace laboratoře u PLVT. Pokud dojde ke kolizi v požadavcích na využití laboratoře, kterou se nepodaří vyřešit v rámci PLVT, potom rozhodne proděkan pro vědu a výzkum.

V odůvodněných případech může proděkan pro vědu a výzkum povolit výjimku z výše uvedených priorit.

V odůvodněných případech může děkan fakulty výjimečně povolit na omezenou dobu práci v laboratoři mimo stanovenou provozní dobu laboratoří. V povolení může stanovit specifické požadavky z hlediska BOZP, PO a ochrany majetku. V případě, kdy pracovník bude pracovat osamoceně, stanoví podmínky dohledu nad zaměstnancem (např. telefonické hlášení na vrátnici apod.).

DOKUMENTY

Postavení laboratoří, jejich provozování a financování jejich provozu a rozvoje je podrobně uvedeno v dokumentu č. FBI_SME_13_001 - Laboratoře a počítačové učebny FBI.

Zřízení laboratoří a jmenování garantů laboratoří na FBI je uvedeno v dokumentu č. FBI_OST_13_001.

Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a sloučeninami je uvedeno v dokumentu č. FBI_SME_17_001.

Metrologický řád dokument č. FBI_PKP_06_001 a Proces P6 METROLOGIE dokument č. FBI_PPR_12_003.

Laboratoře v pavilonu C

Rekonstrukce pavilonu proběhla v letech 2005 – 2007.

Laboratoře v pavilonu D

Rekonstrukce pavilonu proběhla v letech 2013 – 2014.

Laboratoře v pavilonu D

Rekonstrukce pavilonu proběhla v letech 2013 – 2014.

Laboratoře v pavilonu F

Výstavba pavilonu proběhla v letech 2013 – 2014.

Chcete s námi spolupracovat?

Napište nám

Spolupráce je pro nás klíčová. Úspěšně rozvíjíme kooperaci jak s tuzemskými tak se zahraničními firmami. Ať už máte zájem o navázání spolupráce nebo dotaz k využití našich laboratoří, kontaktujte nás.