Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Laboratoř EPS a EZS

Laboratoř EPS a EZS

Slouží pro práci s některými vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními a zabezpečovacími systémy. Pro potřeby výuky jsou v laboratoři instalovány systémy elektrické požární signalizace a elektrické zabezpečovací signalizace. Vybavení laboratoře umožňuje i některá terénní měření při velkorozměrových experimentech.

Zjistěte více

Laboratoř samovznícení a termického rozkladu

Laboratoř samovznícení a termického rozkladu

V laboratoři lze hodnotit rizika při manipulaci s pevnými a kapalnými látkami, při jejich dopravě, skladování či zpracovávání a návrhy pro preventivní opatření v rámci eliminace rizik technologických postupů. Chování látek při teplotách pod teplotou vznícení je sledováno různými metodami, speciálně vyvinutými i normovanými. Mezi normované metody patří např. Mackey test podle ASTM D3523-92 pro hodnocení olejů a nátěrových látek i hodnocení látek se sklonem k samovznícení podle předpisů pro dopravu nebezpečného zboží po železnici (RID) nebo automobilovou dopravu (ADR). K nově zaváděným metodám patří metoda podle DIN 53436, která je používána pro hodnocení toxicity zplodin hoření pevných nebo kapalných látek.

Zjistěte více

Laboratoř protivybuchové prevence

Laboratoř protivybuchové prevence

Laboratoř umožňuje stanovovat některé výbuchové charakteristiky směsí hořlavých plynů, par, hořlavých kapalin a prachovzdušných směsí včetně stanovení požárně technických charakteristik prachů hořlavých hmot, např. horní a spodní mez výbušnosti, stanovení rychlosti šíření hoření nebo minimální teploty vznícení usazeného prachu.

Zjistěte více

Laboratoř odstraňování VOC z vody

Laboratoř odstraňování VOC z vody

V laboratoři je umístěna čerpací stanice ATS Delfín KaHa, která umožňuje dodání vody do laboratoře umístěné ve 3. NP pro zkoušení vodních trysek. Jedná se o uzavřený systém, součástí kterého je vyrovnávací nádrž o objemu 5 m3.

Laboratoř chemie

Laboratoř chemie

Laboratoř je vybavena pro provádění experimentů spojených s potřebou chemických analýz, např. stanovení toxicity zplodin hoření a tepelného rozkladu, analýz zbytků po pyrolýze apod.

Laboratoř termické analýzy a reakce na oheň

Laboratoř termické analýzy a reakce na oheň

Jak již název napovídá, lze v laboratoři provádět např. měření ke zjišťování produkce tepla během hoření zkoumaného materiálu nebo sledovat vlastnosti materiálů v závislosti na teplotě (TGA). V laboratoři mohou pracovat studenti v oblasti PTCH materiálů při zpracovávání diplomových či bakalářských prací. Laboratoř je vybavena přístrojovou technikou, která neslouží k přímé výuce studentů v rámci laboratorních cvičení.

Zjistěte více

Zkušebna vodních trysek

Zkušebna vodních trysek

Laboratoř slouží pro zkoušení sprinklerových hlavic, trysek apod. Umožňuje měření a záznam tlaku a průtoku vody před sprinklerem nebo tryskou. Současně lze sledovat a zaznamenávat tvar roztříštěného vodního proudu. Dodávka vody je zajištěna čerpací stanicí, která se společně s vyrovnávací nádrží o objemu 5 m3 nachází v laboratoři stavebních hmot v 1. NP. Laboratoř společně s „ohnivzdorným“ prostorem umístěným v sousední laboratoři PTZM umožňuje fyzikální modelování požáru a měření řady parametrů při požáru s malým tepelným výkonem.

Zjistěte více

Požárně technická zkušební místnost

Požárně technická zkušební místnost

Jedná se speciálně navrženou laboratoř k provádění testů na rozhraní mezi laboratorními zkouškami a velkorozměrovými požárními zkouškami. V laboratoři je vystavěn „ohnivzdorný“ prostor (2,7 x 2,7 m) samostatně odvětraný nad střechu objektu. Lze zde měřit parametry provázející požár s malým tepelným výkonem, zkoušet vybrané požárně bezpečnostní zařízení včetně sprinklerového SHZ v podmínkách skutečného požáru.

Zjistěte více

Laboratoř materiálů a kapalin

Laboratoř PTCH materiálů a kapalin

Jedná se o prostorově největší laboratoř v pavilonu „C“, která slouží ke stanovení požárně technických charakteristik a technickobezpečnostních parametrů pevných či kapalných látek včetně stanovení toxických produktů vznikajících při hoření a tepelné degradaci. Využívá se především pro laboratorní cvičení studentů. V laboratoři je 28 pracovních míst vybavených odsáváním, výkon vzduchotechnického systému umožňuje současnou práci na 11 z nich.

Zjistěte více