Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Na Katedře bezpečnosti práce a procesů je řešena celá řada projektů ve spolupráci s domácími i zahraničními univerzitami, výzkumnými organizacemi, malými a středními podniky i průmyslovými partnery.

Významné projekty

Analýza povolovacích procesů u nových jaderných zdrojů v ČR, stanovení nároků na povolovací procesy a posouzení dopadů na dotčené orgány v lokalitě Dukovany, včetně stanovení obecné metodiky pro vypořádání odchylek zahraničních a českých standardů

Registrační číslo projektu: TITSMPO140
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Hlavní příjemce, řešitel:  Ing. Zdeněk Bittnar CSc., ČVUT v Praze

Zahájení: 1. 1. 2024
Ukončení:31. 12. 2024

Tento projekt je financován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu BETA2.

LogoMPO LOGLINK_BETA2_R

Výzkum nezbytných požadavků pro předprojektovou přípravu, projektování, pro úkony před uvedením pracoviště do provozu a pro samotné práce v prostředí s nebezpečím požáru a výbuchu a při naklád. s výbuš. v organizacích dozorovaných státní báňskou správou

Registrační číslo projektu: TITBCBU309
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Hlavní příjemce, řešitel:  Lepík Petr Ing., Ph.D., VŠB-TUO

Zahájení: 1. 1. 2024
Ukončení:31. 12. 2024

Tento projekt je financován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu BETA2.

LogoMPO LOGLINK_BETA2_R

BEZPEČNOST TLAKOVÝCH LÁHVÍ V PRACOVNÍCH PODMÍNKÁCH A MOŽNOSTI ZNEŠKODNĚNÍ TLAKOVÉ LÁHVE PRŮSTŘELEM

Projekt se zabývá problematikou tlakových láhví se stlačenými a zkapalněnými plyny vystavených účinkům požáru. Cílem projektu je vypracovat metodická doporučení pro zásahy složek IZS u mimořádných událostí s výskytem tlakových láhví. Metodická doporučení budou vycházet z experimentálních měření průběhu řízených a neřízených destrukcí tlakových láhví v podmínkách požáru se zaměřením na vznik a účinky výbuchového děje.

MV

Projekt SS02030008 Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost (CEVOOH)

Cílem projektu je vybudování dlouhodobě pracující, odborné, interdisciplinární, výzkumné základny tvořené klíčovými výzkumnými organizacemi disponujícími expertízou a odbornou kapacitou pro provádění výzkumu v oblasti odpadového a oběhového hospodářství v širších souvislostech.

 

Logolink_TACR_Program_prostredi_pro_zivot

Projekty financované z evropských fondů

APLIKACE PRO POKROČILÉ MATERIÁLY

Cílem tohoto projektu je vyvinout technologii pro průmyslovou výrobu hybridního materiálu na bázi uhlíku BIOCHAR-GRAFEN OXID (B-GO) ve spolupráci Pharmix, s.r.o. Kroměříž a VŠB-TU Ostrava (Fakulta bezpečnostního inženýrství)

 

 

MPO EU

SOFICO-CZ, A.S. - VÝVOJ SOFTWAROVÝCH STRUKTUR

CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020046

Cílem projektu je vytvoření softwarové struktury zvané framework (aplikační rámec). Uplatnění možnosti nestandardního prostředí nového frameworku v této SW struktuře pro oblast BOZP a PO (Bezpečnost práce a Požární ochrana), která v něm bude kompletně vyvinuta.

MPO EU

Seznam řešených projektů

ERASMUS

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
2020-1-CZ01-KA226-HE-094463 Competent university teachers for digital learning in OSH 2021 2023
Building Competence in Risk Management of Future HSE Professionals 2018 2021

Evropská unie

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
213345 iNTeg-Risk 2008 2012

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GA101/95/1322 Protivýbuchová bezpečnost staveb a technologií 1995 1996

Ministerstvo pro místní rozvoj

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_013/0001136 Krizové řízení v příhraničních oblastech 2017 2018

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
Hodnocení nebezpečnosti nanočástic na pracovištích a možnosti prevence 2018 2020
Vývoj nástrojů pro posuzování pracovních rizik s využitím webové platformy OiRA pro účely malých podniků, mikropodniků a OSVČ v ČR 2018 2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020046 SOFICO-CZ, a.s. - Vývoj softwarových struktur 2020 2022
EG17_107/0012408 Nová generace řídicího systému pro distribuci pohonných hmot 2019 2019
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012418 Aplikace pro pokročilé materiály 2018 2021

Ministerstvo vnitra

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
VK01020086 Zvyšování efektivity vzdělávání příslušníků HZS ČR v oblasti požární prevence s využitím digitálních nástrojů 2023 2026
VK01030175 Bezpečnostní koncept vodíkových technologií pro chytrá města a regiony 2023 2026
VJ01010046 Inovace a rozvoj nástrojů v oblasti zjišťování příčin vzniku požárů 2021 2025
VI04000041 Mobilní osobní ochranné prostředky dýchacích cest 2021 2022
VJ01030011 Komunita prevence katastrof 2021 2022
VI20172020103 Bezpečnost tlakových láhví v pracovních podmínkách a možnosti zneškodnění tlakové láhve průstřelem 2017 2022
VG20102015059 Vliv teroristického útoku na vybrané průmyslové technologie s nebezpečím výbuchu prachu 2010 2015
VG20102013036 Posouzení a standartizace fyzické ochrany objektu veřejných vysokých škol 2010 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2024/044 Ochrana dýchacích cest na principu sorpce 2024 2024
SP2024/063 Výbuchové charakteristiky vodíku ve směsi se zemním plynem 2024 2024
SP2024/091 Multifunkční aplikace GO a jeho modifikací. 2024 2024
SP2023/061 Nanoroboti na bázi GO (jeho zredukovaných forem a PDA) a ověření jejich schopností vůči polutantům ve vodách 2023 2023
SP2023/066 Analýza a vyhodnocení situace v oblasti kultury bezpečnosti v průmyslových podnicích s využitím třetího stupně hodnocení kultury bezpečnosti podle Safety Culture Award v ČR. 2023 2023
SP2022/119 Uvolnění nano a mikroplastů z netkaných textilií a zjištění jejich vlivu na ŽP 2 2022 2022
SP2022/92 Inovace hodnocení kultury bezpečnosti v podnicích v ČR v rámci Safety Culture Award. 2022 2022
HS0402102 CORMEN,Věžníková,2869 2021 2021
SP2021/30 Modifikace metodiky hodnocení rizik pro robotizované pracoviště s použitím umělé inteligence s ohledem na rozvoj Průmyslu 4.0 2021 2021
SP2021/69 Uvolnění nano a mikroplastů z nanotextilií a zjištění jejich vlivu na ŽP 2021 2021
HS0402002 AIVOTEC,Roupcová,2853 2020 2021
HS0402010 AIVOTEC,Roupcová,2853 2020 2021
HS0402005 VVUÚ a.s.,Lepík,2327 2020 2020
HS0402009 VVUÚ a.s., Lepík, 2327 2020 2020
SP2020/36 Bleve - Projevy hořlavých plynů při požáru 2020 2020
HS0401907 VVUÚ a.s., Lepík, 2327 2019 2019
HS0401908 VVUÚ a.s., Lepík, 2327 2019 2019
HS0401909 VVUÚ a.s., Lepík, 2327 2019 2019
HS0401910 VVUÚ a.s.,Lepík,2327 2019 2019
HS0401916 TAMEH Czech,Bernatík,2833 2019 2019
SP2019/14 Vývoj kultury bezpečnosti v letectví v kontextu příčin leteckých nehod proudových letounů 2019 2019
SP2019/94 Chování vybraných materiálů a povrchových úprav při působení zvýšených teplot 2019 2019
SP2019/98 Teploty vznícení kapalných uhlovodíků 2019 2019
HS0401801 Zpracování odborné studie - Přichystalová 2018 2018
HS0401802 VVUÚa.s.,Lepík,2842 2018 2018
HS0401804 VVUÚa.s.,Lepík,2842 2018 2018
HS0401805 VVUÚa.s.,Lepík,2842 2018 2018
HS0401806 VVUÚa.s.,Lepík,2842 2018 2018
HS0401807 VVUÚa.s.,Lepík,2842 2018 2018
HS0401810 VVUÚ, Lepík kl.2842 2018 2018
HS0401812 SLOVNAFT, a.s., SK, Berna 2018 2018
HS0401814 BOCHEMIE, Lepík, 2327 2018 2018
IRP/2018/219 Inovace předmětu Stroje, zařízení a technologie 2018 2018
SP2018/137 Rozvoj aplikačního potenciálu a příprava nových nanomateriálů na bázi uhlíku a jejich modifikací s polymery a dalšími vybranými materiály 2018 2018
SP2018/139 Vliv působení tepla na odolnost různých typů povrchových úprav 2018 2018
HS0401702 RSBP,Lepík,2842 2017 2017
HS0401703 MATYAS TRADE,Lepík,2842 2017 2017
HS0401704 Výzkumný ústav organických syntéz,Přichy 2017 2017
HS0401705 VVUÚ,Lepík,2842 2017 2017
HS0401706 VVUÚ,Lepík,2842 2017 2017
HS0401713 Hyundai Motor Manufacturing,Věžníková,58 2017 2017
SP2017/124 NÁVRH ZAŘÍZENÍ PRO SNÍŽENÍ KONCENTRACE ULTRAJEMNÝCH ČÁSTIC V DÝCHACÍ ZÓNĚ PRACOVNÍKA PŘI FORMULACI SMĚSI 2017 2017
SP2017/88 Analýza rizík pomocou kombinácie analytických a štatistických metód 2017 2017
SP2017/93 Využití nástrojů Control Banding pro management zdravotních rizik nanomateriálů v pojišťovnictví 2017 2017
SP2017/95 Příprava nových nanomateriálů na bázi uhlíku a jejich modifikací na kompozity nanokovů pomocí nových cest a monitorování vztahu nanomateriálů k ŽP 2017 2017
HS0401605 VVUÚ,Lepík,2842 2016 2016
HS0401606 VVUÚ,Perďochová,2896 2016 2016
SP2016/105 Návrh metodiky analýzy pracovných rizík pre malé a stredné podniky 2016 2016
SP2016/115 Stanovení výbuchových parametrů vybraných hořlavých průmyslových produktů a jejich složek ve vztahu k prostředí 2016 2016
SP2016/92 Posouzení vlivu na životní prostředí vybranými nanomateriály a produkty tepelné degradace materiálů po styku s vodou z hlediska ekotoxicity 2016 2016
SP2015/121 Teoretická predikce teploty vzplanutí ternárních sloučenin alkoholů 2015 2015
SP2015/122 Vliv vybraných fyzikálně – chemických vlastností tuhých biopaliv na proces samovznícení 2015 2015
HS0401401 VVUÚ,Lepík,2835 2014 2014
HS0401402 COUP Ostrava,Lepík,2835 2014 2014
HS0401403 Šimeček,Věžníková,2869 2014 2014
HS0401404 COUP OSTRAVA,Lepík,2835 2014 2014
HS0401405 COUP Ostrava,Lepík,2835 2014 2014
HS0401406 Glanzstoff,Věžníková,2869 2014 2014
HS0401407 COUP Ostrava,Lepík,2835 2014 2014
HS0401408 COUP Ostrava,Lepík,2835 2014 2014
HS0401409 COUP Ostrava,Lepík,2835 2014 2014
SP2014/144 Teoretická predikce a experimentální stanovení bodu vzplanutí vybraných, laboratorně připravených binárních směsí alternativních paliv 2014 2014
SP2014/158 Vliv disperze hořlavých prachů na vybrané požárně-technické charakteristiky 2014 2014
HS040302 VVUÚ, Serafín, 2855 2013 2013
HS040303 VVUÚ, Serafin, 2855 2013 2013
HS040309 Šimeček,Věžníková,2569 2013 2013
ROZP2013/12 Rozvoj optických metod pro analýzu nebezpečných látek v pracovním a životním prostředí 2013 2013
HS040203 K.B.K. fire, Věžníková, 2869 2012 2012
HS040204 Šimeček, Serafin, 2855 2012 2012
HS040101 VVUÚ, Serafín, 2855 2011 2011
HS040103 Slévárna a model. N.Ransko,Dubový,2842 2011 2011
HS040105 OZO Ostrava, Věžníková, 2869 2011 2011
SP2011/190 Antropogenní zdroje nanočástic v životním prostředí 2011 2011
HS040001 VVUÚ, Serafín, 2855 2010 2010
HS040002 VVUÚ, Serafín, 2855 2010 2010
HS040004 VVUÚ, Serafín, 2855 2010 2010
HS040005 VVUÚ, Serafín, 2855 2010 2010
HS040801 ISAN Radiátory,Věžníková,2869 2008 2008
HS040802 Technické laboratoře,Vaňásek,2838 2008 2008
HS040803 Okresní soud v Kolíně,Damec,2834 2008 2008
HS040804 Technické laboratoře Opava, Vaňásek,2838 2008 2008
HS040805 OSTROJ a.s.,Váchová,2871 2008 2008
HS040806 Technické laborat. Opava,Vaňásek,2838 2008 2008
HS040807 Technické laboratoře,Vaňásek,2838 2008 2008
HS040808 Technické laboratoře ,Věžníková,2869 2008 2008
HS040809 ROCKWOOL,Bernatík,2833 2008 2008
HS040810 Atlas Copco,p.Damec,tel.2834 2008 2008
HS040811 ROCKWOOL, Bernatík,2833 2008 2008
HS040812 Chart Ferox, Bernatík,2833 2008 2008

Projekty FRVŠ (MŠMT)

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
RPP2020/131 Inovace předmětu Transport nebezpečných látek a odpadů 2020 2020
RPP2020/141 Inovace předmětu Analýza rizik závažných havárií jako odezva na požadavky průmyslu 2020 2020
RPP2017/182 Inovace předmětu Zkušebnictví a certifikace 2017 2017
RPP2017/189 Inovace předmětu Stroje, zařízení a technologie 2017 2017
RPP2017/210 Inovace předmětu Posuzování vlivů na životní prostředí 2017 2017
RPP2016/130 Učební pomůcky pro zvýšení efektivity a atraktivity výuky nových předmětů na FBI 2016 2016
RPP2016/135 Inovace předmětu Ochrana životního prostředí v podniku 2016 2016
RPP2016/72 Inovace předmětu Prevence havárií a nehod 2016 2016
RPP2016/83 Inovace předmětu Zkušebnictví a certifikace 2016 2016
FRVS2015/173 Inovace předmětu Pracovní rizika pro zvýšení kompetencí studentů v praktické aplikaci 2015 2015
FRVS2014/144 Inovace předmětu Právní a technické předpisy BP-Bc. pro zvýšení porozumění a aktivity studentů 2014 2014
FRVS2014/146 Inovace výuky protivýbuchové prevence 2014 2014
FRVS2014/227 Podpora pedagogické práce akademických pracovníků do 35 let na vysoké škole 2014 2014

Technologická agentura

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
Výzkum nezbytných požadavků pro předprojektovou přípravu, projektování, pro úkony před uvedením pracoviště do provozu a pro samotné práce v prostředí s nebezpečím požáru a výbuchu a při naklád. s výbuš. v organizacích dozorovaných státní báňskou správou (TITBCBU309) 2024 2024
SS02030008 Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost 2021 2026
TL01000470 Potenciální dopady Průmyslu 4.0 na pracovní pozice Operátorů 3.0 a terciální vzdělávání s ohledem na bezpečnostní inženýrství 2018 2021

Zahraniční projekty

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
3213200008 Inovativní sorbenty na bázi uhlíku jako účinný způsob dočišťování odpadních vod 2022 2024