Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra bezpečnosti práce a procesů reflektuje již několik let vývoj v oblasti bezpečnostního inženýrství.

Katedra se ve své činnosti zaměřuje na tři stěžejní oblasti:

Procesní a environmentální bezpečnost

Posouzení zdrojů rizik (stacionárních i mobilních) s výskytem nebezpečných látek z pohledu prevence závažných havárií

Hodnocení environmentálních dopadů včetně stanovení ekotoxicity

Socioekonomické aspekty v chemické bezpečnosti

Sofistikovaný přístup k BOZP

Bezpečnost v prostředí „Člověk – Robot“ (Průmysl 4.0)

Psychologie práce a ergonomie

Hodnocení profesionální expozice nanomateriálů

Nebezpečné projevy látek

Progresivní metody studia hořlavosti a výbušnosti nových látek a směsí

Chování plamene při odlehčení výbuchu

Využití senzorových technologií pro detekci nebezpečných látek a jejich účinků

Samozřejmostí je spolupráce katedry s ostatními katedrami fakulty a pracovišti VŠB-TUO.

Katedra dále úzce spolupracuje s významnými odborníky z aplikační sféry, zahraničními partnerskými univerzitami, výzkumnými ústavy a odbornými pracovišti. Nové poznatky a měnící se požadavky na absolventa tak mohou být co nejúčelněji aplikovány například při vytváření učebních plánů a odborné náplně jednotlivých předmětů. Na základě takového přístupu jsou naši absolventi stále žádaní na trhu práce a Katedra bezpečnosti práce a procesů se stává nedílnou součástí prostředí zabývajícího se zajišťováním bezpečnosti práce a procesů pro naši společnost. Běžnou součástí chodu katedry je podpora zahraničních stáží pedagogů i studentů.

Vize

Katedra patří mezi špičkové národní týmy zabývající se riziky, která jsou spojena s BOZP, zajištěním bezpečnosti technologií a environmentální bezpečností.

V ČR jsme unikátní

Oblast BOZP je našim specifikem. Za účelem sdílení aktuálních informací v uvedené oblasti pořádá katedra každoročně mezinárodní konferenci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Ve světě jsme unikátní

Zázemí pro studium protivýbuchové prevence nám skýtá velké možnosti, kdy při navázané spolupráci s řadou subjektů mohou být experimenty realizovány na základě požadavků praxe a jejich výsledky pak do praxe přímo aplikovány.

Do budoucna chystáme

Chceme se zaměřit na podporu netradičních forem vzdělávání, přípravu e-learningu nebo prohloubit spolupráci se zahraničními vysokými školami a univerzitami zejména na Slovensku a Polsku v oblasti pedagogické, odborných stáží a VV spolupráce.