Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

2023/2024

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Dlouhodobé sucho a jeho dopady na obec
(Long-term Drought and its Impacts on the Municipality)
Martina Prokšová Mgr. Lukáš Harazin, Ph.D. Bakalářská
Evakuace domu sociálních služeb
(Evacuation of the The Centre for Social Services)
Roman Čepek doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Evakuace obyvatelstva při zvláštní povodni způsobenou vodním dílem Husinec
(Evacuation of the population during a special flood caused by the Husinec dam)
Petr Vodička doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Financování krizového řízení v ČR a vybraných členských zemích EU
(Financing of crisis management in the Czech Republic and selected EU member countries)
Radomír Bacílek Ing. Lenka Černá Bakalářská
Informování obyvatelstva v obci Kralice na Hané
(Informing the population in Kralice na Hané)
Adéla Barbušinová Ing. Alena Šplíchalová, Ph.D. Bakalářská
Informovanost veřejnosti při přepravě nebezpečných věcí po pozemních komunikacích
(Informing the Public in Transport of Dangerous Goods by Road)
Matěj Grešák Mgr. Lukáš Harazin, Ph.D. Bakalářská
Informovanost žáků prvního stupně základní školy o mimořádných událostech
(Primary school pupils' awareness of emergencies)
Adam Rončka Ing. Alena Šplíchalová, Ph.D. Bakalářská
Komunitní nouzová centra
(Community Emergency Centres)
Daniel Kurek doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Bakalářská
Kontrolní činnost v oblasti havarijní a krizové připravenosti
(Control activity in the field of emergency and crisis preparedness )
Eliška Trefilová doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr.h.c. Bakalářská
Logistika a humanitární pomoc v rámci migrační vlny
(Logistics and humanitarian aid during the migration wave)
Radek Vavrečka doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Bakalářská
Možnosti využití systému JUST CULTURE v záchranářství
(Possibilities of using the JUST CULTURE system in the environment of rescue service)
Lucie Vránová doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Bakalářská
Multifunkční využití mobilních protipovodňových zábran
(Multifunctional use of mobile flood barriers)
Filip Rojek doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Bakalářská
Ochrana okolního obyvatelstva při dobývání nerostných surovin v kamenolomech
(Protection of the surrounding population during mineral extraction in quarries)
Ivo Martínek, DiS. doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Porovnání výsledků software Aloha a Rozex použitých při modelování úniku nebezpečné látky
(Comparison of the results of Aloha and Rozex software used to model a hazardous substance release)
Adam Nigoš Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Bakalářská
Posilování rezistence stavebních konstrukcí prvků kritické infrastruktury
(Strengthening the resistance of building structures critical infrastructure elements)
Štěpánka Matulová prof. Ing. David Řehák, Ph.D. Bakalářská
Posouzení připravenosti obce na mimořádné události
(Evaluation of the municipality's preparedness level to emergencies)
Nikola Brandtnerová Ing. Alena Šplíchalová, Ph.D. Bakalářská
Posuzování organizační resilience v systému kritické infrastruktury
(Assessing the organizational resilience in a critical infrastructure system)
Adéla Torčíková prof. Ing. David Řehák, Ph.D. Bakalářská
Preventivně výchovná činnost dětí a mládeže sborů dobrovolných hasičů
(Preventive educational activity of children and youth of volunteer fire brigades)
Karolína Křivská doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Bakalářská
Preventivně výchovná činnost sborů dobrovolných hasičů
(Preventive educational activities of volunteer fire brigades)
Zuzana Fojtíková doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Bakalářská
Preventivně výchovná činnost u seniorů
(Preventive educational activity for seniors)
Gabriela Nádvorníková doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Bakalářská
Připravenost ČR a SR na mimořádné události z pohledu státního rozpočtu
(Emergency preparedness of the Czechia and Slovakia from perspective of the state budget )
Zuzana Plešková Ing. Lenka Černá Bakalářská
Připravenost obce Hroznová Lhota na blackout
(Blackout preparedness of Hroznova Lhota municipality)
Nikola Školařová doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Bakalářská
Připravenost obyvatelstva na řešení mimořádných událostí na základní škole
(Preparedness of the population to deal with emergencies in primary school)
Karolína Hochmanová doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Připravenost obyvatelstva obce Brušperk na mimořádnou událost
(Preparedness of the population of Brušperk for emergencies)
Matyáš Merta Ing. Alena Šplíchalová, Ph.D. Bakalářská
Scénář štábního cvičení Blackout
(Scenario of Staff Exercise Blackout)
Olga Vontrobová doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Bakalářská
Vytvoření vzdělávacího programu pro Městečko bezpečí
(Creation of an educational program for the Městečko bezpečí)
Kateřina Goláňová Ing. Simona Jemelková, Ph.D. Bakalářská
Využitelnost mapování rizik pro potřeby Správy železnic
(Usability of risk mapping for the needs of the Správa železnic)
Eva Formánková Ing. Simona Jemelková, Ph.D. Bakalářská
Využití rozšířené reality v ochraně obyvatelstva
(The use of augmented reality in population protection)
Miroslav Sobotka doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Bakalářská
Vzdělávání žáků středních škol v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí
(Education of high school students in the field of human protection during emergencies)
Regina Urubková prof. Ing. David Řehák, Ph.D. Bakalářská
Vzdělávání žáků základních škol v oblasti ochrany obyvatelstva
(Education of primary school pupils in the field of civil protection)
Magda Kohlová Mgr. Lukáš Harazin, Ph.D. Bakalářská
Zásobování osob s potravinovou alergií v rámci nouzového přežití obyvatelstva
(Supplying people with food allergies as part of the emergency survival of the population)
Lucie Lapišová doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Bakalářská
Zdroje vody pro oblast ochrany obyvatelstva
(Water resources for the area of ​​population protection)
Lukáš Bubeníček doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. Bakalářská
Způsob informování seniorů v domě sociálních služeb
(The means of informing seniors in the social services house )
Barbora Pflegrová Ing. Alena Šplíchalová, Ph.D. Bakalářská
Ochrana kovových konstrukcí před korozí na bázi grafen oxidu a dopaminu
(Protection of metal constructions from corrosion based on graphene oxide and dopamine)
Martin Kuba doc. Ing. et Ing. Karel Klouda, CSc., Ph.D.,MBA Diplomová
Resilience kritických subjektů v odvětví Doprava
(Resilience of critical entities in the Transport sector)
Bc. Jan Kadlec prof. Ing. David Řehák, Ph.D. Diplomová
Výběr objektů pro nouzové ubytování
(Selection of objects for emergency accommodation)
Bc. Pavla Pečánková doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová

2022/2023

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Odezva na zprávy médií a sociálních sítí při cvičení krizových štábů
(Responding to media and social media messages during crisis management exercises)
Bc. Pavla Böhmová Ing. Petr Berglowiec Bakalářská
Ochrana obyvatelstva v zóně havarijního plánování
(Population protection in the emergency planning zone)
Bc. Markéta Tahotná Ing. Simona Jemelková, Ph.D. Bakalářská
Velkokapacitní centrum nouzového přežití
(Large-scale emergency survival centre)
Bc. Tomáš Dvořák doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Bakalářská
Využití Business Continuity Plan pro zajištění krizového řízení malého podniku
(The use of a Business Continuity Plan to ensure the crisis management of a small company)
Bc. Iva Svobodová doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr.h.c. Bakalářská
Využití Recovery Plan pro zajištění krizového řízení organizace
(Use of the Recovery Plan to ensure the organization's crisis management)
Bc. Michaela Škultétyová doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr.h.c. Bakalářská
Budoucnost bezpilotních prostředků u složek záchranného systému v ČR
(The future of unmanned aerial vehicles in the Czech rescue system)
Bc. Matouš Valenta doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová
Budování improvizovaných úkrytů v souvislosti s válečným stavem
(Building improvised shelters in connection with the state of war)
Bc. Martin Svačina prof. Ing. David Řehák, Ph.D. Diplomová
Interaktivní prostředky vzdělávání v preventivně výchovné činnosti
(Interactive means of education in preventive educational activities)
Bc. Klára Pochová doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr.h.c. Diplomová
Komunikace s veřejností při mimořádných událostech
(The communication with the public during emergencies)
Bc. Sabina Sikorová doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr.h.c. Diplomová
Měkké cíle železniční infrastruktury
(Soft targets of railway infrastructure)
Bc. Karolína Hejdová Ing. Simona Jemelková, Ph.D. Diplomová
Nástroj pro posuzování resilience železniční infrastruktury
(Railway infrastructure resilience assessment tool)
Ing. Klára Kodedová prof. Ing. David Řehák, Ph.D. Diplomová
Posouzení teroristických útoků na železniční stanice
(Assessment of terrorist attacks on railway stations)
Ing. Patricie Gamonová Ing. Simona Jemelková, Ph.D. Diplomová
Příhraniční spolupráce složek integrovaného záchranného systému
(Cross-border cooperation of the integrated rescue system units)
Bc. Barbora Kachtíková, DiS. Ing. Jiří Šindler Diplomová

2021/2022

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Návrh evakuace pro vybrané školské zařízení
(Evacuation proposal for a selected school facility)
Lucie Bindzarová doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Plán evakuace vybraného objektu
(Evacuation plan of the selected object)
Bc. Jan Kadlec doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Výkonové normy pro plánování zdrojů při řešení krizových situací
(Performance standards for resource planning in emergency response)
David Krátký doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Bakalářská
Zapojení komunit do bezpečnostní připravenosti území
(Involvement of the community in the safety preparedness of the territory)
Bc. Kamila Mertová doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Bakalářská
Aktualizace firemních postupů pro případ havarijního úniku kyanovodíku
( Update of Company Emergency Procedures in Case of Accidental Leakage of Hydrogen Cyanide)
Ing. Nela Kužílková doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Diplomová
Business continuity plán organizace
(Business Continuity Plan of the Organisation)
Ing. Vendula Vejmelková Ing. Simona Jemelková, Ph.D. Diplomová
Digitální dvojče měst jako nástroj krizového řízení
(Digital twin of the city as a tool for crisis management)
Ing. Aleš Knap doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Diplomová
Interní nouzový plán vybrané železniční stanice
(Internal Emergency Plan of the Selected Railway Station)
Bc. Marek Štefek Ing. Simona Jemelková, Ph.D. Diplomová
Mapování rizik v podmínkách Olomouckého kraje
(Risk Mapping in the Conditions of the Olomouc Region)
Bc. Radek Vladik doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Diplomová
Možnosti využití sociálních sítí pro informování obyvatelstva
(Possibilities of Using Social Networks to Inform the Population)
Bc. Michal Svrčina doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Diplomová
Návrh optimalizace odstavných kolejí na železniční síti
(Proposal for Optimizing the Lay-by Tracks within the Railway Network)
Bc. Jarmil Svoboda Ing. Simona Jemelková, Ph.D. Diplomová
Ochrana osob při venkovních kulturních akcích
(Protection of people at outdoor cultural event)
Bc. Hana Šlachtová doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová
Plán krizové připravenosti Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm
(Crisis preparedness plan of the Rožnov pod Radhoštěm Municipal Office)
Ing. Jaroslav Barabáš doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová
Plánování věcných zdrojů pro řešení krizových situací
(Planning of Material Resources for Solving Crisis Situations)
Ing. Ondřej Slezák, DiS. doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Diplomová
Postižené osoby v krizovém plánování
(Disabled people in crisis planning)
Bc. Jana Knapová doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Diplomová
Průběh pandemie COVID-19 na VŠB – TU Ostrava
(The course of the COVID-19 pandemic at the VSB - Technical University of Ostrava)
Ing. Ondřej Mach doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová
Přístupy a metody hodnocení resilience kritické infrastruktury
(Approaches and methods of critical infrastructure resilience assessment)
Ing. Dominika Štuberová prof. Ing. David Řehák, Ph.D. Diplomová
Přístupy a metody posilování resilience kritické infrastruktury
(Approaches and methods of strengthening critical infrastructure resilience)
Ing. Heidi Janečková prof. Ing. David Řehák, Ph.D. Diplomová
Scénáře odezvy médií a sociálních sítí na mimořádné události
(Scenarios of the Emergency Response of Media and Social Networks)
Bc. Ondřej Toman Ing. Petr Berglowiec Diplomová
Simulační cvičení - koordinace poskytování humanitární pomoci
(Simulation Exercises - Coordination during the Provision of Humanitarian Aid)
Ing. Iveta Veličková doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Diplomová
Stanovování priorit při poskytování humanitární pomoci
(Setting Priorities in the Provision of Humanitarian Aid)
Ing. Jaroslav Škorpík doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Diplomová
Zajištění akceschopnosti jednotek HZS v průběhu pandemie
(Ensuring the ability of Fire Brigade units during the pandemic)
Bc. Josef Skalka doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Diplomová
Zajištění nouzových dodávek pitné vody spotřebitelům v krizových situacích
(Ensuring Emergency Supplies of Drinking Water to Consumers in Crisis Situations)
Ing. Zuzana Zemanová doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. Diplomová
Zdravotnické zabezpečení akcí s velkým počtem osob
(Medical Protection of Events with a Large Number of People)
Ing. Kateřina Vodičková Ing. Jiří Šindler Diplomová
Zkvalitnění vzdělávání krizových štábů
(Improving the Education of Crisis Staffs)
Ing. Petr Bureš doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Diplomová

2020/2021

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Bezpečnostní studie obce Bolatice
(Safety study of the village Bolatice)
Bc. Karin Bočková doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Bakalářská
Bezpečnostní studie obce Pelhřimov
(Security study of the village Pelhřimov)
Bc. Karolína Hejdová Ing. Simona Jemelková, Ph.D. Bakalářská
Hodnocení možnosti využití webových služeb pro podporu grafických metod analýzy rizik
(Evaluation of the possibility of using web services to support graphical methods of risk analysis)
Bc. Radek Kania doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Bakalářská
Hodnocení statické resilience vybraného prvku kritické infrastruktury
(Evaluation of the static stability of a selected element of critical infrastructure)
Ing. Klára Kodedová prof. Ing. David Řehák, Ph.D. Bakalářská
Možnosti zapojení Armády České republiky do řešení mimořádných událostí nevojenského charakteru
(Possibilities of involvement of the army of Czech Republic in non-military emergencies)
Bc. Martin Svačina Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA Bakalářská
Případová studie o průběhu onemocnění COVID-19
( Case study of COVID-19 disease)
Ing. Patricie Gamonová doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Bakalářská
Evakuace osob ze stacionáře pro zrakově postižené
(Evacuation of people from the hospital for the visually impaired)
Ing. Eliška Venigerová Ing. Simona Jemelková, Ph.D. Diplomová
Ověřování krizové připravenosti s využitím simulace
(Crisis Preparedness Testing Using Simulation/ Crisis preparedness verification using simulation)
Ing. Alexandra Kardošová doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Diplomová
Využití virtuálních týmů pro práci v krizových štábech
(Use of virtual teams for work in crisis staffs)
Bc. Ondřej Bonček Ing. Petr Berglowiec Diplomová

2019/2020

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Bezpečnostní studie správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice
(Security Study of the District of the Municipality with Extended Competence )
Bc. Radek Vladik Ing. Simona Jemelková, Ph.D. Bakalářská
Evakuace osob z domu s pečovatelskou službou
(Evacuation of Persons from a Nursing Home)
Ing. Heidi Janečková prof. Ing. David Řehák, Ph.D. Bakalářská
Hodnocení významnosti kritických prvků ve vybraném území
(Significance Assessment of Critical Elements in the Selected Territory)
Bc. Jarmil Svoboda prof. Ing. David Řehák, Ph.D. Bakalářská
Informační podpora havarijního plánování
(Information Support for Emergency Planning)
Ing. Ondřej Slezák, DiS. doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Nouzové přežití ve 21. století
(Emergency Survival in the 21st Century)
Bc. Michal Růžička doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Bakalářská
Ochrana objektových a liniových vodotechnických staveb před povodněmi
(Protection of the Buildings and Line Waterworks from Floods)
Ing. Zuzana Zemanová doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. Bakalářská
Opatření ochrany obyvatelstva při zvláštní povodni v obci Senica
(Measures to Protect Population during a Special Flood in Senica)
Ing. Dominika Štuberová prof. Ing. David Řehák, Ph.D. Bakalářská
Plán pokrytí území kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby
(Plan to Cover the Region with the Emergency Medical Service Base)
Ing. Iveta Veličková Ing. Jiří Šindler Bakalářská
Posouzení připravenosti dolu na zvládání mimořádných událostí
(Evaluation of the Mine Preparedness to Manage Emergencies)
Bc. Marek Štefek Ing. Simona Jemelková, Ph.D. Bakalářská
Preventivně výchovná činnost na základních školách
(Preventive Educational Activity in the Case Elementary Schools)
Ing. Nela Kužílková doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Bakalářská
Preventivně výchovná činnost ve Středočeském kraji
(Preventive and Educational Activities in Central Bohemian Region)
Ing. et Ing. Jan Fidler doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Bakalářská
Protipovodňová ochrana správního obvodu obce s rozšířenou působností Klatovy
(Flood Protection of the Administrative District of the Municipality with Extended Authority Klatovy)
Bc. Ondřej Toman doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Bakalářská
Připravenost obcí na plnění úkolů ochrany obyvatelstva
(Preparedness of Municipalities to Fulfill Tasks of Civil Protection)
Ing. Petr Bureš doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Bakalářská
Ropná bezpečnost a stav ropné nouze v ORP Žďár nad Sázavou
(Oil Safety and Emergency State Oil in Municipality with Extended Authority Žďár nad Sázavou)
Radek Klement doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Studie povodňového plánu obce
(Study of the Municipality Flood Plan)
Ing. Vendula Vejmelková doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Bakalářská
Využití a tvorba krizových scénářů v organizacích
(Development and Usage of the Crisis Scenarios in the Organizations)
Bc. Aleš Thiel doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Zapojení jednotek požární ochrany v oblasti přednemocniční péče
(Involvement of Fire Brigades in the pre-hospital Care)
Ing. Kateřina Vodičková Ing. Jiří Šindler Bakalářská
Evropský kodex elektronických komunikací a ochrana obyvatelstva
(European Electronic Communications Code and Civil Protection)
Bc. Anna Draštíková Ing. Petr Berglowiec Diplomová
Identifikace a zhodnocení rizik aeroklubového letiště
(Identification and Assessment of Aeroclub Airport Risks )
Ing. Vilém Uher doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Diplomová
Problematika měkkých cílů v České republice
(The Issue of Soft Targets in the Czech Republic)
Ing. Petra Lukášová Ing. Simona Jemelková, Ph.D. Diplomová
Školení zdravotníků v oblasti ochrany obyvatelstva
(Education of Paramedics in the Field of Civil Protection)
Ing. Ivana Hladká doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Diplomová
Týmy pro podporu virtuálních operací v ochraně obyvatelstva
(Teams for Support of the Virtual Operations in Civil Protection)
Bc. Petra Chmielová Ing. Petr Berglowiec Diplomová
Únik nebezpečných látek z mobilního zdroje
(Leakage of Hazardous Substances from a Mobile Source)
Ing. Kristýna Stružková doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová
Určování kritických prvků v oblasti vodohospodářské infrastruktury
(Designation of Critical Elements in Water and Waste Water Infrastructures)
Ing. Lucie Flynnová prof. Ing. David Řehák, Ph.D. Diplomová
Vyhodnocení dopadů narušení dodávek elektrické energie na zdravotnická zařízení
(Assessing the Electricity Supply Disruption Impact on the Medical Facilities)
Bc. Kristýna Suchá Ing. Jiří Šindler Diplomová
Využití mobilních záložních zdrojů elektrické energie v Olomouckém kraji
(Use of Mobile back-up Power Sources in the Olomouc Region)
Bc. Pavel Wrana doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Diplomová

2018/2019

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Havarijní plánování v okolí objektů s výskytem výbušných látek a předmětů
(Emergency Planning for Surroundings of the Buildings Containing Explosive Substances and Objects)
Bc. Josef Skalka doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Bakalářská
Preventivně výchovná činnost ve školských zařízeních
(Preventive Educational Activities in Schools)
Ing. Alexandra Kardošová doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Bakalářská
Problematika humanitární pomoci v ČR se zaměřením na Moravskoslezský kraj
(Problematics of the Humanitarian Aid in the Czech Republic with Focus on the Moravian-Silesian Region)
Tomáš Otruba Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA Bakalářská
Protipovodňová ochrana města Rožnov pod Radhoštěm
(Flood Protection of the Town Rožnov pod Radhoštěm )
Ing. Jaroslav Barabáš doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Bakalářská
Revize českého seznamu chemikálií, zvláště atraktivních k chemickému terorismu
(Revision of the Czech list of Chemicals of Special Interest Regarding Chemical Terrorism)
Benjamin Chlapík Ing. Pavel Dobeš, Ph.D. Bakalářská
Scénář cvičení „Lesní požár“
(Scenario Exercises "Forest Fire" )
Ing. Eliška Venigerová doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Bakalářská
Studie cvičení Přívalový déšť v obci Bolatice
(Study of the Exercise: Torrential Rain in Bolatice)
Jiří Mareš doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Bakalářská
Systém hospodářských opatření pro krizové stavy v ČR
(System of Economic Precaution for Crisis States in the Czech Republic )
Tomáš Juněc Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA Bakalářská
Bezpečnostní studie obce s rozšířenou působnosti Třebíč
(Safety Study of the Municipality with Extended Competence Třebíč)
Bc. Mirka Ciencialová doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Diplomová
Čtvrtá průmyslová revoluce a ochrana obyvatelstva
(Industry 4.0 and Protection Population)
Ing. Andrea Odchodnická doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová
Hodnocení robustnosti prvků elektroenergetické kritické infrastruktury
(Robustness Assessment of the Electricity Critical Infrastructure Elements)
Ing. Miloš Kovalčík prof. Ing. David Řehák, Ph.D. Diplomová
Krizové stavy v České Republice, Španělsku a Portugalsku
(Comparation of crisis states systems in The Czech Republic, Spain and Portugal)
Bc. Filip Nádvorník doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Diplomová
Možnosti využití sociálních sítí pro činnost krizových štábů
(Possibility to Use Social Networks in Work of Crisis Staff)
Bc. Jakub Plašťák doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Diplomová
Ochrana obyvatelstva pod vodním dílem Slezská Harta
(Population Protection Downstream of Slezská Harta Dam )
Bc. Jan Sobota Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA Diplomová
Porovnání systémů krizových stavů v zemích V4
(Comparation of Crisis States in Member Countries of Visegrad Group)
Ing. Pavlína Nováková doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Diplomová
Přístupy a nástroje v oblasti posilování resilience kritické infrastruktury
(Approaches and Instruments in Strengthening Critical Infrastructure Resilience)
Ing. Nikol Bogoczová prof. Ing. David Řehák, Ph.D. Diplomová
Rozlišení zasahujícího personálu složek integrovaného záchranného systému na místě mimořádné události
(The Resolution of the Personnel Involved in the Integrated Rescue System Components at the Site of an Emergency)
Bc. Veronika Schottková Ing. Jiří Šindler Diplomová
Systém varování a vyrozumění na území Moravskoslezského kraje a jeho možný rozvoj
(Warning and Notification System in the Moravian-Silesian Region and its Possible Development)
Ing. Marek Podkul Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA Diplomová
Využitelnost rozšířené reality pro účely bezpečnosti
(Usability of Augmented Reality for Safety Purposes )
Bc. Jan Vysloužil doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Diplomová
Využití zátěžových testů při ověřování bezpečnostní připravenosti
(Stress Tests in Verifying Safety Preparedness)
Bc. Denisa Němcová doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Diplomová

2017/2018

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Aktualizace Krizového plánu města Havířova - rozsáhlé svahové pohyby
(Update of Crisis Plan of the Tow of Havirov - Extensive Landslides)
Adam Knop-Kostka doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Hodnocení kritičnosti prvků v území
(Criticality Assessment of the Elements in the Territory)
Ing. Petra Lukášová prof. Ing. David Řehák, Ph.D. Bakalářská
Krizová komunikace ve vybrané organizaci
(Crisis Communication in Selected Organization)
Dominika Kristková doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Nouzové zásobování energiemi na úrovni obcí
(Emergency Energy Supply on the Level of Municipalities)
Pavel Moudrý doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Bakalářská
Odhady šíření toxických látek v ovzduší v operačním řízení
(Estimates of the Air Propagation of the Toxic Substances in Operational Management)
Bc. Petra Chmielová doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Bakalářská
Přístupy k řešení problematiky sucha
(Approaches to Solve Consequences of the Droughts )
Bc. Jiří Flek doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Bakalářská
Studie vlivu sucha na ochranu obyvatelstva v území
(Study on Drought Effects on Protection of Population in the Area)
Bc. Hana Šlachtová doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Bakalářská
Využití náhradních zdrojů elektřiny při mimořádných událostech
(Usage of the Replacement Power Sources During Emergencies)
Bc. Pavel Wrana doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Bakalářská
Vývoj ochrany obyvatelstva v České republice
(History of Population Protection in the Czech Republic)
Ing. Ivana Hladká doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Bakalářská
Zapojení policie do činnosti krizového štábu ORP
(Police Involvement in the Activities of the Crisis Staff of a Municipality with Extended Powers)
Ing. František Glombek doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Zásady zabezpečení plošné samoevakuace
(Principles for Ensuring the Area Spontaneous Evacuation )
Petra Solichová prof. Ing. David Řehák, Ph.D. Bakalářská
Bezpečnostní studie obce Čermná nad Orlicí
(Safety Study of the Municipality Čermná nad Orlicí)
Ing. Alena Šplíchalová, Ph.D. doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová
Cvičení záchranných složek a krizových štábů
(Exercise of the Rescue Units and Crisis Staff)
Ing. Kateřina Tomanová doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Diplomová
Hodnocení bezpečnostní situace v území
(Evaluation of Safety Situation in the Area )
Bc. Jan Cigán doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová
Katalog výkonových norem pro plánování zdrojů při řešení krizových situací
(Catalogue of Performance Standards for Resources Planning in Solving Crisis Situations )
Bc. Patrik Gajda doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová
Komunikační platforma pro optimalizaci řešení úkolů ve stálé pracovní skupině krizového štábu obce s rozšířenou působností
(Communication Platform for Optimization of Tasks in the Permanent Working Group of the Crisis Staff of the Municipality with Extended Competence)
Ing. Michaela Mokrišová doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr.h.c. Diplomová
Matematické modelování pro potřeby havarijního plánování
(Mathematical Modelling for Use in Emergency Response Planning)
Ing. David Patrman doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Diplomová
Následky narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu
(Consequences of Large Scale Power Supply Interruption)
Bc. Adéla Tížková doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová
Plán krizové připravenosti subjektů kritické infrastruktury
(Plan of Crisis Preparedness of Critical Infrastructure Entities )
Bc. Martin Hastík prof. Ing. David Řehák, Ph.D. Diplomová
Preventivně výchovná činnost u seniorů
(Preventive Educational Activity in the Case of Seniors)
Ing. Barbora Ševečková doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Diplomová
Předávání informací při přeshraničních mimořádných událostech
(Interchange of the Information in the Cross-Border Emergencies)
Bc. Dominik Kuchař doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Diplomová
Připravenost složek záchranného systému pro případ havárie na jaderné elektrárně
(Preparedness of the Integrated Rescue System on Accidents in Nuclear Power Plant)
Bc. Vojtěch Byrtus doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Diplomová
Relevantnost informací ze sociálních sítí pro složky IZS při mimořádných událostech
(Relevance of the Information Shared on Social Networks for Usage by Integrated Rescue System During Emergencies)
Bc. Pavel Wanecki doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Diplomová
Smart city a ochrana obyvatelstva
(Smart City and the Population Protection)
Ing. Barbora Klučková doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová
Sociální media a práce krizového štábu
(Social media and the Work of the Crisis Staff)
Bc. Iveta Dorotíková doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová
Studie cvičení orgánu krizového řízení „Ledovka“
(A Study of the Exercise of the Crisis Management Authority "Ice Glaze" )
Bc. Radek Skalka doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová
Systémy pro podporu rozhodování krizových štábů
(Decision Support Systems for Emergency Staff)
Bc. Jiří Urbánek doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Diplomová
Šíření kaskádního efektu při selhání informační kritické infrastruktury
(Cascade Effect Spread Caused by Failures of the Critical Information Infrastructure)
Bc. Ondřej Černý prof. Ing. David Řehák, Ph.D. Diplomová
Trendy v terorismu a krizové řízení
(Trends in Terrorism for Crisis Management)
Ing. Jan Kvapil doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Diplomová
Úkoly ochrany obyvatelstva při výpadku elektrické energie z pohledu orgánů krizového řízení u vybraného zdravotnického zařízení
(Tasks of Civil Protection during Blackout at a Selected Health Facility from the Point of View of Crisis Management Members )
Bc. Matěj Stýskala doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Diplomová
Zpracování scénáře ohrožení nemocnice mimořádnou událostí
(Scenario Development for a Threat to the Hospital by an Emergency)
Bc. Lucie Krausová doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Diplomová
Zpracování scénáře řešení mimořádné události - povodeň
(Scenario Development for Dealing with Emergency - Flood)
Ing. Adam Vondra doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Diplomová

2016/2017

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Adaptace železniční dopravy na klimatickou změnu
(Adaptation of Rail Transport to Climate Change)
Ing. Andrea Odchodnická Ing. Pavel Dobeš, Ph.D. Bakalářská
Aktualizace Krizového plánu města Havířova - rozsáhlá větrná bouře
(Update of Crisis Plan of Havirov Town - Extensive Wind Storm )
Bc. Patrik Vašek doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Bezpečnostní studie městské části
(A Safety Study for a Town Quarter)
Bc. Jan Vysloužil doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Bakalářská
Dominoefekty vznikající v souvislosti s uprchlíky
(Domino Effects Arising in Connection with the Refugees)
Ing. Marek Podkul doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Elektronické informační zdroje o katastrofách
(Electronic Sources of Information about Disasters)
Lukáš Fiurášek doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr.h.c. Bakalářská
Identifikace vybraných chemikálií v kontaminovaných vzorcích vod
(Identification of Selected Chemicals in Contaminated Water Samples)
Bc. Veronika Schottková Ing. Pavel Dobeš, Ph.D. Bakalářská
Informační zdroje o mimořádných událostech
(Sources of Information about Extraordinary Events)
Bc. Denisa Němcová doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Bakalářská
Kritická infrastruktura zemědělské výroby
(Critical Infrastructure of Agricultural Production )
Bc. Jiřina Šimerdová prof. Ing. David Řehák, Ph.D. Bakalářská
Krizová komunikace v organizacích s použitím moderních prostředků IT
(Crisis Communication in Organisations Using Moderns IT Assets)
Ing. Miloš Kovalčík doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Bakalářská
Návrh opatření ochrany obyvatelstva pro obce s rozšířenou působností
(A Proposal of Population Protection Measures for Municipalities with Extended Powers)
Bc. Filip Nádvorník doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Bakalářská
Ochrana před povodněmi ve správním obvodu obce s rozšířenou působnosti Třebíč
(Flood Protection in the Administration District of Třebíč Municipality with Extended Powers )
Bc. Mirka Ciencialová doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Bakalářská
Opatření ochrany obyvatelstva po evakuaci osob z objektu sociálních služeb
(Population Protection Measures after the Evacuation of a Social Services Building)
Ing. Nikol Bogoczová prof. Ing. David Řehák, Ph.D. Bakalářská
Posouzení připravenosti vybrané oblasti elektroenergetické soustavy na řešení stavu nouze
(Assessment of Preparedness of the Chosen Area of Electric Power System for Dealing with the State of Emergency)
Renata Vaňková doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Protipovodňová připravenost obce
(Flood Preparedness of a Municipality )
Miroslav Sychra doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Bakalářská
Připravenost zdravotnické záchranné služby na události s výskytem oxidu uhelnatého
(Preparedness of Medical Rescue Service for Events Involving Carbon Monoxide)
Bc. Iva Krumbholcová Ing. Jiří Šindler Bakalářská
Technické zařízení pro dekontaminaci osob v Jihomoravském kraji
(Technical Equipment for Decontamination of People in the South Moravian Region)
Jan Čurda doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Bezpečnostní studie správního obvodu obce s rozšířenou působnosti Otrokovice
(A Security Study for the Administration District of Otrokovice, Municipality with Extended Powers )
Bc. Michaela Slováčková doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Diplomová
Činnost Policie ČR v krizovém štábu veřejné správy
(Activities of Police of the Czech Republic in the Crisis Staff of Public Administration)
Bc. Tereza Felcmanová doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová
Dopady výpadku dodávky elektrické energie na území města Přerova
(Effects of Power Failure on the Area of the Town of Přerov)
Ing. Michal Václavík doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Diplomová
Evakuace domova seniorů v důsledku mimořádné události
(Evacuation of a Senior Citizens’ Home due to an Extraordinary Event )
Ing. Lukáš Pydych Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA Diplomová
Klimatické změny a jejich vliv na území
(Climate Changes and Their Effects on the Area)
Bc. Pavlína Horová doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Diplomová
Komparace kontrolní činnosti vybraných orgánů veřejné správy z hlediska ochrany obyvatelstva a krizového řízení
(Comparison of Inspection Activities of Selected Public Authorities from the Point of View of Population Protection and Crisis Management)
Bc. Ondřej Koláček doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr.h.c. Diplomová
Kritéria pro určování prvků kritické infrastruktury silniční dopravy
(Criteria for the Determination of Critical Infrastructure Elements in Road Transport)
Bc. Věra Tomková prof. Ing. David Řehák, Ph.D. Diplomová
Kritická infrastruktura silniční dopravy
(Critical Infrastructure in Road Transport)
Ing. Vendula Onderková, Ph.D. prof. Ing. David Řehák, Ph.D. Diplomová
Moderní formy komunikace uvnitř krizového štábu
(Modern Forms of Communication within the Crisis Staff)
Bc. Andrea Střižíková doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr.h.c. Diplomová
Možnosti provedení dekontaminace personálu a techniky zdravotnické záchranné služby
(Possibilities of Executing the Decontamination of Emergency Medical Service Personnel and Equipment )
Bc. Jan Matějovský Ing. Jiří Šindler Diplomová
Návrh centra pro vzdělávání obyvatelstva v Moravskoslezském kraji
(Proposal for an Educational Centre for People in the Moravian-Silesian Region)
Ing. Libor Fiala doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr.h.c. Diplomová
Návrh preventivních iniciativ vedoucích ke zvýšení ochrany před požáry, výbuchy a otravami v domácnostech
(Draft Prevention Initiatives to Improve Protection against Fires, Explosion and Poisoning in Homes)
Bc. Ondřej Bachánek doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr.h.c. Diplomová
Ochrana obyvatelstva v obci
(Protection of Population in a Municipality )
Ing. Tomáš Bartoň doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Diplomová
Ochrana osob na venkovních kulturních akcích
(Protection of Persons at Open-Air Cultural Events)
Ing. Veronika Wagnerová prof. Ing. David Řehák, Ph.D. Diplomová
Panely humanitární pomoci
(Panels of Humanitarian Aid)
Ing. Veronika Kaboň Váňová doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Diplomová
Perspektiva využití podpory rizikových subjektů vedoucí ke zvýšení úrovně bezpečnosti obyvatelstva
(Prospects of Utilization of Risk Subject Support Leading to an Increase in the Level of Safety)
Bc. Radek Illík doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr.h.c. Diplomová
Plán odezvy orgánů obce Vacenovice na vznik mimořádné události
(Plan of Response of Vacenovice Municipality Organs to Extraordinary Events)
Bc. Marika Grufíková doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr.h.c. Diplomová
Poskytování pomoci v nouzi v prostředí s multi-etnickou populací
(Provision of Emergency Assistance in a Multi-Ethnic Environment)
Bc. Tereza Hladíková doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Diplomová
Posuzování bezpečnostních rizik vodárenských systémů
(Safety Risk Assessment for Water Supply Systems )
Bc. Eva Hurníková doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. Diplomová
Problematika postižených osob v krizovém plánování
(The Issue of Affected People in Crisis Planning )
Bc. Ing. Petr Kopic doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Diplomová
Prvky kritické infrastruktury a facility management
(Elements of Critical Infrastructure and Facility Management )
Bc. Jiří Hloušek doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová
Příprava obyvatelstva k sebeochraně
(Preparation of Population for Self-Protection )
Bc. Petra Salcburgerová, DiS. doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová
Připravenost složek záchranného systému k řešení mimořádností v provozu železniční osobní přepravy
(Preparedness of Sections of the Rescue Corps for Dealing with Extraordinary Events in Operation of Rail Passenger Traffic)
Bc. Michaela Keclíková Ing. Jiří Šindler Diplomová
Softwarová podpora metody hodnocení hierarchie stromu pro hodnocení zranitelnosti prvků kritické infrastruktury
(Software Support for the Method of Tree Hierarchical Analysis for Evaluation of the Vulnerability of Critical Infrastructure Elements)
Mgr. Jan Vostal doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Diplomová
Stanovování účinnosti provizorního ukrytí ve stavbách
(Determination of Efficiency of Temporary Sheltering in Structures)
Bc. Martina Faltusová prof. Ing. David Řehák, Ph.D. Diplomová
Studie vazeb objektové a plošné evakuace a návrh úpravy obsahu dokumentace pro zajištění evakuace osob
(Study of Relations between Building Evacuation and Area Evacuation and Proposal for Content Modification of Documentation for Ensuring Evacuation of Persons)
Bc. Adéla Janků doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr.h.c. Diplomová
Tísňové a doplňující informování obyvatelstva při krizových situacích
(Provision of Emergency and Additional Information for the Population in Crisis Situations )
Ing. Eva Šatná prof. Ing. David Řehák, Ph.D. Diplomová
Traumatologické plánování v organizacích
(Traumatology Planning in Organisations)
Bc. Markéta Němcová doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Diplomová
Využití metody CARVER pro analýzu rizik v území
(Using the CARVER Method for Territorial Risk Analysis)
Ing. Denisa Řezníková doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Diplomová

2015/2016

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Bezpečnostní studie obce Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi
(Safety Study of the Municipality of Brandys nad Labem - Stara Boleslav )
Ing. Kateřina Tomanová doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Bakalářská
Existencionální a globální rizika pro lidstvo
(Existential and Global Risks to Mankind " )
Bc. Ondřej Fiedor Ing. Pavel Dobeš, Ph.D. Bakalářská
Kritická infrastruktura komunikačních a informačních systémů
(Critical Infrastructure of Communication and Information Systems )
Bc. Ondřej Černý prof. Ing. David Řehák, Ph.D. Bakalářská
Matematické modelování havarijního úniku plynného amoniaku ze zimního stadionu za pomoci softwaru ALOHA
(Mathematical Modelling of the Accidental Release of Gaseous Ammonia from an Ice Rink Using Software ALOHA )
Ing. David Patrman doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Bakalářská
Motivace ke směnové službě v jednotkách sboru dobrovolných hasičů
(Motivation to Working in Shifts in Voluntary Fire Brigades )
Bc. Jan Sobota doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Bakalářská
Nástroje pro podporu krizového řízení u obcí s rozšířenou působností v Moravskoslezském kraji
(Tools for Crisis Management Support in the Case of Municipalities with Extended Competence in the Moravian-Silesian Region )
Ing. Barbora Klučková Ing. Petr Berglowiec Bakalářská
Otevřené zdroje informací ke krizovému řízení
(Open Sources of Information on Crisis Management )
Pavel Slavík doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Potřeby HZS z hlediska systémů řízení informační bezpečnosti
(The Needs of Fire and Rescue Service from the Point of View of Information Security Management Systems)
Bc. Tomáš Peška doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Bakalářská
Problematika humanitární pomoci v ČR
("Problems of Humanitarian Aid in the Czech Republic" )
Bc. Nina Ptáčková doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr.h.c. Bakalářská
Protipovodňová ochrana města Ostravy
(Flood Protection of the Town of Ostrava )
Bc. Jakub Plašťák doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr.h.c. Bakalářská
Protipovodňová opatření v městském obvodu Ostrava-Svinov
(Flood Protection Measures in the City District of Ostrava-Svinov )
Bc. David Kučík doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Bakalářská
Případová studie tornáda v městě Krnov
(A Case Study of a Tornado in the Town of Krnov )
Bc. Matěj Stýskala doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Bakalářská
Příprava dat pro přílohu krizového plánu ministerstva v prostředí GIS
(Preparation of Data for Annex to the Ministry’s Contingency Plan in GIS Environment )
Ing. Pavel Vícha Ing. Pavel Dobeš, Ph.D. Bakalářská
Připravenost školských zařízení v ZHP v případě radiační havárie
(Preparedness of Education Facilities in EPZ in Case of Radiation Accident )
Bc. Jiří Urbánek doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Bakalářská
Shrnutí aktuálních vědeckých směrů v krizovém řízení
(Summary of Current Scientific Trends in Crisis Management )
Bc. Dominik Kuchař doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Zhodnocení výsledků cvičení v oblasti krizového řízení realizovaných roce 2014
(Evaluation of Results of Exercises in the Area of Crisis Management Carried out in the Year 2014 )
Ing. Jan Kvapil doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Zpracování karty modelování úniku nebezpečné chemické látky
(Processing a Card for Modelling the Release of a Hazardous Chemical )
Miroslav Šilhánek doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Bakalářská
Analýza hierarchie procesu hodnocení zranitelnosti dodávek pitné vody
(Analysis of the Hierarchy of the Process of Drinking Water Supply Vulnerability Assessment )
Bc. Ivana Šaršonová doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Diplomová
Interaktivní příprava osob zařazených do krizových štábů
(Interactive Preparation of Persons Classified as Members of Crisis Staffs )
Bc. Šárka Konvičková doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová
Možnosti nasazení nástrojů Ushahidi a CrissisCommons pro zvládání krizových situací v ČR
(Usability of Ushahidi and CrissisCommons Tools to Handle Crisis Situations in the Czech Republic )
Bc. Jiří David doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Diplomová
Možnosti vizualizace pojetí rizik lexikální analýzou textu
(Possibilities of Risk Perception Vizualisation Using Lexical Analysis of Text)
Bc. Martin Richter doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Diplomová
Návrh činnosti v bezpečnostně významném objektu v případě ohrožení
(The Proposal of Activities in a Safety Significant Building in Case of Threat )
Ing. Pavlína Piechová doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Diplomová
Ochrana obyvatelstva pod vodním dílem Šance
(Protection of Population Downstream of Šance Hydraulic Structure )
Bc. Michal Fousek Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA Diplomová
Portál bezpečnostních informací správního obvodu ORP Kravaře
(Safety Information Portal of Administration District of the Municipality with Extended Competence of Kravaře )
Bc. Gabriela Pražáková doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová
Povodňová připravenost města Hodonín
(Flood Preparedness of the Town of Hodonín )
Bc. Roman Knesl Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA Diplomová
Procesní model vybraných opatření ochrany obyvatelstva
(Process Model of Selected Measures of Population Protection )
Ing. Veronika Brabcová, Ph.D. prof. Ing. David Řehák, Ph.D. Diplomová
Příprava rodinných domů k provizornímu ukrytí
(Family House Preparation for Provisional Sheltering )
Bc. Martina Obručníková prof. Ing. David Řehák, Ph.D. Diplomová
Sciometrie bezpečnostně orientovaných oborů v podmínkách ČR
(Sciometrics of Safety-Oriented Disciplines in Conditions of the Czech Republic )
Bc. Simona Dömeová doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Diplomová
Teoretické zdůvodnění aktuálních trendů v krizovém plánování
(Theoretical Justification of Current Trends in Crisis Planning )
Bc. Tomáš Ogorek doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Diplomová
Transport nebezpečných látek
(Transport of Dangerous Substances )
Bc. David Chvátal doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Diplomová
Vizualizace rizik v provoze ArcelorMittal Ostrava, a.s.
(Visualization of Risks at Plants in ArcelorMittal Ostrava, a.s. )
Bc. Daniel Berger doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Diplomová
Vliv užitých komunikačních prostředků na strukturu dobrovolníků
(The Influence of Used Communication Means on Volunteer Structure )
Bc. Ondřej Zámorský doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Diplomová
Vyhodnocení změn při vymezení zón havarijního plánování
(Evaluation of Changes in Delimitation of Emergency Planning Zones )
Bc. Ondřej Krejčiřík Diplomová
Zajištění informovanosti obyvatel při kulturní akci
(Ensuring the awareness of population at cultural events )
Ing. Eliška Polcarová, MDisresSDev doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Diplomová
Zhodnocení možnosti nasazení portálových řešení pro podporu zvládání mimořádných událostí velkého rozsahu
(Evaluation of the Possibility of Using Portal Solutions for the Support of Coping with Large Scale Extraordinary Events )
Bc. Ingrid Šímová doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Diplomová

2014/2015

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Bezpečnostní studie obce
(Safety Study for a Municipality )
Bc. Pavel Zeisberger doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Bakalářská
Evakuace a nouzové přežití obyvatel
(Population Evacuation and Emergency Survival )
Bc. Pavlína Horová doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Bakalářská
Informování osob o možnostech sebeochrany při úniku nebezpečné látky
(Informing People about the Possibilities of Self-Protection in the course of Escape of a Dangerous Substance )
Ing. Eva Šatná prof. Ing. David Řehák, Ph.D. Bakalářská
Informovanost obyvatelstva v zóně havarijního plánování jaderné elektrárny Dukovany
(Awareness of Population in the Emergency Planning Zone of Dukovany Nuclear Power Plant )
Ing. Libor Fiala Ing. Jiří Šindler Bakalářská
Komparace provizorního a improvizovaného ukrytí v prostorech základní školy
(Comparison between Provisional and Improvised Sheltering in the Building of a Basic School )
Magdaléna Marková prof. Ing. David Řehák, Ph.D. Bakalářská
Manipulace s nebezpečnými zásilkami dopravovanými do SUJCHBO Příbram
(Handling of Dangerous Mailings Transported to the National Institute for Nuclear, Chemical and Biological Protection in Příbram)
Martin Huml doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Bakalářská
Materiálně technické vybavení krizového štábu
(Material-Technical Equipment of Crisis Staff )
Bc. Jiří Hloušek doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Bakalářská
Nástroje pro podporu rozhodovacích procesů krizových štábů v Portugalsku
(Tools for Supporting Decision Making Processes of Crisis Staffs in Portugal )
Bc. Michaela Keclíková doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Bakalářská
Ochrana obce před povodněmi
(Flood Protection of the Municipality )
Ing. Denisa Řezníková doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Bakalářská
Plánování evakuace a nouzového přežití na úrovni obcí s rozšířenou působností v záplavovém území řeky Ostravice
(Evacuation and Emergency Survival Planning on the Level of Municipalities with Extended Competence in the Ostravice River Floodplain )
Ing. Veronika Kaboň Váňová doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Pomůcky pro podporu krizového řízení ve veřejné správě
(Aids for Supporting Crisis Management in Public Administration )
Bc. Filip Herma doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Bakalářská
Poskytování humanitární pomoci
(Humanitarian Aid Provision )
Ing. Veronika Wagnerová doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Bakalářská
Povodňový plán obce Poličná
(Flood Control Plan for the Municipality of Poličná )
Ing. Barbora Ševečková doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Bakalářská
Preventivně výchovná činnost v MŠ, ZŚ a SŠ
(Preventive Educational Activity in Nursery Schools, Basic and Secondary Schools )
Martin Slováček doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Bakalářská
Provizorní ukrytí osob v prostorech nákupních center
(Provisional Sheltering on the Premises of Shopping Centres )
Bc. Martina Faltusová prof. Ing. David Řehák, Ph.D. Bakalářská
Připravenost na chřipku ptáků ve Zlínském kraji
(Bird Flu Readiness in the Zlín Region )
Pavel Krejčí doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Bakalářská
Rozbor projektů a softwaru pro analýzu rizik území v ČR a zahraničí
(Analysis of Projects and Software for Territorial Risk Analysis in the Czech Republic and Abroad )
Bc. Zuzana Kolíbalová doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Bakalářská
Řešení ETA a FTA pomocí open source systémů
( ETA and FTA Solutions Using Open Source Systems )
Bc. Tereza Hladíková doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Bakalářská
Součinnost bezpečnostních a technologických dispečinků BC - MCHZ při mimořádné události
(Cooperation of Safety and Technology Dispatching Systems of BC -MCHZ during Extraordinary Events )
Bc. Radek Illík doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Bakalářská
Studie organizační role HZS ČR v obci při řešení mimořádných událostí
(Study of the Organizational Role of FRS of the Czech Republic in a Municipality in Coping with Extraordinary Events )
Martin Hodula doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Bakalářská
Studie využití mobilních zařízení u HZS
(Study on the Use of Mobile Devices with the Fire and Rescue Service )
Bc. Markéta Trefná doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Bakalářská
Systém varování na území obce Otrokovice
(A Warning System in the Area of Otrokovice Municipality )
Bc. Michaela Slováčková Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA Bakalářská
Výpadek elektrického proudu v teplárně
(Power Failure in the Heating Plant )
Bc. Tomáš Koutný doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Bakalářská
Využití sociálních sítí pro sběr informací o potřebách během krizových situací
(Utilization of Social Networks for Collecting Information about the Needs during Crisis Situations )
Ing. Michal Václavík doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Bakalářská
Analýza konceptů rizika v rámci komunikace o rizicích
(Analysis of Risk Concepts in the Framework of Risk Communication )
Ing. Jakub Řeháček prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc. Diplomová
Bezpečnostní plán železniční přepravy nebezpečných látek
(Security Plan for the Carriage of Dangerous Substances by Rail )
Ing. Simona Jemelková, Ph.D. prof. Ing. David Řehák, Ph.D. Diplomová
Bezpečnostní studie hudebního festivalu Beats for Love
(A Security Study for the Music Festival Beats for Love )
Ing. Radek Mohyla doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Diplomová
Bezpečnostní studie územního celku obce s rozšířenou působností Soběslav
(A Safety Study for the Territorial Unit of Soběslav, Municipality with Extended Competence )
Bc. Věra Kleinová Ing. Jiří Šindler Diplomová
Bezpečnost osob při „Love Parade Duisburg 2010“
(Safety of People during "Love Parade Duisburg 2010" )
Bc. Klára Barešová doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová
Bezpečnost zdravotnické kritické infrastruktury
(Security of Health Critical Infrastructure )
Ing. Veronika Nešporová prof. Ing. David Řehák, Ph.D. Diplomová
Cvičení orgánu krizového řízení – požár velkého rozsahu
(Exercise of Crisis Management Authority – Fire of Large Extent )
Ing. Tomáš Jiřikovský doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová
Cvičení orgánu krizového řízení - tornádo
(Exercise of Crisis Management Authority - Tornado )
Bc. Eva Mecová doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová
Komunikace o vybraných přírodních rizicích a jejich kombinacích
(Communication on Selected Natural Risks and Their Combinations )
Bc. Simon Adam Ing. Pavel Dobeš, Ph.D. Diplomová
Metodika hodnocení ochranných faktorů budov společenských center
(The Evaluation Methodology Protective Factors Building Community Centers)
Bc. Michal Varcholák doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Diplomová
Možnosti zapojení a připravenost personálu zdravotnické záchranné služby pro činnost v krizovém štábu ORP
(Possibilities of Involvement and Preparedness of Emergency Medical Service Personnel for Activities within the Crisis Staff of a Municipality with Extended Competence )
Bc. Jakub Janoštík Ing. Jiří Šindler Diplomová
Návrh evakuačního plánu objektu nemocnice
(A Draft Evacuation Plan for the Hospital Premises )
Bc. Iva Spratková prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Návrh koncepce vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení.
(Proposal for a Concept of Education in the Area of Population Protection and Crisis Management )
Bc. Vít Dratva doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Diplomová
Návrh postupu starosty obce při obnově území po povodních
(A Proposal for the Action of Municipal Council Chairman in the course of Recovering the Area from Floods )
Bc. Markéta Kolářová doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová
Omezení při příjmání humanitární pomoci na základě vyznání
(Restrictions on Humanitarian Aid Acceptance Based on Religion )
Ing. Lucie Komínková doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Diplomová
Plán krizové připravenosti Úřadu Městské části Praha 7
(A Crisis Preparedness Plan for the Prague 7 City District Authority )
Bc. Olga Ryantová, DiS. doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová
Plánování opatření pro řešení krizových situací na úrovni právnické osoby
(Planning of Measures to Solve Crisis Situations at the Level of Legal Entities )
Bc. Zuzana Mrovcová doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Diplomová
Posouzení ochrany osob při akcích s hromadnou účastí veřejností
(Assessment of Protection of Persons at Mass Public Participation Events )
Bc. Tomáš Gromus prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Posouzení rizik při evakuaci osob s omezeným pohybem z domova seniorů
(Risk Assessment for the Evacuation of People with Limited Mobility from a Senior Citizen’s Home )
Bc. Kateřina Volková prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Povodňový plán společností skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP
(A Flood Plan for Companies of VÍTKOVICE MACHINERY GROUP )
Bc. Radek Mazánek Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA Diplomová
Provedení dekontaminace v případě vzniku mimořádné události na JE Dukovany
(Decontamination Execution in the Case of Occurrence of an Extraordinary Event at the Dukovany NPP )
Bc. Veronika Marková doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Diplomová
Přeprava materiálu a technických prostředků pro plnění úkolů ochrany obyvatelstva v podmínkách Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje
(Transport of Material and Firefighting Equipment to Fulfil Tasks of Population PRotection in Conditions of the Fire and Rescue Service of the Olomouc Region )
Bc. Tomáš Navrátil Diplomová
Připravenost příslušníků Policie České republiky pro záchranné práce
(Preparedness of Members of the Police of the Czech Republic for Rescue Works )
Ing. Miroslav Steinz doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová
Realizace opatření ochrany obyvatelstva jednotkami sboru dobrovolných hasičů
(Implementation of Civil Protection Measures by Volunteer Fire Brigades )
Ing. Johana Mácová prof. Ing. David Řehák, Ph.D. Diplomová
Stanovení kritických technologických rizik v podniku
(Determination of Critical Technological Risks in an Enterprise)
Ing. Bc. Marie Nováková prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Studie bezpečnostní situace v mikroregionu
(A Study of Safety Situation in a Microregion )
Bc. Alena Koubková doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová
Studie extrémní povodně v ČR
(A Study of Extreme Flood in the Czech Republic )
Ing. Michaela Dopaterová doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová
Studie metod kontroly hrází odkališť
(A Study of Methods for Pond Dam Inspection )
Bc. Attila Szűcs doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Diplomová
Studium možného zneužití chemických látek
(Study of Possible Misuse of Chemicals )
Ing. Miroslav Kiedroň Diplomová
Využití geolokace pro účely personalizace bezpečnostně orientovaných informací na WWW stránkách
(Usage of Geolocation for the Purposes of Personalization of Safety Related Information on WWW Pages )
Bc. Václav Piškula doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Diplomová
Využití internetu a sociálních sítí v preventivně výchovné činnosti hasičského záchranného sboru
(Use of Internet and Social Networks in Preventive-Educational Activities of the Fire and Rescue Service )
Bc. Marek Mrázik prof. Ing. David Řehák, Ph.D. Diplomová
Využití krizových štábů obcí s rozšířenou působností při koordinaci záchranných a likvidačních prací
(Utilization of Crisis Staffs of Municipalities with Extended Competence in Coordination of Rescue and Clearance Operations )
Bc. Jiří Osyka Diplomová
Využití vrtulníků při záchranných a likvidačních pracích
(The Utilization of Helicopters in Rescue and Clearance Operations )
Bc. Adam Majtner Ing. Jiří Šindler Diplomová

2013/2014

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Evakuace při úniku nebezpečné látky na území obce Raškovice
(Evacuation during the Escape of Dangerous Substance in the Area of Raškovice Municipality)
Ing. Veronika Brabcová, Ph.D. prof. Ing. David Řehák, Ph.D. Bakalářská
Evakuační plán a plán ukrytí osob
(Evacuation Plan and Shelter Plan for People )
Bc. Martin Tvardek doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Informovanost obyvatel města Ostrava-Výškovice v oblasti ochrany obyvatel
(Awareness of Citizens of the Town of Ostrava-Výškovice in the Area of Protection of Population )
Ing. Pavlína Piechová doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Bakalářská
Koncept cvičení orgánu krizového řízení - blackout
(Concept of Training of a Crisis Management Authority - Blackout )
Bc. Daniel Berger doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Bakalářská
Možnosti provizorního ukrytí obyvatelstva ve vybraném území města Prostějov
(Possibilities of Provisional Sheltering of Population in the Selected Area of the Town of Prostějov )
Bc. Martina Obručníková prof. Ing. David Řehák, Ph.D. Bakalářská
Možnosti Záchranného útvaru HZS ČR při poskytnutí pomoci obyvatelstvu
(Possibilities of Emergency Unit of Fire and Rescue Service of the Czech Republic while Providing Aid to the Population )
Bc. Patrik Gajda Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA Bakalářská
Ochrana obyvatelstva pod vodním dílem Dalešice
(Protection of Population Downstream of Dalešice Hydraulic Structure )
Bc. Tomáš Hnízdil Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA Bakalářská
Plán varování zaměstnanců
(Plan for Warning the Employees )
Radim Koliba doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Příjem kontaminovaných osob do Fakultní nemocnice Ostrava
(Admission of Contaminated Individuals to the University Hospital in Ostrava )
Bc. Kristýna Prčíková, DiS. Ing. Jiří Šindler Bakalářská
Připravenost obce Hrabová na mimořádné události
(Preparedness of Hrabová Municipality for Extraordinary Events )
Bc. Simona Maradová doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Bakalářská
Zhodnocení rizik v AkzoNobel coatings CZ a.s.
(Assessment of Risks in AkzoNobel Coatings CZ a.s. )
Ing. Eliška Polcarová, MDisresSDev doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Bakalářská
Bezpečnost přepravy nebezpečných chemických látek na podnikové vlečce
(Safety of Transport of Dangerous Chemicals on a Factory Siding )
Ing. František Zapletal, MBA prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Cvičení krizového štábu obce s rozšířenou působností
(Training of Task Force of a Municipality with Extended Competence )
Bc. Iveta Špinarová doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová
Demografický vývoj a ochrana obyvatelstva
(Demographic Development and Population Protection)
Bc. Tatiana Kvaková Olbertová doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová
Evakuace nemocnice při bezprostředním ohrožení
(Hospital Evacuation in Case of Imminent Danger )
Bc. Vojtěch Dostál Ing. Jiří Šindler Diplomová
Evakuace s podporou nástrojů umělého života
(Evacuation with Support of Tools Based on Artificial Life )
Bc. Jiří Cienciala doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Diplomová
Fungování krizových štábů ORP bez vazby na vyšší stupně krizových štábů
(Functioning of Crisis Staffs of Municipalities with Extended Competence without Ties to Crisis Staffs at Higher Levels )
Bc. Miroslav Galia doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Diplomová
Havárie jaderné elektrárny a ochrana obyvatelstva
(Nuclear Power Plant Accident and Protection of Population )
Bc. Petra Kubizňáková prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Havárie při přípravě hnojiv – kritická revize havarijních scénářů
(Accidents in Fertilizer Preparation - a Critical Review of Accident Scenarios )
Bc. Kateřina Urubková doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Diplomová
Hodnocení efektivnosti veřejných portálů v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení
(Evaluation of Effectiveness of Public Portals in the Area of Protection of Population and Crisis Management )
Bc. Eva Walachová doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Diplomová
Kategorizace humanitární pomoci
(Categorisation of Humanitarian Aid)
Bc. Andrea Štefániková doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Diplomová
Koncepce jednotného operačního dispečerského pracoviště na letišti
(Concept of a Single Operation Dispatching Centre at the Airport )
Ing. Jakub Brumar Diplomová
Koncept krizového managementu podniku
(Concept of Company Crisis Management )
Bc. Petra Zapletalová doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová
Metodika pro zajištění nezbytné péče o evakuované osoby
(Methodology for the Provision of Necessary Care for Evacuees )
Bc. Adam Lubojacký Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA Diplomová
Možnosti improvizovaného a provizorního ukrytí v obci Brodek u Přerova
(Options of Improvised and Provisional Sheltering in the Municipality of Brodek u Přerova)
Bc. Bronislav Kosek prof. Ing. David Řehák, Ph.D. Diplomová
Návrh koncepce ochrany obyvatelstva v kontextu novodobých hrozeb
(Proposal for a Concept of Protection of Population in the Context of Modern Threats )
Bc. Sabina Kubíková doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Diplomová
Ochrana města Považská Bystrica před povodněmi
(Flood Protection of the Town of Považská Bystrica )
Bc. Marianna Uhláriková doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Diplomová
Ochrana obyvatelstva pod vodním dílem Žermanice
(Protection of Population Downstream of Žermanice Hydraulic Structure )
Bc. Daniel Vasil prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Optimalizace potřeb nezbytných dodávek v systému hospodářských opatření pro krizové stavy
(Optimization of Demand for Necessary Delivery in the System of Economic Measures for States of Crisis )
Bc. Petra Adamušková prof. Ing. David Řehák, Ph.D. Diplomová
Plán krizové připravenosti VŠB - Technické univerzity Ostrava
(Crisis Preparedness Plan for VŠB - Technical University of Ostrava )
Bc. Jana Voborová doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová
Posouzení efektivnosti plánu evakuace ze zóny HP JETE
(Assessment of the Effectiveness of a Plan for Evacuation from the NPP Temelin Emergency Planning Zone)
Mgr. Bc. Marie Charvátová doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Diplomová
Posouzení rizik na území města Chomutov
( Assessment of Risks in the Area of Chomutov City )
Bc. Zdeněk Formánek prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Připravenost obyvatelstva na zvládání mimořádných událostí v Bystřici nad Pernštejnem
(Preparedness of Population for Extraordinary Event Management in Bystřice pod Perštejnem )
Bc. Romana Kosová prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Reprezentace znalostí pro účely havarijního plánování
(Knowledge Representation for the Purposes of Emergency Planning )
Bc. Kateřina Gruňová doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Diplomová
Studie činnosti krizového štábu
(Study of Activities of the Crisis Staff)
Bc. Stanislava Krčová Ing. Petr Berglowiec Diplomová
Studie možnosti využití alternativních zdrojů energie
(Study on Possibilities of Using Alternative Energy Sources )
Bc. Jaroslav Budík doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Diplomová
Určování synergického účinku národní kritické infrastruktury
(Determination of Synergistic Effect of National Critical Infrastructure )
Ing. Jiří Markuci prof. Ing. David Řehák, Ph.D. Diplomová
Varování a informování zdravotně postižených osob (specifika a možnosti)
(Warning and Informing of People with Disabilities (Specifics and Possibilities) )
Bc. Michaela Dunkerová Ing. Jiří Šindler Diplomová
Vliv změny klimatických podmínek na zásahovou činnost záchranného systému
(Influence of a Change in Climatic Conditions on Intervening Activities of Rescue Corps )
Ing. Martin Chalupa doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová
Využitelnost rozšířené reality pro účely bezpečnosti
(Usability of Augmented Reality for Safety Purposes )
Bc. Kateřina Hrabalová doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Diplomová
Využití internetu v bezpečnostním managementu
(Internet Usage in Safety and Security Management)
Bc. Vít Matoušek doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová
Zásady pro hodnocení úrovně připravenosti krizového štábu
(Principles for the Evaluation of Level of Task Force Preparedness )
Bc. Petra Konečná doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová
Zásady pro posuzování možnosti narušení činnosti orgánu krizového řízení
(Principles for Assessing a Possibility of Disruption of the Action of a Crisis Management Authority)
Ing. Vendula Neumannová doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová
Zásady pro vyhlášení stavu nebezpečí
(Principles for the Declaration of a State of Danger )
Bc. Lenka Rejtharová doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová

2012/2013

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Aktualizace plánu nouzového přežití v ORP Nový Jičín
(Update of the Emergency Survival Plan for Nový Jičín, Municipality with Extended Competence)
Bc. Radek Mazánek prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Bakalářská
Aktualizace povodňového plánu obce
(Update of Municipal Flood Protection Plan)
Ing. Radek Mohyla doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Aplikace výsledků taktického cvičení složek IZS při realizaci mimořádných veterinárních opatření
(Application of Results of Tactical Training of the IRS Services in Implementation of Emergency Veterinary Measures)
Bc. Magdalena Dobešová doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Bezpečnostní studie na území obce s rozšířenou působností Žďáru nad Sázavou
(Security Study for the Area of Žďár nad Sázavou, a Municipality with Extended Competence)
Bc. David Chvátal doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Bakalářská
Centralizace operačních středisek záchranných a bezpečnostních sborů
(Centralization of Operation Centres of Fire and Rescue Service and Police of the Czech Republic)
Ing. Miroslav Steinz doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Bakalářská
Dlouhodobá evakuace domova seniorů v důsledku mimořádné události
(Long-Term Evacuation of a Senior Citizens’ Home due to an Extraordinary Event)
Ing. Lukáš Pydych Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA Bakalářská
Grafické značky pro bezpečnostní plánování
(Graphical Symbols for Safety and Security Planning)
Bc. Jakub Hošek doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Bakalářská
Informační linky pro komunikaci s obyvatelstvem za mimořádných situací
(Information Lines of Communication with Population in Extraordinary Situations)
Bc. Jiří Osyka doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Bakalářská
Komunikace rizik s obyvatelstvem z pohledu prevence závažných havárií
(Risk Communication with Public in Regard of Major Accident Prevention)
Ing. Jakub Řeháček prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc. Bakalářská
Mimořádné události a připravenost občanů k nouzovému přežití v obci Boskovice
(Extraordinary Events and Preparedness of Citizens for Emergency Survival in the Municipality of Boskovice)
Bc. Ivana Šaršonová doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Bakalářská
Opatření ochrany obyvatelstva v zónách havarijního plánování
(Measures to Protect the Population within Emergency Planning Zones)
Bc. Jakub Janoštík doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Bakalářská
Plán krizové připravenosti Městského úřadu Bohumín
(Crisis Preparedness Plan for the Bohumín Municipal Authority)
Pavlína Ucháčová doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Bakalářská
Plán krizové připravenosti – Úřad práce Příbram
(Crisis Preparedness Plan – Příbram Labour Office)
Bc. Jan Matějovský doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Bakalářská
Plánovací dokumentace a svobodný přístup k informacím
(Planning Documentation and Free Access to Information)
Jan Sedláček Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA Bakalářská
Plnění úkolů zařízení civilní ochrany jednotkami sboru dobrovolných hasičů obcí
(Performing the Tasks of Civil Protection Facilities by Municipal Volunteer Fire Brigades)
Bc. Václav Balvín prof. Ing. David Řehák, Ph.D. Bakalářská
Posouzení krizové připravenosti nemocnice
(Assessment of Hospital Crisis Preparedness)
Bc. Iva Spratková prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Bakalářská
Povodňová připravenost obce Litovle
(Flood Preparedness of the Municipality of Litovel)
Bc. Marek Mrázik Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA Bakalářská
Požadavky na zajištění nouzového přežití ve stacionárních zařízeních
(Requirements for Ensuring Emergency Survival in Stationary Facilities)
Bc. Václav Dohnalík prof. Ing. David Řehák, Ph.D. Bakalářská
Požadavky na zprovoznění kontejneru nouzového přežití
(Requirements for Putting an Emergency Survival Container into Service )
Bc. Tomáš Navrátil doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Bakalářská
Preventivní opatření k ochraně obyvatelstva v obci s rozšířenou působností Odry
(Preventive Measures to Protect Population in Odry, Municipality with Extended Competence)
Bc. Martin Zajíček doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Bakalářská
Protipovodňová ochrana v České republice a v zahraničí
(Flood Protection in the Czech Republic and Abroad)
Bc. Markéta Kolářová doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Bakalářská
Prověřovací cvičení - výstavba protipovodňového hrazení
(Check Exercise - Construction of Flood Dikes)
Bc. Olga Ryantová, DiS. doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Bakalářská
Přehled a hodnocení nástrojů pro modelování povodní
(Review and Evaluation of Tools for Flood Modelling)
Bc. Jan Cigán Ing. Pavel Dobeš, Ph.D. Bakalářská
Připravenost města Frýdek-Místek na řešení mimořádných událostí velkého rozsahu
(Preparedness of the Town of Frýdek-Místek for Dealing with Large-Scale Extraordinary Events )
Ing. Michaela Dopaterová Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA Bakalářská
Přístupy k ochraně kritické infrastruktury v České republice a na Slovensku
(Approaches to Critical Infrastructure Protection in the Czech and the Slovak Republic)
Bc. Jitka Hladíková doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Bakalářská
Realizace vybraných opatření ochrany obyvatelstva při úniku amoniaku ze zimního stadionu
(Implementation of Selected Measures to Protect Population in Case of Ammonia Release in an Ice Stadium)
Bc. Monika Kuchtová prof. Ing. David Řehák, Ph.D. Bakalářská
Rizika nouzového zásobování pitnou vodou v Praze
(Risks Associated with Emergency Drinking Water Supplies in Prague)
Bc. Ing. Petr Kopic doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. Bakalářská
Rozbor metod pro analýzu rizik území v ČR a zahraničí
(Analysis of Methods for Territorial Risk Analysis in the Czech Republic and Abroad)
Bc. Šárka Konvičková doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Bakalářská
Smogová situace na území města Ostravy a návrh opatření k jejímu omezení či zamezení
(Smog Situation in the Area of the Town of Ostrava and Proposal for Measures to Reduce and Prevent Its Occurrence )
Bc. Alena Koubková Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA Bakalářská
Softwarová podpora metody Event and Causal Factor Charting
(Software Support for the Event and Causal Factor Charting Method)
Bc. Jan Gizický doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Bakalářská
Stanovení informační potřebnosti obyvatelstva během mimořádné události
(Establishing the Information Need of Citizens during Extraordinary Events)
Bc. Václav Piškula doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Bakalářská
Studie ochrany obyvatelstva při protržení hráze odkaliště u obce Ajky v Maďarsku
(Study on Population Protection in Case of Break of the Sludge Reservoir Dam near the Municipality of Ajka in Hungary)
Bc. Attila Szűcs doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Bakalářská
Využití geografických informačních systémů pro hodnocení environmentální bezpečnosti území
(Geographic Information System Applications to Environmental Security Assessment of Territories)
Ing. Miroslav Kiedroň Ing. Pavel Dobeš, Ph.D. Bakalářská
Využití mobilních zařízení při řešení mimořádných událostí s účastí prostředků hromadné přepravy osob
(Usage of the mobile equipment during emergencies in urban public transportation)
Ing. Johana Mácová doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Bakalářská
Vzdělávání pedagogického sboru a studentů středních škol v oblasti ochrany obyvatelstva
(Education of Teaching Staffs and Students of Secondary Schools in the Area of Population Protection)
Ing. Simona Jemelková, Ph.D. prof. Ing. David Řehák, Ph.D. Bakalářská
Zajišťování prostředků individuální ochrany soukromými osobami
(Providing Individual Protection Equipment by Private Persons)
Bc. Tomáš Vaněk doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Zásobování potravinami při krizových situacích
(Food Supply in Crisis Situations)
Bc. Martin Richter prof. Ing. David Řehák, Ph.D. Bakalářská
Zhodnocení bezpečnostní situace města Krnov
(Assessment of the Security Situation of the Town of Krnov)
Bc. Klára Barešová doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Bakalářská
Zhodnocení protipovodňových opatření ve městě Veselí nad Lužnicí
(Evaluation of Flood Protection Measures in the Town of Veselí nad Lužnicí)
Bc. Věra Kleinová doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Bakalářská
Zpracování povodňového plánu vybrané obce
(Preparation of a Food Plan for a Selected Municipality)
Vendula Mazůrková doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Zpracování procesu poskytování pomoci Českým červeným křížem při mimořádné události
(Development of a Process for Providing Assistance by the Czech Red Cross in Case of Extraordinary Event)
Bc. Roman Daněk doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Způsoby evakuace ze zóny havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany
(Methods of Evacuation from the Dukovany Nuclear Power Plant Emergency Planning Zone)
Bc. Veronika Marková doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Bakalářská
Cvičení orgánů krizového řízení
(Exercises of Emergency Management Authorities)
Bc. Jan Hrbáč doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová
Dopady destrukce železničního viaduktu na dopravu v regionu
(Effects of Destruction of a Railway Viaduct on Transport in the Region)
Bc. Marek Šuran doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová
Informační systém krizového řízení Hlavního města Prahy
(Crisis Management Information System of the Capital City of Prague)
Bc. Lenka Pivovarová Ing. Petr Berglowiec Diplomová
Integrace a inovace havarijních plánů v průmyslovém podniku
(ntegration and Innovation of Emergency Plans within an Industrial Company)
Bc. Miroslava Hlušková Ing. Pavel Dobeš, Ph.D. Diplomová
Klasifikace mimořádných událostí
(Classification of Extraordinary Events)
Bc. Milan Faldýn doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová
Koordinace složek integrovaného záchranného systému při nálezu munice nebo nástražného výbušného systému
(Coordination of Services of the Integrated Rescue System in Case of Finding Ammunition or an Improvised Explosive Device)
Ing. Tomáš Šústek prof. Ing. David Řehák, Ph.D. Diplomová
Metodika pro práci stálé pracovní skupiny krizového štábu veřejné správy
(Methodology for the Work of a Permanent Working Group of the Public Administration Task Force)
Bc. Kateřina Karkošková doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová
Možnosti identifikace prvků, jejichž narušení by mělo závažný dopad na lokální infrastrukturu
(Possibilities of Indetifying the Elements Whose Disruption Would Have a Serious Impact on Local Infrastructure)
Bc. Milan Levkov doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Diplomová
Návrh dokumentace krizového štábu pro konkrétní ORP
(Proposal for Crisis Staff Documents for a Specific Municipality with Extended Competence)
Ing. Karel Zdráhal doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Diplomová
Návrh expertního systému pro vyhodnocování analýzy rizik pomocí check listů
(Development of an Expert System for Evaluating the Risk Analysis Using Checklists)
Bc. Mária Vasiľová doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Diplomová
Návrh struktury a obsahu informace předávané veřejnosti při mimořádné události
(A Proposal for the Structure and Content of Information Passed on to the Public in Case of Extraordinary Event)
Bc. Andrea Jarešová doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Diplomová
Ochrana kulturních památek při mimořádných událostech
(Cultural Monument Protection in Case of Extraordinary Events)
Bc. Radim Kula doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová
Plánování zásahu složek IZS při úniku nebezpečné látky ze stacionárních zdrojů
(Planning an IRS Intervention in Case of Release of a Hazardous Substance from Stationary Sources)
Bc. Radim Kováčik Diplomová
Posouzení připravenosti Městské nemocnice Ostrava v případě nežádoucích událostí
(Assessment of Preparedness of the Ostrava City Hospital in Case of Undesirable Events)
Bc. Radim Góralczyk prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Posouzení rizik železniční přepravy čpavku z hlediska ochrany obyvatelstva
(Assessment of Risks Associated with the Railway Transport of Ammonium from the Point of View of Population Protection)
Bc. Milena Kubalová prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Posouzení systémů krizových stavů v různých státech Evropy
(Assessment of Management Systems for Crisis States in Different Countries of Europe)
Bc. Ľuboslava Varinská doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Diplomová
Program výchovy a vzdělávání zdravotně postižených občanů v oblasti ochrany obyvatelstva
(Educational Programme for Disabled Persons in the Field of Population Protection)
Bc. Radoslav Kosek prof. Ing. David Řehák, Ph.D. Diplomová
Protipovodňová opatření v obci Polička
(Flood Prevention Measures in the Municipalilty of Polička)
Bc. Filip Švejda Ing. Pavel Dobeš, Ph.D. Diplomová
Připravenost obyvatelstva na vypuknutí epidemie se zaměřením na Rychnovsko
(Preparedness of Population for an Epidemic Outbreak with Focus on the Area of Rychnov)
Bc. Veronika Strnadová doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Diplomová
Realizace vyrozumění v rámci areálu/objektu s více subjekty
(Implementation of the Notification Process within the Multi-Entity Area/Building)
Bc. Lucie Hradilová doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Diplomová
Rozbor metod analýz rizik územních celků a jejich využitelnost pro geografické informační systémy
(Study of Methods of Risk Analyses for Territorial Units and Their Applicability to Geographic Information Systems)
Ing. Peter Hrmel Ing. Pavel Dobeš, Ph.D. Diplomová
Studie bezpečnosti v obci s rozšířenou působností Hranice
(Study on Safety in Hranice, Municipality with Extended Competence)
Bc. Markéta Mohylová doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Diplomová
Studie činnosti samosprávy při obnově území
(Study on Self-Government Actions in Territorial Recovery)
Bc. Markéta Bastlová doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Diplomová
Studie dostupnosti zdravotnické záchranné služby v území
(Study on the Availability of Emergency Medical Services within an Area)
Bc. Veronika Křižanová Ing. Jiří Šindler Diplomová
Studie ohrožení občanů v městské části Ostrava Výškovice
(Study on Threats to Citizens in the City District of Ostrava Výškovice)
Bc. Lenka Škurková doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Diplomová
Studie ohrožení obyvatelstva při úniku čpavku ze zimního stadionu v Uničově
(Study on Threats to Population in Case of Ammonia Release in the Ice Stadium in Uničov)
Bc. Petr Musil prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Studie rizik území obce Velká Polom
(Risk Study for the Area of the Municipality of Velká Polom)
Bc. Petr Vandlíček prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Studie vhodnosti výstavby integrovaného centra složek IZS města Jablunkov
(Study on the Suitability of Construction of an Integrated Centre of IRS Services of the Town of Jablunkov)
Bc. Václav Pindur doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Diplomová
Studie zabezpečení ochrany obyvatelstva v Rožnově pod Radhoštěm
(Study on the Provision of Protection for Population in Rožnov pod Radhoštěm)
Bc. Jan Kulišťák prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Sumarizace možných rizik v zóně havarijního plánování JE Dukovany
(Summary of Possible Risks in the Emergency Planning Zone around the NPP Dukovany)
Bc. Květa Florianová doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Diplomová
Systém a organizace humanitární pomoci na území Moravskoslezského kraje
(Humanitarian Aid System and Organization in the Territory of the Moravian-Silesian Region)
Bc. David Pryszcz Ing. Pavel Dobeš, Ph.D. Diplomová
Školní a výcvikové zařízení HZS ČR v systému zdolávání mimořádných událostí
(Role of School and Training Facility of the Fire and Rescue Service of the Czech Republic in the System of Coping with Extraordinary Events)
Bc. Jan Sotolář doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová
Technická zařízení pro dekontaminaci osob.
(Technical Equipment for Decontamination of People)
Bc. Tomáš Filipec doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Diplomová
Typový postup pro významný objekt při úniku nebezpečných chemických látek
(Standard Procedure for a Significant Facility in Case of a Release of Hazardous Chemical Substances)
Bc. Tereza Moravcová Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA Diplomová
Varování a informování sluchově a zrakově postižených osob při mimořádných událostech
(Warning and Informing the Hearing and Visually Impaired in Case of Extraordinary Events)
Bc. Michaela Solánská prof. Ing. David Řehák, Ph.D. Diplomová
Využití expertních systémů pro řešení scénářů mimořádných událostí v budovách
(Usage of expert systems to solve scenarios of emergencies in buildings)
Bc. Vojtěch Souček doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Diplomová
Využití hydrologického modelování pro analýzu rizik území
(Use of Hydrological Modelling in Territorial Risk Analysis)
Ing. Veronika Říhová Ing. Kateřina Sikorová, Ph.D. Diplomová
Využití nafukovacích stanů v rámci humanitární pomoci
(The Use of Air Shelters in the Framework of Humanitarian Aid)
Ing. Eva Handrejchová doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Diplomová
Zřizování přijímacích středisek pro evakuované osoby Humanitárními jednotkami Českého červeného kříže
(Establishing Evacuee Reception Centres by Czech Red Cross Humanitarian Crews)
Bc. Iva Kučerová prof. Ing. David Řehák, Ph.D. Diplomová

2011/2012

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Aktualizace vnitřního havarijního plánu v BorsodChem MCHZ, s.r.o.
(Update of the Internal Emergency Plan of BorsodChem MCHZ, Ltd.)
Bc. Tomáš Illík Ing. Roman Dubový Bakalářská
Analýza obsahu Traumatologického plánu organizace
(Analysis of Company Traumatological Plan Contents)
Bc. Daniel Vasil doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Biologický průzkum a ochrana obyvatelstva
(Biological Survey and Civil Protection )
Bc. Tomáš Ogorek MVDr. Tatiana Smržová Bakalářská
Evakuace osob
(Evacuation of People)
Bc. Lukáš Jelšík doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Bakalářská
Evakuace zájmových chovů zvířat
(Evacuation of Animals from Hobby Breeding Facilities)
Ing. Pavlína Nováková MVDr. Tatiana Smržová Bakalářská
Havarijní karty výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby
(Emergency Cards of Incident Response Teams of Emergency Medical Service)
Bc. Michaela Dunkerová Ing. Jiří Šindler Bakalářská
Hodnocení metod pro odhad snášenlivosti nebezpečných látek
(Evaluation of Methods for the Estimation of Compatibility of Hazardous Materials)
Bc. Pavel Bříza doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Bakalářská
Hodnocení ochranného faktoru budov pro předškolní výchovu
(Evaluation of Protection Factors of Preschool Education Buildings)
Bc. Vít Dratva doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Bakalářská
Hodnocení rizika objektu s využitím maticové metody analýzy rizik
(Building Risk Assessment Using the Matrix Method for Risk Analysis)
Bc. Vojtěch Dostál doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Bakalářská
Hodnocení technologického procesu s využitím maticové metody analýzy rizik
(Technological Process Evaluation Using the Matrix Method for Risk Analysis)
Bc. Simon Adam doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Bakalářská
Improvizované ukrytí ve školských zařízeních pro nezletilé
(Improvised Sheltering in Educational Institutions for Minors)
Ing. Jiří Markuci prof. Ing. David Řehák, Ph.D. Bakalářská
Katalog opatření pro mimořádné situace v obci
(Catalogue of Measures for Extraordinary Situations in a Municipality)
Bc. Zuzana Mrovcová doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Bakalářská
Obyvatelstvo v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany
(Population within the Emergency Planning Zone around the Dukovany Nuclear Power Plant)
Bc. Jaroslav Makyča doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Bakalářská
Ochrana obyvatelstva v ZHP BorsodChem MCHZ s.r.o.
(Protection of Population within the Emergency Planning Zone around BorsodChem MCHZ, Ltd.)
Bc. Jana Voborová Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA Bakalářská
Ochrana před povodněmi ve správním území obce s rozšířenou působností Znojmo
(Flood Protection in the Administrative Territory of Znojmo, a Municipality with Extended Competence )
Bc. Michaela Budková doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Bakalářská
Optimalizace hlášení krizových štábů
(Optimization of Reports of Crisis Staffs)
Bc. Zdeněk Formánek doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Plán ukrytí obce
(Municipal Shelter Plan)
Bc. Kateřina Urubková Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA Bakalářská
Posouzení metodiky pro hodnocení ochranného faktoru budov
(Assessment of a Method for the Evaluation of Building Protection Factors )
Bc. Michal Varcholák doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Bakalářská
Přeshraniční spolupráce v záchranářství
(Cross-Border Rescue Cooperation)
Bc. Lenka Rejtharová doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Bakalářská
Rozbor obsahu a forem předávaných informací z úrovně kraje při mimořádné události
(Analysis of Content and Forms of Information Passed on from the Regional Level in Case of Extraordinary Event)
Ing. Martin Chalupa doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Rozbor přístupů řešení kritické infrastruktury v různých státech Evropy
(Analysis of Approaches to Dealing with the Critical Infrastructure in Various States of Europe)
Bc. Stanislava Krčová doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Struktura a vybavení záchranných a humanitárních týmů v závislosti na charakteru krizové situace
(Structure and Equipment of Rescue and Humanitarian Teams Depending on the Kind of Crisis Situation)
Bc. Jakub Bialek prof. Ing. David Řehák, Ph.D. Bakalářská
Vybraná rizika hutního provozu
(Selected Risks in a Metallurgical Plant)
Ing. František Zapletal, MBA prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Bakalářská
Využitelnost veřejně dostupných webových služeb pro vizualizaci následků mimořádných událostí
(Applicability of Publicly Available Web Services for the Visualisation of Consequences of Extraordinary Events)
Roman Bezchleba doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Bakalářská
Zahrnutí přívalových povodní do mapování rizik
(The Inclusion of Storm Water Floods in Risk Mapping)
Bc. Jiří Cienciala Ing. Pavel Hrdina Bakalářská
Záchranný útvar HZS ČR
(Rescue Section of Fire and Rescue Service of the Czech Republic)
Daniel Verner doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Bakalářská
Zhodnocení systému vzdělávání v oblasti krizového managementu
(Evaluation of Educational System in the Area of Crisis Management)
Bc. Petra Zapletalová doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Zpracování procesu poskytování pomoci organizací ADRA při mimořádné události
(Development of a Process for Providing Assistance by the Organization ADRA in Case of Extraordinary Event)
Bc. Adam Lubojacký doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Zpracování procesu poskytování pomoci organizací Člověk v tísni při mimořádné události
(Development of a Process for Providing Assistance by the Organization People in Need in Case of Extraordinary Event )
Bc. Miroslav Galia doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Zpracování procesu vyrozumění pro vybraný subjekt
(Development of a Process of Notification for a Selected Subject)
Bc. Klára Huková doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Způsoby a možnosti policejního pátrání v Moravskoslezském kraji
(Methods and Possibilities of Police Search in the Moravian-Silesian Region )
Bc. Pavel Hanzelka Bakalářská
Bezpečnostní opatření při přepravě LPG po silnici na vybraném úseku
(Safety Measures for LPG Transport along the Selected Stretch of Road)
Bc. Václav Martinů prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Humanitarní potřeby obyvatelstva
(The Humanitarian Needs of the Population)
Ing. Kateřina Babincová doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Diplomová
Kategorizace území pro potřeby ochrany obyvatelstva
(Territory Categorization for the Needs of Civil Protection )
Bc. Martin Lisoněk doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová
Komparace nákladů na odstraňování škod po povodních na území Moravskoslezského kraje v letech 2001 - 2010
(Comparison of Flood Damage Repair Costs in the Years 2001-2010 for the Area of Moravian-Silesian Region )
Bc. Radka Poláchová Diplomová
Krizová připravenost s.p. Povodí Odry
(Crisis Preparedness of the State Enterprise Povodí Odry)
Bc. Matěj Kuhejda doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Diplomová
Modelové využití středisek humanitární pomoci
(The Model Use of Humanitarian Aid Centres)
Ing. Karin Holaňová doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová
Návrh metodiky pro hodnocení odolnosti provizorních úkrytů
(A Proposal for a Method of Evaluation of Resistance of Temporary Shelters)
Bc. Lucie Eliášová doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Diplomová
Organizační a technické zabezpečení evakuace obyvatelstva při bleskových povodních
(Organizational and Technical Support to the Evacuation of Population in Case of Flash Floods)
Bc. Adéla Frydrychová prof. Ing. David Řehák, Ph.D. Diplomová
Plán opatření při hromadném úmrtí osob
(A Plan of Measures in Case of Mass Death)
Bc. Veronika Tešnarová Ing. Jiří Šindler Diplomová
Posouzení rizik při přepravě nebezpečných látek po železnici na území Středočeského kraje
(Assessment of Risks of Hazardous Material Transport by Railway in the Area of Central Bohemian Region)
Bc. Martina Krivá prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Protipovodňová ochrana pod VD Osvětimany
(Flood Protection Downstream of the Osvětimany Hydraulic Structure)
Bc. Pavel Juračka doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Diplomová
Protipovodňová opatření na horním toku řeky Opavy
(Flood Control in the Upper Course of the Opava River)
Bc. Rudolf Čech doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Diplomová
Přístupnost železničního koridoru složkám záchranného systému
(Railway Corridor Accessibility for Services of the Rescue System)
Bc. Lukáš Janovský doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová
Riziko živelních pohrom pro území obce s rozšířenou působností
(Natural Disaster Risk to Territories of Municipalities with Extended Competence)
Bc. Hana Axamitová doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Diplomová
Stanovení rozsahu mimořádné události
(Determination of the Extent of the Extraordinary Event)
Ing. Martin Adamec Diplomová
Stanovení úrovně bezpečnosti ubytovacích zařízení
(Determination of the Level of Safety of Accommodation Establishments)
Ing. Šárka Fišerová Diplomová
Studie činností ve zdravotnickém operačním středisku
(Study of Activities at a Health Operations Centre)
Bc. Martin Sipták Ing. Jiří Šindler Diplomová
Studie komplexní bezpečnosti města Uherské Hradiště
(Study of Integral Safety and Security of the Town of Uherské Hradiště)
Bc. Jakub Burda doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Diplomová
Studie přípravy obyvatelstva ČR na mimořádné události
(Study on Preparation of Population of the Czech Republic for Extraordinary Events)
Bc. Ondřej Bystřický Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA Diplomová
Studie rizik silniční přepravy nebezpečných látek na Olomoucku
(Study of Risks of the Road Transport of Hazardous Substances in the Olomouc Region)
Bc. Veronika Vláčilová prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Studie snížení rizik na území města Přerov
(Study of Risk Reduction in the Area of the Town of Přerov)
Ing. Kateřina Derychová prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Systémy řízení prevence závažných havárií v Moravskoslezském kraji
(System of Major Accident Prevention Management in the Moravian-Silesian Region)
Bc. Barbora Svitková Ing. Kateřina Sikorová, Ph.D. Diplomová
Výchova žáků základních škol v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí
(Education of Pupils of Basic Schools in the Area of Human Protection in Case of Extraordinary Events)
Ing. Jana Pupíková, Ph.D. prof. Ing. David Řehák, Ph.D. Diplomová
Zásady pro rozhodování o zvláštních skutečnostech
(Principles of Making Decisions about Special Facts)
Bc. Jiří Sedláček doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová

2010/2011

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Aktualizace plánu nouzového přežití v obci s rozšířenou působností
(Updating of Emergency Survival Plan in a Municipality with Extended Competence)
Bc. Milan Levkov doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Bezpečnostní studie obce Rybí, okr. Nový Jičín
(Security Study for the Municipality of Rybí, Nový Jičín District)
Bc. Veronika Křižanová doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Bakalářská
Biocel Paskov a.s. a ochrana obyvatelstva
(Joint-Stock Company Biocel Paskov and Protection of Population)
Bc. Tereza Moravcová Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D. Bakalářská
Centrum tísňového volání v Ostravě
(Emergency Call Centre in Ostrava)
Bc. Markéta Sittová doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Bakalářská
Evakuace v obchodním domě Globus.
(Evacuation in a Globus Department Store)
Bc. Lucie Hradilová Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D. Bakalářská
Hodnocení rizik na území města Třinec
(Risk Assessment for the Area of the Town of Třinec)
Bc. Radim Kováčik MVDr. Tatiana Smržová Bakalářská
Informační tisková kampaň ze strany provozovatele jaderné elektrárny směrem k obyvatelstvu
(A Press Information Campaign on the Part of Nuclear Power Plant Operator towards the Population)
Bc. Květa Florianová doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Bakalářská
Logistická podpora při řešení krizových situací
(Logistics Support to the Solving of Crisis Situations)
Bc. Markéta Bastlová doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Bakalářská
Metodika komunikace s veřejností při mimořádné události
(A Methodology for Communications with the Public in the course of Extraordinary Events)
Bc. Andrea Štefániková doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Bakalářská
Nouzové přežití obyvatelstva při dlouhodobém narušení dodávek elektrické energie
(Emergency Survival of Population in the Case of Long-Term Electricity Supply Disruption)
Bc. Michaela Solánská prof. Ing. David Řehák, Ph.D. Bakalářská
Ochrana letišť před zavlečením nebezpečných biologických agens
(Airport Protection against the Importation of Biological Dangerous Agents)
Bc. David Pryszcz MVDr. Tatiana Smržová Bakalářská
Ochrana obyvatelstva pod vodním dílem Vranovská přehrada
(Protection of Population Downstream the Hydraulic Structure - Vranov Dam)
Bc. Kateřina Kondlerová Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA Bakalářská
Ochrana vodních zdrojů a její význam pro bezpečnost zastavěných území
(Water Resource Protection and Its Importance to the Safety of Built-Up Areas)
Bc. Milan Faldýn doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. Bakalářská
Optimalizace opatření k ochraně obyvatelstva v obci Kozmice
(Optimization of Measures to Protect the Population of the Municipality of Kozmice)
Bc. Sabina Kubíková Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D. Bakalářská
Porovnání krizové legislativy ČR a vybraných členských států EU
(A Comparison of Crisis Legislation between the Czech Republic and Selected EU Member States)
Bc. Bronislav Kosek doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Bakalářská
Posouzení havarijního plánu a zóny havarijního plánování pro společnost OKD, OKK Koksovna Svoboda
(Assessment of Emergency Plan and Emergency Planning Zone for the Company OKD, OKK Koksovna Svoboda)
Bc. Milena Kubalová prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Bakalářská
Požadavky ochrany obyvatelstva na územích ohrožených povodněmi
(Requirements for the Protection of Population in Flood-Endangered Areas)
Bc. Jan Kulišťák doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Bakalářská
Program výchovy a vzdělávání obyvatelstva v oblasti ochrany obyvatelstva
(Population Education Programme in the Field of Protection of Population)
Bc. Radoslav Kosek prof. Ing. David Řehák, Ph.D. Bakalářská
Prostředky Individuální ochrany obyvatel
(Individual Protective Equipment)
Bc. Ľuboslava Varinská Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D. Bakalářská
Řešení evakuace zdravotnického zařízení
(A Design of Health Care Facility Evacuation)
Bc. Václav Pindur doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Současná základní terminologie v oblasti krizového řízení
(Present-Day Basic Terminology in the Area of Crisis Management)
Bc. Miroslava Hlušková prof. Ing. David Řehák, Ph.D. Bakalářská
Srovnání průběhů a následků povodní v ČR mezi léty 1997 - 2010
(Comparison of Courses and Consequences of Floods in the Czech Republic in the Years 1997-2010)
Bc. Markéta Mohylová doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Struktura systému krizového řízení ČR
(A Structure of the Crisis Management System of the Czech Republic)
Bc. Vojtěch Souček doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Studie akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Radvanice
(A Study on the Readiness of Radvanice Volunteer Fire Brigade for Action)
Bc. Lenka Škurková doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Bakalářská
Studie úrovně informování obyvatelstva v krizové situaci
(A Study on the Level of Population Awareness in Case of Crisis Situation)
Bc. Lenka Pivovarová doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Bakalářská
Systém zdolávání následků mimořádných událostí
(System of Coping with Consequences of Extraordinary Events)
Ing. Vendula Neumannová doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Bakalářská
Varování obyvatelstva v obci Polička
(Warning the Population in the Municipality of Polička)
Bc. Filip Švejda Bakalářská
Využití systému AMDS k vyrozumění starostů obcí v Moravskoslezském kraji v případě mimořádných událostí
(The Utilization of AMDS System for the Notification of Chairmen of Municipalities in the Moravian-Silesian Region in Case of Extraordinary Events)
Michaela Vargová Bakalářská
Zapojení Českého červeného kříže při zvládání mimořádných situací do integrovaného záchranného systému
(Involvement of Czech Red Cross in the Integrated Rescue System When Coping with Extraordinary Situations )
Bc. Iva Kučerová Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA Bakalářská
Zapojení ČR do mezinárodních záchranných akcí
(Involvement of the Czech Republic in International Rescue Operations)
Bc. Marek Šuran doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Zdolávání povodní a záplav
(Coping with Floods and Overflows)
Bc. Radim Kula doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Bakalářská
Zhodnocení rozdílností v užívání termínu "krizový management"
(The Evaluation of Differences in Using the Term “Crisis Management”)
Ing. Karel Zdráhal doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Zpracování vnitřního havarijního plánu vybraného zařízení
(Preparation of On-Site Emergency Plan for a Selected Facility / Classified Equipment)
Bc. Zdeněk Stoklasa doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Způsoby a možnosti ochrany vodohospodářského zařízení malých obcí
(Methods and Possibilities of Protection of Water Management Facilities of Small Municipalities)
Ing. Květa Przywarová doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. Bakalářská
Zvláštní povodně a ochrana obyvatelstva
(Special Floods and Protection of Population)
Bc. Kateřina Karkošková Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D. Bakalářská
Aplikace požadavků CLP v kontextu malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji
(Application of CLP Requirements in the Context of Small- and Medium-Sized Enterprises in the Moravian-Silesian Region)
Bc. Tomáš Peter Ing. Jana Neplechová, Ph.D. Diplomová
Bezpečnost nanotechnologií
(Safety of nanotechnology)
Bc. Petr Strakoš Ing. Jana Neplechová, Ph.D. Diplomová
Biologické prostředky hromadného ničení v novodobé společnosti
(Biological Means of Mass Destruction in a Contemporary Society)
Ing. Monika Trojáková MVDr. Tatiana Smržová Diplomová
Environmentální rizika nanotechnologií
(Environmental Risks of Nanotechnologies)
Ing. Jaroslav Slezák Ing. Jana Neplechová, Ph.D. Diplomová
Evakuace vybraných částí města Hradec Králové
(Evacuation of Selected Parts of the Town of Hradec Králové)
Ing. Martina Syručková Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D. Diplomová
Hodnocení rizik vybraných stacionárních zdrojů LPG v Ostravě
(Assessment of Risks of Selected LPG Stationary Sources in Ostrava )
Bc. Jaroslav Hejsek prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Humanitární pomoc na národní a mezinárodní úrovni
(Humanitarian Aid on the National and International Levels)
Bc. Marie Navrátilová Diplomová
Kritická infrastruktura na úrovni obce s rozšířenou působností
(Critical Infrastructure on the Level of a Municipality with Extended Competence)
Ing. Petr Rostek doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová
Metodika pro optimalizaci plošného pokrytí území kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby
(A Methodology for the Optimization of Deployment of Dispatch Centres of Emergency Medical Service in the Region)
Bc. Petra Hadašová Ing. Jiří Šindler Diplomová
Metodika tvorby kontrolních seznamů
(A Methodology for Checklist Creation)
Ing. Pavlína Ježková doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Diplomová
Metodika zpracování plánu činnosti obce pro řešení mimořádných událostí
(A Methodology for the Elaboration of Activity Plan for a Municipality for Coping with Extraordinary Events )
Bc. Dana Trubačová Diplomová
Modernizace systému varování obyvatelstva města Sokolov
(Modernization of System of Warning the Population of the Town of Sokolov)
Bc. Michal Hudec doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová
Možnosti identifikace subjektů jejichž funkce je nezbytná pro chod státu
(Possibilities of Identification of Subjects the Function of Which is Necessary for the Functioning of the State)
Bc. Lukáš Gloznek doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Diplomová
Možnosti řešení kalamitního výskytu komárů při povodních
(Possibilities of Coping with the Calamitous Occurrence of Gnats in the course of Floods)
Ing. Tereza Pacltová Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA Diplomová
Možnosti snižování následků bio-teroristických činů v rámci chovu hospodářských zvířat
(Possibilities of Reducing the Consequences of Bioterrorist Actions in the Framework of Livestock Breeding)
Bc. Simona Holušová MVDr. Tatiana Smržová Diplomová
Možnosti snižování rizika nákazy hospodářských zvířat v důsledku kriminálních činů
(Possibilities of Lowering the Risk of Contagious Livestock Disease as a Result of Criminal Acts)
Bc. Antonín Kopta MVDr. Tatiana Smržová Diplomová
Možnosti šíření zoonóz v chovech hospodářských zvířat v podmínkách ČR
(Possibilities of Spread of Zoonoses in Livestock Breeding in Conditions of the Czech Republic)
Bc. Lenka Olejníková MVDr. Tatiana Smržová Diplomová
Možnosti zvýšení efektivnosti systému varování Olomouckého kraje
(Possibilities of Increasing the Effectiveness of Warning System of Olomouc Region)
Bc. Radim Symerský doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Diplomová
Náhradní způsoby varování obyvatelstva ve správním území obce s rozšířenou působností Ostrava
(Alternative Ways of Warning the Population in the Administrative Territory of a Municipality with Extended Competence)
Bc. Jan Kotala Diplomová
Návrh standardizace postupů pro činnost krizových štábů.
(Draft Standardization of Procedures for the Action of Task Force)
Mgr.Bc. Radomír Kafka Diplomová
Ochrana kritické infrastruktury - oblast letecké dopravy
(Critical Infrastructure Protection – Area of Air Transport)
Jan Ondra doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Diplomová
Ochrana obyvatelstva a majetku Policií České republiky ve vybrané lokalitě
(Protection of Population and Property by the Police of the Czech Republic in a Selected Locality)
Ing. Jiří Kocich prof. Ing. David Řehák, Ph.D. Diplomová
Ochrana obyvatelstva pod vodním dílem Kružberk
(Protection of Population Downstream the Hydraulic Structure Kružberk)
Bc. Vendula Botorová Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D. Diplomová
Ochrana obyvatelstva proti bleskovým povodním
(Protection of Population against Flash Floods)
Bc. Eva Hadrabová Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D. Diplomová
Ochranná opatření v případě výskytu nebezpečných nákaz hospodářských zvířat na území ČR
(Protective Measures in the Case of Occurrence of Serious Contagious Livestock Diseases in the Territory of the Czech Republic)
Bc. Tereza Kekeláková MVDr. Tatiana Smržová Diplomová
Optimalizace dojezdových tras záchranných složek Žilinského kraje
(Optimization of Response Routes of Rescue Services of Žilina Region )
Ing. Karolína Chmelíková doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová
Optimalizace krizového plánování u vodovodů pro veřejnou potřebu
(Crisis Planning Optimization in the Case of Public Water Supply Systems)
Bc. Lukáš Rylko doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. Diplomová
Plán dekontaminace ve vnějším havarijním plánu jaderné elektrárny Dukovany
(A Decontamination Plan in the External Emergency Plan of Dukovany Nuclear Power Plant )
Ing. Michal Indrák doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Diplomová
Plnění úkolů ochrany obyvatelstva jednotkami požární ochrany
(Fulfilment of Tasks of Population Protection by Fire Brigades)
Bc. Radomír Vlach doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová
Protipovodňová ochrana Ostravy
(Flood Protection of Ostrava )
Bc. Jana Včislová Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D. Diplomová
Příprava obce s rozšířenou působností na mimořádné události
(Preparation of a Municipality with Extended Competence for Extraordinary Events)
Bc. Jakub Cikryt prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Součinnost IZS a KVS při řešení krizových situací v souvislosti s nákazami hospodářských zvířat
(Co-operation of Integrated Rescue System and Regional Veterinary Authority in Solving Crisis Situations in Association with Contagious Livestock Diseases )
Bc. Lucie Kubesová MVDr. Tatiana Smržová Diplomová
Studie ekonomických dopadů bleskových povodní 2009 v Moravskoslezském kraji
(Study on Economic Effects of Flash Floods 2009 in the Moravian-Silesian Region)
Bc. Kateřina Patzeltová Diplomová
Studie ohrožení prvků kritické infrastruktury
(Study on Threats to Critical Infrastructure Components)
Lukáš Rožnovský doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Diplomová
Studie využití podzemních prostor k ochraně obyvatelstva
(Study on the Utilization of Underground Spaces for the Protection of Population)
Ing. Martin Willmann Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D. Diplomová
Studie vzniku a následků mimořádných událostí - průmyslových havárií
(Study on the Occurrence and Consequences of Extraordinary Events – Industrial Accidents)
Ing. Radek Malý doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Diplomová
Studie vzniku a následků mimořádných událostí - živelných pohrom
(Study on the Occurrence and Consequences of Extraordinary Events – Natural Disasters)
Bc. Ondřej Malík doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Diplomová
Studie zabezpečení ochrany obyvatelstva na Bruntálsku
(Study on Ensuring the Protection of Population in the Bruntál Area)
Bc. Jiří Dobrovič Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D. Diplomová
Studie zabezpečení ochrany obyvatelstva v Ostravě
(Study on Ensuring the Protection of Population in Ostrava)
Bc. Barbora Bezděková Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D. Diplomová
Varování a informování obyvatelstva SMS zprávami na území postiženém mimořádnou událostí
(Warning and Informing the Population by SMS Messages in the Territory Affected by an Extraordinary Event)
Ing. Petr Novotný, Ph.D. prof. Ing. David Řehák, Ph.D. Diplomová
Varování obyvatelstva v rámci protipovodňových opatření
(Warning of Population in the Framework of Flood Control Measures)
Bc. Kristýna Janhubová Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D. Diplomová
Vliv území na zdolávání mimořádných událostí
(Influence of the Territory on Coping with Extraordinary Events)
Bc. Lukáš Turna doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová
Vybudování ochranné protipovodňové hráze s využitím pytlů a písku
(The Construction of a Flood Control Dam Using Bags and Sand)
Bc. Jan Odstrčil Diplomová
Vytváření 3D modelů z fotografické dokumentace
(Creation of 3D Models from Photodocumentation)
Ing. Jan Barabáš doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Diplomová
Využití výstražných materiálů v rámci Integrovaného záchranného systému
(The Utilization of Warning Materials in the Framework of Integrated Rescue System)
Bc. Adam Fuksa doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Diplomová
Webová podpora pro humanitární pomoc
(Web Support to the Humanitarian Aid)
Bc. Roman Derych doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Diplomová
Zpracování havarijní dokumentace pro zónu havarijního plánování úložiště propan–butanu
(Preparation of Emergency Documentation for the Emergency Planning Zone around a Propane and Butane Storage Facility)
Ing. Olga Jakšlová doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Diplomová
Zvýšení bezpečnosti nouzového zásobování vodou při vzniku mimořádné události velkého rozsahu
(Increase in Safety of Emergency Water Supply in the Case of Large-Scale Extraordinary Event )
Bc. Václav Zowada doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. Diplomová

2009/2010

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Možnosti využívání městské policie v rámci IZS na území Moravskoslezského kraje
(Possibility of Utilization of Municipal Police in the Framework of Integrated Emergency System in the Territory of Moravian-Silesian Region)
Jan Nikel doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Diplomová