Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výzkumná a odborná činnost katedry reaguje na aktuální výzvy a trendy požární ochrany na národní i mezinárodní úrovni. Mezi oblasti zájmu patří hašení a realizace požárních zásahů, požární bezpečnost staveb nebo problematika lesních požárů. Katedra při řešení výzkumných otázek využívá moderních technologií a prostředků a spolupracuje s celou řadou organizací.

Vědeckovýzkumná činnost ve spolupráci s dalšími vysokoškolskými a výzkumnými pracovišti včetně účasti organizací a průmyslových podniků probíhá v následujících oblastech:

 • zjišťování příčin vzniku požárů a hodnocení nebezpečných účinků požárů
 • experimentální výzkum hoření a hašení plamenů
 • stanovování technickobezpečnostních parametrů hořlavých látek
 • požární prevence technologických procesů a bezpečnost staveb
 • účinky výbuchu na stavby
 • modelování rozvoje požáru a zplodin hoření, šíření nebezpečných látek v atmosféře, evakuace, validace a verifikace naměřených dat
 • zvýšení bezpečnosti dodávek pitné vody při mimořádné události
 • bezpečnost dopravy v silničních a železničních tunelech
 • spolehlivost mobilní požární techniky a bezpečnostní limity zásahových oděvů

Konference

Katedra se podílí na organizaci odborných konferencí a seminářů. Mezi nejvýznamnější konference lze zařadit:

 • Konferenci Požární ochrana
 • Konferenci Požární bezpečnost stavebních objektů
 • Konferenci Firesafety
 • Doktorandská konference Mladá věda

Konference jsou organizovány ve spolupráci se Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s.

Kontaktní osoba

Kontaktní osobou pro oblast výzkumu a vývoje pro katedru je vedoucí katedry doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.

doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.