Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Jsme katedra, která zajišťuje výuku v atraktivním oboru v bakalářském i magisterském stupni studia, garantujeme také výuku doktorandů. Svým zaměřením rozvíjíme připravenost na mimořádné události. V rámci vzdělávacích i výzkumných aktivit cílíme především na prevenci mimořádných událostí i jejich taktické a strategické řešení. V této oblasti je velmi důležité spojení zkušeností odborníků z praxe i nových poznatků výzkumu, což zajišťuje unikátní a komplexní odbornou přípravu pro praxi ve všech oblastech požární ochrany s uplatnitelností v České republice i ve světě.

Vize katedry

„Požární ochrana v teoretické, praktické a didaktické rovině“

Vize katedry

„Požární ochrana v teoretické, praktické a didaktické rovině“

V ČR jsme unikátní

 • propojení teoretické výuky s  laboratorní výukou, praxí a výcvikem
 • nabídka činnosti v soudním inženýrství (znalecký ústav v oboru požární ochrana)
 • expertizní posudky a poradenství v oboru požární ochrana včetně informativních zkoušek

Ve světě jsme unikátní

 • komplexní a dlouhodobý systém vzdělávání v oblasti požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
 • výzkumem zaměřeným na požárně bezpečnostní vědy a bezpečnost technologií
 • širokou nabídkou laboratorních zařízení

Do budoucna chystáme

Záměry rozvoje katedry v oblasti pedagogické:

 • průběžná aktualizace studijních plánů v souladu s celosvětovými trendy na poli vědy a techniky
 • rozšiřování nabídky volitelných a povinně volitelných předmětů s cílem zvýšit možnosti individuálního výběru
 • inovace studijních pomůcek a posilování netradiční formy výuky a využívání moderních výukových prostředků (e-learning, distanční formy učebních pomůcek)
 • systematické zvyšování kvalifikační úrovně členů katedry
 • zvyšování odborné péče o doktorandy

Záměry rozvoje katedry v oblasti vědeckovýzkumné:

 • pravidelná prezentace členů katedry a jejich výsledků na poli vědeckovýzkumném
 • vyšší zapojení do výzkumných projektů na základě požadavků praxe
 • rozšiřování spolupráce se zahraničními institucemi, včetně možnosti studijních pobytů doktorandů a studentů
 • směřování charakteristiky studijních oborů do požadavků na profil absolventa v souladu s požadavky praxe a společenské poptávky