Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Podmínky pro uznávání odborné způsobilosti na úseku požární ochrany, ochrany obyvatelstva, krizového řízení a civilního nouzového plánování určené pro absolventy vysokoškolského studia, jehož součástí je ověřovací program pro odbornou způsobilost na úseku požární ochrany

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR stanoví v souladu s § 2 odst. 8 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, minimální požadavky na obsah ověřovacího studijního programu pro odbornou způsobilost na úseku požární ochrany určeného pro vysokoškolské studium, tzv. ověřovací program.

Odborná způsobilost dle § 11 zákona o PO

Všichni studenti v rámci studia bakalářského studijního oboru Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu získají odborné vzdělávání k získání osvědčení o odborné způsobilosti ve smyslu § 11 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PO) – odborně způsobilá osoba.

Absolventům ověřovacího programu osvědčení o odborné způsobilosti vydává MV- GŘ HZS ČR prostřednictvím Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany, a to na základě jejich žádosti doložené vysokoškolským diplomem a potvrzením vysoké školy o absolvování ověřovacího programu.

Odborná způsobilost pro výkon služby v HZS ČR, HZS podniků a v dobrovolných jednotkách PO

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO poskytuje studentům bakalářského studijního oboru Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu odbornou přípravu k získání odborné způsobilosti pro výkon služby v HZS ČR, HZS podniků a v dobrovolných jednotkách PO za předpokladu, že si student vybere z doporučených povinně volitelné a volitelné předměty pokrývající problematiku tří základních oblastí:

  • ISZ (A) – integrovaný záchranný systém a výkon služby jednotek PO,
  • PRE (B) – požární prevence,
  • OOB a KŘ (C) – ochrana obyvatelstva, krizové řízení a CNP.

Základní odborná příprava

Student bakalářského studijního oboru Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu zapojený do ověřovacího programu může základní odbornou přípravu v kurzu formou Nástupního odborného výcviku (NOV) vykonat i v průběhu studia, podle osnov NOV vydaných MV – GŘ HZS ČR pro tento účel. V tom případě je povinen doložit zdravotní způsobilost v souladu s nařízením vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků. Základní odborná příprava je ukončena závěrečnou zkouškou, po jejímž absolvování vystaví vzdělávací zařízení MV-GŘ HZS ČR potvrzení o vykonání závěrečné zkoušky v souladu s § 40 vyhlášky o jednotkách.

Podmínkou pro získání základní odborné přípravy je absolvování teoretické přípravy vykonáním předmětu Nástupní odborný výcvik (030-0506) a absolvování vstupní odborné přípravy na úseku IZS v rámci předmětu Nepovinná praxe – Vstupní technický výcvik (030-0867).

Soubory ke stažení:

Řízená praxe

Součástí ověřovacího programu v rozsahu stanoveném pro získání odborné způsobilosti pro výkon služby v HZS ČR, HZS podniků a v dobrovolných jednotkách PO je řízená praxe, jež je realizována v rámci předmětu Nepovinná praxe u HZS – pro oblast IZS a prevence (030-0880).

Řízená praxe není v rámci ověřovacího programu požadována u příslušníků HZS ČR studujících v distanční nebo kombinované formě studia.

Soubory ke stažení