Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

2020/2021

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza chování acetylénové láhve za požáru v ohraničeném prostoru
(Analysis of the Behavior of an Acetylene Cylinder during a Fire in a Confined Space)
Bc. Richard Kľúčik Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D. Bakalářská
Analýza chování Jet Fire a Fire Ball u tlakových nádob
(Behavior Analysis Jet Fire and Fire Ball for Pressure Vessels)
Bc. Vojtěch Důjka Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D. Bakalářská
Analýza stavu a poznatků v oblasti přednemocniční péče formou plánované první pomoci na vyžádání poskytované předurčenými jednotkami sboru dobrovolných hasičů v rámci MSK
(Analysis of State and Knowledge in Field of Pre-hospital Care in Form of Planned First Aid on Request Provided by Predetermined Units of Volunteer Fire Brigade within MSK)
Bc. Filip Sahula Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA Bakalářská
Bezpečnostní požadavky při provozování venkovních kulturních akcí za účasti většího počtu osob
(Safety Requirements During Outdoor Cultural Actions with Larger Audience )
Daniel Král Ing. Dana Chudová, Ph.D. Bakalářská
Destrukční potenciál dronů ve vazbě na vznik požáru
(Destructive Potential of Drones in Relation to the Rise of Fire)
Bc. Jakub Wrožyna doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Bakalářská
Historický vývoj požadavků na zdroje požární vody
(Historical Development of Requirements for Fire Water Sources)
Martin Obadal Ing. Tereza Česelská, Ph.D. Bakalářská
Koncepce vybavenosti a uložení protipovodňových prostředků pro jednotky HZS Moravskoslezského kraje
(Equipment and Storage Concept of Flood Control Devices for Fire and Rescue Brigades in Moravian-Silesian Region)
Přemysl Ovesný Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA Bakalářská
Krby a krbové prvky z pohledu požární bezpečnosti
(Fireplaces and Fireplace Elements from the Point of View of Fire Safety)
Bc. Jan Černoch doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Možnosti regenerace hasičů
(Possibilities of Regeneration of Firefighters)
Marek Tesař Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Bakalářská
Nabíjecí stanice pro elektromobily z pohledu požární bezpečnosti
(Charging Stations for Electric Vehicles from the Point of View of Fire Safety)
Bc. Michal Dvořák doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Nástupní plochy v intravilánu měst
(Rescue Areas in Cities)
Bc. Dávid Vikor Ing. Tereza Česelská, Ph.D. Bakalářská
Návrh inovativního přístupu k evidenci dopravních nehod u HZS ČR
(Innovative Approach Concept of Traffic Accident Evidence for Fire Rescue Service of the Czech Republic)
Bc. Pavel Přibyl doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Bakalářská
Návrh kontejneru pro uložení a transport pěnidel
(Design of the Container for the Storage and Transport of Foamers )
Michal Hroník Ing. Adam Thomitzek Bakalářská
Návrh technických prostředků a operačních postupů pro hašení lesních požárů při nedostatku hasební látky v období velkého sucha v krajině
(Design of Technical Means and Operational Procedures for Extinguishing Forest Fires in Case of Lack of Extinguishing Agent during Period of Great Drought in Landscape)
Bc. Ladislav Zápotočný Ing. Martin Trčka, Ph.D. Bakalářská
Organizační zabezpečení akcí v objektu sportovní haly
(Organizational Support for Events in the Sports Hall)
Bc. Lukáš Havlas Ing. Dana Chudová, Ph.D. Bakalářská
Personální a materiálně-technické požadavky na vytvoření odřadu pro vysokokapacitní čerpání v působnosti HZS Moravskoslezského kraje
(Personnel and Material Technical Requirements for Creation of Detachment for High-capacity Pumping within Competence of the Fire and Rescue Service of Moravian-Silesian Region)
Bc. Jaromír Laštuvička Ing. Adam Thomitzek Bakalářská
Porovnání hydraulického vyprošťovacího zařízení se zaměřením na zdroj pohonu a specifické podmínky použití
(Comparison of Hydraulic Rescue Equipment with Focus on the Power Source and Specific Conditions of Use)
Bc. Michal Adámek doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Bakalářská
Požárně bezpečnostního řešení památkově chráněného objektu
(Fire Safety Design of Protected Heritage Building)
Renata Florianová doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Požárně bezpečnostní řešení výrobního objektu
(Fire Safety Design of the Indutrial Building)
Ondřej Martinek Ing. Tereza Česelská, Ph.D. Bakalářská
Požárně bezpečnostní řešení výrobního objektu
(Fire Safety Solutions of Manufacturing Building)
Bc. Lukáš Miller Ing. Tereza Česelská, Ph.D. Bakalářská
Požární bezpečnost lithium-iontových baterií v dopravě
(Fire Safety of Lithium Ion Batteries in Transportation)
Vojtěch Kroulík doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Bakalářská
Požáry sportovních letounů
(Fires of Trainer Aircrafts)
Bc. Lucie Weberová doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Bakalářská
Příčiny vzniku požárů v souvislosti s provozem spalinových cest
(Causes of Fires in Connection with Operation of Flue Gas Paths)
Rostislav Vašíček Ing. Tereza Česelská, Ph.D. Bakalářská
Příprava mládeže pro činnost v jednotkách sboru dobrovolných hasičů
(Preparation of Youth for Work in Units of Volunteer Fire Brigade)
Bc. Štěpánka Kšánová Ing. Adam Thomitzek Bakalářská
Rozbor evakuace osob z administrativního komplexu
(Analysis of Evacuation of People from Administrative Complex)
Bc. Vladislav Kadlec doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Srovnání tepla uvolněného při spalování vzorku dvěma různými metodami
(Comparison of Heat Released during Sample Combustion by Two Different Methods)
Bc. Markéta Nikrmajerová Ing. Dana Chudová, Ph.D. Bakalářská
Studie problematiky hašení elektromobilů
(Study of Electric Fire Extinguishing)
Bc. Roman Částečka Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Syndrom vyhoření a jeho vliv na bezpečnost hasiče
(Burnout Syndrome and its Impact on Firefighter Safety)
Bc. Filip Čonka-Skyba Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Bakalářská
Systémy nouzového osvětlení
(Emergency Lighting Systems)
Bc. Stanisław Franek Ing. Tereza Česelská, Ph.D. Bakalářská
Technické zabezpečení únikových cest v rámci hromadných akcí kulturního charakteru pořádaných v objektu sportovní haly
(Technical Support of Escape Routes within the Mass of Cultural Events Held in the Building Sports Halls)
Bc. Jan Jelen Ing. Tereza Česelská, Ph.D. Bakalářská
Technické zabezpečení únikových cest v rámci hromadných akcí sportovního charakteru pořádaných v objektu sportovní haly
(Technical Provision of Escape during the Sports Mass Events Organized in the Building of the Sports Hall)
Bc. Katarína Ondrišíková Ing. Tereza Česelská, Ph.D. Bakalářská
Vliv kvality a délky spánku na bezpečnou činnost hasiče
(Influence of Quality and Length of Sleep on Safe Operation of Firefighters)
Bc. Kevin Gořalík Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Bakalářská
Vliv příměsí na bod vzplanutí motorové nafty
(Influence of the Additives Liquids Concentration on the Flash Point of Diesel Fuel)
Bc. Petr Přinosil Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Bakalářská
Vyhodnocení výcviku řidičů v rámci HZS Moravskoslezského kraje
(Evaluation of Driver Training within the FRS of the South Moravian Region)
Bc. Radim Bűrger Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Vytvoření standardních operačních postupů při použití generátoru teplého aerosolu pro prostorovou desinfekci
(Development of Standard Operating Procedures when Using Hot Aerosol Generator for Spatial Disinfection)
Bc. Richard Svačina Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA Bakalářská
Využití bezpilotního létajícího prostředku při průzkumu požáru travních a lesních porostů
(Use of Unmanned Aerial Vehicle in the Investigation of Grass and Forest Fires)
Bc. Zdeněk Velas, DiS. Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Využití filtrační ochrany dýchacích cest u JPO
(Use of Filter Respiratory Protection in Firefighting Units)
Bc. Petr Heene Ing. Adam Thomitzek Bakalářská
Využití požárních přívěsných vozíků u jednotek SDH obcí
(Utilization of Fire Trailers in Units of Volunteer Fire Brigade Municipalities)
Bc. Jiří Lasák Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Vývojové trendy požárních automobilů
(Developments in Fire Tracks)
Petr Korábečný doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Bakalářská
Vývojové trendy požárních čerpadel
(Developments in Fire Pumps)
Lukáš Karásek doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Bakalářská
Zabezpečení požární ochrany stadionu FC Viktoria Plzeň
(Ensuring Fire Protection of FC Viktoria Plzeň Stadium)
Daniela Hůlová Ing. Tereza Česelská, Ph.D. Bakalářská
Zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby objektu střední školy
(Elaboration of Fire Safety Design for High School Building)
Mária Lujza Patyková Ing. Tereza Česelská, Ph.D. Bakalářská
Aktualizace metodiky pro zpracování dokumentace zdolávání požárů
(Update of Methodology for Processing Fire Fighting Documentation)
Bc. Miloš Macháček Ing. Martin Trčka, Ph.D. Diplomová
Analýza míry závislosti činností HZS na informačních systémech a technologiích, vyhodnocení a návrh opatření pro zmírnění následků v případě jejich výpadků
(Analysis of Degree of Dependence of FRS Activities on Information Systems and Technologies, Evaluation and Proposal of Measures for Mitigation of Consequences in Case of their Failures)
Bc. Matěj Tibenský Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA Diplomová
Analýza přijatých opatření na hasičských stanicích HZS MSK a rozbor zásahové činnosti JPO MSK v souvislosti s COVID-19
(Analysis of Measures Taken at MSK Fire Brigade Stations and and Analysis of Intervention Activities of MSK Fire Brigades in Connection with COVID-19)
Bc. Jiří Vitvar Ing. Adam Thomitzek Diplomová
Efekt iniciační energie na výbuchové parametry směsí paliva a vzduchu
(Effects of Ignition Energy on the Explosion Parameters of Fuel-air Mixture)
Bc. Vojtěch Novotný Ing. Jan Skřínský, Ph.D. Diplomová
Experimentální stanovení rozptylu záření na požárním aerosolu
(Experimental Determination of Radiation Scattering on Fire Aerosol)
Bc. Lukáš Malý prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček Diplomová
Hodnocení objektu se shromažďovacím prostorem požárně inženýrským přístupem
(Evaluation of a Building with Assembly Room by Fire Engineering Approach)
Bc. Zuzana Svozilová Ing. Adam Thomitzek Diplomová
Hodnocení šíření plamene obvodovými stěnami z vybraných dřevěných materiálů a materiálů na bázi dřeva
(Evaluation of Flame Spread through External Walls from Selected Wood and Wood-based Materials)
Bc. Denisa Bergerová doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Diplomová
Hodnocení zapalitelnosti dřeva se zuhelnatělým povrchem
(Evaluation of Flammability of Wood with a Charred Surface)
Bc. Adam Šára Ing. Adam Thomitzek Diplomová
Koordinační funkční zkoušky požárně bezpečnostních a technologických zařízení v silničních tunelech
(Coordination Function Tests of Fire Safety and Technological Equipment in Road Tunnels )
Bc. Lenka Regentová doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Diplomová
Modelování evakuace při kulturních hromadných akcích
(Modelling of Evacuation during Large-scale Events)
Ing. Adéla Snohová doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Diplomová
Návrh metod a postupů pro vyhodnocování praktického výcviku řidičů vozidel druhu CAS
(Design of Methods and Procedures for Evaluating Practical Training of Drivers of Rescue Fire Vehicles)
Bc. Jakub Zejda Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Diplomová
Ochrana nemovitých kulturních památek vodními stabilními hasicími zařízeními
(Protection of Immovable Cultural Monuments by Water-based Fire Extinguishing Systems)
Bc. Petra Hebronová doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Diplomová
Podpora velitele zásahu prostřednictvím mobilní aplikace v podmínkách HZS Moravskoslezského kraje
(Support of the Intervention Commander through Mobile Application in Conditions of the Fire and Rescue Service of the Moravian-Silesian Region)
Bc. Martin Zawierucha Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA Diplomová
Porovnání hodnot obdržených dávek osobním dozimetrem SOR/R022 verze DMC a zásahovým dozimetrem UltraRadiac URAD 115
(Comparison of Values of Received Doses with Personal Dosimeter SOR/R022 Version DMC and Emergency Dosimeter UltraRadiac URAD 115)
Bc. Jakub Kudela doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Diplomová
Požární bezpečnost památkově chráněných objektů
(Fire Safety of Protected Heritage Building)
Ing. Miroslav Fanta Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D., MBA Diplomová
Požární zabezpečení automatického výškového skladu
(Fire Protection of the Automatic High-rise Warehouse)
Bc. Vojtěch Vaníček doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Diplomová
Specifika požární bezpečnosti skládky odpadů
(Specifics of Fire Safety of Waste Landfill)
Bc. Lucie Jedličková Ing. Tereza Česelská, Ph.D. Diplomová
Stanovení minimální hasicí koncentrace oxidu uhličitého pro směs benzínu a ethanolu
(Determination of the Minimum Extinguishing Concentration of Carbon Dioxide for Gasoline and Ethanol Mixture )
Bc. Karolína Genttnerová Ing. Petr Bitala, Ph.D. Diplomová
Stanovení teoretického požadavku na zásobování vodou na základě výkonu požáru
(Determination of the Theoretical Requirement for Water Supply based on Fire Performance)
Bc. Václav Dvořák Ing. Martin Trčka, Ph.D. Diplomová
Vliv jednotlivých komponent evakuačních výtahů na rychlost evakuace
(Influence of Individual Lifts Components on the Evacuation Rate by Evacuation Lifts)
Bc. Jan Filouš Ing. Adam Thomitzek Diplomová
Vyhodnocení dynamických vlastností zásahového požárního automobilu při výcviku řidičů na uzavřeném polygonu
(Evaluation of Selected Dynamic Characteristics of Fire Fighting Vehicle during Driver Training at Closed Polygon)
Bc. Martin Dvořák Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Diplomová
Využitelnost stacionárních a mobilních požárních nádrží v oblasti zásahové činnosti jednotek požární ochrany
(Utilization of Stationary and Mobile Fire Tanks in the Area of Intervention Activities of Fire Protection Units)
Bc. Tomáš Svozil Ing. Adam Thomitzek Diplomová

2019/2020

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Alternativní pohony v podmínkách HZS
(Alternative Drives in the FRS Conditions )
Bc. František Mýlek Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA Bakalářská
Analýza plochy otvoru po průstřelu tlakové láhve
(Analysis of the Area of a Hole after a Cylinder Penetration)
Bc. Adam Cigánek Ing. Petr Lepík, Ph.D. Bakalářská
Modelování asistované evakuace osob ve zdravotnických objektech
(Modeling of Assisted Evacuation of Persons in Hospital Buildings)
Bc. Nikola Stolařová doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Modernizace systému pro vysokotlaké hašení a řezání
(Upgrade of High-Pressure Extinguishing and Cutting System)
Bc. Jakub Grygařík Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA Bakalářská
Možnosti aplikace elektromobility u jednotek HZS ČR
(Possibilities of Electromobility Application in Fire Brigade units of the FRS of the Czech Republic)
Bc. Petr Myslivec Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Možnosti rádiové komunikace ve ztížených zásahových podmínkách
(Possibilities of Radio Communication under Harder Intervention Conditions )
Bc. Lukáš Kavka prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček Bakalářská
Možnosti využití bezpilotního létajícího prostředku u jednotek HZS ČR
(Possibilities of using Unmanned Aerial Vehicle at Fire Rescue Service of the Czech Republic)
Petr Andráško Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Návrh kontejnerového systému se sociálním zázemím pro podporu likvidace rozsáhlých mimořádných událostí
(Design of Container System with Social Background for the Support the Liquidation of Large-scale Emergencies )
Bc. Radim Ledwoň Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA Bakalářská
Návrh SOP pro rychlé nasazení sil a prostředků odřadu WASAR při ohrožení a záchraně osob na vodní hladině
(Proposal of Standard Operational Procedures (SOP) for Rapid Deployment of WASAR Units and Equipment in Case of Danger and Rescue of Persons in Water)
Bc. Václav Hradil Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA Bakalářská
Novela stavebního zákona a její dopad na posuzování staveb z hlediska výkonu státního požárního dozoru
(Building Law Novel and Its Impact on the Assessing of Buildings from the Point of View of the State Fire Inspection )
Bc. Radka Jahelková Ing. Dana Chudová, Ph.D. Bakalářská
Odezva sádrokartonových desek na působení vysoké teploty
(Response of Gypsum Boards to a High Temperature)
Bc. Lukáš Gal Ing. Dana Chudová, Ph.D. Bakalářská
Ochrana lokálních elektrických rozvaděčů pomocí hasicího a vypínacího zařízení
(Protection of Local Electrical Switchboard by Means of Extinguishing and Switching Equipment)
Bc. Samuel Müller Ing. Adam Thomitzek Bakalářská
Optimalizace vybavení jednotek SDH technickými prostředky pro likvidaci následků větrných smrští a orkánů
(Optimization of Equipment of Volunteer Fire Brigades by Technical Means for the Liquidation of Whirlwinds and Hurricanes )
Bc. Daniel Chromečka Ing. Adam Thomitzek Bakalářská
Porovnání chování tepelných izolací na bázi minerálních vláken při tepelném namáhání
(Comparison of the Behavior of Thermal Insulations based on Mineral Fibers during Thermal Load)
Bc. František Skurčák Ing. Dana Chudová, Ph.D. Bakalářská
Posouzení využitelnosti zdrojů požární vody v Tatranském národním parku
(Assessment of the utilization of fire water sources in the Tatra National Park)
Bc. Petra Mária Javorská doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. Bakalářská
Požární bezpečnost církevních objektů
(Fire Safety of Church Buildings)
Bc. Amálie Kosinová doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Požární bezpečnost na staveništích
(Fire Safety on Construction Sites)
Ing. Bc. Markéta Hošťálková doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Bakalářská
Požární bezpečnost výrobního závodu zaměřeného na zpracování dílů pro automobilový průmysl
(Fire Safety of Manufacturing Company for the Processing of Components for the Automotive Industry)
Bc. Tomáš Bodlák doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Požární zabezpečení provozu dětských skupin
(Fire Safety for Children´s Groups)
Bc. Barbora Kachtíková, DiS. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA Bakalářská
Požáry s přítomností nebezpečného odpadu a jejich vliv na ŽP
("Fires with the Hazardous Waste and Their Impact to the Environment " )
Bc. Vladimír Kravčuk Ing. Kateřina Sikorová, Ph.D. Bakalářská
Revitalizace technického a požárního zabezpečení areálu obchodní firmy
(Revitalization of the Technical and Fire Protections of a Trade Company's Premises )
Bc. Lucie Valošková Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská
Stanovení PTCH u vybraných materiálů na bázi dřeva a jejich interpretace
(Determination of Fire-Technical Properties of Selected Wood-Based Materials and Their Interpretation )
Bc. Michaela Kubienová Ing. Dana Chudová, Ph.D. Bakalářská
Stanovení reakce opticko kouřových hlásičů požáru na zplodiny hoření vybraných materiálů
(Determination of the Reaction of Optical Smoke Detectors on the Products of Combustion of Selected Materials )
Bc. David Srněnský prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček Bakalářská
Stanovení výbuchových parametrů odlehčených výbuchů včetně odezvy zkušebního zařízení
(Determination of Explosion Parameters of Vented Explosions Including Response to the Test Equipment)
Bc. Jan Syblík Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D. Bakalářská
Vliv tepelné expozice na pevnost nízkoprůtažného lana s opláštěným jádrem
(Effects of Thermal Exposure on Strength Low Stretch Kernmantel Rope)
Bc. Jiří Knob Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D. Bakalářská
Vyhodnocení jízdních charakteristik a dojezdové časy požární techniky v kraji Vysočina
(Evaluation of Driving Characteristics and of Driving Times of Firefighting Vehicles in the Vysočina Region)
Bc. Vítězslav Nováček Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Výukový scénář v simulátoru XVR - Hašení požáru v podzemním prostoru budovy
(Educational Scenario in Simulator XVR - Extinguishing a Fire in an Underground Space of Building)
Bc. Jan Přichystal Ing. Martin Trčka, Ph.D. Bakalářská
Využití hydraulické ruky u jednotek HZS Plzeňského kraje
(Use the Hydraulic Crane for the Brigades of Fire and Rescue Service of the Pilsen Region)
Bc. Milan Dvořák Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Vývojové trendy kyslíkových dýchacích přístrojů v prostředí požární ochrany
(Developments in Oxygen Breathing Apparatuses in the Field of Fire Protection )
Bc. Jiří Svoboda doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Bakalářská
Zásahy Hasičské záchranné služby SŽDC Liberec v nepřístupných místech na železnici
(Interventions of SZDC Liberec Fire Rescue Service in Inaccesible Sites on Railroads )
Bc. Josef Šperl, DiS. Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D., MBA Bakalářská
Zátěž hasiče při práci ve vlně veder
(Load Firefighters at Work in a Heat Wave)
Bc. Lukáš Hoskovec Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Bakalářská
Zhodnocení použití sypkých sorbentů při odstraňování úniků ropných a chemických látek pro jednotky HZS ČR
(Evaluation of Powder Sorbents Usage in Removal of Oil and Chemical Spills for Fire and Rescue Brigades in the Czech Republic)
Ondřej Nikel Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA Bakalářská
Analýza chování dějů Fire Ball a Jet Fire
(Behavior Analysis of Fire Ball and Jet Fire)
Bc. Tomáš Foukal Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D. Diplomová
Analýza možnosti použití smyčky RESCUE - LOOP k záchraně osob
(Analysis of the Possibility of Using the Loop RESCUE – LOOP to Rescuing of People)
Bc. Marek Konderla Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA Diplomová
Analýza využitelnosti robotických systémů pro jednotky HZS ČR
(Analysis of Usability of Robotic Systems for Brigades of Fire Rescue Service of the Czech Republic)
Ing. Patrik Sirotiak Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA Diplomová
Experimentální studie výbuchových charakteristik směsí oxidu uhelnatého a metanu se vzduchem
(Experimental Study on the Explosion Characteristics of Carbon Monoxide-methane/air Mixtures)
Bc. Vít Šerý Ing. Jan Skřínský, Ph.D. Diplomová
Funkčnost detekčních trubiček vystavených zvýšeným teplotám
(Function of Detection Tubes Exposed to Elevated Temperatures)
Ing. Peter Brtiš prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček Diplomová
Charakteristika hasebního obvodu, způsobu jízdy a bezpečné jízdní limity požární techniky u jednotek HZS ČR v Královehradeckém kraji
(The Characteristic of the Fire-fighting Circuit, the Way of Driving and the Safe Driving Limits of the Fire-fighting Vehicles of Bridgades of FRS of the CR in the Hradec Králové Region)
Bc. Lukáš Pelc Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Diplomová
Komparace rychlosti uvolňování tepla u materiálů na bázi dřeva
(Comparison of Heat Release Rate of Wood-based Materials)
Bc. Adéla Hřívová Ing. Dana Chudová, Ph.D. Diplomová
Kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení
(Serviceability Checks of Fire Safety Equipment )
Ing. Jan Chrtek Ing. Tereza Česelská, Ph.D. Diplomová
Modernizace technických automobilů pro záchranu a odchyt zvířat
(Modernization of Technical Vehicles for Rescue and Capture Animals)
Bc. Dan Timbaris Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA Diplomová
Návrh protivýbuchových opatření v technologií zpracování dřeva
(Design of Explosion Protection in Wood Processing Technology)
Bc. Petr Havelka Ing. Jiří Serafín, Ph.D. Diplomová
Použití vybraných bio materiálů ve stavbách z pohledu požární bezpečnosti
(Use of Selected Bio Materials in Buildings from the Perspective of Fire Safety)
Bc. Michaela Vanclová Ing. Dana Chudová, Ph.D. Diplomová
Stanovení brzdných charakteristik vybraných druhů zásahových požárních automobilů
(Determination of Braking Characteristics of Selected Types of Fire Fighting Vehicles)
Bc. Jiří Kuczaj Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Diplomová
Stanovení opatření požární prevence na základě predikce vývoje lesních požárů v důsledku klimatických změn v ČR a zahraničí
(Determination of Fire Prevention Measures based on the Prediction of Forest Fires due to Climate Change in the Czech Republic and Abroad)
Bc. Tomáš Dufka doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Diplomová
Stanovení rychlosti uvolňování tepla u hořlavých kapalin
(Determination of Heat Release Rate of Flammable Liquids)
Bc. Aleš Humlíček Ing. Dana Chudová, Ph.D. Diplomová
Stanovení tepelného výkonu požáru z výpočtů požárního rizika
(Determination of Heat Output of Fire from Fire Risk Calculations)
Ing. Richard Šolc Ing. Martin Trčka, Ph.D. Diplomová
Studie vlivu nízkých teplot na výbušné vlastnosti směsi paliva a vzduchu
(The Effect of Low Temperatures on the Explosion Characteristics of Fuel-air Mixtures)
Bc. Daniel Vyvlečka Ing. Jan Skřínský, Ph.D. Diplomová
Teoretická a experimentální studie vlivu přídavku CO2 na výbušné vlastnosti směsi metanu a vzduchu
(Theoretical and Experimental Study on Effects of CO2 Addition on Explosion Characteristics of Methane-air Mixture )
Bc. Jiří Macura Ing. Jan Skřínský, Ph.D. Diplomová
Teoretická a experimentální studie vlivu přídavku CO2 na výbušné vlastnosti směsi oxidu uhelnatého a vzduchu
(Theoretical and Experimental Study of the Effect of CO2 Addition on Explosive Properties of Carbon Monoxide and Air Mixture)
Bc. Jakub Mrázek Ing. Jan Skřínský, Ph.D. Diplomová
Teoretická a experimentální studie vlivu přídavku CO2 na výbušné vlastnosti směsi vodíku a vzduchu
(Theoretical and Experimental Study of the Influence of CO2 Addition on Explosive Properties of Hydrogen and Air Mixtures)
Bc. Tomáš Přeslička Ing. Jan Skřínský, Ph.D. Diplomová
Teoretická a experimentální studie vlivu přídavku oxidu uhelnatého na výbušné vlastnosti fosilních paliv-vzduchu
(Theoretical and Experimental Study on Effects of Carbon Monoxide Addition on Explosion Characteristics of Fossil Fuel-air)
Bc. Jakub Zajan Ing. Jan Skřínský, Ph.D. Diplomová
Teoretická a experimentální studie vlivu přídavku vodíku na výbušné vlastnosti směsi fosilních paliv a vzduchu
(Theoretical and Experimental Study on Effects of Hydrogen Addition on Explosion Characteristics of Fossil Fuel-air Mixture )
Ing. Jan Fidler Ing. Jan Skřínský, Ph.D. Diplomová
Vliv konvekce na přesnost měření radiačního tepelného toku
(Influence of Convection on Accuracy of Radiation Heat Flux Measurement)
Bc. Darina Hurbanisová Ing. Adam Thomitzek Diplomová
Vliv podhledové konstrukce na funkci systému stabilního hasicího zařízení
(Influence of Suspended Ceiling Structure on the Function of the Fixed Firefighting Systems)
Ing. Jakub Baca Ing. Tereza Česelská, Ph.D. Diplomová
Vrtulníková technika používaná Hasičským a záchranným sborem Slovenské republiky
(Rescue Helicopters used by Fire Rescue Service of the Slovak Republic)
Bc. Jozef Húšek Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA Diplomová
Vyhlašování požárního poplachu a evakuace systémy EPS
(Fire Alarm and Evacuatuion Raising by EPS Systems )
Bc. Iva Krumbholcová prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček Diplomová
Vyhodnocení příčin a následků dopravních nehod osobních automobilů u jednotek požární ochrany HZS ČR
(Assessment of Causes and Consequences of Traffic Accidents in Passenger Cars of the Brigades of Fire and Rescue Service of the Czech Republic)
Bc. František Kunovský Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Diplomová
Vyhodnocení vybraných dynamických vlastností zásahového požárního automobilu
(Evaluation of Selected Dynamic Characteristics of Fire Fighting Vehicle)
Bc. Josef Vlček Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Diplomová
Zásobování stavebních objektů požární vodou z veřejné vodovodní sítě
(Supply of Buildings with Fire Water from the Public Water Supply Network)
Bc. Tomáš Smrž doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Diplomová
Zhodnocení a validace dat modelu požáru CFD s experimentálně naměřenými parametry sprinklerových hlavic
(Evaluation and Validation of CFD fire model data with Experimentally Measured Parameters of Sprinkler Heads)
Bc. Ondřej Šimonek doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Diplomová

2018/2019

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Charakteristika hasebního obvodu, způsobu jízdy a bezpečné jízdní limity požární techniky u jednotek HZS ČR v Jihomoravském kraji
(Driving Ccharacteristics and Safe Driving Limits of the Firefighting Equipment during the Ride to the Intervention of the FRS CR Units in the Olomouc Region )
Bc. Martin Dvořák Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Charakter jízdy a bezpečné jízdní limity požární techniky při jízdě k zásahu u jednotek HZS ČR v Olomouckém kraji
(Driving Ccharacteristics and Safe Driving Limits of the Firefighting Equipment during the Ride to the Intervention of the FRS CR Units in the Olomouc Region )
Bc. Filip Crhák Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Informační pomůcky pro podporu rozhodování velitele zásahu
(Information Aids for the Support of Intervention Chief's Decission )
Bc. Jakub Kudela Ing. Adam Thomitzek Bakalářská
Metodické karty příčin vzniku požáru v důsledku přípravy omamných a psychotropních látek
("Methodological Cards of Fire Causes due to Preparation of Narcotics and Psychotropic substances " )
Bc. Libuše Čechová Ing. Kamil Klar Bakalářská
Metodika pro hašení větších ubytovacích zařízení nízkopočetními jednotkami hasičských stanic, při minimálních početních stavech 1+3
(Metodika pre hasenie väčších ubytovacích zariadení nízkopočetnými jednotkami hasičských staníc, pri minimálnych početných stavoch 1+3.)
Bc. Vladimír Janičina Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA Bakalářská
Nasazení a využití robotů u HZS ČR
(Implementation and Use of Robots at the Fire Rescue Service of the Czech Republic )
Ladislav Procházka Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Návrh koncepce zásahového požárního automobilu
(Draft Concept of a Firefighting Vehicle )
Bc. Dominik Vrátný Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Nedostatky v požární bezpečnosti bytových staveb
(Deficiencies in the Fire Safety of Residential Buildings )
Bc. Miloslav Vítek doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Ověření vlivu rychlosti reakce sprinklerové hlavice na teploty chráněné ocelové konstrukce matematickým modelováním
(Verification of the Sprinkler Head Reaction Speed on the Temperatures of Protected Steel Constructions by Mathematical Modeling )
Bc. Karolína Jonová Ing. Adam Thomitzek Bakalářská
Perspektivní čistá hasiva a současné alternativy náhrady halonů v požární ochraně
(Perspective Clean Agents and Halon Alternatives for Fire Protection )
Matěj Majkus doc. Ing. Václav Nevrlý, Ph.D. Bakalářská
Podmínky požární bezpečnosti sakrálních staveb
(Fire Safety Conditions of Sacral Buildings )
Bc. Tomáš Svozil Ing. Tereza Česelská, Ph.D. Bakalářská
Porovnání reakce podlahové krytiny na oheň u vybraných vzorků podlahové krytiny s ohledem na použitý podkladový materiál
(Comparison of Flooring Reaction on Fire at Selected Flooring Samples with Respect to Used Bottom Material )
Bc. Hana Hnilicová Ing. Dana Chudová, Ph.D. Bakalářská
Posouzení nebezpečí plynových ohřívačů vody
(Assessment of Danger of Gas Water Heaters )
Jakub Ečer Ing. Dana Chudová, Ph.D. Bakalářská
Požární bezpečnost památkově chráněných dřevostaveb v Moravskoslezském kraji
(Fire Safety of Listed Wooden Buildings in the Moravian-Silesian Region )
Bc. Lucie Jedličková Ing. Tereza Česelská, Ph.D. Bakalářská
Požární bezpečnost speciálních školských zařízení pro děti a mládež
(Fire Safety of Special Educational Establishments for Children and Youth )
Bc. Karolína Mynářová Ing. Isabela Bradáčová, CSc. Bakalářská
Požární technika do lesního terénu v regionu Krkonoše
(Fire Vehicles to Forest Terrain in the Krkonoše Region )
Bc. Jiří Vitvar Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Požární zabezpečení hradu Karlštejn
(Fire safety of Karlštejn Castle)
Kateřina Panenková doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Bakalářská
Rozbor dojezdových časů požární techniky v Královehradeckém kraji
(Analysis of the Landing Times of Firefighting Equipment in the Hradec Králové Region )
Bc. Miloš Macháček Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Specifika panelových bytových domů z pohledu požární bezpečnosti
(Specifics of Prefabricated Buildings in Terms of Fire Safety )
Bc. Daniel Mlčoch, DiS. Ing. Tereza Česelská, Ph.D. Bakalářská
Srovnání způsobů hašení požárů komínů a posouzení jejich využitelnosti v praxi
(Comparison of Chimney Fires Extinguishing and the Appraisal of Their Practical Serviceability )
Bc. Adam Šára Ing. Adam Thomitzek Bakalářská
Stanovení fyzické náročnosti vybraných způsobů výstupu po laně
(Determination of the Physical Load of Selected Techniques for Rope Climbing )
Bc. Vojtěch Novotný Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Bakalářská
Stanovení hodnot reakčních tlaků pojistných membrán
(Determination of the Reaction Pressure Values of Safety Membranes )
Bc. Martin Zawierucha Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D. Bakalářská
Stanovení rychlosti uvolňování tepla a reakce podlahové krytiny na oheň
(Determination of Heat Release Rate and of the Reaction of Flooring to Fire )
Bc. Leona Vašíčková Ing. Dana Chudová, Ph.D. Bakalářská
Stanovení vlivu otevíracích teplot sprinklerové hlavice na teploty chráněné ocelové konstrukce matematickým modelováním
(Determination of the Influence of Sprinkelr Heads Opening Temperatures on the Temperatures of Protected Steel Constructions by Mathematical Modeling )
Bc. Vojtěch Vaníček doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Volné skládky dřevní hmoty z hlediska požární bezpečnosti
(Loose Dumpsites of Wood Mass from the Fire Safety Point of View )
Ing. Miroslav Fanta Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D., MBA Bakalářská
Vyhodnocení funkce videodetekce požáru ve vybraném průmyslovém podniku
(Assessment of the video-based fire detection systems in a selected industrial enterprise )
Bc. Lukáš Malý prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček Bakalářská
Výukový scénář v simulátoru XVR - Hašení požáru v budově pro bydlení
(Educational Scenario in the XVR Simulator - Firefighting in the Building for Housing )
Bc. Daniel Mikuda Ing. Martin Trčka, Ph.D. Bakalářská
Využití XVR simulátoru - zásah na NL
(XVR Simulator Utilization - Intervention on NL )
Bc. Václav Dvořák Ing. Martin Trčka, Ph.D. Bakalářská
Vývojové trendy požárních přileb u Hasičského záchranného sboru České republiky
(Developments in Fire Helmets in the Service of Fire Recsue Service of the Czech Republic )
Bc. Ilona Rybaříková doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Bakalářská
Vývojové trendy vzduchových dýchacích přístrojů v prostředí požární ochrany
(Developments in Air Breathing Apparatuses in the Field of Fire Protection )
Ondřej Říha doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Bakalářská
Výživa a pitný režim hasiče při a (po) zásazích.
(Nutrition and Drinking Modes of Firefighters during and after Interventions. )
Bc. Matěj Tibenský Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Bakalářská
Zabezpečení požární ochrany při provozu diagnostických ústavů
(Fire Protection Ensuring of Diagnostic Institutes )
Bc. Zuzana Svozilová doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Zajištění požární bezpečnosti při akcích hromadného charakteru
(Ensuring of Fire Safety during the Events of Mass Character )
Ing. Adéla Snohová Ing. Tereza Česelská, Ph.D. Bakalářská
Zaměření preventivně výchovné činnosti HZS kraje s ohledem na nejčastější příčiny vzniku požárů
(Focus of the Preventive and Educational Activities of Regional Fire Rescue Units with Respect to the Most Frequent Causes of Fire )
Josef Petrů Ing. Dana Chudová, Ph.D. Bakalářská
Zhodnocení současného stavu výuky a praxe řidičů u jednotek HZS ČR
(Evaluation of the Current State of Teaching and Practice of Drivers in the Units of the FRS of the CR )
Bc. Jakub Zejda Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Analýza alternatívneho riešenia dekontaminácie u jednotiek HZS -dekontaminácia penou
(Analysis of the Alternative Solution of Decontamination at FRS Units - Foam Decontamination )
Bc. Vladimír Spišák Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA Diplomová
Analýza chování tlakových nádob při požáru a průstřelu
(Analysis of Pressure Vessels Behavior in a Fire and Shot Penetration )
Bc. Tadeáš Koplík Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D. Diplomová
Analýza teplot vznícení palivových směsí na bázi alkoholů s dieselem
(Analysis of Alcohol Diesel Mixtures Autoignition Temperatures )
Bc. Patrik Indra Ing. Jan Skřínský, Ph.D. Diplomová
Analýza výbuchových parametrů směsí uhlovodíku a vodíku se vzduchem
(Analysis of the Explosion Parameters of Hydrocarbon and Hydrogen in Air Blends )
Bc. Filip Silovský Ing. Jan Skřínský, Ph.D. Diplomová
Distribuce velikosti vodních kapek ve sprchovém proudu vytvářeném sprinklerovými hlavicemi
(Distribution of Water Drops Size in Shower Flows Created by Sprinkler Heads )
Bc. Andrea Antošová Ing. Adam Thomitzek Diplomová
Experimentální stanovení plošné intenzity zkrápění sprinklerovou hlavicí
(Experinetal Determination of the Area Intensity of Aspersion by Sprinkler Heads )
Bc. Eliška Maixnerová Ing. Dana Chudová, Ph.D. Diplomová
Možnost zvýšení požární bezpečnosti použitím zařízení pro trvalé snížení obsahu kyslíku v prostoru
(The possibility of increasing fire safety by using equipment for the permanent reduction of the oxygen concentration in the room)
Ing. Peter Šlesár Ing. Petr Bebčák, Ph.D. Diplomová
Návrh koncepce plavidla pro potápěčskou skupinu HZS Jihočeského kraje
(Design of a Vessel Concept for the Diving Group FRS of the South Bohemian Region )
Bc. Richard Molnár Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Diplomová
Návrh změn pro zpracování dokumentace zdolávání požárů
(Draft of Changes in Firefighting Documentation Processing )
Bc. Marek Tykal Ing. Dana Chudová, Ph.D. Diplomová
Ověření velikosti požárně nebezpečného prostoru
(Verification of Fire Dangerous Space )
Bc. David Sýba Ing. Dana Chudová, Ph.D. Diplomová
Prostup tepla skladbou suchého a vlhkého zásahového oděvu pro hasiče
(Heat Passage through the Composition of Wet and Dry Fireman Emergency Suites )
Bc. Adam Schön prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček Diplomová
Radiové spojení systémem PEGAS v budovách
(Radio Connection Using the PEGAS System in Buildings )
Bc. Václav Novotný prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček Diplomová
Rozbor parametrů bezpečné jízdy a dojezdové časy požární techniky v Moravskoslezském kraji
(Analysis of Safe Driving Parameters and Their Impact on the Landing Times of Firefighting Equipment in the Moravian-Silesian region )
Bc. Jakub Vaculík Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Diplomová
Rychlost uvolňování tepla při požáru laserových tiskáren
(Rate of Heat Liberation during Laser Printer Fires )
Ing. arch. Petra Polášková Ing. Adam Thomitzek Diplomová
Štúdium výbuchu parametrov disperzie pracho-vzduchových zmesí zmenou molekulovej štruktúry
(Study of the Explosion Parameters of Powder-Air Dispersions by the Change of the Molecular Structure )
Bc. Matej Váňa Ing. Jan Skřínský, Ph.D. Diplomová
Tepelná zatížení konstrukcí od požáru
("Thermal Loads of Structures Exposed to Fire " )
Bc. Kateřina Rokosová Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D. Diplomová
Účinky teploty na charakteristiky výbuchu dvou primárních alkoholů s krátkým řetězcem v uzavřené komoře
(Temperature Effects on Explosions Characteristics of Two Short-chain Monobasic Alcohols in a Closed-space Chamber )
Bc. Tomáš Vavřík Ing. Jan Skřínský, Ph.D. Diplomová
Vliv koncentrace kyslíku na průběh samovznícení dřevní štěpky
(Influence of Oxygen Concentration on the Self-Ignition of Wood Chips )
Bc. Jan Řezníček Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Diplomová
Vliv působení tepla na odolnost vybraných typů povrchových úprav
(Influence of Heat on the Fire Resistance of Selected Types of Surface Treatings )
Bc. Tadeáš Prokeš Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D. Diplomová
Výbuchové charakteristiky syntetického plynu vyrobeného využitím plazmových technologií
(Explosion Characteristics of Syngas Produced by Plasma Technology )
Bc. Lukáš Havelka Ing. Jan Skřínský, Ph.D. Diplomová
Výbuchové parametry směsi uhlovodíků vznikajících Fischer-Tropschovou syntézou
(Explosion Parameters of Hydrocarbons from Fischer-Tropsch Synthesis )
Bc. Jan Živna Ing. Jan Skřínský, Ph.D. Diplomová
Vyhodnocení příčin a následků dopravních nehod zásahových požárních automobilů
(Evaluation of the Causes and Consequences of Traffic Accidents of Firefighting Vehicles )
Bc. Stanislav Šíma Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Diplomová
Vytvoření koncepce lehkého USAR odřadu a analýza možností jeho využití v rámci mezinárodních záchranných operací včetně letecké přepravy
(Creating of Light USAR Unit Concept and the Analysis of the Possibility of Its Use in the Framework of International Rescue Operations Including Air Transport )
Ing. Matouš Helegda Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA Diplomová
Zhodnocení hasebních schopností hasících proudnic – monitorů pro aplikaci hasícího prášku v kombinaci s vodním proudem
(Evaluation of the Extinguishing Abilities of Nozzles - Monitors for the Application of Extinguishing Powders Combined with Water Flow )
Bc. Radek Tomčík Ing. Adam Thomitzek Diplomová
Zvýšení spolehlivosti víceúčelového zdroje požární vody při vzniku krizových situací
(Increasing of the Reliability of Fire Water Multipurpose Source during Crisis Situations )
Bc. Pavel Holakovský doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. Diplomová

2017/2018

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza využitelnosti hasících hřebů u jednotek HZS ČR
(Analysis of the Usability of Extinguishing Nails at the Units of the FRS of the Czech Republic )
Ing. Patrik Sirotiak Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Analýza zdrojů a dostupnosti požární vody v rámci Moravskoslezského kraje
(Analysis of Firefighting Water Sources and Availability in the Framework of Moravian-Silesian Region )
Bc. Jakub Mrázek Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA Bakalářská
Brzdné charakteristiky požární techniky
(Braking Characteristics of Firefighting Vehicles )
Bc. Jiří Kuczaj Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Evidence techniky a vedení dokumentace autoprovozu v programu IKIS II
(Apparatus Inventory and Keeping of Vehicle Fleet Documentation in IKIS II Program )
Bc. David Helvín Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA Bakalářská
Hašení požárů a záchrana osob z domů na vodě.
(Fire Fighting and Rescue of Persons from Houses Afloat )
Bc. Jozef Húšek doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Bakalářská
Moderní formy komunikace ,,face to face“ s veřejností
(Modern Forms of Face-to-Face Communication with the Public )
Bc. Tereza Ripperová Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA Bakalářská
Návrh metodických postupů při využití jistících a orientačních systémů v nepřehledném prostředí
(Design of Methodical Procedures for the Utilizing of Safeguarding and Orientation Systems in Untransparent Environment )
Bc. Marek Konderla Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA Bakalářská
Návrh na zvýšení požární bezpečnosti horských objektů
(Desing of Increased Fire Safety of Mountain Objects )
Bc. Michaela Vanclová Ing. Dana Chudová, Ph.D. Bakalářská
Návrh technologie pro skladování a výdej pohonných hmot
(Design of Technology for the Storage and Distribution of Propellants )
Bc. Dan Timbaris Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA Bakalářská
Odezva kouřového hlásiče EPS na produkty tepelného rozkladu materiálů
("Response of the Smoke Detector of Automatic Fire Detection and Alarm System to Products of Thermal Degradation of Materials " )
Bc. David Kmoch prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček Bakalářská
Optimalizace systémů zabezpečení požární vodou z vnitřního vodovodu výrobních subjektů
(Optimizatin of Fire Water Supply from Production Company's Inner Water Lines )
Bc. Tomáš Foukal doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. Bakalářská
Optimalizace vybavenosti středního vyhledávacího a záchranného odřadu HZS Moravskoslezského kraje ve vztahu k bouracím nástrojům
(Optimization of Equipment of the Medium Search and Rescue Team of FRS of the Moravian-Silesian Region in Relation to Demolition Machines )
Bc. Daniel Vyvlečka Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA Bakalářská
Porovnání vlivu aviváže na kyslíkové číslo vybraného textilního materiálu
(Comparisson of Fabric Conditioner Influence on Selected Textile Material)
Bc. Tomáš Svozílek Ing. Dana Chudová, Ph.D. Bakalářská
Posouzení činnosti a vybavení jednotek požární ochrany v obci Vestec
(Assessment of Activities and Equipment of Fire Brigades in the Municipality of Vestec )
Bc. Vladimír Žalud Ing. Martin Trčka, Ph.D. Bakalářská
Posouzení odběrních míst k odběru vody pro hašení mobilní požární technikou
(Assessment of Water Extraction Points for Firefighting with the Use of Mobile Fire Appliances )
Bc. Jiří Herian doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Bakalářská
Posouzení požární bezpečnosti Odborného léčebného ústavu Paseka
(Fire Safety Assessment of the Professional Medical Institute Paseka )
Bc. Petr Havelka doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Bakalářská
Posouzení vhodnosti využití Cleveland high rise pack u jednotek požární ochrany
(Assessment of the Suitability of the Use of Cleveland High Rise Pack in Fire Brigades )
Bc. Lukáš Pelc Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Postup a činnost velitele zásahu jednotek požární ochrany na místě požáru s ohledem na zachování stop na požářišti za účelem zjišťování příčin vzniku požáru.
(Conduct and Actions of the Fire Protection Unit Commander at the Place of Fire with regard to the Preservation of Traces in ConflagrantionArea for the Purpose of Fire Causes Investigation )
Ing. Jakub Baca Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA Bakalářská
Potrubní pošta z pohledu požární bezpečnosti
(Tube Mail from the Fire Safety Point of View )
Jakub Matušinský Ing. Tereza Česelská, Ph.D. Bakalářská
Požární bezpečnost osobních vozidel na alternativní pohon
(Fire Safety of Alternative Propulsion Cars )
Bc. Petra Hebronová doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Požáry dřevostaveb v Evropě a specifika jejich hašení
(Fires od Wooden Buildings and the Specifics of Their Extinguishing )
Bc. Denisa Bergerová doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Prostředky pro pracovní polohování a sebezáchranu hasičů
(Means of Working Positioning and Self-rescue of Firemen )
Bc. Darina Hurbanisová Ing. Adam Thomitzek Bakalářská
Přístup České republiky a Slovenské republiky při prokazování požární bezpečnosti nevýrobních objektů
(Approach of the Czech Republic and the Slovak Republic to the Demonstration of Fire Safety of Non-industrial Buildings )
Bc. Štěpán Ryšánek Ing. Isabela Bradáčová, CSc. Bakalářská
Skladování a výdej PHM pro požární techniku
(Storage and Filling of Fuels for Firefighting Vehicles)
Bc. Milan Smil Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA Bakalářská
Spolupráce jednotek požární ochrany HZS a SDH v podmínkách Olomouckého kraje
(Cooperation of Fire Brigades of Fire Rescue Service and Volunteer Fire Brigades under Conditions in the Olomouc Region)
Bc. Alois Obšil Ing. Dana Chudová, Ph.D. Bakalářská
Stanovení podmínek požární ochrany v případě řízeného vypalování
(Determination of Fire Protection Conditions in Cases of Controled Baking )
Jiří Sokol Ing. Dana Chudová, Ph.D. Bakalářská
Stanovení rychlosti uvolňování tepla a toxicity zplodin tepelné degradace z podlahové krytiny
(Determination of Heat Release Rate and of the Toxicity of Products of Flooring Thermal Degeradation )
Bc. Adéla Hřívová Ing. Dana Chudová, Ph.D. Bakalářská
Stanovení výbuchových parametrů odlehčených výbuchů
("Determination of Explosion Indices of Vented Explosions " )
Bc. Karel Parák Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D. Bakalářská
Systémy GINA a jejích využití při operačním řízení požárních jednotek
(GINA Systems and Their Use in Operational Management of Fire Brigades )
Bc. Tomáš Přeslička doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Bakalářská
Systémy signalizace požárního poplachu
(Fire Alarm Signalling Systems )
Bc. Karolína Genttnerová Ing. Petr Bitala, Ph.D. Bakalářská
Testování prostupu tepla materiálem protižárového obleku
(Testing of Heat Transfer through Fireproof Material )
Bc. Matěj Jahn Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Bakalářská
Validace experimentálně naměřených parametrů sprinklerových hlavic zónovými modely požáru
(Validation of Experimentally Measured Parameters of Sprinkler Heads by Fire Zone Models )
Bc. Ondřej Šimonek doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Vybavenost jednotky HZS podniku DEZA, a. s. Valašské Meziříčí
(Equipment of the Fire Brigade of DEZA, a. s. Valašské Meziříčí )
Bc. František Kunovský Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Vybavenost jednotky SDH Bojkovice
(Equipment of the Bojkovice Volunteer Fire Brigade )
Bc. David Křižka Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Vyhodnocení jízdních charakteristik a dojezdové časy požární techniky v Jihomoravském kraji
(Evaluation of Driving Characteristics and Driving Time of Fire-fighting Vehicles in the South Moravian region )
Michal Zemek Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Vyhodnocení provozu a údržby požární techniky typu CAS u jednotek HZS ČR na Územním odboru Kutná Hora
(Evaluation of the Operation and Maintenance of Fire-fighting Equipment of the CAS Type with the Units of the Fire Protection Department of the Territorial Department Kutná Hora )
Ing. Jan Fidler Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Vyhodnocení stavu požární techniky u jednotek HZS Hl. m. Praha z pohledu životnosti
(Evaluation of the State of Fire Appliances of the Units of Fire Rescue Service of the Capital City of Prague from the Point of View of Service Life )
Bc. Jakub Zajan Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Výukový scénář v simulátoru XVR - dopravní nehoda v osobní přepravě
(Educational Sscenario in the Simulator XVR - Traffic Accident during Passenger Transport )
Ing. Richard Šolc Ing. Martin Trčka, Ph.D. Bakalářská
Využití odpadní vody pro hasební účely
(Utilization of Waste Water for Fire-fighting Purposes )
Ing. František Ondrašík doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. Bakalářská
Zajištění evakuace osob ze školských zařízení s respektováním požadavků na bezpečnost žáků před kriminálním jednáním
(Ensuring Evacuation of Persons from School Facilities in Compliance with Requirements for Pupil Safety against Criminal Actions)
Bc. Jan Kuběna Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA Bakalářská
Zásobování požární vodou z veřejné vodovodní sítě města České Budějovice
(Fire Water Supply from the Town Water Main in Ceské Budejovice )
Bc. Tomáš Smrž doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Způsoby sanace konstrukcí a vybavení interiéru po požárech
(Means of the Rehabilitation of Constructions and Interior Equipment after Fires )
Jakub Marák Ing. Adam Thomitzek Bakalářská
Analýza teplotního zatěžování tlakových nádob při požáru
(Analysis of the Thermal Loading of Pressure Vessels in a Fire )
Bc. Michal Kuchťák Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D. Diplomová
Evakuační postupy pro objekty školských zařízení
(Evacuation Procedures in School Facilities )
Bc. Adéla Kolářová Ing. Tereza Česelská, Ph.D. Diplomová
Experimentální ověření výkonových parametrů ventilátorů pro přetlakovou ventilaci
(Experimental Assessment of the Output Parameters of Fans for Ovepressure Ventilation )
Bc. Petr Schön Ing. Adam Thomitzek Diplomová
Hodnocení operativní činnosti jednotek požární ochrany
(Evaluation of Operative Activity of Fire Brigades)
Bc. Ladislav Stoklasa doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Diplomová
Hydraulika dopravy hasicí pěny na místo její aplikace
(Hydraulics of the Transport of Firefighting Foam to the Place of Its Application )
Ing. Lukáš Hais Ing. Adam Thomitzek Diplomová
Letecká přeprava středního vyhledávacího a záchranného odřadu České republiky při vyslání do zahraničí z pohledu technických, hmotnostních a objemových limitů letadla
(Air Transport of a Medium-sized Search and Rescue Team of the Czech Republic When Dispatching Abroad from the Point of View of Technical, Weight and Volume Limits of Aircraft )
Bc. Adam Hrbáč Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA Diplomová
Modelování úniků a výbuchů uhlovodíků
(Modeling of Leaks and Hydrocarbon Explosions)
Bc. Jiří Horáček Ing. Jan Skřínský, Ph.D. Diplomová
Možnost vzniku požáru v silničních a železničních tunelech
(Possibility of fire in road and railway tunnels)
Ing. Filip Kristek Ing. Martin Trčka, Ph.D. Diplomová
Návrh na obměnu požární techniky u jednotek požární ochrany kategorie JPO V na území Jihomoravského kraje
(A Proposal for the Replacement of Fire Equipment for Fire Brigades of Category JPO in the South Moravian Region)
Bc. Pavel Přecechtěl Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Diplomová
Návrh obnovy výškové techniky jednotek HZS ČR v Ústeckém kraji
(Proposal for the Renewal of the FRS CR Units in the Ústí nad Labem Region )
Bc. Dominik Pěnička Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Diplomová
Posouzení evakuace osob z objektu střední školy
(Assessment of the Evacuation of Persons from a High School Building )
Ing. Barbora Filipčíková doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Diplomová
Posouzení požárního odvětrání výrobní haly prostřednictvím matematického modelování
(Assessment of the Fire Ventilation of Shop Floor by Means of Mathematical Modelling )
Bc. Martin Kynický doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Diplomová
Požadavky na minimální úroveň znalostí v rámci interoperability vybraných složek IZS
(Requirements on Minimal Knowledge Level in the Framework of Interoperability of Selected Integrated Rescue System Units )
Bc. Tomáš Bártek Ing. Dana Chudová, Ph.D. Diplomová
Preventivní opatření při pracích s otevřeným ohněm v podmínkách dálkovodů hořlavých kapalin
(Precautions at Working with Open Fire in the Coditions of Flammable Liquids Pipelines )
Bc. Hana Pastorková Ing. Tereza Česelská, Ph.D. Diplomová
Rozbor nehodovosti u jednotek požární ochrany HZS ČR
(Accident Analysis for Fire Protection Units of the Fire Brigade of the Czech Republic )
Bc. Stanislav Jemelík Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Diplomová
Rozbor parametrů bezpečné jízdy a dojezdové časy požární techniky ve Zlínském kraji
(Analysis of Safe Driving Parameters and Their Impact on the Landing Times of Fire Fighting Equipment in the Zlín Region )
Ing. Izabela Šudrychová Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Diplomová
Rozbor příčin havárií pro zajištění bezpečnosti technologií
(Analysis of the Causes of Accidents for Ensuring the Safety of Technologies )
Bc. Slavomír Mládek doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Diplomová
Řešení požární bezpečnosti objektů věznic
(Designing the Fire Safety of Prison Buildings)
Bc. Vojtěch Tomšíček Ing. Tereza Česelská, Ph.D. Diplomová
Specifika požární bezpečnosti dřevostaveb
(Specifics of the Fire Safety of Timber Buildings)
Bc. Jaroslav Bečvařík Ing. Tereza Česelská, Ph.D. Diplomová
Srovnání účinnosti respirátorů používaných u HZS ČR
(Comparison of the Efficacy of Respirators Used at the HZS CR )
Bc. Kristýna Kachlíková Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Diplomová
Stanovení požární odolnosti podlahy kolejového vozidla
(Determinationof the Fire Resistance of a Rail Vehicle Floor )
Ing. Vojtěch Kvasnička Ing. Dana Chudová, Ph.D. Diplomová
Studie řešení vybavenosti odřadu WASAR
(Study of the Solution of the WASAR Unit Equipment )
Bc. Ondřej Slaný Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA Diplomová
Systematizace havarijních karet a dokumentace PO vybraných objektů
(Systemization of Accident cards and Fire Protection Documentation in Selected Objects )
Bc. Lukáš Piroutek Ing. Dana Chudová, Ph.D. Diplomová
Šíření požáru prostupy instalací
(Propagation of Fire through Instalation )
Ing. Walter Groer Ing. Adam Thomitzek Diplomová
Termická analýza v prostředí kyslíku
(Thermal Analysis in Oxygen )
Ing. Patrik Pitoňák Ing. Bohdan Filipi, Ph.D. Diplomová
Účinnost sprinklerové ochrany pro navrhování požární odolnosti ocelových nechráněných konstrukcí
(Efficiency of Sprinkler Protection for the Design of the Fire Resistance of Unprotected Steel Constructions )
Bc. Filip Závrbský doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Diplomová
Vliv materiálové skladby souboru textilií na jejich požárně technické charakteristiky
(The Influence of Material Composition of a Set of Textiles on Their Fire-Technical Characteristics )
Bc. Jakub Mikeska Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Diplomová
Vliv stárnutí na vlastnosti vybraného protipožárního materiálu
(Influence of Ageing on the Properties of an Antifire Material )
Bc. Jakub Tikalský doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Diplomová
Vliv vlhkosti na prostup tepla materiálovou skladbou zásahových oděvů pro hasiče se vzduchovými mezerami mezi vrstvami
(The Influence of Moisture on Heat Transfer through the Material Structure of Firefighting Suits with Air Gaps )
Bc. Jakub Pípal prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček Diplomová
Výpočet a verifikace teploty vzplanutí multikomponentních směsí alternativních paliv
(Calculation and Verification of Multi-component Mixtures Flash-point Temperature for Alternative Fuels )
Bc. Tereza Zahálková Ing. Jan Skřínský, Ph.D. Diplomová
Zvýšení informační podpory pro záchranu osob z jeskynních systémů a podzemních prostor
(Increasing of Information Support for the Rescue of Persons out of Cave Systems and Underground Spaces )
Ing. Tomáš Filip Ing. Richard Franc Diplomová

2016/2017

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Koncepce štábního automobilu HaZZ Slovenské republiky
(The Concept of a Squad Commander Truck of F&RS of the Slovak Republic )
Ing. Peter Šlesár Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Návrh koncepce vybavení malými plavidly v rámci HZS Jihočeského kraje
(A Proposal of the Concept of Equipment with Small Vessels in the Framework of FRS of South Bohemian Region )
Bc. Richard Molnár Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Návrh mobilního zkoušecího zařízení pro zkoušky statické pevnosti vybraných prostředků pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou používaných u Hasičského záchranného sboru České republiky.
(Design of a Mobile Testing Plant for Static Strength Testing Selected Equipment for Working at Height Used by the Fire Rescue Service of the Czech Republic )
Bc. Patrik Indra Ing. Richard Franc Bakalářská
Návrh obnovy požárni techniky ve Zlínském kraji
(Proposal for the Replacement of Fire Apparatuses in the Zlín Region)
Bc. Martin Soukup Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Parametry hořlavosti potahových bytových textilií
(Parameters of Flammability of Interior Upholstery Fabrics )
Bc. Jan Řezníček doc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc. Bakalářská
Posouzení bezpečnosti únikových cest sportovních stadionů
(Assessment of Safety of Escape Routes from Stadiums )
Bc. Matej Váňa doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Posouzení potřebnosti Letecké hasičské služby v podmínkách České republiky
(Assessment of the Necessity of Aerial Firefighting Service under Conditions of the Czech Republic )
Bc. Filip Silovský doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Bakalářská
Posouzení požární bezpečnosti budovy základní školy
(Assessment of Fire Safety of a Basic School Building)
Bc. Vladimír Spišák doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Bakalářská
Posouzení vhodnosti místního vodovodu k požárnímu zabezpečení obce
(Assessment of the Suitability of a Local Water Supply System for Fire Protection of a Municipality )
Bc. Martin Bajcar doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. Bakalářská
Požární bezpečnost systémů zauhlování
(Fire Safety of Coal Feeding Systems )
Bc. Vratislav Košek Ing. Tereza Česelská, Ph.D. Bakalářská
Přenos tepla radiací při požární ochraně staveb
(Heat Transfer by Radiation in Fire Protection of Buildings)
Bc. Lukáš Havelka doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Rozložení technických prostředků v zásahových požárních automobilech v rámci HZS Zlínského kraje
(Layout of Firefighting Equipment in Emergency Trucks in the Framework of FRS of Zlín Region )
Bc. Josef Vlček Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Specifikace faktorů charakterizujících bezpečnou jízdu prvovýjezdových vozidel k zásahu
(Specification of Factors Characterizing the Safe Driving of First Response Vehicles to the Scene )
Bc. Jakub Vaculík Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Standardizovaný systém odborné přípravy HZS kraje s využitím multimediálních prostředků
(A Standardized System of Special Training of Regional Fire Rescue Service with the Use of Multimedia Means )
Bc. Tomáš Koutný doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Bakalářská
Stanovení hasebního účinku hasicích sprejů
(Determination of Extinguishing Effect of Firefighting Sprays )
Bc. Roman Kučera Ing. Dana Chudová, Ph.D. Bakalářská
Stanovení rychlosti uvolňování tepla metodou kónické kalorimetrie
(Determination of Heat Release Rate by the Cone Calorimetry Method )
Bc. Andrea Antošová doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Stanovení třídy reakce na oheň u omítek na bázi nepálené hlíny
(Determination of Fire Reaction Classes for Unburnt Clay-Based Renders)
Ing. arch. Petra Polášková Ing. Adam Thomitzek Bakalářská
Studie řešení pro "Kontejner lodní" – kontejner pro přepravu velkého počtu plavidel
(A Study on the Design of “Ship Container” – Container for Transport of a Great Number of Vessels )
Ing. Matouš Helegda Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA Bakalářská
Studie řešení pro Kontejner technický – mobilní kontejnerová dílna
(A Study on the Design of Technical Container – Mobile Container Workshop )
Bc. Radek Tomčík Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA Bakalářská
Technická a organizační připravenost poskytovatelů zdravotnické záchranné služby k řešení problematiky reakce na výskyt vysoce nakažlivých nákaz.
(Technical and Organizational Preparedness of Providers of Emergency Medical Service for Solving the Problems of Reaction to the Occurrence of Highly Contagious Infections )
Bc. Adam Schön Ing. Jiří Šindler Bakalářská
Testování užitného komfortu vybraných ochranných kompletů
(Testing of Useful Comfort of Selected Protection Sets)
Bc. Pavel Andráško Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Bakalářská
Vliv barvy svrchní vrstvy zásahového oděvu na přenos tepla radiací
(The Influence of Colour of the Top Layer of Fire Fighter Suit on Heat Transfer by Radiation )
Bc. Eliška Maixnerová Ing. Dana Chudová, Ph.D. Bakalářská
Vliv dýchacího přístroje s uzavřeným okruhem na fyziologii záchranáře
(The Influence of Closed Cycle Breathing Apparatus on Rescuer’s Physiology)
Bc. Martin Janoch Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Bakalářská
Vliv materiálu a jeho opracování na rychlost uvolňování tepla zkušebních hraniček
(Influence of the Material and Its Treatment on the Heat Release Rate of Testing Stacks)
Bc. Tadeáš Koplík Ing. Dana Chudová, Ph.D. Bakalářská
Vliv příměsi plynu na vybranou požárně technickou charakteristiku
(The Influence of Gas Admixture on Selected Fire-Technical Characteristic )
Bc. Aleš Humlíček Ing. Dana Chudová, Ph.D. Bakalářská
Výšková technika se záchrannou výškou do 30m
(Aerial Appliances with the Rescue Height up to 30 Meters)
Josef Suchomel Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA Bakalářská
Využití požárně bezpečnostních zařízení v kolejových vozidlech
(The Use of Fire Safety Equipment in Rolling Stock )
Bc. Tomáš Dufka prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček Bakalářská
Vývojové trendy stabilních hasicích zařízení ve vrtulnících Letecké záchranné služby Československa a České republiky
( Developmental Trends in Fixed Extinguishing Systems in Helicopters of Air Rescue Service of Czechoslovakia and the Czech Republic)
Pavel Petrovič doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Bakalářská
Vývoj zónových modelů požáru a jejich využití v technické praxi
(Development of Fire Zone Models and Their Use in Engineering Practice )
Bc. Jan Živna doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Zamezení úniku nebezpečných látek z potrubí prostřednictvím pneumatických ucpávek, pásů a stlačovadel
(Prevention of the Dangerous Substances Escape from the Piping by means of Pneumatic Seals, Belts and Squeezing Devices )
Bc. Ondřej Zuzaňák Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA Bakalářská
Zhodnocení požadavků mateřských škol z hlediska požární bezpečnosti
(Evaluation of Kindergarten Requirements from the Point of View of Fire Safety)
Bc. Tadeáš Prokeš doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Aplikace zákona o svobodném přístupu k informacím na oblast informací vznikajících při operační činnosti jednotek požární ochrany
(Application of a Law on Free Access to Information to the Area of Information Originating in the course of Operation Activity of Fire Brigades)
Bc. Roman Daněk Ing. Dana Chudová, Ph.D. Diplomová
Bezpečnostní aspekty zábavné pyrotechniky
(Safety Aspects of Entertainment Pyrotechnics)
Bc. Michal Čermák Ing. Bohdan Filipi, Ph.D. Diplomová
Bojový řád Operačních a informačních středisek HZS ČR.
(Field Manual for Operation and Information Centres of FRS of the Czech Republic)
Bc. Jaroslav Navrátil Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA Diplomová
Inovace protipožárního zařízení důlních kolejových lokomotiv
(Innovation of Firefighting System of Mining Locomotives)
Bc. Jindřich Vicherek doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Diplomová
Kontaminace radioaktivními látkami, srovnávací měření přístrojů DC 3E-98 a RadEye
(Contamination with Radioactive Substances, Comparison Measurement of Instruments DC 3E-98 and RadEye)
Bc. Michal Tisoň Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA Diplomová
Modelování rozvoje požáru v kabelovém kanálu elektrárny Mělník
(Modelling of Fire Development in a Cable Duct of Mělník Power Station )
Bc. Jan Šeliga doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Diplomová
Možnosti vytváření tlakovzdušné pěny běžnými syntetickými pěnidly
(Possibilities of Formation of Compressed Air Foam by Conventional Synthetic Foam Concentrates)
Bc. Radim Křenek Ing. Adam Thomitzek Diplomová
Návrh plánu implementace geografického informačního systému pro podporu jednotky hasičského záchranného sboru podniku TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s.
( A Draft Plan for the Implementation of Geographic Information System to Support a Unit of Fire and Rescue Service of the Joint-Stock Company TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.)
Bc. Marek Puška Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D. Diplomová
Návrh prostředků pro transport nadměrných osob
(Design of Means of Transporting Oversized Persons)
Bc. Veronika Pohromová Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Diplomová
Operativně taktické parametry moderních termokamer pro hasiče
(Operational and Tactical Parameters of Modern Thermocameras for Firefighters)
Bc. Pavel Navrátil Ing. Adam Thomitzek Diplomová
Ověření vlastností hasicí látky FIREADE 2000
(Verification of Properties of the FIREADE 2000 Extinguishing Agent)
Bc. Pavel Šušola doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Diplomová
Ověřování pravidelné odborné přípravy příslušníků zařazených v jednotkách HZS Moravskoslezského kraje
(Verification of Regular Professional Training for Members of FRS Units of the Moravian-Silesian Region)
Bc. Vladimír Glovňa Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA Diplomová
Ovlivnění užitných vlastností reflexních oděvů pro hašení
(Influencing the End-Use Properties of Reflective Suits for Firefighting)
Bc. Miroslav Janda Ing. Adam Thomitzek Diplomová
Posouzení provozu sladovny pivovaru dle NV 406/2004 Sb.
(Assessment of Operation of a Brewery Malt House according to Government Order 406/2004 Coll.)
Bc. Dan Bilka doc. Ing. Petr Štroch, Ph.D. Diplomová
Požární bezpečnost zámků a kaštelů
(Fire Safety of Manor and Country Houses )
Bc. Filip Ďurica doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Diplomová
Požáry tropických deštných pralesů a jejich vliv na životní prostředí
(Tropical Rainforest Fires and Their Environmental Impact)
Ing. Adam Mikulášek Ing. Kateřina Sikorová, Ph.D. Diplomová
Prostorová lokalizace hasičů při zásazích v nepřehledném prostředí
(Spatial Localization of Firefighters in Interventions in a Blind Environment )
Bc. Stanislav Faltus Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA Diplomová
Přetlaková ventilace
(Overpressure Ventilation)
Bc. Tomáš Sikora Ing. Dalibor Míček, Ph.D. Diplomová
Sestavení výpočtového programu pro stanovení odstupové vzdálenosti
(Creation of a Computer Program for Fire Break Determination )
Bc. Michal Minář doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Diplomová
Sorpční prostředky HZS Libereckého kraje
(Sorbents of Fire Rescue Service of the Liberec Region)
Bc. Lukáš Hloušek Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Diplomová
Stanovení rozsahu použitelnosti lineární rychlosti šíření požáru při výpočtech sil a prostředků
(Determination of the Range of Applicability of Linear Velocity of Fire Spread in Calculations of Forces and Equipment)
Bc. David Dopirák Ing. Martin Trčka, Ph.D. Diplomová
Stanovení rychlosti uvolňování tepla při požáru odpadkového koše
(Determination of Heat Release Rate in Litter Bin Fire)
Bc. Libor Hoblík Ing. Dana Chudová, Ph.D. Diplomová
Stanovení variant požárního zatížení a vlastnosti používaných materiálů jednotlivých typů kolejových vozidel
(Determination of Variants of Fire Load and Properties of Used Materials of Individual Types of Rail Vehicles)
Bc. Václav Matěj Ing. Dana Chudová, Ph.D. Diplomová
Studie bezpečné jízdy zásahového požárního automobilu
(The Study of Emergency Tender Safe Driving)
Ing. Ivo Dvořák Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Diplomová
Velikost počatečního přetlaku ve vztahu ke zkouškám prováděným dle technické normy pro hodnocení zpětných protiexplozivních klapek
(Initial Overpressure Magnitude in Relation to Tests Performed according to the Technical Standard for Evaluation of Explosion Isolation Flap Valves)
Bc. David Štroch Ing. Jiří Serafín, Ph.D. Diplomová
Vliv produktů tepelného rozkladu dřeva s různou povrchovou úpravou na ekotoxicitu vody, se kterou přijdou do kontaktu
(Effect of Thermal Decomposition Products of Wood with Various Surface Treatments on Ecotoxicity of Water with Which They Are in Contact)
Bc. Zuzana Lebedová prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček Diplomová
Vliv vzduchových mezer na prostup tepla materiálovou skladbou zásahových oděvů pro hasiče
(The Influence of Air Gaps on Heat Transfer through the Material Structure of Firefighting Suits)
Bc. Veronika Křížová prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček Diplomová
Vyhodnocení zabezpečení centrálního odsávání ve vybraném provozu před výbuchem prachu.
(Evaluation of Central Extraction System Protection in a Selected Plant against Dust Explosion)
Bc. Luděk Ferenc doc. Ing. Petr Štroch, Ph.D. Diplomová
Význam a aspekty komunikace veřejnosti s emergenčními složkami prostřednictvím mobilních aplikací, VoIP, sociálních médií apod., a jejich další předpokládaný vývoj.
(Importance and Aspects of Public Communication with Emergency Services by Means of Mobile Applications, VoIP, Social Media, Etc. and Their Expected Development)
Bc. Pavel Hrnčál Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA Diplomová
Zajištění bezpečné přepravy nebezpečných věcí po silnici v EU a v USA
(Ensuring the Safe Transport of Dangerous Goods by Road in the EU and USA)
Bc. Kateřina Francová doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Diplomová
Zajištění bezpečnosti při zpracování odpadů
(Ensuring Safety in Waste Treatment)
Bc. Jan Úrubek doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Diplomová
Zásady při návrhu požárně bezpečnostních zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu a zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru
(The Principles of Design of Fire Safety Equipment for Fire or Explosion Suppression and Systems for Smoke Control during Fire)
Bc. Jana Juristová, DiS doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Diplomová

2015/2016

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza a návrh označení hasičů při zásahu
(Analysis and Proposal of Firefighter Markings during Intervention)
Bc. Tomáš Bártek Ing. Dana Chudová, Ph.D. Bakalářská
Efektivnost hašení zařízením CCS Cobra
(Efficiency of the Extinguishing with CCS Cobra System)
Ing. Tomáš Filip Ing. Martin Trčka, Ph.D. Bakalářská
Evakuace osob ze zdravotnických zařízení určených pro patologické novorozence
(Evacuation of People from Health Care Facilities Designed for Pathological Infants)
Bc. Martin Kynický Ing. Isabela Bradáčová, CSc. Bakalářská
Hodnocení výkonových parametrů přenosných motorových stříkaček PS 12
(Evaluation of Performance Parameters of Portable Motor Fire Pumps PS 12 )
Ing. Lukáš Hais Ing. Adam Thomitzek Bakalářská
Modelování evakuace osob v silničních tunelech
(Modelling the Evacuation of People in Road Tunnels)
Ing. Barbora Filipčíková doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Monitorování staticky narušené stavební konstrukce objektu ve fázi záchranných prací
(Monitoring the Statically Affected Building Construction of the Building in the Phase of Rescue Operations)
Ing.arch. Alice Lípová Ing. Isabela Bradáčová, CSc. Bakalářská
Možnosti využití proudových čerpadel při zásahové činnosti JPO
(-Possibilities of Using Jet Pumps during the Intervening Activity of Fire Brigades)
Bc. Petr Borusík Ing. Adam Thomitzek Bakalářská
Nástěnné hadicové systémy - požadavky na kontrolu, revize a údržbu
(Wall Hose Systems – Check, Inspection and Maintenance Requirements)
Bc. Adéla Kolářová Ing. Tereza Česelská, Ph.D. Bakalářská
Odezva organismu na dočasnou izolaci uvnitř transportního izolačního prostředku osob (TIPO)
(Response of a Patient to Temporary Isolation in the Patient Isolation Unit)
Petra Nováková Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Bakalářská
Porovnání parametrů Biovaku pro transport osob při různých hodnotách podtlaku
(Comparison of Parameters of BioBag for Transport of Individuals at Various Values of Negative Pressure)
Bc. Kristýna Kachlíková Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Bakalářská
Porovnání požárovosti dopravních prostředků dle ročního období
(Comparison of Vehicle Fires according to the Season)
Bc. Filip Závrbský Ing. Dana Chudová, Ph.D. Bakalářská
Posouzení obsahu a rozsahu školení zaměstnanců o PO
(Assessment of the Content and Extent of Fire Protection Training of Employees)
Jakub Cingl Ing. Dana Chudová, Ph.D. Bakalářská
Posouzení odběrních míst k odběru vody pro hašení mobilní požární technikou
(Assessment of Firefighting Water Extraction Sites for Mobile Fire Appliances)
Rostislav Kvarda doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Bakalářská
Posouzení požární bezpečnosti budovy gymnazia v Ostravě - Hrabůvce
(Assessment of Fire Safety of a Grammar School Building in Ostrava - Hrabůvka)
Bc. David Sýba doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Bakalářská
Požadavky na objekty mateřských škol z hlediska požární ochrany
(Requirements for Kindergarten Buildings from the Point of View of Fire Protection)
Bc. Lukáš Piroutek Ing. Dana Chudová, Ph.D. Bakalářská
Požární automobily pro hašení lesních požárů u Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje
(Fire Fighting Vehicles for Forest Fires Extinguishing with the Fire Rescue Service of the Moravian-Silesian Region)
Bc. Adam Hrbáč Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Požární bezpečnost dřevoplastových obkladů
(Fire Safety of Woodplastic Facades)
Ing. Walter Groer Ing. Adam Thomitzek Bakalářská
Požární bezpečnost slaměných domů
(Fire Safety of Straw-Bale Houses)
Ing. Hana Broftová Ing. Isabela Bradáčová, CSc. Bakalářská
Požární větrání podzemních garáží pomocí proudových ventilátorů
(Garage Fire Ventilation by means of Jet Fans)
Bc. Martin Barboriak doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Požárovost v souvislosti s provozem komínových těles a kouřovodů
(The Frequency of Fires in Connection with Chimney and Flue Operation)
Bc. Robert Slaziník Ing. Tereza Česelská, Ph.D. Bakalářská
Prostupy a spáry v požárně dělicích konstrukcích
(Penetration and Gaps in Fire Separating Constructions )
Pavel Černý Ing. Isabela Bradáčová, CSc. Bakalářská
Protipožární obkladové systémy
(Fire-Resistant Facing Systems)
Bc. Jaroslav Bečvařík doc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc. Bakalářská
Protipožární opatření pro specializovaný modul "Dočasný núdzový tábor" na území Slovenské republiky
(Fire Measures for Specialized Module "Temporary Emergency Camp" in the Area of the Slovak Republic)
Ing. Patrik Pitoňák Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA Bakalářská
Průzkum zakouřených prostorů prostřednictvím technických prostředků
(Reconnaissance in Smoke-Filled Spaces by means of Technical Means)
Bc. Stanislav Šíma doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Bakalářská
Přenosné hasicí přístroje - požadavky na kontrolu, revize a údržbu
(Portable Fire Extinguishers – Check, Inspection and Maintenance Requirements)
Bc. Hana Pastorková Ing. Tereza Česelská, Ph.D. Bakalářská
Rekonstrukce komínových těles
(Chimney Modifications)
Miloslav Kubíček Ing. Isabela Bradáčová, CSc. Bakalářská
Rekonstrukce stavebních objektů z hlediska požární bezpečnosti
(Renovation of Buildings from the Point of View of Fire Safety)
Bc. Michal Kuchťák doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Stanovení ochlazujícího účinku tlakovzdušné pěny
(Determination of the Cooling Effect of Compressed Air Foam)
Ing. Vojtěch Kvasnička Ing. Adam Thomitzek Bakalářská
Vedení požárního zásahu na objekt se složitými podmínkami pro zásah ve městě Polička
(Management of a Firefighting Intervention on a Building with Difficult Conditions for Intervention in the Town of Polička)
Bc. Ondřej Slaný doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Bakalářská
Vliv toxicity kouře pro potřeby návrhu objektové evakuace
(The Influence of Smoke Toxicity to the Needs of Object Evacuation Design)
Bc. Tereza Zahálková doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Výšková technika u Hasičského záchranného sboru České republiky
(Aerial Appliances of the Fire Rescue Service of the Czech Republic)
Bc. Stanislav Jemelík Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Využití automobilových jeřábů v požární ochraně
(Use of Truck Cranes in Fire Protection)
Ladislav Štěpánek Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA Bakalářská
Vývojové trendy stabilních hasicích zařízení v armádních vrtulnících Československa a České republiky
(Developmental Trends in Fixed Extinguishing Systems in Military Helicopters of Czechoslovakia and Czech Republic)
Václav Macek doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Bakalářská
Zhodnocení nasazení výškové techniky u jednotek HZS Ústeckého kraje
(Assessment of the Use of Aerial Appliances with Brigades of Fire Rescue Service of the Ústí Region)
Bc. Dominik Pěnička Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Zhodnocení stavu vybavenosti hasiče osobními ochrannými prostředky
(Assessment of the Condition of Firefighter Equipment with Personal Protective Equipment )
Bc. Marek Binar Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Zhodnocení zkoušek doplňkových vlastností požárních ucpávek
(Evaluation of the Tests of Fire Stoppings Complementary Properties)
Bc. Jakub Tikalský doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Zvedací zařízení u Hasičského záchranného sboru České republiky
(Lifting Equipment of the Fire Rescue Service of the Czech Republic )
Ing. Izabela Šudrychová Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Aerosolový hasicí systém – princip, rizika, varianty dalších aplikací
(Aerosol Fire Extinguishing System – Principle, Risks, Variants of Other Applications)
Ing. David Kroča doc. Ing. et Ing. Karel Klouda, CSc., Ph.D.,MBA Diplomová
Automobilové plošiny se záchrannou výškou 30-40m
(Fire-Fighting Platforms with the Rescue Height of 30-40 Meters)
Bc. Martin Sikora Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA Diplomová
Hodnocení ekonomického rizika požáru
(Assessment of Economic Risk of Fire)
Bc. Milan Zach Ing. Tereza Česelská, Ph.D. Diplomová
Hodnocení společného působení zařízení pro odvod kouře a tepla a stabilního hasicího zařízení
(Evaluation of the Joint Action of a Fire Ventilation System and a Fixed Extinguishing System)
Bc. David Němec Ing. Adam Thomitzek Diplomová
Hořlavost dřeva v souvislosti s jeho vlhkosti
(Influence of Wood Moisture to It's Flammability )
Bc. Luboš Ptáček Ing. Bohdan Filipi, Ph.D. Diplomová
Jednotné náborové středisko pro HZS ČR
(Single Employment Office for the Fire Rescue Service of the Czech Republic)
Bc. Dušan Jičínský Diplomová
Lehké zásahové přilby u jednotek požární ochrany
(Light Intervention Helmets for Fire Brigades)
Bc. Petr Tlapák Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Diplomová
Modelování odezvy vybrané stavební konstrukce na účinky výbuchu
(Modelling the Response of Selected Building Constructions to Explosion Effects)
Bc. Ondřej Kuchtík Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D. Diplomová
Modelování šíření výbuchu v 1-D geometrii
(1D Geometry Modelling of Explosion Propagation)
Bc. Matej Patyk Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D. Diplomová
Možnosti praktického výcviku hasičských jednotek ze zahraničí ve Výcvikovém centru HaZZ Lešť
(Possibilities of the Practical Training of Fire Brigades from Abroad at the Lešť Training Centre of Fire Rescue Service)
Bc. Katarína Matoniaková Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA Diplomová
Možnosti využití modelu CFAST ve vztahu k hodnocení působení EPS, ZOKT a SSHZ
(Possibilities of Using the CFAST Model in Relation to the Evaluation of FDAS, FVS and AFES Operation)
Bc. Tomáš Cvejn doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA Diplomová
Návrh a realizace testovacího laboratorního zařízení pro přípravu řezání systémem CCS - Cobra
(Design and Implementation of Laboratory Testing Equipment for Research Aimed at Cutting with CCS Cobra System)
Ing. Adam Vondra doc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D. Diplomová
Návrh systému odvodu kouře a tepla v tunelu
(Design of a Tunnel Smoke and Heat Extraction System)
Bc. Viktor Vojtěch Ing. Dalibor Míček, Ph.D. Diplomová
Nebezpečí výbuchu technologie recyklace pneumatik
(Risk of Explosion of Tire Recycling Technology )
Ing. Filip Nos doc. Ing. Petr Štroch, Ph.D. Diplomová
Ověření tělesné zdatnosti hasičů metodou VO2max
(Testing the Physical Condition of Firefighters with the Use of VO2max Method)
Bc. Josef Jurnečka Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA Diplomová
Ověření vlivu zateplení stropu sklepů na požární bezpečnost pomocí matematického modelu
(Verification of the Influence of the Cellar Ceiling Thermal Insulation on the Fire Safety with the Use of Mathematical Modelling)
Bc. David Klimek Ing. Adam Thomitzek Diplomová
Plovoucí čerpadla a jejich užití při zásahu
(Floating Pumps and Their Use in Firefighting)
Bc. Pavel Baláž doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Diplomová
Podmínky nasazení "Modulu pozemního hašení"
(Conditions of Application of the "Ground Fire Fighting Module")
Bc. Marek Jaško Ing. Martin Trčka, Ph.D. Diplomová
Podpora odborné přípravy jednotek PO v prostředí internetu
(Support of Professional Preparation of Fire Brigades in the Internet Environment)
Bc. Oldřich Jambor Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Diplomová
Posouzení bezpečnosti dodávek požární vody z vnitřních vodovodů
(Assessing the Safety of Firefighting Water Supply from Internal Water Mains)
Bc. Renáta Zajíčková doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. Diplomová
Posouzení dřevěné konstrukce na mimořádnou návrhovou situaci
(Assessment of the Timber Construction for an Extraordinary Design Situation)
Bc. Michal Scheidl Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D. Diplomová
Posouzení významu dodávek požární vody z vodárenských systémů pro zastavěná území
(Assessing the Importance of Firefighting Water Supply from Water Supply Systems to Built-up Areas)
Ing. Jana Kalužíková doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. Diplomová
Požárně technické charakteristiky materiálů tepelně exponovaných oděvů
(Fire Technical Characteristics of Materials of Clothing Exposed to Heat )
Bc. David Šrajer doc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc. Diplomová
Požární bezpečnost staveb objektů tvořených kontejnerovými systémy
(Fire Safety of Structures Consisting of Container Systems)
Ing. Lukáš Vohralík doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Diplomová
Požární vlastnosti stavebních tepelných izolací a jejich stanovení
(Fire Properties of Building Thermal Insulation and Their Determination)
Bc. Martin Hurban doc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc. Diplomová
Prostup tepla materiálovou skladbou zásahových oděvů pro hasiče
(Heat Transfer through the Material Structure of Firefighting Suits)
Bc. Markéta Albertová prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček Diplomová
Spotřeba vzduchu hasiče při užití dýchací techniky
(Firefighter’s Air Consumption while Using Breathing Equipment)
Bc. Kamil Bareš Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Diplomová
Stanovení požárně technických charakteristik autopotahů
(Determination of Fire Technical Characteristics of Car Seat Covers)
Bc. Dan Schwamberger, DiS. doc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc. Diplomová
Stochastické procesy a jejich aplikace při analýze rizik
(Stochastic Processes and Their Application in Risk)
Bc. Kamila Jůzová, DiS Ing. Dalibor Míček, Ph.D. Diplomová
Studie akceschopnosti jednotek PO kategorie 5 Plzeňského kraje
(The Study of Readiness of Category 5 Fire Brigades of the Pilsen Region for Action)
Bc. Václav Balvín doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Diplomová
Systémy zajišťující zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí
(Systems Ensuring the Increase of Fire Resistance of Building Constructions)
Bc. Petr Bohuslav doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Diplomová
Technická specifikace kontejnerů pro jejich přepravu v nepřístupných podmínkách, včetně možného využití přepravy v podvěsu vrtulníku
(Specifications of Containers for Their Transport in Inaccessible Conditions, Including Possible Use of Helicopter External Transport)
Ing. Filip Hrdina Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA Diplomová
Vlastnosti reakční zóny nepředmíseného plamene při zvýšené koncentraci argonu ve vzduchu
(Properties of the Reaction Zone of Non-premixed Flame at Increased Argon Concentration in Air)
Bc. Ondřej Valčík doc. Ing. Václav Nevrlý, Ph.D. Diplomová
Vliv ochranných prostředků proti teplu na organismus záchranáře
(The Influence of Thermal Protective Equipment on Rescuer Organism)
Bc. Veronika Borůvková Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Diplomová
Vliv povětrnostních podmínek na viditelnost světelných výstražných zařízení záchranných složek IZS
(The Influence of Weather Conditions on Light Warning Devices of Emergency Services of Integrated Rescue System)
Bc. Marian Liščák Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Diplomová
Vliv povrchových úprav dřeva na optickou hustotu kouře
(Influence of Wood Surface Treatment on the Optical Density of Smoke)
Bc. Oldřich Urban Ing. Lenka Klimková, Ph.D. Diplomová
Vliv vlhkosti dřeva na jeho teplotu vznícení
(The Influence of Wood Moisture on Its Ignition Temperature)
Bc. Marek Rodák Ing. Lenka Klimková, Ph.D. Diplomová
Vliv vlhkosti dřeva na jeho teplotu vzplanutí
(The Influence of Wood Moisture on Its Flash Temperature)
Bc. Josef Sedlák Ing. Lenka Klimková, Ph.D. Diplomová
Vliv změny obsahu hořlavého plynu ve směsi na vybrané výbuchové parametry
(The Influence of Flammable Gas Content in a Mixture on Selected Explosion Parameters)
Bc. Viktor Olbrich Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D. Diplomová
Vliv změny parametrů dodávky hasební vody na tepelné podmínky v zařízení simulující reálné podmínky požáru v Zbirohu
(The Influence of Parameter Changes of Firefighting Water Supply on the Thermal Conditions in the Real Conditions of Fire Simulating Facility in Zbiroh)
Bc. Adam Pokluda Ing. Jan Hora Diplomová
Vliv zrnitosti na teplotu vznícení rozvířeného a usazeného prachu u vybraných vzorků hořlavých prachů
(The Influence of Grain Size on the Ignition Temperature of Dust Cloud and Dust Layer for Selected Samples of Combustible Dusts)
Bc. Jan Duchač doc. Ing. Petr Štroch, Ph.D. Diplomová
Vývojové trendy stabilních hasicích zařízení v proudových dopravních letounech Československa a České republiky
(Developmental Trends in Fixed Extinguishing Systems in Jet Airliners of Czechoslovakia and Czech Republic)
Ing. Rudolf Chmelík doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Diplomová
Zabezpečení technologie dopravy a skladování cukru u vybrané technologie ve vztahu k nebezpečí výbuchu
(Security of Sugar Transport and Storage Technology in the Case of Selected Technology in Relation to the Risk of Explosion)
Bc. Jan Čermák doc. Ing. Petr Štroch, Ph.D. Diplomová

2014/2015

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza doby dojezdu jednotky požární ochrany
(Analysis of Time of Fire Brigade Attendance)
Lukáš Šerý Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Analýza postupů evakuace osob z výškových budov
(The Analysis of Procedures for the Evacuation of People from High-Rises)
Bc. Dan Bilka doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Antipyrénní nátěrové systémy stavebních výrobků a konstrukcí
(Flame-Retardant Paint Systems for Construction Products and Constructions)
Bc. Petr Schön doc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc. Bakalářská
Aplikace pravděpodobnostně-deterministického modelování požáru v požárním inženýrství
(Application of Probabilistic and Deterministic Modelling of Fire in Fire Engineering)
Bc. Jan Šeliga doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Bezpečnost střešních konstrukcí a plášťů
(Safety of Roof Constructions and Decks)
Bc. Petr Balogh doc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc. Bakalářská
Elektronická dokumentace technických prostředků ve výbavě JPO
(Electronic Documentation of Firefighting Equipment as Item of Fire Brigade Equipment)
Pavel Zíta Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Fyzikální vlastnosti pevných látek a jejich vliv na požárně technické charakteristiky stavebních výrobků
(Physical Properties of Solid Substances and Their Influence on Fire Technical Characteristics of Construction Products)
Bc. Veronika Křížová doc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc. Bakalářská
Historie a vývojové trendy zdravotnických činností a zdravotnického vybavení u HZS ČR
(History and Developmental Trends in Medical Activities and Medical Equipment of Fire Rescue Service of the Czech Republic)
Bc. Jakub Pípal doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Bakalářská
Implementace principů požární ochrany a nouzového přežití do zážitkových her pro mládež
(Implementation of Principles of Fire Protection and Emergency Survival in Adventure Games for Young People)
Bc. Zuzana Lebedová doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Bakalářská
Koordinace vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení od projektu po ukončení stavby
(Coordination of Fire Safety Equipment from the Project to the Completion of Construction Work)
Bc. Jana Juristová, DiS Bakalářská
Lehký dopravní prostředek do terénu pro hasiče
(A Light Off-Road Vehicle for Firefighters)
Bc. Miroslav Janda Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Navigace jednotek požární ochrany v operačním řízení
(Navigation of Fire Brigades in Operational Management )
Bc. et Bc. Ondřej Pika Ing. Martin Trčka, Ph.D. Bakalářská
Návrh variant "Vhodného chování osob při mimořádné události", které by mohly být využity pro vytvoření mobilní aplikace
(A Proposal for Variants of “Suitable Behaviour of People during an Extraordinary Event” That Could Be Used for Mobile Application Creation)
Bc. Vít Šerý Ing. Dana Chudová, Ph.D. Bakalářská
Obměna požární techniky v podmínkách SDH obce
(Replacement of Fire Appliances in the Conditions of a Municipal Volunteer Fire Brigade)
Bc. Pavel Přecechtěl Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Odezva organismu ženy na pobyt v protichemických ochranných oděvech
(Response of the Woman's Organism to the Stay in Chemical Protective Clothing)
Bc. Natálie Koloničná Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Bakalářská
Ochrana hasiče před infekčními chorobami při operačním řízení
(Firefighter Protection against Infectious Diseases in Operational Management)
Petr Augustin Lukaštík Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Bakalářská
Parametry hořlavosti bytových textilií a jejich stanovení
(Flammability Parameters of Household Textiles and Their Determination)
Ing. Filip Kristek doc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc. Bakalářská
Porovnání inertních a halokarbonových hasiv používaných ve stabilních hasicích zařízeních v ČR
(Comparison of Inert and Halocarbon Fire Extinguishing Agents Used in Fixed Extinguishing Systems in the Czech Republic)
Ing. Kateřina Hrdá Ing. Petr Bebčák, Ph.D. Bakalářská
Porovnání prvovýjezdových automobilů u jednotek HZS Karlovarského kraje
(Comparison of First Response Vehicles of Brigades of Fire Rescue Service of the Karlovy Vary Region)
Petr Smolák Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Posouzení sypkých sorbentů z hlediska potřeb HZS Libereckého kraje
(Assessment of Loose Sorbents from the Point of View of the Needs of Fire Rescue Service of the Liberec Region)
Bc. Lukáš Hloušek Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Požadavky na objekty sociální sféry z hlediska požární ochrany a sociálních služeb
(Requirements for the Buildings of Social Sphere from the Point of View of Fire Protection and Social Services)
Ing. Radana Růžičková Ing. Dana Chudová, Ph.D. Bakalářská
Požadavky na provedení požárních a evakuačních výtahů
(Requirements for Fire and Evacuation Lift Design)
Bc. Jan Filouš Ing. Adam Thomitzek Bakalářská
Požární bezpečnost lůžkových zdravotnických zařízení
(Fire Safety of Bed Health Care Facilities)
Ing. Romana Kopecká Ing. Isabela Bradáčová, CSc. Bakalářská
Požární bezpečnost výrobny farmaceutických přípravků
(Fire Safety of a Factory of Pharmaceutical Preparations)
Josef Kubesa doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Požární zásah na vybraný objekt v obci Ostrava – Radvanice
(Fire Fighting Intervention in a Selected Building in the Municipality of Ostrava-Radvanice)
Bc. David Štroch doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Bakalářská
Prevence akutních a chronických rizik těžkých kovů v kovohutích Příbram
(Prevention of Acute and Chronic Risks of Heavy Metals in the Non-Ferrous Metallurgical Works in Příbram)
Bc. Jan Úrubek Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Bakalářská
Preventivně výchovná činnost na úseku požární ochrany a sociální sítě
(Preventive Educational Activity in the Area of Fire Protection and Social Networks)
Ing. Tomáš Kubala Ing. Dana Chudová, Ph.D. Bakalářská
Problematika požární bezpečnosti staveb skladů
(Problems of Fire Safety in Storage Buildings)
Bc. Jiří Horáček doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Přenosné hasební prostředky a jejich využití u jednotek požární ochrany
(Portable Extinguishing Equipment and Its Use by Fire Brigades)
Bc. Radim Křenek Ing. Adam Thomitzek Bakalářská
Rychlost odhořívání dřeva
(Wood Mass Burning Rate)
Bc. Jan Střílka Ing. Bohdan Filipi, Ph.D. Bakalářská
Sprinklerová zařízení pro ochranu skladovacích prostor
(Sprinkler Systems for Protection of Storage Facilities)
Bc. Luděk Ferenc doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Srovnání postupu jednotek požární ochrany v ČR a zahraničí při odchytu, vyprošťování a záchraně zvířat při mimořádné události
(Comparison of Techniques for Fire Brigades in the Czech Republic and Abroad for Capture, Freeing and Rescue of Animals in Case of Extraordinary Event)
Bc. Veronika Pohromová doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Bakalářská
Srovnání taktických parametrů moderních požárních proudnic pro hasiče
(Comparison of Tactical Parameters of Modern Fire Fighting Branch Pipes for Firefighters)
Ing. Adam Mikulášek Ing. Adam Thomitzek Bakalářská
Srovnání technických a taktických parametrů lafetových proudic
(Comparison of Technical and Tactical Parameters of Fixed Monitors)
Bc. Pavel Navrátil Ing. Adam Thomitzek Bakalářská
Stupeň požární bezpečnosti vybraných prostorů v nevýrobních objektech
(The Degree of Fire Safety in Selected Spaces in Non-Industrial Buildings)
Bc. Marek Tykal Ing. Petr Bebčák, Ph.D. Bakalářská
Teoretická predikce teplot vzplanutí směsí alternativních paliv
(Theoretical Prediction of Flash Temperatures of Alternative Fuel Mixtures)
Bc. Kateřina Francová doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Bakalářská
Úhrady nákladů za zásahy JPO
(Payments of Costs of Fire Brigade Interventions)
Bc. Václav Matěj Ing. Dana Chudová, Ph.D. Bakalářská
Vyhodnocení a porovnání provozu a údržby požárních automobilů na podvozcích TATRA 815 u jednotek HZS Jihomoravského kraje
( Evaluation and Comparison of Operation and Maintenance of Fire Trucks Built on TATRA 815 Chassis of Units of the Fire Rescue Service of the South Moravian Region)
Ing. Ivo Dvořák Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Vyhodnocení provozu a údržby požární techniky na podvozcích MAN u jednotek HZS Jihomoravského kraje
(Evaluation of Operation and Maintenance of Fire Appliances Built on MAN Chassis of Units of the Fire Rescue Service of the South Moravian Region)
Bc. Radek Dokonal Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Využití bezpilotních systémů u Hasičského záchranného sboru České republiky
(The Use of Unmanned Systems by the Fire Rescue Service of the Czech Republic)
Bc. David Dopirák Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA Bakalářská
Využití pneumatických zvedacích vaků u HZS
(The Use of Pneumatic Lifting Bags by the Fire Rescue Service)
Bc. Stanislav Faltus Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA Bakalářská
Zábavná pyrotechnika jako zdroj požáru
(Entertainment Pyrotechnics as a Source of Fire)
Bc. Michal Čermák Ing. Bohdan Filipi, Ph.D. Bakalářská
Záchranná plavidla, vznášedla a airboaty u HZS
(Rescue Vessels, Hovercraft and Airboats of Fire Rescue Service)
Martin Hanzel Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA Bakalářská
Zajištění požární bezpečnosti nemovitých kulturních památek
(Ensuring the Fire Safety of Immovable Cultural Monuments)
Barbora Michutová doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Zhodnocení evakuace osob s omezenou schopností pohybu v zařízeních sociální péče
(Evaluation of Evacuation of Persons with Reduced Mobility in Social Care Facilities)
Bc. Ivo Valenta doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Zhodnocení požárně bezpečnostních požadavků zateplovacích systémů ETICS
(Assessment of Fire Safety Requirements of Thermal Insulation Systems ETICS)
Bc. Filip Ďurica doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Zhodnocení stavu osobních ochranných pracovních prostředků hasiče u HZS Moravskoslezského kraje
( Evaluation of the Condition of Firefighter Personal Protective Equipment in the Case of Fire Rescue Service of the Moravia-Silesian Region)
Radek Kubala Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Bezpečnost průmyslových podlah
(Industrial Floor Safety)
Bc. Michal Jandera doc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc. Diplomová
Činnost jednotek PO spojená s nouzovým přistáním letadla na letišti
(Activity of Fire Units Associated Emergency Landing Aircraft at the Airport)
Bc. Lukáš Pokorný Ing. Martin Trčka, Ph.D. Diplomová
Druhotné suroviny ve stavebnictví a jejich vliv na požárně technické charakteristiky stavebních výrobků
(Secondary Raw Materials in Construction and Their Influence on Fire and Technical Characteristics of Construction Products)
Ing. Petr Válek doc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc. Diplomová
Eliminace rizik hašení exogenních požárů v hlubinných dolech a podzemních objektech
(The Elimination of Risks of Extinguishing Exogenous Fires in Underground Mines and Underground Structures)
Bc. Tomáš Fabián Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Diplomová
Kvantifikace účinků fyzikálních výbuchů
(Quantification of Effects of Physical Explosions)
Ing. Libor Plch Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D. Diplomová
Modelování účinnosti hašení residenčními sprinklery
(Modelling the Efficiency of Fire Suppression with Residential Sprinklers)
Bc. Petr Ondráček doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Diplomová
Možnosti technického zhodnocení mobilní požární techniky
(Evaluation and Comparison of Operation and Maintenance of Fire Trucks Built on TATRA 815 Chassis of Units of the Fire Rescue Service of the South Moravian Region)
Bc. Milan Dvořák Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Diplomová
Možnosti využití lezeckého trenažéru u Hasičského záchranného sboru Ústeckého Kraje Územního odboru Teplice
(Possibilities of Utilization of a Climbing Simulator with the Fire Rescue Service of the Ústí nad Labem Region of Teplice Territorial Department)
Bc. Zdeněk Bláha Ing. Dana Chudová, Ph.D. Diplomová
Ochrana stěn skladovacích nádrží na hořlavé kapaliny před slunečním zářením a při požáru
(Protection of Walls of Flammable Liquid Storage Tanks against Solar Radiation and in Case of Fire)
Bc. Vít Peterek doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Diplomová
Optimalizace vybavení požárních stanic HZS Jihomoravského kraje výškovou technikou
(Optimization of Equipping Fire Stations of the Fire Rescue Service of the South Moravian Region with Aerial Appliances)
Bc. Martin Tajovský doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Diplomová
Orientačně navigační systém pro průzkum v rámci zásahu se sníženou viditelností
(Orientation and Navigation System for Searching in the Framework of Intervention in Reduced Visibility Conditions)
Bc. Radek Palowski Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA Diplomová
Osobní ochranné pracovní prostředky hasičů-lezců při mimořádných událostech
(Personal Protective Equipment of Firefighters-Climbers in Extraordinary Events)
Bc. Ondřej Ďoubal Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA Diplomová
Porovnání prostředků individuální protitepelné ochrany
(Comparison of Personal Heat Protective Equipment)
Bc. Martin Štys Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Diplomová
Posouzení nebezpečí při plnění osobního motorového vozidla stlačeným zemním plynem
(Assessment of Danger in the course of Filling a Car with Compressed Natural Gas)
Bc. Daniel Chaluš doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Diplomová
Požární zabezpečení heliportů
(Heliport Fire Protection)
Ing. Dušan Bábíček Ing. Tereza Česelská, Ph.D. Diplomová
Požáry v podzemních prostorech
(Fires in Underground Spaces)
Ing. Jan Smolka doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Diplomová
Prosklené obvodové pláště stavebních objektů - požárně bezpečnostní řešení
(Glazed Curtain Walls of Buildings – Fire Safety Design)
Bc. Vítězslav Šolc doc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc. Diplomová
Provoz požární techniky v mimořádných podmínkách
(Operation of Fire Appliances in Extraordinary Conditions)
Bc. Petr Šťastný Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Diplomová
Předurčenost jednotek PO ve Zlínském kraji
(Predetermination of Fire Brigades in the Zlín Region)
Bc. Marcela Petruláková doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Diplomová
Přenos a využití informací v operačním řízení jednotek SDH
(Information Transmission and Use in Operational Control of Volunteer Fire Brigades)
Bc. Jaromír Kmětík doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Diplomová
Působení horkých uhlíků na dřevěné konstrukce při lesních požárech
(Investigation Of Wooden Structures Ignition By Firebrand Accumulation)
Ing. Kamila Kempná doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Diplomová
Rozpočtové výdaje na jednotky sboru dobrovolných hasičů
(Budgeted Expenses on Volunteer Fire Brigades)
Bc. Michal Musil Ing. Adam Thomitzek Diplomová
Specifika betonových staviv při tepelném namáhání
(Specifics of Concrete Construction Materials under the Action of Heat)
Bc. Ivana Mikulová doc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc. Diplomová
Specifika požární bezpečnosti mateřských škol
(Specifics of Fire Safety in Kindergartens)
Bc. Marie Musilová Ing. Isabela Bradáčová, CSc. Diplomová
Srovnávací studie psychologické služby Hasičského záchranného sboru v České republice a Slovenské republice
(Comparative Study on Psychological Services of Fire Rescue Services in the Czech Republic and the Slovak Republic)
Mgr. Bc. Jana Anastázie Hladíková PhDr. Hilda Havlíková Diplomová
Stopy šíření požáru znatelné na karoseriích a konstrukčních dílech dopravních prostředků
(Fire Spread Traces Apparent on Bodies and Structural Parts of Vehicles)
Bc. Ondřej Sanža Šafránek Ing. Adam Thomitzek Diplomová
Systém využití automatizovaných externích defibrilátorů u jednotek Hasičského záchranného sboru České republiky
(The System of Use of Automated External Defibrillators by Units of the Fire Rescue Service of the Czech Republic)
Bc. Jiří Bauer doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Diplomová
Termodynamické vlastnosti meziproduktů hoření a hašení
(Thermodynamic Properties of Intermediates of Combustion and Extinguishing)
Bc. Tomáš Urban doc. Ing. Václav Nevrlý, Ph.D. Diplomová
Validace velkorozměrové zkoušky požáru dřevostavby prostřednictvím matematického modelování
(Validation of Large Scale Fire Testing the Timber Building with the Use of Mathematical Modelling)
Bc. Adam Fojtík doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Diplomová
Vliv parametrů hadicového vedení na koncový tlak vody v řezacích systémech
(The Influence of Hose Pipe Parameters on Terminal Pressure of Water in Cutting Systems)
Bc. Jan Bělík doc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D. Diplomová
Vliv používání dýchacích přístrojů na zatížení organismu
(The Influence of Use of Breathing Apparatuses on Organism Load)
Ing. Ladislav Darebník Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Diplomová
Vyhodnocení provozu a údržby požární techniky na podvozcích Mercedes-Benz u jednotek HZS Moravskoslezského kraje
(Evaluation of Operation and Maintenance of Fire Appliances on Mercedes-Benz Chassis with Brigades of Fire Rescue Service of the Moravian-Silesian Region)
Ing. Marek Cochlar Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Diplomová
Vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech
(Turning off Electric Power in Case of Fires and Extraordinary Events)
Bc. Michal Hrubý doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Diplomová
Zásobování požární vodou pro ORP Otrokovice
(Fire Fighting Water Supply for Otrokovice, Municipality with Extended Competence)
Ing. David Kotouč doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. Diplomová
Zbytkový obsah toxických látek v zásahových oblecích
(Residual Content of Toxic Substances in Firefighting Suits)
Ing. Jan Haderka Ing. Adam Thomitzek Diplomová
Zdravotní příprava u JPO
(Health Preparation of Fire Brigades)
Bc. Jiří Horník Diplomová
Zlepšení vnímání zvláštních výstražných znamení vozidel IZS
(Improving the Perception of Special Warning Signs of IRS Vehicles)
Bc. Karel Kříž Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Diplomová
Změna klimatu a mimořádné události s dopadem na činnosti vykonávané HZS ČR
(Climate Change and Extraordinary Events Affecting the Activities)
Bc. Zdeněk Bárta Diplomová

2013/2014

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Centrální osvětlovací systém pro hasiče
(Central Lighting System for Firefighters)
Bc. Karel Hrehuš Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA Bakalářská
Detekce a identifikace plynných škodlivin
(Detection and Identification of Gaseous Harmful Substances)
Bc. Marian Liščák Ing. Lenka Klimková, Ph.D. Bakalářská
Doprava hasících látek při zdolávání lesních požárů
(Transport of Extinguishing Media when Fighting Forest Fires)
Bc. Ján Krajči Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Efektivní kombinace plynových senzorů v multiplynových detektorech u HZS Plzeňského kraje
(Effective Combination of Gas Sensors in Multi-Gas Detectors Used by the Fire and Rescue Service of Pardubice Region)
Bc. Jan Čermák Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Evoluce protipožárních úprav stavebních výrobků a konstrukcí
(Evolution of Fire-Resistant Construction Products and Constructions)
Bc. David Šrajer doc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc. Bakalářská
Hasební zásah na vrchu Javorový
(Firefighting Intervention on Javorový Mt.)
Bc. Adam Pokluda doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Bakalářská
Hodnocení způsobu využití techniky jednotek SDH obcí
(Evaluation of the Way of Using Fire Appliances of Municipal Volunteer Fire Brigades)
Ing. Josef Sokol Ing. Adam Thomitzek Bakalářská
Kondiční příprava příslušníků jednotek Hasičského záchranného sboru České republiky
(Fitness Training of Members of Brigades of Fire and Rescue Service of the Czech Republic)
Ing. Filip Nos Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Kontejnerové systémy u jednotek požární ochrany v České republice
(Container Systems Used by Fire Brigades in the Czech Republic)
Bc. Václav Novotný Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Kvantitativní analýza rizik s využitím diskrétních statistických rozdělení
(Quantitative Risk Analysis with the Use of Discrete Statistical Distributions)
Bc. Kamila Jůzová, DiS Ing. Dalibor Míček, Ph.D. Bakalářská
Likvidace mimořádných událostí v silničním tunelu
(Coping with Extraordinary Events in a Road Tunnel)
Bc. Martin Hurban Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Měření silového působení kapalinového paprsku při používání vysokotlakých zařízení
(Measurement of the Action of Forces of Liquid Jet When Using High-Pressure Equipment)
Ing. Adam Vondra doc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D. Bakalářská
Možnosti navigace vozidel jednotek požární ochrany
(Navigation Options of Vehicles of Fire Rescue Service)
Bc. Jiří Kryl Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Obsah požárně bezpečnostního řešení v jednotlivých stupních projektové dokumentace
(Content of Fire Safety Solution in Specific Stages of Project Documentation)
Tomáš Konečný Ing. Tereza Česelská, Ph.D. Bakalářská
Odborná způsobilost strojníků a její ověřování
(Professional Competence of Machine Operators and Its Verification)
Bc. Martin Sikora Ing. Martin Trčka, Ph.D. Bakalářská
Porovnání dobrovolných hasičských jednotek ČR a Rakouska
(Comparison between Volunteer Fire Brigades of the Czech Republic and Those of Austria)
Milan Kalčík Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Porovnaní spolehlivosti mobilní požární techniky u jednotek HZS ČR a jednotek SDH obcí
(Comparison of Reliability of Mobile Fire Appliances of Units of Fire and Rescue Service of the Czech Republic and That of Municipal Volunteer Fire Brigades)
Tomáš Mikeska Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Posouzení některých parametrů požáru v koridorech
(Assessment of Some Parameters of Corridor Fire)
Bc. Tomáš Cvejn Bakalářská
Požadavky na evakuační a požární výtahy
(Requirements for Evacuation and Fire Lifts)
Bc. Vojtěch Tomšíček doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Požární bezpečnost a logistika
(Fire Safety and Logistics)
Ing. Filip Hrdina Ing. Martin Trčka, Ph.D. Bakalářská
Požární bezpečnost prostor výroby a skladování sypkých hmot
(Fire Safety of Production and Bulk Material Storage Areas)
Bc. Lubomír Vévoda Ing. Tereza Česelská, Ph.D. Bakalářská
Požární zabezpečení rozvoden elektrické energie
(Fire Protection of Electrical Energy Substations)
Bc. Renáta Zajíčková Ing. Dana Chudová, Ph.D. Bakalářská
Požáry objektů s instalovanými fotovoltaickými panely v souvislosti s činností jednotek Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje
(Fires in Buildings with Mounted Photovoltaic Panels in Connection with Activities of Brigades of the Fire and Rescue Service of the Moravian-Silesian Region)
Bc. Jan Duchač Ing. Adam Thomitzek Bakalářská
Problematika požárních zásahů ve věznicích - vytvoření podmínek pro činnost jednotek požární ochrany
(Problems of Firefighting Interventions in Prisons - Creation of Conditions for Activities of Fire Brigades)
Bc. Dan Schwamberger, DiS. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA Bakalářská
Prostředky osobní dozimetrie u jednotek PO a jejich využití v praxi
(Personal Dosimetry Equipment Used by Fire Brigades and Its Use in Practice)
Bc. David Klimek Ing. Martin Trčka, Ph.D. Bakalářská
Řešení následků automobilových nehod složek IZS
(Coping with Consequences of Car Accidents of Units of the Integrated Rescue System)
Bc. Luboš Ptáček doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Bakalářská
Specifika materiálového řešení pasivních stavebních objektů a požární bezpečnost
(Specifics of Material Design for Passive Buildings and Fire Safety)
Bc. Martin Dudek doc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc. Bakalářská
Školení požární ochrany vedoucích zaměstnanců ve stavebnictví
(Fire Protection Training for Managers in the Construction Industry)
Hana Tichá Bakalářská
Teplotně vlhkostní podmínky pod zásahovým oděvem hasiče při zvýšené fyzické námaze
(Temperature-Moisture Conditions under Firefighting Suits at Increased Physical Strain)
Bc. Michal Tisoň Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Bakalářská
Testování fyziologických dispozic studentů
(Testing the Physiological Dispositions of Students)
Bc. Veronika Borůvková Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Bakalářská
Vhodnost použití aerosolového hašení pevných látek
(Suitability of Use of Aerosol Fire Suppression Technology for Fighting Fires in Solids)
Zdeněk Hotárek Ing. Petr Bebčák, Ph.D. Bakalářská
Vliv změny koncentrace hořlavé plynovzdušné směsi na výbuchové parametry
(Influence of a Change in the Concentration of Flammable Gas-Air Mixture on Explosion Parameters)
Bc. Viktor Olbrich Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D. Bakalářská
Vliv změny koncentrace hořlavých směsí částečně ohraničeného výbuchu na výbuchové parametry
(Influence of a Change in the Concentration of Flammable Mixtures on Explosion Parameters in the Case of Partially Confined Explosion)
Bc. Matej Patyk Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D. Bakalářská
Vybavenost jednotky SDH Řepiště
(Equipment of the Řepiště Volunteer Fire Brigade)
Tomáš Laník Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Vyhodnocení taktického cvičení složek IZS - pád tribuny
(Assessment of Tactical Training of Units of the Integrated Rescue System - Grandstand Fall)
Bc. Oldřich Urban Ing. Martin Trčka, Ph.D. Bakalářská
Výšková technika u jednotek HZS ČR
(Aerial Appliances of Brigades of Fire and Rescue Service of the Czech Republic)
Bc. Michal Špaček Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Vytvoření výpočtových programů pro stanovení odstupové vzdálenosti
(Creation of Computer Programs for the Determination of Distance Separation)
Bc. Michal Minář doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Využití intumescence látek k protipožární úpravě stavebních materiálů
(Use of Intumescence of Substances in the Fire Resistant Treatment of Building Materials)
Bc. Petr Bohuslav doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Vývoj informačních a komunikačních technologií v systémech příjmu tísňového volání a operačního řízení
(Development of Information and Communication Technologies in Emergency Call Receiving Systems and Operational Control Systems)
Bc. Pavel Hrnčál Ing. Dana Chudová, Ph.D. Bakalářská
Vývojové trendy stabilních hasicích zařízení v proudových stíhacích letounech AČR
(Developmental Trend in Fixed Extinguishing Systems in Jet Fighters of Army of the Czech Republic)
Ing. Rudolf Chmelík doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Bakalářská
Zásahové přilby u jednotek HZS ČR
(Firefighting Helmets of Brigades of Fire and Rescue Service of the Czech Republic)
Bc. Petr Tlapák Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Zhodnocení účinnosti NV 91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
(Evaluation of Efficiency of Government Order 91/2010 on Conditions of Fire Safety in Operation of Chimneys, Flues and Fuel Appliances)
Bc. Karel Mitrenga Ing. Dana Chudová, Ph.D. Bakalářská
Zkoušení kabelů v podmínkách požáru – Zestárnutý FRNC kabel
(Cable Testing under Fire Conditions – Aged FRNC Cable)
Bc. Milan Zach Ing. Bohdan Filipi, Ph.D. Bakalářská
Způsoby vyhlášení poplachu a stresová reakce hasičů při vyhlášení poplachu
(Ways of Raising the Alarm and Stress Reaction of Firefighters to the First Alarm)
Bc. Pavel Baláž Mgr. Martina Schneiderová, Ph.D. Bakalářská
Zvýraznění při zásazích na silničních komunikacích
(Making Vehicles Engaged in On-Road Interventions more Conspicuous)
Václav Janů Ing. Adam Thomitzek Bakalářská
Autorizovaný dohled na stavbě
(Construction Site Authorized Surveillance)
Bc. Radka Fojtíková Ing. Tereza Česelská, Ph.D. Diplomová
BLEVE v 1-D geometrii - scénář událostí a zdroj energie vygenerované tlakové vlny
(BLEVE in 1D Geometry - Event Scenario and Source of Energy of Generated Pressure Wave)
Ing. Andrea Havlíková Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D. Diplomová
Dekontaminace modifikovanými jílovými materiály
(Decontamination by Modified Clay Materials)
Bc. Ondřej Chobola Ing. Lenka Klimková, Ph.D. Diplomová
Dřevostavby z pohledu požární bezpečnosti staveb
(Timber Buildings from the Point of View of Fire Safety in Buildings)
Bc. Jarmila Maková doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Diplomová
Fyzická zátěž hasiče při použití ochranného oděvu pro zásahy na volném prostranství
(Physical Strain on Firefighters When Using Protective Clothing for Open Air Interventions)
Ing. Jakub Mičunek Ing. Adam Thomitzek Diplomová
Hodnocení fyzické zátěže při použití dýchacího přístroje s kompozitní a ocelovou tlakovou láhví
(Evaluation of Physical Strain when Using a Breathing Apparatus with Composite and Steel Cylinders )
Bc. Lukáš Havelka Ing. Adam Thomitzek Diplomová
Hodnocení hasicí schopnosti těžké pěny
(Evaluation of Fire Fighting Capability of Low Expansion Foam )
Ing. Jan Kníže Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Diplomová
Hodnocení spolehlivosti a účinnosti vnějších odběrních míst na vodovodní síti
(Evaluation of Reliability and Efficiency of External Extraction Sites of Water Supply System)
Bc. Petr Šíbl doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. Diplomová
Hořlavost textilií uplatňovaných v silničních motorových vozidlech
(Flammability of Textiles Used in Powered Road Vehicles)
Bc. Luděk Borkovec doc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc. Diplomová
Informační systém pro zpracování záznamů o opravě požární techniky
(Information Systém for Processing Records on Fire Appliance Repair)
Ing. Libor Skala Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Diplomová
Komunikace mezi HZS a jadernou elektrárnou při mimořádné události
(Communication between FRS and Nuclear Power Plant in the Case of Extraordinary Event)
Bc. Jiří Voška Ing. Dana Chudová, Ph.D. Diplomová
Koncepce požární bezpečnosti objektů věznic
(Concept of Fire Safety in Prison Buildings)
Bc. Marek Hollan Ing. Tereza Česelská, Ph.D. Diplomová
Kotevní body při činnostech hasičů-lezců
(Anchor Points Used in Activities of Firefighters - Climbers)
Bc. Ondřej Kolečko Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Diplomová
Možnosti nasazení prostředků stabilizace při mimořádných událostech v ČR
(Possibilities of Application of Stabilization Means in Extraordinary Situations in the Czech Republic)
Bc. Martin Hajčman Ing. Tereza Česelská, Ph.D. Diplomová
Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 a jeho adaptace do národního práva ČR s vlivem na požární bezpečnost staveb
(Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the European Council and Its Adaptation to National Law of the Czech Republic with Effect on Structural Fire Safety)
Ing. Eva Macáková Ing. Petr Bebčák, Ph.D. Diplomová
Návrh a vývoj zkušebního zařízení pro měření vnitřního elektrického odporu sypkých materiálů.
(Design and Development of Test Equipment for Measuring the Inner Electric Resistance of Bulk Materials)
Bc. Jakub Novotný Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D. Diplomová
Optické vlastnosti kouře
(Smoke Optical Properties)
Bc. Marek Langr Ing. Bohdan Filipi, Ph.D. Diplomová
Ověření funkčnosti nástavce na MassLoss kalorimetr
(Verification of Functionality of a Mass Loss Calorimetre Chimney)
Bc. Václav Vystrčil Ing. Bohdan Filipi, Ph.D. Diplomová
Ověření reakce autonomních hlásičů kouře
(Check of Self-Contained Smoke Detector Response)
Bc. Jitka Hošková Ing. Petr Bitala, Ph.D. Diplomová
Pasivní protivýbuchová ochrana v mlýnských okruzích teplárenského provozu
(Passive Explosion Protection in Mill Systems of Heating Plant)
Ing. Milan Kuchár doc. Ing. Lenka Řeháčková, Ph.D. Diplomová
Podmínky při výcviku hasičů v komoře č. 2 FOK ve Zbirohu
(Conditions during Firefighter Training in Chamber No. 2 of Flashover Container at Zbiroh)
Bc. Martin Schneider prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček Diplomová
Polystyren jako součást ETICS
(Polystyrene as Part of ETICS)
Bc. Zdeněk Musil Ing. Bohdan Filipi, Ph.D. Diplomová
Porovnání provozu a údržby požární techniky na podvozcích TATRA u jednotek HZS Královéhradeckého a Pardubického kraje
(Comparison of Operation and Maintenance of Fire Apparatuses on TATRA Chassis in the Case of Units of FRS of the Hradec Králové and Pardubice Regions)
Ing. Jana Kynclová Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Diplomová
Požadavky požární bezpečnosti u silničních tunelů podle českých a evropských předpisů
(Requirements for Fire Safety in Road Tunnels according to Czech and European Regulations)
Bc. Hana Petrmichlová Ing. Isabela Bradáčová, CSc. Diplomová
Požární bezpečnost horkovzdušných balónů
(Fire Safety of Hot Air Balloons)
Bc. Jana Sargová doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Diplomová
Požární nebezpečí elektronických cigaret
(Electronic Cigarette Fire Hazard)
Bc. Lukáš Chlebo doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Diplomová
Praktické ověření a porovnání TTD při nasazení AZ a AP pro hašení a při záchraně osob
(Practical Verification and Comparison of Technical and Tactical Data when Using Turntable Ladders and Hydraulic Platforms for Firefighting and Rescue of Persons )
Bc. Jiří Hanzel Diplomová
Přeprava záchranných týmů na mezinárodní záchranné operace
(Transport of Rescue Teams to International Rescue Operations)
Bc. Iva Brejzová Diplomová
Příjezd a přístup jednotek PO k objektům
(Arrival and Access of Fire Brigades to Buildings)
Bc. Taťána Smutná Diplomová
Původní protipožární ochrana konstrukcí jako možná azbestová zátěž stavebních objektů
(Initial Fire Protection of Structures as Possible Asbestos Load Acting on Buildings)
Bc. Ondřej Smejkal, DiS. doc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc. Diplomová
Stanovení hasicí účinnosti pěnidel různého stáří
(Determination of Fire Fighting Efficiency of Foam Concentrates of Various Ages)
Ing. Jiří Kopřiva Ing. Adam Thomitzek Diplomová
Stanovení technicko bezpečnostních parametrů vybraných prachů pro zvýšení bezpečnosti
(Determination of Technical and Safety Characteristics of Selected Dusts to Increase Safety)
Bc. Jan Lukáš doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Diplomová
Stanovení účinného dostřiku ručně ovládaných proudnic
(Determination of Effective Jet Length of Hand-Controlled Branches)
Bc. Michal Richter Ing. Adam Thomitzek Diplomová
Stanovení účinnosti vodního proudu v závislosti na tlaku
(Determination of Waterjet Efficiency Depending on Pressure)
Bc. Pavel Smutník Ing. Martin Trčka, Ph.D. Diplomová
Sumarizace povinností právnických podnikajících osob v oblasti BOZP, PO a ŽP plynoucích z legislativních předpisů ČR se zaměřením na stavební a strojní výrobu, montáž a distribuci
(Summarization of Duties of Legal Undertakers in the Area of OSH, Fire Protection and the Environment Following from Legislative Regulations of the Czech Republic with Focus on Building and Manufacturing Operations, Assembly and Distribution)
Bc. Jiří Souček, DiS. Ing. Jiří Serafín, Ph.D. Diplomová
Systematizace dat objektů připojených na pult centralizované ochrany
(Systematization of Data on Buildings Connected to the Centralized Monitoring Station )
Bc. Vojtěch Novák Diplomová
Technické automobily a přívěsy v podmínkách Jihomoravského kraje
(Emergency Tenders and Trailers in Conditions of the South Moravian Region)
Bc. Vladimír Plodek Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Diplomová
Větrání kabelových kanálů s aplikací na podnik ArcelorMittal Ostrava a.s.
(Ventilation of Cable Ducts with Application to the Company ArcelorMittal Ostrava a.s.)
Ing. Václav Válek Ing. Dalibor Míček, Ph.D. Diplomová
Využití termokamery při zátěžových testech v protichemických ochranných oděvech.
(Use of a Thermal Camera in Exercise Tests in Chemical Protective Clothing)
Bc. Jiří Mareš Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Diplomová
Vývoj nových kompozitních materiálů v souvislosti s požární bezpečností staveb
(Development of New Composite Materials in Connection with Fire Safety in Buildings)
Bc. Jan Mikulenka doc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc. Diplomová
Záchrana osob ze stavebních výkopů s narušenou stabilitou
(Rescue of Persons from Construction Excavations with Damaged Stability)
Bc. Radek Dopirák doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Diplomová

2012/2013

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Aerosolový hasicí systém - možná rizika jeho použití
(Aerosol Extinguishing System – Pros and Cons)
Ing. David Kroča Bakalářská
Analýza provozu a údržby požární techniky na podvozcích Renault Midlum u jednotek HZS Zlínského kraje
(Analysis of Operation and Maintenance of Fire Apparatuses on Renault Midlum Chassis with Brigades of Fire and Rescue Service of the Zlín Region)
Lukáš Pecina Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Bezpečné nakládání s hořlavými hmotami na staveništi
(Safe Handling of Combustible Substances on Site)
Bc. Michal Hrubý doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Bakalářská
Detekce a signalizace požáru v bytových domech
(Fire Detection and Alarm in Multi-Dwelling Houses)
Miloš Dražan doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Bakalářská
Hodnocení výstražných akustických zařízení z hlediska slyšitelnosti
(Evaluation of Audible Warning Devices from the Point of View of Audibility)
Bc. Karel Kříž Ing. Adam Thomitzek Bakalářská
Chování osob v zakouřeném prostoru
(Behaviour of People in a Smoke-Filled Area)
Ing. Jan Smolka doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Bakalářská
Kompozitní materiály využitelné v oblasti požární bezpečnosti staveb
(Composite Materials Usable in the Area of Fire Safety in Buildings)
Martin Kopecký doc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc. Bakalářská
Kritéria pro výběr požárně nebezpečných činností pro výkon státního požárního dozoru
(Criteria for the Selection of Fire Hazardous Activities for Implementation of State Fire Supervision)
Bc. Marek Rodák Ing. Dana Chudová, Ph.D. Bakalářská
Kvantově-chemické výpočty a jejich aplikace na poli požarně-bezpečnostních věd
(Quantum-Chemistry Calculations and Their Applications in the Field of Fire Safety Sciences)
Bc. Tomáš Urban doc. Ing. Václav Nevrlý, Ph.D. Bakalářská
Měření spotřeby vzduchu při užití dýchací techniky
(Measurement of Air Consumption while Using the Breathing Apparatus)
Bc. Kamil Bareš Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Modelování požárů a jeho uplatnění při zjišťování příčin bytových požárů
(Fire Models and Its Application in Identification of Causes of Flat Fires)
Bc. Adam Fojtík doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Náplň funkce starosty Sboru dobrovolných hasičů
(Description of the Function of the Chief Fire Officer of a Volunteer Fire Brigade )
Bc. Adam Hofrichter doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Bakalářská
Občanská výstavba - srovnání základních požadavků na stavby
(Civic Housing – Comparison of Basic Requirements for Buildings)
Bc. Marie Musilová Ing. Isabela Bradáčová, CSc. Bakalářská
Obnova mobilní požární techniky u jednotek SDH na území hl. m. Prahy
(Replacement of Mobile Fire Appliances in the Case of Volunteer Fire Brigades in the Area of Capital City of Prague)
Josef Orgoník Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Odborná způsobilost fyzických osob v požární ochraně
(Professional Qualifications of Physical Entities in Fire Protection)
Ing. Martina Márová Ing. Dana Chudová, Ph.D. Bakalářská
Plynné zplodiny hoření
(Combustion Gases)
Bc. Vendula Křižková doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Porovnání dokumentace zdolávání požáru u nás a v zahraničí
(Comparison between Fire Fighting Documentation in Our Country and That Abroad )
Bc. Marek Kříženecký Ing. Martin Trčka, Ph.D. Bakalářská
Porovnání metodik kontrol nastavovacích žebříků pro hasiče
(Comparison of Methods for the Inspection of Firefighter Scaling Ladders)
Bc. Daniel Chaluš Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Posouzení činnosti jednotek požární ochrany v hasebním obvodě Odry
( Assessment of Activity of Fire Brigades in the Odry Fire Area)
Zdeněk Poboček doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Bakalářská
Posouzení evakuace vnitřních shromažďovacích prostorů
(Assessment of Internal Assembly Area Evacuation)
Bc. Lucie Tešnarová doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Požární bezpečnost výrobny barev a laků
(Fire Safety of Paint & Colour Manufacturing Plants)
Bc. Michal Musil doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Požární ochrana obcí ve vztahu ke státnímu požárnímu dozoru
(Fire Protection of Municipalities in Relation to State Fire Supervision)
Bc. Zdeněk Bárta Bakalářská
Praktické ověření rychlosti pohybu osob a kapacity únikového pruhu
(Practical Verification of the Speed of Movement of People and the Capacity of Escape Lane)
Ing. Jan Haderka Ing. Adam Thomitzek Bakalářská
Praxe ve využívání hasebních pěn při požárech
(Experience of the Use of Extinguishing Foams during Fire)
Bc. Dalibor Hořanský Ing. Adam Thomitzek Bakalářská
Problematika evakuace osob v silničních tunelech
(Question of Evacuation of People from Road Tunnels)
Ondřej Janeček Ing. Jana Serafínová, Ph.D. Bakalářská
Provozně funkční vlastnosti požárních uzávěrů ve vztahu k bezpečnosti a ekonomice daného stavebního objektu
(Operational and Functional Characteristics of Fire Shutters in Relation to Safety and Economics of the Given Building)
Ing. Dušan Bábíček Ing. Tereza Česelská, Ph.D. Bakalářská
Připravenost vybraných jednotek sborů dobrovolných hasičů na povodně
( Preparedness of Selected Volunteer Fire Brigades for Floods)
Bc. Petr Šťastný Ing. Adam Thomitzek Bakalářská
Signalizace parametrů požáru při zásazích hasičů
(Signalling the Fire Characteristics in the course of Interventions of Firefighters)
Bc. Ladislav Stoklasa doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Bakalářská
Sledování pohybu a polohy hasiče na místě zásahu
(Monitoring the Movement and Location of a Firefighter at the Scene)
Karel Konečný doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Bakalářská
Sprinklerové a mlhové stabilní hasicí zařízení
(Sprinkler and Water Mist Fixed Firefighting Systems)
Bc. David Němec doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Srovnání použití přetlakové ventilace u nás a v zahraničí
( Comparison between the Use of Forced Ventilation in Our Country and That Abroad)
Bc. Radek Palowski Ing. Martin Trčka, Ph.D. Bakalářská
Stanovení odhadů výbuchových parametrů vnějších výbuchů a výpočet jejich účinků
(Determination of Estimates of Explosion Characteristics of External Explosions and Calculation of Their Effects)
Bc. Zbyněk Tuček Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D. Bakalářská
Studie akceschopnosti jednotky SDH Hřivínův Újezd
( Study on Readiness of the Hřivínův Újezd Volunteer Fire Brigade for Action)
Bc. Marcela Petruláková doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Bakalářská
Systémy protipožární ochrany ocelových stavebních konstrukcí
(Systems of Fire Protection of Steel Building Constructions)
Bc. Ivana Mikulová doc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc. Bakalářská
Tepelně izolační materiály v obvodových pláštích stavebních objektů
( Thermal Insulation Materials in Curtain Walls of Buildings)
Bc. Viktor Vojtěch doc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc. Bakalářská
Účinky fyzikálních výbuchů
( Effects of Physical Explosions)
Ing. Libor Plch Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D. Bakalářská
Účinky výbuchu neohraničeného oblaku par a plynu
( Effects of Unconfined Vapour/Gas Cloud Explosion)
Bc. Jiří Růčka Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D. Bakalářská
Účinnost preventivně výchovné činnosti
(Efficiency of Prevention Education Activity)
Ing. Marek Cochlar Ing. Dana Chudová, Ph.D. Bakalářská
Verifikace zkušebních metod pro hodnocení vybraných hasiv
( Verification of Testing Methods for Evaluation of Selected Fire Extinguishing Agents)
Bc. Josef Sedlák doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Bakalářská
Vhodnost použití aerosolového hašení hořlavých kapalin
(Suitability of the Use of Aerosols for Quenching Combustible Liquids)
Bc. Libor Kozelský Ing. Petr Bebčák, Ph.D. Bakalářská
Vyhodnocování spolehlivosti technických systémů
(Evaluation of Technical System Reliability)
Bc. Martin Štys Ing. Dalibor Míček, Ph.D. Bakalářská
Využití sekundární záchrany při mimořádných událostech
(Utilisation of Secondary Rescue Methods in Case of Extraordinary Events)
Bc. Ondřej Valčík Ing. Martin Trčka, Ph.D. Bakalářská
Vývoj metodik stanovení požárně technických charakteristik stavebních materiálů a výrobků
(Development in Methods for the Determination of Fire Technical Characteristics of Construction Materials and Products)
Bc. Vítězslav Šolc doc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc. Bakalářská
Vývoj posuzování existujících stavebních konstrukcí z pohledu požární bezpečnosti
(Development in the Assessment of Existing Building Constructions from the Point of View of Fire Safety)
Bc. Markéta Albertová doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Záchranné a zásahové robotické systémy v požární ochraně
(Rescue and Fire Fighting Robot Systems in Fire Protection)
Bc. Jan Bělík Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Zajištění požární ochrany v prostorách Kongresového centra v Praze
(Ensuring Fire Protection on the Premises of the Prague Congress Centre)
Bc. Oldřich Jambor doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Bakalářská
Zapojení členů SH ČMS a členů jednotek SDH do činností ve prospěch obce a města
(Engagement of Members of Association of Firefighters of Bohemia, Moravia and Silesia and Members of Volunteer Fire Brigades in Activity for the Benefit of the Municipality and the Town )
Bc. Patrik Večeřa doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Bakalářská
Zásahy jednotek HZS v objektech s možností výskytu ionizačního záření
( Interventions of Units of Fire and Rescue Service in Buildings with Possible Occurrence of Ionizing Radiation)
Bc. Milan Dvořák doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Bakalářská
Zásahy jednotek sboru dobrovolných hasičů při záchraně osob z jeskyní
( Interventions of Volunteer Fire Brigades in the Rescue of People from Caves)
Bc. Martin Tajovský doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Bakalářská
Zatížení na kotevní body při práci ve výšce a nad volnou hloubkou
(Load on Anchor Points at Work at Height)
Bc. Ondřej Ďoubal Bakalářská
Zkoumání tepelně-izolačních vlastností tkanin vybraného zásahového oděvu
(Examination of Thermal-Insulation Properties of Fabrics of a Selected Firefighting Suit)
Bc. Jakub Němčák Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Zkušebnictví v oblasti hořlavosti textilních materiálů
(Testing in the Area of Combustibility of Textile Materials)
Lukáš Skoumal Ing. Lenka Klimková, Ph.D. Bakalářská
Zkušební metody a hodnocení kontaktních zateplovacích systémů z hlediska požární bezpečnosti staveb
(Testing Methods and Evaluation of Contact Thermal Insulation Systems from the Point of View of Structural Fire Safety)
Bc. Tomáš Fabián Ing. Jana Serafínová, Ph.D. Bakalářská
Zpracování obrazové a zvukové dokumentace
(Processing of Visual and Audio Documentation)
Ing. Kamila Kempná doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Bakalářská
Analýza možností nasazení jednotek Sborů dobrovolných hasičů při řešení mimořádných událostí většího rozsahu na Územním odboru Plzeň
(Analysis of Possibilities of Deploying Volunteer Fire Brigades in Coping with Large-Scale Extraordinary Events in the Framework of the Pilsen Territorial Department )
Bc. Olga Kopáčková Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Diplomová
Analýza účinků tepelného toku na organizmus hasiče
(Analysis of Heat Flow Effects on Firefighter’s Organism)
Bc. Aleš Sarga Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Diplomová
Aplikace matematického modelování při návrhu přirozeného odvětrání jednopodlažního objektu
(Application of Mathematical Modelling to the Design of Natural Ventilation System for a Single-Storey Building)
Bc. Marek Šaroch doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Diplomová
Bioplynové stanice z pohledu zásahu jednotek požární ochrany
(Biogas Stations from the Point of View of Intervention of Fire Brigades)
Bc. Jan Málek Diplomová
Dimenzování systémů pro odvod kouře a tepla v nebytových objektech
(Dimensioning Smoke and Heat Extraction Systems in Non-Residential Buildings)
Bc. Martin Obrtel Ing. Dalibor Míček, Ph.D. Diplomová
Dimenzování systémů pro odvod kouře a tepla v obytných objektech
(Dimensioning Smoke and Heat Extraction Systems in Residential Buildings)
Bc. Tomáš Kála Ing. Dalibor Míček, Ph.D. Diplomová
Dynamika šíření plamene po vybraných textilních materiálech
(Dynamics of Flame Spread over Selected Textile Materials)
Bc. Jan Haberhauer Ing. Lenka Klimková, Ph.D. Diplomová
Efektivní využití hasicích látek při likvidaci požáru u bytových objektů
(Effective Utilisation of Extinguishing Media in Fire Suppression in Buildings)
Bc. František Měchura doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Diplomová
Evakuace shromažďovacích prostor
(Evacuation of Assembly Areas)
Bc. Juraj Hrčka doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Diplomová
Hašení požárů v ochranných pásmech energetických zařízení přenosové soustavy ČR
(Suppression of Fires in Protective Zones around Generating Power Plants and Electrical Substations of National Grid of the Czech Republic)
Bc. Milan Tabi Ing. Martin Trčka, Ph.D. Diplomová
Hodnocení objektu zábavního klubu ve West Warwicku podle požadavků platných v České republice
(Evaluation of a Fun Club Building in West Warwick according to Requirements Valid in the Czech Republic)
Bc. Tomáš Kružík Ing. Adam Thomitzek Diplomová
Hodnocení skupinové dekontaminace osob v ČR
(Evaluation of Decontamination of Groups of People in the Czech Republic)
Bc. Marián Stolárik Ing. Martin Trčka, Ph.D. Diplomová
Interakce požárně bezpečnostních zařízení v rozlehlých výrobních objektech
(Interaction of Fire and Safety Devices in Extensive Industrial Buildings)
Bc. František Hasala doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Diplomová
Koncepce požární prevence v resortu ministerstva obrany do roku 2016
(Concept of Fire Prevention under the Competence of the Ministry of Defence for the Period till 2016 )
Bc. Tomáš Soukup Ing. Dana Chudová, Ph.D. Diplomová
Koncepce preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany na středních školách
(Conception of Preventive and Educational Activities in the Area of Fire Protection in Secondary Schools)
Bc. Lucie Dufková Ing. Isabela Bradáčová, CSc. Diplomová
Krizové plánování v oblasti vodárenských systémů velkých územních celků
(Crisis Planning in the Area of Water Supply Systems of Large Territorial Units)
Bc. Jan Kraydl doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. Diplomová
Metody hodnocení ekonomického rizika
( Methods of Economic Risk Assessment)
Bc. Lucie Viltová Ing. Tereza Česelská, Ph.D. Diplomová
Místo vzniku požáru a jeho stanovení
(Seat of the Fire and Its Identification)
Bc. Josef Levák doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Diplomová
Modelování laminární rychlosti hoření
(Modelling the Laminar Burning Rate)
Bc. Jaromír Piesch doc. Ing. Václav Nevrlý, Ph.D. Diplomová
Možnosti uvedení vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení do činnosti
(Possibilities of Putting Reserved Fire Safety Equipment into Operation)
Ing. Miroslav Antonín doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Diplomová
Možnosti využití matematického modelování při zjišťování příčin požáru
(Possibilities of Use of Mathematical Modelling in Identification of Fire Causes)
Bc. Jiří Strakoš doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Diplomová
Návrh a posouzení ocelové konstrukce na mimořádnou návrhovou situaci
(Steel Construction Design and Assessment for an Extraordinary Design Situation)
Bc. Jaroslav Dusík Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D. Diplomová
Návrh obměny požární techniky u HZS Plzeňského kraje
(Proposal for the Replacement of Fire Appliances in the Case of the Fire and Rescue Service of the Pilsen Region)
Bc. Lukáš Cozl Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Diplomová
Navrhování únikových cest z hlediska požární bezpečnosti staveb
(Designing Escape Routes from the Point of View of Fire Safety in Buildings)
Bc. Lenka Špičková doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Diplomová
Návrh systému odvodu kouře a tepla v nákupním středisku
(Design of a Smoke and Heat Extraction System in a Shopping Centre)
Ing. Pavel Turček Ing. Dalibor Míček, Ph.D. Diplomová
Optimalizace možností zásahu jednotek požární ochrany v případě úniku ropných látek do vodních toků na území Olomouckého kraje
(Optimization of Possibilities of Fire Brigade Intervention in Case of Oil and Oil Product Spills into Watercourses in the Area of the Olomouc Region)
Bc. Ivo Pohůnek Diplomová
Porovnání charakteristik na trhu nabízeného spodního prádla pro hasiče
(Comparison of Characteristics of Firefighter Underwear Offered in the Market)
Ing. Dalibor Balner, Ph.D. Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Diplomová
Porovnání účinnosti ejektoru a turbínového proudového čerpadla
(Comparison of Ejector Efficiency with Turbine Jet Pump Efficiency)
Bc. Ondřej Novák doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Diplomová
Posouzení využitelnosti požárního příslušenství na Územním odboru Litoměřice
(Assessment of Usability of Fire Accessories in the Framework of the Litoměřice Territorial Department )
Bc. Petr Jelínek Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Diplomová
Požární zabezpečení heliportů
(Heliport Fire Protection)
Bc. Adam Kadlubiec Ing. Tereza Česelská, Ph.D. Diplomová
Požáry osobních motorových vozidel
(Personal Motor Car Fires)
Ing. Josef Hrbáček prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. Diplomová
Požáry sušáren chmelu
(Hop Kiln Fires)
Bc. Martin Vondra doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Diplomová
Požáry s výskytem komerční pyrotechniky
(Fires Involving Commercial Pyrotechnics)
Bc. Stanislav Mach Diplomová
Problematika evakuace osob z kulturních zařízení
(Problems of Evacuation of People from Cultural Facilities)
Bc. Radek Meinel doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Diplomová
Problematika výškových budov nad 60 metrů z hlediska požární bezpečnosti
(Problems of High-Rise Buildings More Than 60m High from the Point of View of Fire Safety)
Bc. Roman Fron doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Diplomová
Projekt zajištění požární bezpečnosti na železničních tratích nezařazených do sítě TEN-T
(A Project for the Provision of Fire Safety on Railway Lines not Included in the TEN-T Network)
Ing. Dušan Havlíček Ing. Tereza Česelská, Ph.D. Diplomová
Protipovodňová opatření na Sušicku
(Flood Control Measures in the Area of Sušice)
Bc. Hana Potužáková Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Diplomová
Průjezdnost hl. m. Prahy pro mobilní požární techniku
(Traffic Permeability of the Capital City of Prague for Mobile Fire Appliances)
Bc. Kristína Hájková Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Diplomová
Rozbor národních a mezinárodních metodik pro návrh zařízení pro odvod tepla a kouře
(Analysis of National and International Methods for Designing Smoke and Heat Extraction Systems)
Bc. Jan Jindra Ing. Dalibor Míček, Ph.D. Diplomová
Stanovení množství úniku zemního plynu z domovního plynovodu
(Determination of the Amount of Natural Gas Leaked from the Internal Gas Supply Piping)
Ing. Aleš Tulach Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D. Diplomová
Stanovení požárně technických charakteristik hořlavých prachů
(Determination of Fire Technical Characteristics of Combustible Dusts)
Bc. Adéla Koláčková Ing. Jiří Serafín, Ph.D. Diplomová
Studie využitelnosti fotoionizačních detektorů (PID) RAE Systems pro zjištění použití akcelerantů při požáru
(Utilization Study for Photoionization Detectors (PID), RAE Systems to Find the Use of Accelerants in Fire)
Bc. Zbyněk Mikulenka prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček Diplomová
Studie využití jednotek sboru dobrovolných hasičů územního odboru Chomutov
(Study of Readiness of Volunteer Fire Brigade in the Framework of Chomutov Territorial Department )
Bc. Radek Holub Ing. Martin Trčka, Ph.D. Diplomová
Systém skladování odpadů z pohledu požární bezpečnosti a ochrany životního prostředí
(System of Water Storage from the Point of View of Fire Safety and Environmental Protection)
Bc. David Pastrňák Ing. Kateřina Sikorová, Ph.D. Diplomová
Vliv proudění na maximální výbuchové parametry
(Influence of Flow on Maximum Explosion Characteristics)
Ing. Miloslava Jánská Ing. Jiří Serafín, Ph.D. Diplomová
Vliv rozviřovacích podmínek na maximální výbuchové parametry
(Effect of Dispersion Conditions on Maximum Explosion Characteristics)
Bc. Antonín Štefánek Ing. Jiří Serafín, Ph.D. Diplomová
Vliv speciálních aditiv na optickou hustotu kouře bezhalogenových polymerních směsí
(Effect of Special Additives on Optical Density of Smoke Produced by Halogen-Free Polymer Mixtures )
Bc. Jakub Volný Ing. Lenka Klimková, Ph.D. Diplomová
Vliv speciálních aditiv na PTCH bezhalogenových polymerních směsí
(Effect of Special Additives on Fire Technical Characteristics of Halogen-Free Polymer Mixtures)
Bc. Michal Vydra Ing. Lenka Klimková, Ph.D. Diplomová
Vliv zrnitosti na dolní mez výbušnosti prachu v rozvířeném stavu
(Influence of Particle Size on Lower Explosive Limit of Dust in the Dispersed)
Bc. Daniel Hamrozi Ing. Jiří Serafín, Ph.D. Diplomová
Výběr trasy jízdy mobilní požární techniky na místo zásahu
(Selection of a Route for Mobile Fire Appliances to a Scene)
Bc. Václav Zbortek doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Diplomová
Vyhodnocení dopadu náhlých tlakových změn ve vysokotlakém řezacím systému na obsluhu
(Evaluation of the Impact of Sudden Pressure Changes in a High-Pressure Cutting System on Operators)
Bc. Martina Čikovová doc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D. Diplomová
Využitelnost tavitelných konstrukcí staveb pro odvod tepla při požáru
(Usability of Fusible Structures of Buildings for Heat Removal in Case of Fire)
Bc. Martin Šamaj Diplomová
Využití odřadu USAR v ČR a v zahraničí
(Employment of USAR Detachment in the Czech Republic and Abroad)
Bc. Pavel Bem Ing. Martin Trčka, Ph.D. Diplomová
Využití RFID technologie pro poskytování údajů při zásazích.
(Use of RFID Technology for Providing Data during Interventions)
Bc. Monika Hanušová doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Diplomová
Zabezpečení PO v podniku Sellier & Bellot
(Provision of Fire Protection in the Company Sellier & Bellot)
Bc. Karel Kroupa doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Diplomová
Zajištění požární ochrany v tramvajovém tunelu pod Bratislavským hradem
(Ensuring Fire Protection in a Tram Tunnel under Bratislava Castle)
Ing. Juraj Šeďo doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Diplomová
Zásady vysílání jednotek požární ochrany k zásahům na silnicích dálničního typu v Jihomoravském kraji
(Principles of Deployment of Fire Brigades to Intervene on Motorway Type Roads in the South Moravian Region )
Bc. Martin Novák doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Diplomová
Zhodnocení systému plošného pokrytí
(Evaluation of the System of Fire Brigade Deployment)
Bc. Vladan Lazecký Ing. Dana Chudová, Ph.D. Diplomová
Žárovky a zářivky jako možný zdroj zapálení
(Incandescent and Fluorescent Lamps as Possible Ignition Sources)
Bc. Kamila Netolická doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Diplomová

2011/2012

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza příčin vzniku požárů v potravinářském průmyslu
(Analysis of Causes of Fires in Food Industry)
Bc. Eva Kramulová doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Bakalářská
Bezpečnostní atributy balkónů a lodžií
(Safety Attributes of Balconies and Loggias)
Bc. Ondřej Smejkal, DiS. doc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc. Bakalářská
Evakuace osob únikovými cestami, jejich volnost a průchodnost
(Evacuation of People along Escape Routes, Their Passability)
Bc. Taťána Smutná Ing. Isabela Bradáčová, CSc. Bakalářská
Funkční hodnocení mobilní požární techniky
(Functional Evaluation of Mobile Fire Appliances)
Ing. Libor Skala Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Hodnocení hasící schopnosti práškových hasících látek
(Evaluation of Extinguishing Ability of Powder Extinguishing Agents)
Ing. Jan Kníže Ing. Petr Bitala, Ph.D. Bakalářská
Hodnocení mobilní požární techniky na hasičské stanici Prachatice
(Evaluation of Mobile Fire Apparatus at the Prachatice Fire Station)
Josef Zíka Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Chování osob při dopravní nehodě
(Behaviour of People in a Traffic Accident)
Ing. Jakub Mičunek doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Bakalářská
Chování osob při extrémních povětrnostních podmínkách
(Behaviour of People in Extreme Weather Conditions)
Bc. Lukáš Havelka doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Bakalářská
Chování osob při pádu do vody
(Behaviour of People When Falling into the Water)
Bc. Martin Schneider doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Bakalářská
Chování osob při výskytu nebezpečných látek
(Behaviour of People in Case of Occurrence of Dangerous Substances)
Bc. Luděk Borkovec doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Bakalářská
Lanové navijáky u jednotek HZS ČR
(Cable Reels Used by Units of Fire and Rescue Service of the Czech Republic)
Bc. Martin Hajčman Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Měření koncentrace zplodin hoření
(Measurement of Concentration of Combustion Products)
Bc. Martin Krčma doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Modelování šíření kouře v atriových prostorech
(Modelling of Smoke Spread in Atrium Spaces)
Bc. Petr Ondráček doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Možnosti využití vodního proudu k vytvoření režimu nucené ventilace uzavřeného objektu
(Waterjet Potential Uses to Create the Mode of Forced Ventilation in an Enclosed Building )
Bc. Radek Dopirák doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Bakalářská
Možnosti zvýšení spolehlivosti požárních odběrních míst na vodovodní síti
(Possibilities of Increasing the Reliability of Sites of Extraction of Water from the Water Supply System)
Bc. Petr Šíbl doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. Bakalářská
Nasazení posádek a prostředků zdravotní služby na dálnici D1 v Moravskoslezském kraji
(Employment of Crews and Equipment of Medical Emergency Service on D1 Motorway in the Moravian-Silesian Region)
Ing. Jana Kynclová Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Nové postupy bezpečné evakuace osob při požáru
(New Procedures for Safe Evacuation of People in Case of Fire )
Bc. Lenka Halfarová doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Obměna dopravních automobilů u jednotek SDH obcí na okrese Hodonín
(Replacement of Crew Carriers in the Case of Volunteer Fire Brigades in the Dictrict of Hodonín )
Ing. Tomáš Letocha Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Odborná příprava JPO ve výcvikovém zařízení Zbiroh
(Special Training of Fire Brigades at the Zbiroh Training Centre)
Bc. Vojtěch Novák Bakalářská
Perspektiva využití přenosných motorových stříkaček
(Prospects of Utilization of Motor Portable Fire Pumps)
Bc. Michal Richter Ing. Adam Thomitzek Bakalářská
Podpůrný materiál pro výcvik a školení hasičů-lezců pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou v podmínkách požární ochrany
(Supporting Material for the Training and Instruction of Firefighters-Climbers for Work at Height from the Point of View of Fire Protection)
Bc. Ondřej Kolečko Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Porovnání koncepce požární bezpečnosti staveb v České a Slovenské republice
(Comparison of Policies for Structural Fire Safety in the Czech Republic and the Slovak Republic )
Bc. Radka Fojtíková Ing. Tereza Česelská, Ph.D. Bakalářská
Použití a srovnání detekčních přístrojů v prostředí ArcelorMittal Ostrava a.s.
(Use and Comparison of Detecting Devices in the Environment of ArcelorMittal Ostrava, JSC )
Ing. Václav Válek Bakalářská
Požadavky na požární hadice
(Requirements for Fire Hoses)
Bc. Lukáš Chlebo doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Bakalářská
Požární odolnost elektrických rozváděčů sloužících pro napájení PBZ
(Fire Resistance of Switchboards Used for Feeding Fire Safety Equipment )
Tomáš Gockert Ing. Petr Bebčák, Ph.D. Bakalářská
Požární zásah a evakuace ve vybraném zařízení pro mentálně postižené, chronicky duševně nemocné a trpící demencí
(FFirefighting Intervention and Evacuation at a Selected Establishment for the Mentally Disabled, Chronically Mentally Ill and Sufferers)
Bc. Jiří Bauer doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Bakalářská
Požáry skládek odpadů
(Waste Landfill Fires)
Bc. Martin Klvaňa Ing. Martin Trčka, Ph.D. Bakalářská
Požáry v komínech
(Chimney Fires)
Bc. Jiří Mareš Ing. Martin Trčka, Ph.D. Bakalářská
Problematika zátěžových situací a předcházení stresovým faktorům u příslušníků HZS
(Problems of Stressful Situations and Prevention of Stress Factors in a Case of Members of Fire and Rescue Service)
Mgr. Bc. Jana Anastázie Hladíková Bakalářská
Protipožární a protivýbuchová opatření ve skladech hořlavých kapalin a technických plynů
(Fire and Explosion Measures in Depots of Combustible Liquids and Technical Gases )
Ing. Milan Kuchár doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Bakalářská
Příjezdové komunikace a nástupní plochy v městských aglomeracích
(Access Roads and Ascending Areas in Urban Agglomerations)
Bc. Václav Vystrčil Ing. Isabela Bradáčová, CSc. Bakalářská
Rekonstrukce objektů z hlediska požární bezpečnosti
(Renovation of Buildings from the Point of View of Fire Safety )
Bc. Marek Hollan Ing. Tereza Česelská, Ph.D. Bakalářská
Retardéry hoření dřeva
(Fire Retardants for Wood)
Bc. Ondřej Chobola Ing. Lenka Klimková, Ph.D. Bakalářská
Řešení požární bezpečnosti zrekonstruovaného nevýrobního objektu ve Valašském Meziříčí
(Fire Safety Solution for a Renovated Non-Industrial Building at Valašské Meziříčí)
Bc. Jan Lukáš doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Stanovení a ověření potřebného množství vody pro hašení požáru osobního automobilu v podzemní garáži
(Determination and Verification of the Amount of Water Required for Fighting the Car Fire in an Underground Garage)
Bc. Jiří Hanzel Bakalářská
Stanovení kapacity nádrže na pěnidlo u zásahových požárních automobilů
(Determination of Capacity of a Foam Concentrate Tank in Emergency Tenders)
Ing. Jiří Kopřiva Ing. Adam Thomitzek Bakalářská
Studie využití pěnových stabilních hasících zařízení v protipožární ochraně v ČR
(Study on the Utilization of Fixed Foam Extinguishing Systems in Fire Protection in the Czech Republic)
Bc. Jakub Novotný Ing. Petr Bitala, Ph.D. Bakalářská
Studie závad vybraných druhů vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení v obchodních centrech v ČR
(Study of Failures of Selected Types of Reserved Fire Safety Devices in Shopping Centres in the Czech Republic)
Bc. Jiří Souček, DiS. Ing. Petr Bitala, Ph.D. Bakalářská
Technický automobil v provedení vozidla chemického a radiačního průzkumu ve výbavě HZS ČR
(A Special Vehicle in a Version for Chemical and Radiological Survey as Item of Equipment of Fire and Rescue Service of the Czech Republic)
Bc. Iva Brejzová Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Tvorba odřadů HZS Středočeského kraje
(Establishment of Detachments of Fire and Rescue Service of the Central Bohemian Region)
Bc. Martin Kůřil Ing. Adam Thomitzek Bakalářská
Účinky nebezpečných látek na vybraný osobní ochranný prostředek hasičů
(Effects of Dangerous Substances on a Selected Item of Personal Protective Equipment of Firefighters)
Bc. Jaroslav Kacálek Ing. Jiří Pavlovský, Ph.D. Bakalářská
Vliv osobních ochranných pomůcek na viditelnost hasiče při zásahu
(Influence of Personal Protective Equipment on Firefighter Visibility during Intervention)
Bc. Rudolf Sedunka Ing. Adam Thomitzek Bakalářská
Vliv viditelnosti na orientaci osob při požáru
(Problems of Stressful Situations and Prevention of Stress Factors in a Case of Members of Fire and Rescue Service)
Ing. Andrea Havlíková doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Vybraná požárně bezpečnostní zařízení v památkově chráněných objektech
(Selected Fire Safety Equipment in Listed Buildings)
Bc. Zdeněk Musil Ing. Tereza Česelská, Ph.D. Bakalářská
Vybrané uzly a jejich vliv na pevnost nízko průtažného lana s opláštěným jádrem
(Selected Knots and Their Effects on the Strength of Low Stretch Kernmantel Ropes)
Bc. Pavel Maňas Bakalářská
Využitelnost rychlých záchranných automobilů u jednotek požární ochrany na Územním odboru Brno
(Usability of Rapid Response Rescue Vehicles in the Case of Fire Brigades Falling under the Brno Territorial Department )
Bc. Radek Veselý Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Využití požárního potrubí jednotkami PO při požáru
(Use of Fire Piping by Fire Brigades in a Fire)
Bc. Jan Mikulenka Ing. Martin Trčka, Ph.D. Bakalářská
Využití vody pro hašení elektrických zařízení pod napětím
(Utilization of Water for Extinguishing Fires on Live Electrical Equipment)
Bc. Pavel Smutník Ing. Adam Thomitzek Bakalářská
Zábavní pyrotechnika a ohňostroje z hlediska PO a BOZP
(Pyrotechnic Entertainment Devices and Fireworks from the Point of View of Fire Protection and Occupational Safety and Health )
Tomáš Hlava Ing. Dana Chudová, Ph.D. Bakalářská
Záchrana a evakuace Centra pro osoby se zdravotním postižením
(Rescue and Evacuation from the Centre for Disabled People)
Ing. Vladimíra Osadská, Ph.D. Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Bakalářská
Zásahy na dopravní nehody v podmínkách na Územním odboru Břeclav
(Interventions in Traffic Accidents Falling under the Břeclav Territorial Department)
Bc. Vladimír Plodek Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Zděné konstrukce z hlediska požární odolnosti
(Masonry Constructions from the Point of View of Fire Resistance)
Bc. Jindřich Kaňa Ing. Tereza Česelská, Ph.D. Bakalářská
Zhodnocení požárně bezpečnostních požadavků při zateplování objektů z minerálně vláknitých materiálů
(Evaluation of Fire Safety Requirements for Thermal Insulation of Buildings Using Mineral Fibre Materials)
Bc. Jarmila Maková doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Analýza požadavků na fyzickou zdatnost hasiče
(Analysis of Requirements for Firefighter’s Physical Condition)
Bc. Hedvika Šikulová Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D. Diplomová
Analýza výjezdové činnosti příslušníků stanic typu P a C
(Analysis of Attendance Activity of Members of P and C Type Stations)
Bc. Milan Vaněček Ing. Martin Trčka, Ph.D. Diplomová
Analýza výsledu experimentu útoku substituentu otravné látky v pražském metru do soupravy s cestujícími
(Analysis of Results of the Experiment Concerning the Attack of a Chemical Agent Substituent on a Prague Metro Passenger Train)
Bc. Věra Witkovská Diplomová
Aspekty požární bezpečnosti mezinárodního letiště Karlovy Vary
(Aspects of Fire Safety of Karlovy Vary International Airport)
Ing. Kristýna Kutilová doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Diplomová
Bezpečné použití balónků štěstí
(Safe Use of Happiness Sky Lanterns)
Ing. Jan Ondruch doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Diplomová
Bezpečnost současných dřevostaveb.
(Safety of Contemporary Timber Buildings)
Bc. Jiří Slezák doc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc. Diplomová
Dýchací směs v kyslíkovém dýchacím přístroji Dräger BG 4
(A Breathing Mixture in the Oxygen Breathing Apparatus Dräger BG 4)
Bc. Václav Ulrich doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Diplomová
Ekotoxicita hasebních vod z požárů pneumatik
(Ecotoxicity of Water from Tire Fire Extinguishing)
Bc. Jakub Štreit prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc. Diplomová
Elektrické zařízení jako jedna z příčin požárů
(Electrical Equipment as One of Causes of Fires)
Bc. Zlata Vidmochová Ing. Dana Chudová, Ph.D. Diplomová
Experimentální ověření vlivu vlhkosti na přenos tepla materiálem zásahového oděvu hasiče
(Experimental Verification of Moisture Influence on Heat Transfer through the Material of Firefighting Suit)
Bc. Lukáš Jarecký prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček Diplomová
Hodnocení historických sakrálních staveb z hlediska požární bezpečnosti
(Evaluation of Historic Sacred Buildings from the Point of View of Fire Safety)
Bc. Pavel Říha Ing. Adam Thomitzek Diplomová
Identifikace a vyhodnocení Domino efektu v průmyslovém areálu
(Identification and Evaluation of Domino Effect in an Industrial Park)
Bc. Petr Králert doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Diplomová
Informační podpora velitele zásahu při činnostech v terénu
(Information Support for the Intervention Commander during Activities in the Field)
Ing. Martin Herynk doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Diplomová
Kategorizace a podmínky použití náhradních elektrických zdrojů v požární ochraně
(Categorization and Conditions of Use of Standby Electric Power Units in Fire Protection)
Bc. Jan Moravec doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Diplomová
Le Chatelierovo pravidlo jako podklad při stanovení mezí výbušnosti směsi plynů a par
(Le Chatelier’s Rule as a Basis for the Determination of Explosion Limits of a Mixture of Gases and Vapours)
Ing. Tomáš Kernbach Ing. Jiří Serafín, Ph.D. Diplomová
Letecká služba Policie ČR v Integrovaném záchranném systému ČR
(Police Air Service of the Czech Republic in the Integrated Rescue System of the Czech Republic)
Bc. Rostislav Pavlišta doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Diplomová
Mobilní pracoviště štábu velitele zásahu
(Mobile Workplace of Intervention Commander’s Staff)
Bc. Leoš Janáček doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Diplomová
Model dynamického návrháře techniky pro informační systém operačního řízení HZS ČR
(Model of Dynamic Appliances Designer for Information System of Operational Management of F&R Service of the Czech Republic)
Bc. Radek Hon doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová
Multifunkční záchranný a zásahový robotický transportér
(Multi-function Robotic Transporter for Rescue and Intervention)
Bc. Dalibor Hanuš Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Diplomová
Návrh alternativních postupů detekce pohybu staticky narušených nebo zřícených konstrukcí pro účely odřadu USAR v rámci HZS ČR
(A Proposal for Alternative Techniques for the Detection of Movement of Structurally Damaged and Collapsed Constructions for the Purposes of USAR Detachment in the Framework of Fire and Rescue Service of the Czech Republic)
Bc. Lukáš Kotala Diplomová
Návrh rozšíření algoritmu práce operátorů krajských operačních a informačních středisek HZS krajů
(Design of an Extension of Algorithm for the Work of Operators of Regional Operations and Information Centres of Regional Fire and Rescue Services)
Bc. Jaromír Zeman Diplomová
Návrh systému odvodu kouře a tepla ve výškovém obytném objektu
(Design of a Smoke and Heat Exhaust System in a High-Rise Building)
Bc. Petr Vágner Ing. Dalibor Míček, Ph.D. Diplomová
Optimalizace hasebních obvodů na území hlavního města Prahy
(Optimization of Fire Areas in the Territory of the Capital City of Prague)
Ing. Jiří Rýpar Diplomová
Optimalizace procesu údržby vozidel hromadné přepravy pro zabránění vzniku požáru
(Optimization of the Process of Mass Transport Vehicle Maintenance to Prevent Fire)
Bc. Vratislav Dvořák doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Diplomová
Optimalizace vnějších odběrních míst pro požární účely měst a obcí
(Optimization of External Points of Consumption of Water for Firefighting Purposes of Towns and Municipalities)
Bc. Kateřina Štajncová doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. Diplomová
Optimalizace základní odborné přípravy členů JSDHO
(Optimization of Basic Special Training of Members of Municipal Volunteer Fire Brigades)
Bc. Jan Diessner Ing. Martin Trčka, Ph.D. Diplomová
Organizace požární ochrany ve firmě s celostátní působností
(Organization of Fire Protection in a Company with Nationwide Sphere of Activity)
Bc. Zdeněk Kustl doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Diplomová
Ověření časové náročnosti vyhledávání osob v zakouřeném prostoru
(Verification of Time Required for Search for People in a Smoke-Filled Area)
Bc. Jan Špinler Ing. Martin Trčka, Ph.D. Diplomová
Ověření hodnot obsazení objektů osobami pro řešení požární bezpečnosti staveb
(Verification of Values of the Number of Occupants of Buildings for Dealing with Fire Safety of Buildings)
Ing. Eva Strakošová doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Diplomová
Ověření požárního větrání sportovní haly prostřednictvím matematického modelování
(Verification of Fire Ventilation of a Sports Hall Using Mathematical Modelling)
Bc. Hana Kvitová doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Diplomová
Ověření výpočtových metod stanovení vlivu teploty na koncentrační meze výbušnosti pomocí experimentu
(Verification of Calculation Methods of Determination of Temperature Influence on Concentration Explosion Limits by means of Experiment)
Ing. Karel Křenek Ing. Jiří Serafín, Ph.D. Diplomová
Ověření výpočtových metod stanovení vlivu teploty na limitní obsah kyslíku pomocí experimentu
(Verification of Calculation Methods for the Determination of Temperature Influence on Oxygen Limit Content by means of Experiment)
Richard Fuček Ing. Jiří Serafín, Ph.D. Diplomová
Porovnání hydrantového systému vybraných měst okresu Rychnov nad Kněžnou
(Comparison of Hydrant Systems in Selected Towns of Rychnov nad Kněžnou District)
Bc. Tereza Lelková doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. Diplomová
Posouzení metod vyhledávání osob
(Assessment of People Search Methods)
Bc. Vojtěch Čermák Ing. Martin Trčka, Ph.D. Diplomová
Posouzení vybraného objektu na možnost vzniku mimořádné situace způsobené výbuchem včetně jejích následků
(Assessment of a Selected Structure from the Point of View of Occurrence of Extraordinary Situation due to Explosion, Including Its Consequences)
Bc. Pavel Kyjovský Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D. Diplomová
Postup likvidace požáru transformátoru
(A Procedure for Fighting the Transformer Fire)
Bc. Libor Malý Ing. Adam Thomitzek Diplomová
Posuzování požární bezpečnosti dřevostaveb
(Assessment of Fire Safety of Timber Buildings)
Bc. Kamil Suchánek Ing. Isabela Bradáčová, CSc. Diplomová
Použití výbušnin u HZS ČR při zásahu na mimořádnou událost
(Use of Explosive Substances by the Fire and Rescue Service of the Czech Republic for Intervention in an Extraordinary Event)
Bc. Lukáš Urban doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Diplomová
Požár fotovoltaické elektrárny a řešení požárního zásahu v Plzeňském kraji
(Photovoltaic Power Plant Fire and Coping with Fire Fighting in the Plzeň Region)
Bc. Josef Kopačka Diplomová
Požární bezpečnost systému zauhlování elektráren v České republice
(Fire Safety of Coal Supply System for Electric Power Plants in the Czech Republic)
Bc. Václav Hampejs Ing. Tereza Česelská, Ph.D. Diplomová
Požární ochrana historických objektů a cenných předmětů na Pražském hradě při mimořádných událostech
(Fire Protection of Historic Buildings and Valuables at Prague Castle in Case of Extraordinary Events)
Bc. Ondřej Černý doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Diplomová
Požární scénáře užívané v tunelových stavbách
(Fire Scenarios Used in Tunnel Structures)
Bc. Jan Lachendro Ing. Isabela Bradáčová, CSc. Diplomová
Problematika požární bezpečnosti staveb zemědělských objektů
(Problems of Fire Safety in Agricultural Estate Buildings )
Bc. Romana Steinerová doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Diplomová
Přetlakové odvětrání uzavřených hromadných garáží jednotkami PO při požáru vozidel
(Positive Pressure Ventilation of Enclosed Car Parks Carried out by Fire Brigades in Case of Car Fire)
Bc. Lukáš Pecka Ing. Dalibor Míček, Ph.D. Diplomová
Příjem tísňového volání od osob se zdravotním postižením a seniorů
(Acceptance of Emergency Calls from Disabled People and Seniors)
Bc. Jakub Boček Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Diplomová
Příprava pitné vody pro potřeby USAR týmu v průběhu mezinárodní záchranné operace
(Preparation of Drinking Water for the Needs of USAR Team in the course of International Rescue Operation)
Bc. Roman Kolb Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Diplomová
Připravenost jednotek SDH obcí na likvidaci dopravních nehod
(Preparedness of Volunteer Fire Brigades for Traffic Accident Disposal)
Bc. Štěpán Pošík Ing. Jiří Šindler Diplomová
Rozbor tepelné zátěže zásahového oděvu pro hasiče při výcviku
(Analysis of Thermal Load on the Firefighting Suit during Training)
Bc. Ondřej Prokeš Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Diplomová
Sklo ve stavebnictví - požárně odolné konstrukce
(Glass in Construction - Fire Resistant Constructions)
Bc. Michal Vláčil doc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc. Diplomová
Soubor experimentálních zkoušek při simulovaném požáru v podmínkách uzavřeného prostoru provedených ve výcvikovém zařízeni Zbiroh
(A Set of Experimental Tests during a Simulated Fire in Conditions of Confined Space Carried out at the Zbiroh Training Centre)
Ing. Jan Žižka Diplomová
Souprava pro individuální dekontaminaci osob a věcných prostředků HZS ČR
(An Individual Decontamination Kit for Fire Equipment of Fire and Rescue Service)
Bc. Aleš Páleníček Ing. Lenka Klimková, Ph.D. Diplomová
Standardní hodnoty návrhových požárů využitelné pro ČSN P CEN/TR 12 101-5
(Standard Values of Design Fires Usable in ČSN P CEN/TR 12 101-55)
Ing. Lenka Stočková Diplomová
Stanovení takticko-technických podmínek nasazení norných stěn vyšší rychlosti vodního toku
(Determination of Tactical and Technical Conditions for the Use of Floating Barrages for Rather High Stream Velocities)
Bc. Petr Balaš Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Diplomová
Studie chování vodních kapek vybraných sprinklerových hlavic
(Study on the Behaviour of Water Droplets of Selected Sprinkler Heads)
Bc. Martina Sobková prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček Diplomová
Textilní materiály v automobilovém průmyslu a jejich požárně technické charakteristiky
(Textile Materials in the Car Industry and Their Fire-Technical Characteristics)
Bc. Jakub Šilha doc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc. Diplomová
Tlakové ztráty v B dopravním a C útočném vedení ve výškových budovách
(Pressure Losses in B Supply and C Attack Lines in High-Rise Buildings)
Bc. Ondřej Toman Ing. Martin Trčka, Ph.D. Diplomová
Tlakové ztráty v C dopravním a v C útočném vedení ve výškových budovách
(Pressure Losses in C Supply and C Attack Lines in High-Rise Buildings)
Bc. Jan Střílka Ing. Martin Trčka, Ph.D. Diplomová
Validace výsledků experimentálních zkoušek požáru ve výcvikovém zařízení Zbiroh
(Validation of Results of Experimental Fire Tests at the Zbiroh Training Centre)
Bc. Lukáš Juřenčák doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Diplomová
Vliv hmotnosti vzorku na hodnotu teploty vznícení
(Influence of the Mass of Sample on the Value of Ignition Temperature)
Bc. Tomáš Svozilek Ing. Lenka Klimková, Ph.D. Diplomová
Vliv přídavku retardérů do polyamidových směsí na požárně technické charakteristiky
(Influence of Addition of Retardants to Polyamide Mixtures on Fire-Technical Characteristics)
Bc. Michaela Němcová Ing. Lenka Klimková, Ph.D. Diplomová
Vliv účinku kyselin a zásad na osobní ochranný prostředek hasičů v závislosti na koncentraci a času působení nebezpečných látek včetně následného vlivu působení vody na ochranný prostředek
(Influence of the Effects of Acids and Alkalis on an Item of Personal Protective Equipment of Firefighters in Relation to the Concentration and Time of Action of Dangerous Substances, Including the Subsequent Influence of Action of Water on the Item)
Bc. Marek Přibík Ing. Jiří Pavlovský, Ph.D. Diplomová
Využití GIS v návaznosti na dokumentaci k zabezpečení zdrojů vody na hašení požáru
(GIS Application in Relation to Documentation for the Provision of Water Supplies for Firefighting Purposes)
Bc. Filip Březák doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Diplomová
Využití zjišťování příčin požárů v podmínkách dopravního podniku
(Utilization of Investigation of Fire Causes in Conditions of a Transport Company)
Bc. Kamila Drábková Diplomová
Záchrana zdravotně postižených osob
(Rescue of Disabled Persons)
Bc. Pavel Černý Diplomová
Zvýšení bezpečnosti provozu testovacích zařízení ve Visteon - Autopal Services, s.r.o.
(Increase in Safety of Test Equipment Operation in the Company Visteon - Autopal Services, Ltd.)
Bc. Andrea Besedová Ing. Roman Dubový Diplomová

2010/2011

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza schopnosti jednotek HZS hl. m. Prahy vnikat do uzavřených prostor
(Analysis of Ability of Brigades of Fire and Rescue Service of Capital City of Prague to Enter Confined Spaces)
Bc. Jaromír Piesch Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Analýza současného stavu požárního nebezpečí skladu hořlavých kapalin ve firmě Benteler Automotive s.r.o v Rumburku
(Analysis of the Current State of Fire Hazard Associated with the Flammable Liquid Depot in the Company Benteler Automative, Ltd. at Rumburk)
Bc. Milan Tabi Ing. Martin Trčka, Ph.D. Bakalářská
Analýza závad v požární bezpečnosti nevýrobních objektů
(Analysis of Defects in Non-Industrial Buildings from the Point of View of Fire Safety)
Bc. Radek Meinel doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Aspekty požárního zabezpečení přechodu letiště v Přerově z vojenského provozu na provoz smíšený
(Fire Safety Aspects of Ensuring Přerov Airport Transition from Military to Mixed Traffic )
Bc. Lukáš Pokorný Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Bezpečnost schodišť
(Staircase Safety)
Ing. Jana Kalužíková doc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc. Bakalářská
Dálková doprava vody na požářiště
(Water Transport to the Scene of a Fire)
Luboš Socha Bakalářská
Hmotnost vzorku a přesnost stanovení spalného tepla
(Sample Mass and Accuracy in Calorific Value Determination)
Ing. Dalibor Balner, Ph.D. Ing. Bohdan Filipi, Ph.D. Bakalářská
Hodnocení rizik výbuchu a požárních rizik procesu zinkování
(Assessment of Explosion and Fire Risks Associated with the Galvanizing Process)
Bc. David Pastrňák Ing. Dana Chudová, Ph.D. Bakalářská
Komínová tělesa - Komíny a kouřovody z hlediska požární ochrany
(Chimney Bodies – Chimneys and Flues from the Point of View of Fire Protection)
Michal Mejtský Bakalářská
Kontroly a údržba zásahových oděvů u HZS ČR
(Inspections and Maintenance of Firefighting Suits with the F&R Service of the Czech Republic)
Bc. Vít Peterek Bakalářská
Krizové plánování při ochraně vodovodů měst a obcí
(Crisis Planning in the Case of Protection of Town and Municipal Water Mains)
Bc. Jan Kraydl doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. Bakalářská
Kvantifikace přenosných hasicích přístrojů v technické praxi
(Quantitation of Portable Fire Extinguishers in Engineering Practice)
Bc. Marek Šaroch doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Měření optické hustoty kouře
(Measurements of Smoke Optical Density)
Bc. Adéla Koláčková doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Metody zateplování budov kontaktními systémy za využití PUR a PIR panelů
(Methods of Thermal Insulation of Buildings with Contact Systems Using PUR and PIR Panels)
Bc. Jaroslav Dusík Ing. Jana Serafínová, Ph.D. Bakalářská
Návrh obnovy dýchací techniky u jednotek SDH obcí v územním odboru Kladno
(Proposal for the Replacement of Breathing Appliances with Volunteer Fire Brigades of Municipalities Falling under the Kladno Territorial Department )
Bc. Martin Vondra doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Bakalářská
Návrh postupu kvantifikace úniku plynu v objektech
(Proposal for the Procedure of Quantification of Gas Leak in Buildings)
Ing. Aleš Tulach Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D. Bakalářská
Návrh výukového materiálu pro strojníky dobrovolných jednotek požární ochrany
(Draft Teaching Material for Mechanics of Volunteer Fire Brigades)
Bc. Lukáš Žejdlík doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Bakalářská
Ochrana kabelových prostorů vysokotlakými vodními SHZ
(Protection for Cable Compartments by High-Pressure Water Self-Extinguishing Devices)
Bc. Tomáš Kružík Ing. Petr Bebčák, Ph.D. Bakalářská
Organizace a řízení zásahu při povodních v Libereckém kraji
(Intervention Organization and Management in the course of Floods in the Liberec Region)
Bc. Martin Ressl Bakalářská
Pěnový hasící automobil pro potřeby ČEPRO a.s. Praha
(Foam Fire Fighting Vehicle for the Needs of ČEPRO, JSC, Prague )
Vladimír Čapka Bakalářská
Ploché střechy a jejich požární bezpečnost
(Flat Roofs and Their Fire Safety)
Bc. Jan Málek doc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc. Bakalářská
Porovnání normových výpočtových metodik vývoje tepla a kouře pro účely požárního větrání
(Comparison of Standard Calculation Methodologies for Heat and Smoke Development for the Purposes of Fire Ventilation)
Bc. Jan Jindra Bakalářská
Porovnání technicko bezpečnostních parametrů nafty
(Comparison of Technical and Safety Parameters of Diesel Oil)
Bc. Václav Šimek Ing. Lenka Klimková, Ph.D. Bakalářská
Porušení stavebního skla vystaveného účinkům vysokých teplot
(Failure of Structural Glass Exposed to Effects of High Temperatures)
Bc. Tomáš Soukup doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Poskytování předlékařské první pomoci u dopravních nehod JPO
(Provision of Emergency First Aid in Traffic Accidents by Fire Brigades)
Bc. Jiří Horník Bakalářská
Posouzení požární bezpečnosti v objektu "Klášter Plasy"
(Assessment of Fire Safety on the Premises of “Plasy Monastery”)
Bc. Tomáš Kouba Bakalářská
Posouzení problematiky výstavby výškových budov nad 60 metrů z hlediska požární bezpečnosti ve vztahu k platným technickým předpisům a porovnání se stavem v EU a USA
(Assessment of Issues of the Construction of More Than 60 m Tall High-Rises from the Point of View of Fire Safety in Relation to Valid Technical Regulations and Comparison with the Situation in the EU and USA )
Bc. Roman Fron Bakalářská
Posouzení vlivu změny místa dislokace požární stanice Lovosice
(Assessment of the Influence of a Change in the Point of Location of Lovosice Fire Station)
Pavel Legner Ing. Martin Trčka, Ph.D. Bakalářská
Postavení diplomovaného zdravotnického záchranáře u Hasičského záchranného sboru
(Position of a Certified Paramedic with the Fire and Rescue Service)
Bc. Martina Čikovová Ing. Dana Chudová, Ph.D. Bakalářská
Používání technických zařízení pro únik osob při požáru
(Use of Equipment for the Escape of Persons in Case of Fire)
Bc. Lenka Špičková doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Požární bezpečnost výškové budovy ubytovacího zařízení
(Fire Safety of a High-Rise Building of Accommodation Establishment)
Ladislav Hejný Bakalářská
Požární technika a rozvoj dopravy
(Fire Apparatus and Transport Development)
Matěj Kořínek Bakalářská
Pravděpodobnostní analýza vzniku a rozšíření požáru v budovách pro bydlení.
(Probability Analysis of Origin and Spread of a Fire in Buildings for Dwelling)
Bc. Zbyněk Mikulenka Ing. Isabela Bradáčová, CSc. Bakalářská
Preventivní protipožární systém OxyReduct a jeho možné vlivy na fyziologii člověka
(Fire Prevention System OxyReduct and Its Possible Effects on Human Physiology)
Bc. Jana Sargová Bakalářská
Protipožární obkladové materiály při stavbě metra
(Fire-Retardant Facing Materials in Metro Construction)
Bc. Michal Jandera doc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc. Bakalářská
Připravenost JPO a obyvatel Sušice na povodně
(Preparedness of Sušice Fire Brigade and Citizens for Floods)
Bc. Hana Potužáková Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Retardéry hoření polyamidů
(Polyamide Combustion Retardants)
Bc. Michal Vydra Ing. Lenka Klimková, Ph.D. Bakalářská
Simulace evakuace osob spojená s modelem požáru
(Simulation of Evacuation of People Associated with Fire Model)
Ing. Miroslav Antonín doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Sorbenty ropných látek
(Oil Sorbents)
Bc. Jan Michálek Ing. Lenka Klimková, Ph.D. Bakalářská
Specifika požárního zásahu a evakuace ve vybraném zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
(Specifics of Fire Fighting Intervention and Evacuation in a Selected Establishment for Children in Need of Immediate Help )
Bc. Aleš Sarga doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Bakalářská
Srovnání prvovýjezdové mobilní požární techniky v rámci HZS Plzeňského kraje
(Comparison of Mobile First Response Fire Appliances in the Framework of Fire and Rescue Service of Plzeň Region)
Bc. Lukáš Cozl Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Srovnávání mobilní požární techniky u JPO II v okrese Olomouc
(Comparison of Mobile Fire Appliances of Fire Brigades II in the Olomouc Region)
Bc. Jaroslav Navrátil Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Stanovení požárně technických charakteristik textilních materiálů
(Determination of Fire-Technical Characteristics of Textile Materials)
Bc. Libor Hoblík doc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc. Bakalářská
Stavební zákon z hlediska požární ochrany
(The Building Code from the Point of View of Fire Protection)
Bc. Hana Petrmichlová Ing. Petr Bebčák, Ph.D. Bakalářská
Studie používání zařízení pro autonomní detekci a signalizaci požáru
(Study of Using the Device for Autonomous Fire Detection and Alarm )
Bc. Tomáš Kála prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček Bakalářská
Systémy samočinného požárního odvětrávání
(Automatic Fire Ventilation Systems)
Ing. Pavel Turček Ing. Tereza Česelská, Ph.D. Bakalářská
Testování bioradaru na modelové úloze zasypání a zavalení
(Bioradar Testing on a Model Task of Filling and Collapsing)
Bc. Pavel Novotný Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Testování sorpčních schopností sorbentů
(Testing the Adsorbing Ability of Sorbents)
Bc. Martin Obrtel Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Vhodnost využití panelů Kingspan při zateplování budov z hlediska požární bezpečnosti staveb
(Suitability of Kingspan Panel Utilization in the Thermal Insulation of Buildings from the Point of View of Fire Safety in Buildings)
Bc. František Měchura Ing. Jana Serafínová, Ph.D. Bakalářská
Vliv hmotnosti vzorku na teplotu vzplanutí
(Influence of Sample Mass on Flash Temperature)
Bc. Václav Zbortek Ing. Lenka Klimková, Ph.D. Bakalářská
Vliv lidského faktoru na pohotovost mobilní požární techniky
(Influence of Human Factor on Readiness of Mobile Fire Appliances)
Bc. Jiří Snášel Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Vliv povrchových nátěrů dřeva na požárně technické charakteristiky
(Influence of Wood Surface Coatings on Fire and Technical Characteristics)
Bc. Jakub Volný Ing. Lenka Klimková, Ph.D. Bakalářská
Vliv stárnutí fritovacího oleje na jeho vybrané požárně technické charakteristiky
(Effect of Aging of Deep Frying Oil on Its Selected Fire Hazard Characteristics)
Bc. Jiří Strakoš prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček Bakalářská
Vybavenost a využití dýchací techniky u SDH na územním odboru Pardubice
(Equipment with and Utilization of Breathing Appliances with Volunteer Fire Brigades Falling under the Pardubice Territorial Department)
Bc. Petr Kubasa doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Bakalářská
Vyprošťovací automobil AV-15 u HZS Olomouckého kraje
(AV-15 Wrecker of the Fire and Rescue Service of Olomouc Region)
Bc. Ivo Pohůnek doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Bakalářská
Výstavba dřevostaveb v Evropě
(Construction of Timber Buildings in Europe)
Bc. Vladan Lazecký Ing. Isabela Bradáčová, CSc. Bakalářská
Využitelnost tavitelných konstrukcí staveb pro odvod tepla při požárech
(Usability of Fusible Structures of Buildings for Heat Removal in Case of Fire )
Bc. Martin Šamaj Bakalářská
Využití mobilní čerpací stanice SIGMA – 20/1500
(Utilization of a Mobile Pumping Station SIGMA – 20/1500)
Bc. Petr Jelínek Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Využití údajů o požárech pro potřeby požárního inženýrství
(Utilization of Data on Fires for the Needs of Fire Engineering)
Bc. Kamila Netolická doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Zásahové možnosti jednotek PO při požárech ve střelnicích a skladech munice
(Intervention Capabilities of Fire Brigades in Fires in Shooting Galleries and Ammunition Depots)
Bc. Stanislav Mach Bakalářská
Zhodnocení vybavenosti hasiče u JPO II osobními ochrannými prostředky
(Evaluation of Firefighter’s Equipment with PPE in the Case of Fire Brigade II)
Bc. Olga Kopáčková Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Zkoumání vlivu příměsi metanu na maximální výbuchové parametry vybraných průmyslových prachů
(Examination of the Influence of Methane Admixture on Maximum Explosion Parameters of Selected Industrial Dusts)
Ing. Miloslava Jánská doc. Ing. Jaroslav Damec, CSc. Bakalářská
Zkoušení nehořlavosti
(Incombustibility Testing)
Ing. Josef Hrbáček Ing. Bohdan Filipi, Ph.D. Bakalářská
Změna podmínek požární bezpečnosti objektů připojením na PCO HZS kraje
(A Change in Conditions of Fire Safety in Buildings due to Connection to the Central Monitoring Station of Regional Fire and Rescue Service )
Zina Průšová Bakalářská
Analýza bezpečnosti v lakovně dřevěných výrobků
(Analysis of Safety in a Paint Shop for Wood Products)
Bc. Hana Beinsteinová Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Diplomová
Efektivnost využití mobilní techniky HZS Spolana a.s.
(Effectiveness of Utilization of Mobile Fire Appliances of Fire and Rescue Service in Spolana, JSC)
Bc. Jan Svoboda Diplomová
Chyby a vady vznikající při realizaci výstavby krbů z hlediska požární bezpečnosti
(Faults and Defects Occurring in the course of Construction of Hearthstones from the Point of View of Fire Safety)
Bc. Jiří Svoboda Diplomová
Inertizace hybridních směsí plynnými inerty
(Inerting Hybrid Mixtures with Gaseous Inerts )
Bc. Jiří Procházka Ing. Jiří Serafín, Ph.D. Diplomová
Komplexní revitalizace panelových domů
(Comprehensive Restoration of Prefabricated Houses)
Bc. Iveta Žilková doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Diplomová
Koncepce evakuace lůžkových oddělení velkých nemocnic
(A Concept of the Evacuation of Large Hospital Wards)
Bc. Petr Husník doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Diplomová
Maximální výbuchové parametry rozvířeného prachu - Ověření funkčnosti metodiky
(Maximum Explosion Parameters of Dust Clouds – Verification of Functionality of the Methodology)
Bc. Radim Novák Ing. Jiří Serafín, Ph.D. Diplomová
Monitorování emisních spekter plamene
(Monitoring of Emission Spectra of Flame)
Bc. Tomáš Kollárik doc. Ing. Václav Nevrlý, Ph.D. Diplomová
Možnosti simulace jevu Backdraft v zařízení Flashover kontejner
(Possibilities of Backdraft Phenomenon Simulation in Flashover Container)
Bc. Lukáš Dostál doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Diplomová
Nasazení CAS v městských podmínkách
(Use of Fire Fighting Trucks in Urban Conditions)
Bc. Tomáš Svák Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Diplomová
Návrh a posouzení nosné dřevěné konstrukce skladovacího objektu na mimořádnou návrhovou situaci
(Design and Assessment of the Timber Structure of a Storage Building from the Points of View of Extraordinary Design Situation )
Bc. Václav Habrych Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D. Diplomová
Návrh a posouzení styčníků ocelové konstrukce na mimořádnou návrhovou situaci
(Design and Assessment of a Selected Steel Construction for an Extraordinary Design Situation)
Bc. Tomáš Kubíček Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D. Diplomová
Návrh metodiky měření a vyhodnocování výsledků na výbuchovém autoklávu VA 250
(Proposal for the Method of Measurement and Evaluation of Results Obtained on a Spherical Explosion Test Chamber VA 250)
Bc. Radek Adamovský doc. Ing. Jaroslav Damec, CSc. Diplomová
Návrh optimalizace informačních systémů operačního řízení Hasičského záchranného sboru České republiky v oblasti automatizovaného návrhu sil a prostředků
(Proposal for the Optimization of Information Systems of Operational Management of F&R Service of the Czech Republic in the Area of Automated Design for Forces and Means)
Bc. Hynek Marák Diplomová
Návrh plošného pokrytí statutárního města Brna jednotkami požární ochrany
(Proposal for the Deployment of Fire Brigades in the Statutory City of Brno)
Bc. Jana Margholdová Diplomová
Numerické modelování vybrané stavební konstrukce za požáru.
(Numerical Modelling of a Selected Building Construction under Fire Conditions)
Bc. Bronislav Folwarczný Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D. Diplomová
Numerické modelování vybrané stavební konstrukce za výbuchu
(Numerical Modelling of a Selected Building Construction under Explosion Conditions)
Bc. Adam Skopal Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D. Diplomová
Odborná příprava jednotek hasičských záchranných sborů podniků
(Special Training of Units of Company Fire and Rescue Services )
Bc. Martin Roháč doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Diplomová
Odborná příprava jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
(Special Training of Municipal Volunteer Fire Brigades)
Bc. Jitka Paťavová Diplomová
Ochrana průmyslových komplexů v záplavové zóně
(Protection of Industrial Complexes in a Flood Plain)
Bc. David Nováček Ing. Lenka Klimková, Ph.D. Diplomová
Operační úroveň řízení HZS Jihočeského kraje a jeho fungování v rámci Integrovaného záchranného systému
(Operating Level of Management of F&R Service of South Bohemian Region and Its Functioning in the Framework of Integrated Rescue System)
Bc. Zdeněk Malkovský Ing. Dana Chudová, Ph.D. Diplomová
Pasportizace hasičských zbrojnic SH ČMS
(Preparation of Passports for Firehouses of the Association of Voluntary Firefighters of Bohemia, Moravia and Silesia)
Bc. Lukáš Šimeček Diplomová
Pasportizace jezů pro zásahovou činnost JPO v okrese Šumperk
(Preparation of Passports for Weirs for Firefighting Operations of Fire Brigades in the Šumperk Region)
Bc. Ladislav Plechatý Diplomová
Porovnaní spolehlivosti mobilní požární techniky u jednotek HZS ČR a jednotek SDH obcí
(Comparison of Reliability of Mobile Fire Appliances of Units of Fire and Rescue Service of the Czech Republic and That of Municipal Volunteer Fire Brigades)
Ing. Martin Tomášek, MBA Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Diplomová
Posouzení požární bezpečnosti dočasných staveb
(Assessment of Fire Safety of Temporary Buildings)
Bc. Monika Štěpánková doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Diplomová
Praktické využití dálkově ovládaných nakladačů při zásazích
(Practical Utilization of Remote-Controlled Loaders in Interventions)
Bc. Jakub Pěkný Diplomová
Problematika využití vybraných jednotek HZS podniků
(Problems of Utilization of Selected Units of Company F&R Services)
Bc. Vojtěch Kahánek Diplomová
Rizika přerušení provozu následkem požáru
(Risks of Interruption in Operation as a Consequence of Fire )
Bc. Tomáš Procházka doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Diplomová
Rozbor požárů s účastí jednotky HZS podniku Vítkovice Machinery Group s možným návrhem nové výjezdové techniky
(The Analysis of Fires with the Participation of a Unit of Fire and Rescue Service of the Company Vítkovice Machinery Group with a Possible Design of New Emergency Fire Appliances)
Ing. Milada Borunská Ing. Martin Trčka, Ph.D. Diplomová
Řešení krizového stavu při povodních v Libereckém kraji
(Dealing with the State of Crisis in the course of Floods in the Liberec Region)
Bc. Vladimíra Stezková Diplomová
Stanovení sil a prostředků pro případ mimořádné události s únikem nebezpečné látky v podmínkách podniků
(Determination of Forces and Means in Case of Extraordinary Event Involving the Escape of Dangerous Substance in Conditions of Companies )
Bc. Zdeněk Holeksa Ing. Martin Trčka, Ph.D. Diplomová
Stanovení zón dle směrnice ATEX v metalurgickém komplexu
(Determination of Zones according to the ATEX Directive in a Metallurgy Complex)
Bc. Pavel Pařík prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc. Diplomová
Studie ochrany obyvatelstva v Jihomoravském kraji
(Study on the Protection of Population in the South Moravian Region)
Bc. Jan Kala Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D. Diplomová
Taktické postupy pro zásahy při likvidaci dioxinů ve Spolaně a.s. Neratovice
(Tactical Procedures for Interventions in the course of Dioxin Disposal in Spolana, JSC, Neratovice)
Bc. Martin Tomi doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Diplomová
Testování funkčního prádla pod zásahový oděv
(Testing of Functional Underwear Worn under a Firefighting Suit)
Bc. Michal Vejda Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Diplomová
Týmy posttraumatické péče u HZS ČR
(Teams of Posttraumatic Care with the F&R Service of the Czech Republic)
Bc. Jan Hadrbolec Diplomová
Větrací systémy pro odvod zplodin hoření v nebytových prostorách
(Ventilation Systems for Exhausting the Products of Fire in Non-Residential Spaces)
Ing. Tomáš Swaczyna Ing. Dalibor Míček, Ph.D. Diplomová
Větrací systémy pro odvod zplodin hoření v obytných prostorách
(Ventilation Systems for Exhausting the Products of Fire in Residential Spaces)
Ing.Bc. Jiří Doležálek Ing. Dalibor Míček, Ph.D. Diplomová
Větrání podzemních garáží
(Underground Garage Ventilation)
Ing. Vít Dobiáš Ing. Isabela Bradáčová, CSc. Diplomová
Vliv turbulence na výbuchové parametry
(Influence of Turbulence on Explosion Parameters)
Ing. Petr Lepík, Ph.D. Ing. Jiří Serafín, Ph.D. Diplomová
Vyhledávání a záchrana osob na vodní hladině
(Water Search and Rescue)
Bc. Ondřej Čuhanič Diplomová
Zajištění požární ochrany a záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech v Krkonošském národním parku
(Ensuring of Fire Protection and Rescue and Clearance Operations in the Case of Extraordinary Events in the Krkonoše National Park)
Bc. Pavel Viták doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Diplomová
Zhodnocení bezpečnosti silničních vozidel s plynnými palivy se zaměřením na CNG
(Evaluation of Safety of Road Vehicles Using Gaseous Fuels with Focus on CNG)
Bc. Martin Dočekal Diplomová
Zkoumání vlivu velikosti horkého povrchu na proces iniciace metanovzduchové směsi.
(Examination of the Influence of Hot Surface Area on the Process of Methane-Air Mixture Initiation)
Ing. Ivan Pavlů doc. Ing. Jaroslav Damec, CSc. Diplomová

2009/2010

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Akceschopnost jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí s územní působností pro likvidaci následků vichřice
(Action Readiness of Volunteer Fire Brigades of Municipalities with Territorial Competence for Mitigation of Strong Wind Effects)
Bc. Michal Vláčil Bakalářská
Analýza implementace Směrnice EU 2004/35/EC do právního řádu České republiky
(The Analysis of Implementation of EU Directive 2004/35/EC into Czech Republic’s Law )
Bc. Barbora Svitková Ing. Jana Neplechová, Ph.D. Bakalářská
Analýza protipovodňové ochrany města Bohumín
(The Analysis of Flood Protection of the Town of Bohumín)
Bc. Petr Polách Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D. Bakalářská
Analýza vybavenosti jednotky PO podniku Elektrárna Tisová technickými prostředky
(Analysis of Firefighting Equipment of Fire Brigade of the Power Plant Tisová)
Bc. Libor Malý Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Analýza základních charakteristik připravovaného vodního díla Nové Heřmínovy
(The Analysis of Basic Characteristics of Nové Heřminovy Hydraulic Structure Being Prepared)
Bc. Rudolf Čech Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D. Bakalářská
Aspekty předurčenosti jednotek dobrovolných hasičů na dopravní nehody
(Aspects of Predetermination of Volunteer Fire Brigades for Traffic Accidents)
Bc. Jaromír Zeman Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Bezpečnostní dokumentace vybraného školského zařízení
(Security Documentation of a Chosen Educational Institution)
Bc. Veronika Vláčilová doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Bezpečnost provozu vozidel s alternativním pohonem na stlačený zemní plyn CNG
(Safety of Operation of Alternative Fuel Vehicles Powered by CNG )
Bc. Pavel Říha Bakalářská
Blesková povodeň Hustopeče nad Bečvou 2009
(Flash Flood at Hustopeče nad Bečvou in 2009)
Bc. Adéla Frydrychová doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Bakalářská
Dekontaminace techniky při zásahu IZS v rámci Hasičského záchranného sboru
(Decontamination of Fire Appliances in the course of Intervention of Integrated Emergency System in the Framework of Fire and Rescue Service)
Bc. Aleš Páleníček Bakalářská
Dodávka vody pro účinné 3D hašení
(Water Supply for Efficient 3D Fire Extinguishing)
Ing. Jan Žižka Bakalářská
Dokumentace nouzového ubytování
(Documentation of Emergency Accommodation)
Ing. Martin Kusenda doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Dopravní automobily pro jednotky dobrovolných hasičů
(Transport Vehicles for Volunteer Fire Brigades)
Bc. Tomáš Svozilek Bakalářská
Dostupnost a využití nástupních ploch a příjezdových komunikací u výrobních a nevýrobních objektů v Líšnici
(Availability and Utilization of Rescue Areas and Access Roads in the Case of Industrial and Non-Industrial Buildings at Líšnice)
Bc. Ondřej Toman doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Bakalářská
Dýchací směs v kyslíkových dýchacích přístrojích užívaných u HZS ČR a její možné fyziologické účinky na tělo uživatele
(A Breathing Mixture in Oxygen Breathing Apparatuses Used by the Fire and Rescue Service of the Czech Republic and Its Possible Physiological Effects on the User’s Body)
Bc. Václav Ulrich doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Bakalářská
Hodnocení odborné přípravy členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obce na územním odboru Děčín
(Evaluation of Special Training of Members of Volunteer Fire Brigades of Municipality at the Děčín Territorial Department)
Bc. Jan Diessner Bakalářská
Hodnocení zásahové činnosti jednotek požární ochrany v rámci Českých drah
(Evaluation of Fire Brigade Interventions in the Framework of Czech Railways)
Bc. Radek Holub Bakalářská
Charakteristika povodní a ochrana před jejich negativním působením
(Characteristics of Floods and Protection against Their Negative Effects)
Bc. Jakub Burda doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Bakalářská
Informační systém ARGIS
(Information System ARGIS)
Bc. Milan Vaněček Bakalářská
Kombinovaný hasící automobil pro chemický průmysl
(A Multipurpose Fire Fighting Vehicle for Chemical Industry)
Bc. Pavel Palkovič Bakalářská
Komunikace v prostředí mezinárodních záchranných operací
(Communication in the Environment of International Rescue Operations)
Bc. Lukáš Urban Bakalářská
Krizové řízení na úrovni měst a obcí
(Crisis Management at the Level of Towns and Municipalities)
Ing. Jana Pupíková, Ph.D. doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Bakalářská
Mechanické účinky vysokotlakého vodního proudu a reakční síly při nasazení vysokotlakého hasícího zařízení CCS-COBRA
(Mechanical Effects of High-Pressure Waterjet and Reaction Forces during the Use of High-Pressure Extinguisher CCS-COBRA)
Ing. Jan Ondruch doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Bakalářská
Metodika postupu přípravy a realizace cvičení hasičů
(A Methodology for the Firefighter Exercise Preparation and Implementation Procedure)
Bc. Jakub Boček doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Bakalářská
Metodika stanovení početního stavu preventivní požární hlídky pro evakuaci
(A Methodology for Determination of the Number of Fire Prevention Guards for Evacuation)
Bc. Jan Mička doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Bakalářská
Mobilní protipovodňová zařízení a jejich využití při povodních
(Mobile Flood-Protection Facilities and Their Utilization during the Floods)
Bc. Petr Theis doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. Bakalářská
Modelování rozvoje požáru s využitím prostředků umělého života
(Modeling of the Fire Spread Using methods of Artificial Life)
Bc. Ondřej Černý doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Bakalářská
Možnosti použití zařízení pro odvod tepla a kouře v nevýrobních objektech
(Possibilities of Using the Heat and Smoke Exhaust System in Nonindustrial Buildings)
Ing. Karel Křenek Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D. Bakalářská
Možnosti snižování třídy reakce na oheň obkladovými systémy
(Ways of Reducing Classes of Reaction to Fire Performance by Facing Systems)
Bc. Jiří Slezák doc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc. Bakalářská
Možnosti stanovení požárního zatížení
(Possibilities of Fire Load Determination)
Bc. Hana Kvitová doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Možný výskyt krizových situací na komunikacích Moravskoslezského kraje
(The Possibility of Rise the Crisis Situations on Road in Moravian-Silesian Region )
Robert Jendřejčík doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Návrh modelů požáru v silničních tunelech
(Design of Fire Models in Road Tunnels)
Bc. Michaela Němcová doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Návrh technického kontejneru pro HZS Jihomoravského kraje
(A Design of Technical Container for the Fire and Rescue Service of South Moravian Region)
Bc. Martin Novák Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Návrh využití mobilních nádrží u jednotek požární ochrany
(A Proposal for the Utilization of Mobile Tanks in the Case of Fire Brigades)
Ing. Kristýna Kutilová Bakalářská
Nebezpečí při zásahu na objekt s fotovoltaickou elektrárnou
(A Hazard in the course of Intervention in a Building with a Photovoltaic Power System)
Bc. Štěpán Pošík Bakalářská
Odolnost čalouněného nábytku a jeho součástí proti vznícení hořící cigaretou
(Cigarette Ignition Resistance of Mock-up Upholstered Furniture Assemblies and of Upholstered Furniture Components)
Bc. Hedvika Šikulová Bakalářská
Ochrana obyvatelstva pod vodním dílem Osvětimany
(Protection of Population Downstream of the Osvětimany Hydraulic Structure )
Bc. Pavel Juračka Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D. Bakalářská
Ochrana osob v ubytovacích zařízeních
(Protection of Persons in Accommodation Facilities)
Ing. Šárka Fišerová doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Bakalářská
Operační plán dlouhotrvající vedro a sucho pro ORP Bruntál
(Operation Plan for a Long-term Heat and Drought for Municipality with the Wider Authority Bruntál)
Bc. Vítězslav Resner Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA Bakalářská
Operační plán „Narušení funkčnosti silniční dopravy v MSK
(The Operational Plan “Disturbance of Functionality of Road Traffic in the Moravian-Silesian Region”)
Bc. Matěj Kuhejda Bakalářská
Optimalizace ochrany obyvatelstva v obci Lhota
(The Optimization of Protection of Population in the Municipality of Lhota)
Pavel Dědoch Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D. Bakalářská
Optimalizace opatření k ochraně obyvatelstva ve městě Bohumín
(Optimization of Measures to Protect the Population in the Town of Bohumín)
Bc. Roman Bystroň Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D. Bakalářská
Optimalizace opatření k ochraně obyvatelstva ve městě Přerov
(Optimization of Measures to Protect the Population in the Town of Přerov)
Ing. Kateřina Derychová Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D. Bakalářská
Ostatní složky IZS – Horská služba
(Other Components of Integrated Emergency Service – Mountain Rescue Service)
Bc. Martin Sipták Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Bakalářská
Ověření aplikace analýzy rizika check listem
(The Verification of Application of Risk Analysis by Check-List)
Bc. Radka Poláchová doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Bakalářská
Plán svolání dobrovolných hasičů
(The Plan of Summoning of Volunteer Fire Brigades)
Silvie Šeděnková doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Polykarbonáty a jejich možnost použití ve stavebních konstrukcích
(Polycarbonates and Possibility of Their Use in Building Constructions)
Bc. Marek Přibík Ing. Bohdan Filipi, Ph.D. Bakalářská
Porovnání požárně technických charakteristik izolačních systému PUR a PIR
(Comparison of Fire Technical Characteristics of PUR and PIR Insulation Systems )
Bc. Jan Haberhauer Ing. Jana Serafínová, Ph.D. Bakalářská
Posouzení požární bezpečnosti výškového objektu
(Assessment of Fire Safety in a High-Rise Building)
Bc. Rostislav Šoch Bakalářská
Posouzení požárních a provozních rizik v průmyslové zóně Hrabová při nedostatku vody
(Assessment of Fire and Operational Risks in the Hrabová Industrial Zone in the Case of Lack of Water )
Ing. Peter Hrmel doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. Bakalářská
Posouzení servisní náročnosti a spolehlivosti hydraulických vyprošťovacích zařízení
(Assessment of Service Intensity and Reliability of Hydraulic Rescue Equipment)
Bc. Jiří Macura Bakalářská
Posouzení servisní náročnosti dýchacích přístrojů v užívání jednotek HZS ČR
(Assessment of Service Intensity of Breathing Apparatuses in Practice of Units of Fire and Rescue Service of the Czech Republic)
Bc. Jan Lachendro Bakalářská
Posouzení servisní náročnosti protichemických oděvů v užívání jednotek HZS ČR
(Assessment of Service Intensity of Chemical Protective Clothing in Practice of Units of Fire and Rescue Service of the Czech Republic)
Bc. Ondřej Prokeš Bakalářská
Posouzení servisní náročnosti přenosných detekčních přístrojů v užívání jednotek HZS ČR
(Assessment of Service Efficiency of Portable Detection Devices in Practice of Fire and Rescue Service of the Czech Republic)
Bc. Jakub Šilha Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Posouzení sorbentů pro jednotky PO HZS kraje Vysočina
(Assessment of Sorbents for Fire Brigades of Fire and Rescue Service of Vysočina Region)
Bc. Stanislav Kratochvíl Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Posouzení stávající hydrantové sítě města Otrokovice
(Assessment of Existing Network of Hydrants of the Town of Otrokovice )
Ing. David Kotouč doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. Bakalářská
Postavení Správy státních hmotných rezerv v systému krizového managementu
(Position of Administration of State Material Reserves in the System of Crisis Management)
Bc. Veronika Tešnarová Bakalářská
Požárně ochranné systémy pro ocelové stavební konstrukce
(Fire Protection Systems for Steel Structures)
Bc. Jakub Štreit doc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc. Bakalářská
Požární bezpečnost automobilů na plynná paliva
(Fire Safety of Gas Fuel Vehicles)
Bc. Lukáš Juřenčák doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Požáry staveb v souvislosti s užíváním komínů a kouřovodů
(Fires in Buildings in Association with the Use of Chimneys and Flues)
Květoslav Komínek Ing. Isabela Bradáčová, CSc. Bakalářská
Požáry v hromadných garážích
(Fire in mass garage)
Bc. Lukáš Pecka Bakalářská
Preventivní výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva
(Preventive Children’s Education in the Field of Fire Protection and Population Protection )
Bc. Artur Sadriev Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA Bakalářská
Profesní zátěž u příslušníků HZS a možnosti jejího zvládání
(Occupational Stress of Members of Integrated Emergency System and Possibilities of Managing It)
Bc. Zdeněk Bláha Bakalářská
Prostředky individuální ochrany ve světě
(Resources Individual Protection in the World)
Bc. Zlata Vidmochová Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Bakalářská
Protipožární ochrana dřevěných konstrukcí
(Fire Protection of Timber Constructions)
Bc. Kristína Hájková Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D. Bakalářská
Provoz a údržba systému selektivního rádiového návěštění
(Operation and Maintenance of the System of Effective Selective Radio Signalling)
Bc. Lucie Eliášová Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D. Bakalářská
Provozní spolehlivost hasících automobilů na podvozcích Mercedes-Benz Atego u jednotek HZS Moravskoslezského kraje
(Serviceability of Fire Fighting Vehicles on Mercedes-Benz Atego Chassis in the Case of Units of Fire and Rescue Service of Moravian-Silesian Region)
Bc. Martin Pika Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Přenosné osobní detektory plynů pro JPO HZSP Elektrárna Mělník
(Mobile personal gas detectors for JPO HZSP electrical power station Melnik)
Ing. Jiří Rýpar Bakalářská
Rozbor faktorů ovlivňujících dojezdové časy jednotek PO
(Analysis of Factors Influencing the Arrival Time of Fire Brigades)
Bc. Dalibor Hanuš Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Rozbor faktorů ovlivňujících provoz automobilového jeřábu AD 20 u HZS hl. m. Prahy
(Analysis of Factors Influencing the Operation of Lorry Mounted Crane AD 20 in the Case of Fire and Rescue Brigade of Capital City of Prague)
Bc. Lukáš Kotala Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Řešení mimořádné události v železničních tunelech Ústí nad Orlicí - Choceň
(Coping with an Extraordinary Event in Ústí nad Orlicí – Choceň Railway Tunnels)
Bc. Jan Špinler Bakalářská
Řídící a rozhodovací proces zaměstnanců krizového řízení v obcích s rozšířenou působností.
(Management and Decision Process of Employees of Crisis Management in Municipalities with Extended Powers)
Ing. Eva Handrejchová Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Bakalářská
Specializace Záchranné a požární služby letiště
(Specialization of Airport Rescue and Fire Service )
Bc. Rostislav Filip Ing. Jiří Šindler Bakalářská
Speciální vozíky pro nasazení na kolejovém svršku
(Special Cars for Use on Railway Superstructures)
Bc. Kamila Drábková Bakalářská
Srovnání mobilní požární techniky na podvozcích Mercedes-Benz
(Comparison of Fire Appliances on Mercedes-Benz Chassis)
Bc. Petr Balaš Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Srovnání požadavků na obsah havarijní dokumentace pro různé typy školských zařízení
(A Comparison of Requirements on the Content of Emergency Documentation for Various Types of Educational Facilities)
Bc. Andrea Jarešová doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Srovnání rizik vybraných plynných a kapalných paliv
(The Comparison of Risks of Selected Gas and Liquid Fuels)
Bc. Václav Martinů prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Bakalářská
Srovnání způsobů předávání informací o krizových opatřeních v rámci výuky na školách
(A Comparison of Methods of Transmission of Information on Crisis Measures in the Framework of Education in Schools)
Ing. Kateřina Babincová doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Stanovení odstupových vzdáleností pro potřeby požární bezpečnosti staveb
(Determination of Clearances for the Needs of Fire Safety in Buildings)
Bc. František Hasala doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Studie analýzy technologických rizik v oboru farmacie
(The Study of Analysis of Technology Risks in the Area of Pharmacology)
Bc. Jakub Heisig doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Bakalářská
Systém a organizace lezeckých družstev a lezeckých skupin u HZS Olomouckého kraje
(System and Organization of Climbing Teams and Climbing Groups of the Fire and Rescue Service of Olomouc Region)
Bc. Jan Procházka Bakalářská
Taktika nasazení jednotek požární ochrany při vyprošťování předmětů z vodních toků
(Tactics for Fire Brigade Operations in the course of Raising Objects from Watercourses)
Bc. Daniel Hamrozi Bakalářská
Technické prostředky protipovodňové ochrany
(Technical Means of Flood Protection)
Bc. Martin Lisoněk Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D. Bakalářská
Tradice a zvyky organizované ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
(Traditions and Customs Organized by the Association of Firefighters of Bohemia, Moravia and Silesia)
Bc. Jan Střílka Bakalářská
Typový plán - narušení veřejného pořádku a bezpečnosti velkého rozsahu pro území Olomouckého kraje
(A Type Plan – Large-Scale Breach of Peace and Security, for the Area of Olomouc Region)
Bc. Petr Musil doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Ustavení mobilní požární techniky u zásahu
(Positioning and Layout of Fire Appliances in the Course of Intervention)
Bc. Josef Levák Bakalářská
Vlastnosti pevných paliv z biomasy a jejich bezpečné skladování
(Properties of Solid Fuels from Biomass and Their Safe Storage)
Bc. Jan Štefek Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Bakalářská
Vliv firmy Rockwool, a.s. na životní prostředí
(The Environmental Impact of the Company Rockwool, JSC )
Bc. Lucie Wolfová doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D. Bakalářská
Vliv přídavku MEŘO na teplotu vzplanutí a vznícení motorové nafty
(The Influence of Rapeseed Oil Methyl Ester Addition on the Flash Temperature and Ignition Temperature of Diesel Fuel)
Ing. Daniela Lahutová Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Bakalářská
Vliv samozahřívání pevného paliva z biomasy na kvalitu paliva a bezpečnost jeho skladování
(The Influence of Spontaneous Heating of Solid Fuel from Biomass on the Quality of Fuel and Safety of Its Storage )
Ing. Michaela Skřížovská, Ph.D. Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Bakalářská
Vliv změny v stanovení diferenciálním Mackey testem na výsledek stanovení
(The Influence of a Change in Determination Using the Differential Mackey Test on the Result of Determination)
Bc. Martina Krivá Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Bakalářská
Výběr a výcvik hasičů v podmínkách Hasičského záchranného sboru podniku
(Firefighter Selection and Training in Conditions of Company Fire and Rescue Brigade)
Bc. Zdeněk Kustl doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Bakalářská
Vyhodnocení rekonstrukce vozidel CAS 32 na podvozcích TATRA
(Evaluation of Conversion of Vehicles CAS 32 on TATRA Chassis)
Bc. Roman Kolb Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Vyhodnocení technických možností stabilního hasicího zařízení a jeho účinnosti v laboratorních podmínkách
(Evaluation of Technical Capabilities of Fire Extinguishing System and Its Efficiency in Laboratory Circumstances)
Ing. Lenka Stočková doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. Bakalářská
Vyhodnocení využitelnosti vodních zdrojů na území okresu Chomutov
(Evaluation of Exploitability of Water Resources in the Territory of Chomutov Region)
Bc. Filip Březák Bakalářská
Využitelnost sběru dat o osobách se zdravotním postižením pro operační řízení u HZS ČR
(Usability of Data Acquisition about Persons with Handicap for Use during Emergencies by Fire Brigade of Czech Republic)
Bc. Pavel Černý doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Bakalářská
Využití GIS a navigačních prostředků při řešení mimořádných událostí Plzeňského kraje
(Utilization of GIS and Navigation Aids in Handling Extraordinary Events in the Plzeň Region)
Bc. Oldřich Dobrý Bakalářská
Využití prostorových datových zdrojů pro podporu řešení mimořádné situace
(Utilization of Space Data Sources for Support to Solving an Extraordinary Situation )
Bc. Petr Vandlíček Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA Bakalářská
Využití statistické analýzy experimentálních dat k optimalizaci měřících systémů – pro fyzikální modelovaní toxických plynů
(Utilization of Statistical Analysis of Experimental Data for Measuring System Optimization – for Physical Modelling of Toxic Gases)
Bc. Antonín Štefánek prof. Ing. Zdeněk Zelinger, CSc. Bakalářská
Vyznamné opravy vodních děl v Moravskoslezském kraji po roce 1997
(Significant Repairs of Hydraulic Structures in the Moravian-Silesian Region after the Year 1997)
Bc. Jiří Sedláček Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D. Bakalářská
Zabezpečení varování obyvatelstva v zónách havarijního plánování na území obce s rozšířenou působností Ostrava
(The Ensuring of Population Warning in Emergency Planning Zones in the Area of Ostrava Municipality with Extended Powers)
Bc. Martin Čech Bakalářská
Zajištění požární bezpečnosti historických staveb
(The Ensuring of Fire Safety in Historical Buildings)
Ing. Eva Strakošová doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Zajištění spojení příslušníků jednotek požární ochrany v prostorově rozsáhlých objektech
(Ensuring Communication between Members of Fire Brigades in Large-Volume Buildings)
Bc. Jan Moravec Bakalářská
Zásah složek IZS při nehodě s kyselinou akrylovou
(An Intervention of Components of Integrated Emergency System in an Accident Involving Acrylic Acid)
Bc. Vojtěch Čermák Bakalářská
Zásahy jednotek PO v místech s přítomností amoniaku
(Interventions of Fire Brigades in Places Associated with the Presence of Ammonium)
Oskar Maleček Bakalářská
Zateplovací systémy
(Padding Systems)
Bc. Václav Hampejs Ing. Isabela Bradáčová, CSc. Bakalářská
Závislost teploty vzplanutí na koncentraci hydraulické kapaliny ve směsi s vodou
(Dependence of Flash Temperature on Concentration of Hydraulic Liquid in Mixture with Water)
Bc. Martin Štolba Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Bakalářská
Zhodnocení akceschopnosti mobilní techniky jednotek SDH obcí na okrese Benešov
(Assessment of Readiness of Fire Appliances of Volunteer Fire Brigades of Municipalities in the Benešov District)
Bc. Karel Kroupa Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Zpracování bezpečnostní dokumentace vybrané obce
(The Preparation of Security Documentation of a Selected Municipality)
Bc. Hana Axamitová doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Zvedací a vyprošťovací technika u jednotek PO na letištích
(Lifting and Extrication Equipment of Fire Brigades at Airports)
Richard Fuček Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Zvyšování tlakové odolnosti improvizovaných úkrytů
(Increasing the Pressure Resistance of Improvised Shelters)
Bc. Petr Poštulka Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D. Bakalářská
Analýza fyzických závad zjištěných při kontrole státním požárním dozorem
(The Analysis of Physical Defects Found during Inspection Performed by the State Fire Supervision)
Bc. Tomáš Poul Ing. Dana Chudová, Ph.D. Diplomová
Analýza charakteru a účinků výbuchového zatížení na stavební konstrukce
(The Analysis of Character and Effects of Explosion Load on Building Constructions)
Ing. Zdeněk Šimoník Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D. Diplomová
Analýza ochranných vlastností vozidla vůči účinkům toxických látek
(Analysis of Protective Properties of a Vehicle against Effects of Toxic Substances)
Bc. Radek Pištora Ing. Jana Neplechová, Ph.D. Diplomová
Analýza plošného pokrytí Libereckého kraje jednotkami PO
(The Analysis of Deployment of Fire Brigades in the Liberec Region)
Bc. Jaromír Mottl Diplomová
Analýza rizik sesuvů půdy na vodním díle Šance
(The Analysis of Risks of Landslides in the Case of Šance Hydraulic Structure )
Bc. Michal Doda Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D. Diplomová
Analýza rizik souvisejících s provozem úložiště radioaktivních odpadů Richard
(The Analysis of Risks Associated with the Operation of Richard Radioactive Waste Repository)
Bc. Barbora Lišková doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Diplomová
Analýza rizik územního celku
(The Analysis of Risks of Territorial Unit )
Ing. Jan Chudoba Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D. Diplomová
Analýza rizik závažných havárií potenciálního prvku kritické infrastruktury - Teplárny Československé armády Karviná
(The Analysis of Risk sof Major Accidents of an Element of Critical Infrastructure - Company Teplárna Československé armády Karviná)
Bc. Roman Vrána prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Analýza účinku výbuchu v odletové hale Letiště Praha - Ruzyně
(The Analysis of Effects of Explosion in the Departure Lounge of Prague-Ruzyně Airport)
Bc. Aleš Novák doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Diplomová
Analýza účinku výbuchu v provozních prostorách letiště, které jsou přístupné veřejnosti
(Analysis of Effects of Explosion in the Airport Operating Area Open to the Public)
Ing. Ondřej Stoniš Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová
Bezpečnostní dokumentace organizace
(Security and Safety Documentation of Organization)
Bc. Zdenka Šafránková doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová
Bezpečnostní studie obce
(A Safety & Security Study for a Municipality)
Bc. Barbora Hýlová doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová
Detekce a analýza nebezpečných látek u HZS ČR
(Detection and Analysis of Hazardous Materials in the Case of Fire and Rescue Service of the Czech Republic)
Bc. Martin Grabovský Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Diplomová
Dopad pracovních úrazů na činnost jednotky požární ochrany
(The Impact of Occupational Accidents on Fire Brigade Activity)
Bc. Petr Šumpík Diplomová
Doporučené postupy při řešení krizových situací
(Recommended Procedures for Solving Crisis Situations)
Bc. Kateřina Kopčilová doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová
Edukativní texty v oblasti požární bezpečnosti staveb
(Educative Texts in the Area of Fire Safety in Buildings)
Bc. Martin Nekvapil Ing. Isabela Bradáčová, CSc. Diplomová
Experimentální měření změny teplotního pole při nasazení 3D vodní mlhy v kontejneru pro speciální výcvik hasičů u HZS Olomouckého kraje
(Experimental Measurement of a Change in Temperature Field When Using 3D Water Fog in a Container for Special Training of Firefighters in the Case of Fire and Rescue Service of Olomouc Region)
Bc. Petr Ošlejšek Diplomová
Finanční aspekty ovlivňující činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí a jejich členů
(Financial Aspects Influencing the Activity of Municipal Volunteer Fire Brigades and Members of Them)
Ing. Petr Malant Diplomová
Hasičský záchranný sbor podniku jako prvek subjektu kritické infrastruktury
(Fire and Rescue Brigade of a Company as Element of Critical Infrastructure Entity)
Bc. Radana Klímková doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová
Hodnocení dopadu katastrof v územním celku
(Assessment of Impacts of Catastrophes in a Territorial Unit)
Bc. Martin Hošek doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Diplomová
Hodnocení mimořádných událostí na území obce s rozšířenou působností Orlová z pohledu územního plánování
(Assessment of Extraordinary Events in the Area of Orlová, Municipality with Extended Competence, from the Point of View of Territorial Planning)
Ing. Karel Jalovec prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Hydrometeorologický extrém a řešení jeho následků
(A Hydrometeorological Extreme Event and Coping with Its Consequences)
Bc. Andrea Sotolová doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Diplomová
Chování evakuujících se osob během cvičné požární evakuace
(Behaviour of Evacuees in the course of Practice Fire Evacuation)
Bc. Jaroslav Soukup doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Diplomová
Identifikace a vyhodnocení domino efektu v průmyslovém areálu
(Identification and Evaluation of Domino-Effect in an Industrial Park)
Bc. Jitka Kopecká doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Diplomová
Identifikace nestandardních zdrojů ohrožení prvků kritické infrastruktury požárem a výbuchem
(Identification of non-standard threats of the Critical Infrastructure elements by fire and explosion)
Ing. Jan Marek prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc. Diplomová
Implementace metod do bezpečnostního informačního systému
(The Implementation of Methods into a Security Information System)
Ing. Sylva Gierová doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Diplomová
Implementace trunkingového volání u hasičských sborů v Evropě
(Implementation of Trunking Calls in the Case of Fire Brigades in Europe)
Bc. Michal Zunka Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA Diplomová
Integrace jednotek SDH Plzeňského kraje do řešení mimořádných událostí s přítomností NL
(The Integration of Volunteer Fire Brigades of Plzeň Region into Coping with Extraordinary Events Involving Hazardous Materials)
Bc. Josef Daníček Diplomová
Integrovaná výjezdová centra
(Integrated Dispatch Centre)
Bc. Ivana Štěrbová Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA Diplomová
Klasifikace a hodnocení možných rizik ve správním obvodu určené obce Třinec
(Classification and Assessment of Possible Risks in the Administrative District of Determined Municipality of Třinec)
Bc. Petr Bonacina Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA Diplomová
Komplexní bezpečnost obchodního centra
(Comprehensive Security of Shopping Centre)
Ing. Dušan Bariš doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Diplomová
Kritická analýza probit funkcí používaných v rámci prevence závažných havárií
(Critical Analysis of Probit Functions Used in the Framework of Major Accident Prevention)
Ing. Jakub Dlabka prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc. Diplomová
Kritická infrastruktura a její ochrana
(Critical Infrastructure and Its Protection)
Bc. Zdeněk Svoboda Diplomová
Kritická infrastruktura v ČR a EU
(Critical Infrastructure in the Czech Republic and in the European Union)
Bc. Jan Kramný doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Diplomová
Likvidace požárů zemědělských usedlostí
(The Fighting of Farm Fires)
Bc. Jakub Bartl Diplomová
Mapování rizika na území obcí Hlučínska
(The Mapping of Risks in the Territory of Municipalities of Hlučín Area )
Bc. Michaela Kurková doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová
Mapy analýzy rizik na území regionu
(Risk Analysis Maps for the Territory of a Region)
Bc. Markéta Zlá prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Měření fyzikálního modelu požáru v požárně technické komoře
(Measurements of Physical Model of a Fire in the Fire-Technical Room)
Bc. Edita Bohuslavová doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Diplomová
Metodika hodnocení zásahové činnosti jednotek požární ochrany
(A Methodology for the Evaluation of Response Activity of Fire Brigades)
Bc. Jiří Bernášek Diplomová
Modelování požáru v silničním tunelu
(Modelling of a Road Tunnel Fire)
Bc. Pavla Břeská doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Diplomová
Možnosti navigace požární techniky u HZS Libereckého kraje
(Possibilities of Navigation in the Case of Fire Appliances of Fire and Rescue Service of Liberec Region)
Bc. Radek Poloprutský Diplomová
Možnosti využití hasebního aerosolu pro hašení požáru v silničních tunelech
(Possibilities of Utilization of Fire Extinguishing Aerosol for the Extinguishing of Road Tunnel Fire)
Bc. Stanislav Otipka Ing. Petr Bebčák, Ph.D. Diplomová
Možnosti využití metody START v rámci krizových a havarijních plánů
(The Possibilities of Utilizing the Method START in the Framework of Crisis and Emergency Plans)
Mgr.Bc. Miroslava Jasanská doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Diplomová
Náhradní způsoby varování a poskytování tísňových informací obyvatelstvu ve správním obvodu ORP
(Alternate Ways of Warning and Providing Emergency Information to Population in the Administration District of Municipality with Extended Powers)
Ing. Dalibor Válek Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA Diplomová
Návrh a posouzení vybrané ocelové konstrukce na mimořádnou návrhovou situaci
(A Proposal for and Assessment of Chosen Steel Constructions with regard to Accidental Actions)
Bc. Robert Fojtík Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D. Diplomová
Návrh metodiky pro klasifikaci tunelů z hlediska ADR pro přepravu nebezpečných látek
(A Proposal for the Method of Tunnel Classification according to ADR for Hazardous Material Transport)
Bc. Tomáš Siuda Ing. Jana Serafínová, Ph.D. Diplomová
Návrh systému evidence přepravy nebezpečných látek po železničních tratích
(A Proposal for a Registration System for the Railway Transport of Hazardous Materials)
Bc. Roman Prchal Ing. Isabela Bradáčová, CSc. Diplomová
Návrh systému pro identifikaci vozidel přepravujících nebezpečné látky tunely v transevropské dálniční síti při využití dálničního informačního systému
(A Proposal for the System of Identification of Vehicles Transporting Hazardous Materials through Tunnels in the Transeuropean Motorway Network Using a Motorway Information System)
Bc. Petr Hadinger Ing. Jana Serafínová, Ph.D. Diplomová
Návrh systému pro identifikaci vozidel přepravujících nebezpečné látky tunely v transevropské dálniční síti při využití systému videodetekce
(A Proposal for the System of Identification of Vehicles Transporting Hazardous Materials through Tunnels in the Transeuropean Motorway Network Using a Videodetection System)
Bc. Jakub Otipka Ing. Jana Serafínová, Ph.D. Diplomová
Nový systém vzdělávání členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
(A New System of Education of Members of Municipal Volunteer Fire Brigades)
Bc. Michal Brondič Diplomová
Odsávání hořlavých prachů v praxi a jejich protivýbuchové zajištění
(Exhaustion of Flammable Dusts in Practice and Their Explosion Prevention)
Ing. Tomáš Poruba Diplomová
Ochrana dýchacích cest při zásazích JPO
(Respiratory Tract Protection during Fire Brigade Interventions)
Ing. Jiří Heiser doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Diplomová
Optimalizace dekontaminačních sprch u HZS MSK
(Optimization of Decontamination Showers in the Case of Fire and Rescue Service of Moravian-Silesian Region)
Bc. Ladislav Novotný Diplomová
Optimalizace nasazení jednotek sborů dobrovolných jednotek v Královéhradeckém kraji
(Optimization of the Use of Volunteer Fire Brigades in the Hradec Králové Region)
Bc. Jiří Bőhm doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Diplomová
Optimalizace pracovního prostoru v kabině zásahového požárního automobilu
(Optimization of Working Space in the Cabin of Rapid Intervention Fire Fighting Truck)
Bc. Jan Loučka Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Diplomová
Optimalizace procesu rozviřování průmyslových prachů na VA 250
(Optimization of the Process of Industrial Dust Swirling on VA 250)
Bc. Jan Adamec doc. Ing. Jaroslav Damec, CSc. Diplomová
Optimalizace provozu turbosoustrojí na základě analýzy kritických stavů
(The Optimization of Operation of a Turbine Set on the Basis of Critical State Analysis)
Bc. Roman Vrána prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Ověření přesnosti výpočetních vztahů pro stanovení parametrů požáru
(Verification of the Accuracy of Calculation Relations for Determination of Fire Parameters)
Bc. Petr Sikora Diplomová
Plánování zajištění kontinuity fungování organizace v případě ohrožení
(Business Continuity Plannig)
Bc. Vít Holomucký Ing. Roman Dubový Diplomová
Porovnání kyslíkových dýchacích přístrojů Dräger BG 4 a Auer AIR-ELITE z hlediska užívání a ekonomické výhodnosti
(Comparison of Oxygen Breathing Apparatuses Dräger BG 4 and Auer AIR-ELITE from the Point of View of Use and Economic Advantageousness)
Bc. Milan Mráz doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Diplomová
Poskytování humanitární pomoci cestou dobrovolných terénních pracovníků
(Providing Humanitarian Help through the Volunteer Street Workers)
Bc. Martin Polanský Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA Diplomová
Posouzení a rozbor činností a odpovědností členů Krizových štábů ORP a obcí
(Assessment and Analysis of Activities and Responsibilities of Members of Task Forces of Municipalities with Extended Powers and Municipalities)
Bc. Jiří Ehl doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Diplomová
Posouzení a rozbor obsahové stránky plánů zpracovávaných podle energetického zákona
(Assessment and Analysis of Contents of Plans Processed according to the Energy Act)
Hana Vavříčková doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Diplomová
Posouzení bezpečnostního plánu pro společnost ČD Cargo provozní jednotky Ostrava
(The Evaluation of a Safety Plan for the Company ČD Cargo in Ostrava Operational Unit)
Ing. Michal Schwarz prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Posouzení požární bezpečnosti ve zdravotnických objektech
(Assessment of Fire Safety in Sanitary Buildings)
Ing. Marie Kročová doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Diplomová
Povinnosti zadavatele stavby z hlediska bezpečnosti práce
(Duties of a Client Commissioning Construction Work from the Point of View of Labour Safety)
Ing. Radka Prejdová Diplomová
Požadavky na stavby CO
(Requirements on Structures of Civil Protection)
Bc. Hana Lukasová Diplomová
Požární bezpečnost garáží
(Garage Fire Safety)
Bc. Andrea Manová Diplomová
Požární prevence v činnosti dobrovolné požární ochrany
(Fire Prevention in the Activity of Volunteer Fire Protection)
Bc. Tomáš Bárta Diplomová
Požární voda z veřejné vodovodní sítě
(Fire Fighting Water from the Water Supply Network)
Bc. Nina Svobodová doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Diplomová
Problematika vyhlašování poplachu JSDH na územním odboru Semily
(Problems of Raising the Alarm for Volunteer Fire Brigades in the Region of Semily Territorial Department)
Bc. Pavel Štěpánek Diplomová
Propagace studia na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava na veřejnosti
(Promotion of Study at the Faculty of Safety Engineering of VŠB – Technical University of Ostrava in Public)
Bc. David Staněk doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Diplomová
Prostředky technické služby pro práci na vodní hladině
(Means of Technical Assistance for Work on the Water Surface)
Ing. Jaromír Tulis Diplomová
Protipovodňová opatření v katastru města Veselí nad Moravou
(Flood Control in the Cadastre of the Town of Veselí nad Moravou)
Bc. Ondřej Eliáš Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Diplomová
Provádění provozních zkoušek přileb pro hasiče
(Performance of Functional Tests of Fireman’s Helmets)
Bc.Ing. Adam Janočko Diplomová
Provozně bezpečnostní předpis pro plnící stanice stlačeného zemního plynu
(Operational and Safety Regulation for Compressed Natural Gas Filling Stations)
Bc. Jaromír Elbel prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Provozní spolehlivost vozidel TATRA na HZS Královéhradeckého kraje
(Operational Reliability of Vehicles TATRA of Fire and Rescue Service of Hradec Králové Region)
Bc. David Melichar Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Diplomová
Příprava hasičů na zásah v reálných podmínkách
(Preparation of Firefighters for an Intervention in Real Conditions)
Bc. Martin Šeděnka Diplomová
Připravenost jednotek požární ochrany na zásah s nebezpečnou látkou
(Preparedness of Fire Brigades for Action in Response to a Dangerous Substance Incident)
Bc. Zdeněk Munduch Diplomová
Připravenost obyvatelstva na krizové situace v Moravskoslezském kraji
(Preparedness of Population for Crisis Situations in the Moravian-Silesian Region)
Bc. Martin Blahuta Ing. Dana Chudová, Ph.D. Diplomová
Psychologické aspekty lidské komunikace při výkonu státního požárního dozoru
(Psychological Aspects of Human Communication in the course of Execution of State Fire Supervision)
Bc. Alena Rejmonová Diplomová
Residenční sprinklery
(Residental sprinklers)
Bc. Petra Ščotková doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Diplomová
Role nevládních neziskových organizací při řešení mimořádných událostí
(A Role of Non-Governmental, Non-Profit Organizations in Solving Extraordinary Situations)
Bc. Petra Gebauerová Diplomová
Rozbor cvičné požární evakuace Ústřední knihovny v Ostravě
(The Analysis of Trial Fire Evacuation of Central Library in Ostrava)
Bc. Kamil Coufal doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Diplomová
Rozhodovací procesy v krizovém štábu
(Decision Processes in a Task Force)
Bc. Monika Máchová doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová
Rozpočty územních samosprávných celků z pohledu řešení krizových situací velkého rozsahu
(Budgets of Self-Governing Territorial Units from the Point of View of Solving of Major Crisis Situations )
Bc. Milena Šrubařová Diplomová
Rozšíření požadavků na zpracování dokumentace zdolávání požáru v Jihomoravském kraji
(Broadening of Demands on the Preparation of Documentation on Fighting a Fire in the South Moravian Region)
Bc. Radek Bohanes doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Diplomová
Řízení a organizace zásahové činnosti jednotek požární ochrany při náhlých povodních
(Management and Organization of Intervention Activity of Fire Brigades in the course of Flash Floods)
Bc. Peter Pažický Diplomová
Sestavení modelu evakuace z prostor s velkým množstvím osob
(The Building of a Model of Evacuation from Spaces with Many Persons)
Bc. Tomáš Bičán doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Diplomová
Snížení rizika vyřazení veřejných vodovodů z provozu při vzniku mimořádné události
(Reduction in Risk of Putting Public Water Mains Out of Operation in the Case of Extraordinary Event)
Ing. Milan Axman doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. Diplomová
Srovnání českých a německých předpisů pro nemocnice a jejich aplikace na objektu hlavního pavilónu nemocnice v Klatovech
(A Comparison of Czech and German Regulations for Hospitals and Their Application to the Building of Main Pavilion of Hospital in Klatovy)
Bc. Romana Zahradníková Diplomová
Stanovení dislokace Zdravotní záchranné služby ve Středočeském kraji
(Determination of Ambulance Deployment in the Central-Bohemian Region)
Bc. Jakub Vachek doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Diplomová
Stanovení vlivu příměsi malého množství hořlavého plynu na výbuchové parametry uhelných prachů
(Determination of the Influence of Addition of a Small Amount of Combustible Gas on Explosion Parameters of Coal Dusts)
Ing. Ivo Konderla doc. Ing. Jaroslav Damec, CSc. Diplomová
Studie bezpečnosti areálu průmyslové zóny
(A Safety Study for the Premises of Industrial Park)
Bc. Petr Pavliska prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Studie činností jednotek požární ochrany v okrese Zlín
(Study of Activities of Fire Brigades in the Zlín District)
Bc. Jan Chytil doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Diplomová
Studie komplexní bezpečnosti budovy RCO2 v městě Olomouc
(Study of Comprehensive Safety of RCO2 Building in the Town of Olomouc)
Bc. Libor Pocklan doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Diplomová
Studie letištního pohotovostního plánu
(Study of Airport Emergency Plan)
Bc. Petr Vašek doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová
Studie možností obměny mobilní požární techniky jednotek SDH obcí okresu Prostějov
(Study of Possibilities of Modifications in Mobile Fire Appliances of Volunteer Fire Brigades of Prostějov District)
Bc. Jan Adámek Diplomová
Studie možností ochrany obce před bleskovou povodní
(A Study of Possibilities of Municipality Protection against Flash Floods)
Bc. Aleš Vysloužil doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Diplomová
Studie možností posuzování rizik v průmyslových zónách
(The Study of Possibilities of Assessment of Risks in Industrial Parks)
Bc. Renáta Gebauerová doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Diplomová
Studie možných postupů záchranných složek při leteckých nehodách
(A Study of Possible Techniques of Rescue Components in Air Accidents)
Ing. Ivan Korbelář doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Diplomová
Studie ochranných faktorů objektů
(A Study of Protection Factors of Buildings)
Bc. Jiří Kuczaj doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Diplomová
Studie požárního zabezpečení zdravotnického koridoru 6. polní nemocnice
(Study of Fire Protection of Medical Corridor of 6th Field Hospital)
Bc. Zbyněk Suchánek doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Diplomová
Studie vlivu globálního harmonizovaného systému na stanovení zóny havarijního plánování
(The Study of Influence of Globally Harmonized System on the Determination of Emergency Planning Zone)
Mgr. Ing. Jana Štěpánková prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Diplomová
Systém bezpečnostní ochrany Městského úřadu Vsetín
(Security Protection System of Vsetín Municipal Office)
Bc. Pavlína Vašutová doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová
Systém podpory rozhodování krizového štábu
(Support System for Task Force Decision )
Bc. Marie Krajcarová doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová
Systémy a metody výcviku jednotek IZS – návrh mobilních polygonů pro výcvik jednotek PO
(Systems and Methods of Training of Components of Integrated Emergency System – A Proposal for Mobile Polygons for Fire Brigade Training)
Bc. Jakub Derka Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA Diplomová
Systémy svolávání jednotek požární ochrany
(Systems of Summoning of Fire Brigades)
Bc. Martin Hirčko Diplomová
Taktické možnosti nasazení termovizních kamer v oblasti technických zásahů
(Tactical Possibilities of Using of Thermovision Cameras in the Area of Technical Interventions)
Bc. Pavel Šimek Diplomová
Taktika zásahu složek integrovaného záchranného systému při nálezech nebezpečných látek
(Tactics for the Intervention of Components of Integrated Emergency System in Case of Discovery of Hazardous Materials)
Bc. Stanislav Mizera doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Diplomová
Technické prostředky pro záchranu osob z výšek
(Technical Means for Rescue of Persons from Height)
Bc. Miroslav Zdráhala Diplomová
Vliv alkoholu na činnost hasičů
(The Influence of Alcohol on Firefighter Activities)
Bc. Lucie Křístková Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA Diplomová
Vliv mimořádných událostí na hromadné chování osob v obchodních centrech
(The Influence of Extraordinary Events on Collective Behaviour of People in Shopping Centres)
Bc. Barbora Blinková Diplomová
Vnikání do zabezpečených prostorů při zásazích
(Forcible Entry into Secured Spaces during Interventions)
Bc. Jiří Malúš Diplomová
Vybavení a možnosti požárních stanic typu P v návaznosti na charakter hasebního obvodu
(Equipment and Capabilities of P-Type Fire Stations in Connection with the Character of Fire Area)
Bc. Ladislav Žák Diplomová
Výcvikový polygon – Flashover kontejner – Zbiroh
(Training Polygon – Flashover Container – Zbiroh)
Bc. Michal Bórik Diplomová
Vyhledávací a záchranné odřady pro obydlené oblasti
(Search and Rescue Units for Inhabited Areas)
Bc. Tomáš Kostelníček Ing. Jiří Šindler Diplomová
Vyhodnocení hydraulické účinnosti vodovodní sítě města Jablonce nad Nisou ve vztahu k potřebám zásobování požární vodou
(The Evaluation of Hydraulic Efficiency of Water Supply Network of the Town of Jablonec nad Nisou in Relation to the Needs of Firefighting Water Supply)
Bc. Jan Ondráček doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. Diplomová
Vymezení prvků kritické infrastruktury primárně ohrožených projevy bezpečnostních fenoménů
(The Definition of Elements of Critical Infrastructure Endangered Primarily by Effects of Security Phenomena )
Ing. Jan Gajdoš doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Diplomová
Vyprošťování osob z kolejových vozidel
(Extrication of Persons from Rail Vehicles)
Bc. Jakub Hambálek Diplomová
Využitelnost GC-MS technik k chemické analýze organických zplodin hoření polymerních materiálů
(Applicability of GC/MS Techniques for the Chemical Analysis of Organic Products of Combustion of Polymeric Materials)
Ing. Marek Vyskočil Diplomová
Využití cvičného trenažéru vyprošťování osob z havarovaných vozidel pro výcvik hasičů HZS Libereckého kraje
(Utilization of a Training Simulator for the Extrication of Persons from Crashed Vehicles for Training of Firefighters of Fire and Rescue Service of Liberec Region)
Bc. David Patrman doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Diplomová
Využití požárně bezpečnostních zařízení z pohledu taktiky zásahu jednotek požární ochrany
(Utilization of Fire-Safety Devices from the Point of View of Tactics for Fire Brigade Intervention)
Ing. Michal Valouch Diplomová
Využití vysokotlakého vodního stabilního hasícího zařízení na protipožární ochranu interiérů památkově chráněných objektů
(Utilization of High Pressure Water Extinguishing System in Fire Protection of the Interiors of Listed Buildings)
Bc. Michal Sglunda Ing. Petr Bebčák, Ph.D. Diplomová
Vzdálená datová komunikace technologických objektů, dohledových pracovišť a operačních středisek HZS
(Distant data communication of technological objects, supervisory workplaces and operation centers of the fire brigades)
Bc. Petr Kunze doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Diplomová
Vzorový evakuační plán obce s rozšířenou působností Kroměříž
(An Example Evacuation Plan for Kroměříž Municipality with Extended Powers )
Bc. Jana Lysáková Diplomová
Zabránění povodňovým stavům v lokalitě Žabník na katastrálním území Koblov
(Prevention from Flooding in the Locality of Žabník in the Cadastral District of Koblov)
Bc. Marek Pavlica Ing. Dana Chudová, Ph.D. Diplomová
Záchrana osob při skoku z výšky
(Rescue of Persons Jumping from Height)
Bc. Marek Juráň doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Diplomová
Záchrana osob ze skalních stěn
(Rockface Rescue)
Bc. Jaroslav Voříšek Diplomová
Zajištění zdrojů vody pro hašení požárů jednotkami požární ochrany
(The Ensuring of Water Resources for Fire Extinguishing by Fire Brigades)
Ing. Jakub Tlamka Diplomová
Zásah jednotek požární ochrany u dopravních nehod vozidel s alternativním pohonem
(Intervention of Fire Brigades in Traffic Accidents Involving Alternative Fuel Vehicles)
Ing. Petr Fiurášek Diplomová
Zásobování požární vodou v okrese Beroun
(Firefighting Water Supply in the Beroun Region)
Bc. Jaroslava Černá doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. Diplomová
Zavedení prozatimní služby osobní dozimetrie u jednotek HZS ČR
(The Establishment of Temporary Personal Dosimetry Service in the Case of Fire and Rescue Service of the Czech Republic)
Bc. Dušan Uhlík doc. RNDr. Jiří Švec, CSc. Diplomová
Zdolávání mimořádné události v horském hotelu Ještěd
(Coping with an Extraordinary Event at the Mountain Hotel Ještěd)
Bc. Roman Koželuh Diplomová
Zhodnocení odborné přípravy dobrovolných hasičů v podmínkách Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
(Evaluation of Special Training of Volunteer Firefighters in Conditions of Association of Firefighters of Bohemia, Moravia and Silesia)
Bc. Martin Paclt Diplomová
Zhodnocení operačního střediska a TCTV 112 Libereckého kraje
(Evaluation of Operations Centre and 112 Emergency Call Centre of the Liberec Region)
Bc. Karel Vaníček Diplomová
Zhodnocení stavu zajištění požární ochrany v objektech pro seniory v Liberci
(Evaluation of the State of Ensuring Fire Protection in Senior Buildings in Liberec)
Bc. Radek Míka Diplomová
Způsob příjmu technologických signálů PCO-EPS u HZS ČR
(A Mode of Reception of Technology Signals from Control Monitoring Station-FDA in the Case of Fire and Rescue Service of the Czech Republic)
Bc. Tomáš Pešl Diplomová
Zranitelnost území letiště vůči havarijním únikům nebezpečných látek
(Vulnerability of Airport Territory to Accidental Releases of Hazardous Materials)
Bc. Radek Šimečka Ing. Pavel Dobeš, Ph.D. Diplomová
Zvýšení viditelnosti vozidel jednotek požární ochrany při zásahové činnosti
(Increasing the Visibility of Vehicles of Fire Brigades in the course of Intervention Activity)
Radim Kořený doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Diplomová

2008/2009

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Akceschopnost jednotek PO v okrese Uherské Hradiště
(Readiness of Fire Brigades in the Uherské Hradiště District for Action)
Ing. Tomáš Bartoň doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Bakalářská
Aktivace krizových štábů obcí
(Activation of Community Crisis Staff )
Bc. Antonín Kopta doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Bakalářská
Aktualizace povodňového plánu vybrané obce
(Actualization of The Flood Emergency Plan for Choice Vilage)
Bc. Tomáš Peter doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Akustické signály vyhlášení poplachu v budovách
(Acoustic Signals of Raising the Alarm in Buildings)
Ing. Bohuslav Strnad Ing. Petr Bebčák, Ph.D. Bakalářská
Analýza a opatření v oblasti přepravy nebezpečných látek
(Analysis and Measures in the Area of Transport of Dangerous Substances)
Bc. Michal Hudec Bakalářská
Analýza provozu a údržby mobilní požární techniky na ÚO Brno
(The Service and Repaire Analysis of Fire Fighting Trucks at the Ground Department of Brno)
Ivo Mrkvica Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Analýza provozu a údržby mobilní požární techniky na ÚO Přerov
(The Service and Repaire Analysis of Fire Fighting Trucks at the Ground Department of Prerov)
Bc. Roman Derych Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Analýza přístupů a metod použitelných pro pravděpodobnostní hodnocení spolehlivosti lidského činitele v procesním průmyslu
(Analysis of Approaches and Methods Used for Probabilistic Human Reliability Assessment in Process Industry)
Bc. Jakub Trpiš Bakalářská
Analýza vlivu lidského činitele na bezpečnost v průmyslovém podniku
(Analysis of the Influence of Human Factor on the Safety in Industrial Facility)
Bc. Martina Timanová Bakalářská
Aplikace výpočetního programu SFÉRA při posuzování rizika územního celku
(SFÉRA Computer Program Application to Territorial Unit Risk Assessment)
Bc. Ondřej Bystřický doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Bakalářská
Bezpečnost elektrických stanic přenosové soustavy s využitím systému požární signalizace a technického systému fyzické ochrany
(Safety of Transfer System Electrical Stations Using System of Fire Protection Signalization and Technical System of Physical Protection)
Bc. Simona Holušová prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc. Bakalářská
Bezpečnostní požadavky při plánování územního rozvoje
(Safety Aspects by Planning of Territorial Units Development)
Pavel Adámek doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Bakalářská
Bezpečnostní zajištění FIS MS 2009 na úrovni HZS kraje
(Ensuring the Security of FIS Nordic World Ski Championship 2009 on the Level of Regional Fire and Rescue Service)
Bc. Miroslav Tůma Bakalářská
Bezpečnost při Mistrovství Evropy v kopané EURO 2008
(Safety by European Championship in Football 2008)
Bc. Martin Slabý doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Bakalářská
Běžně používané nátěry a jejich sklon k samovznícení určený metodou Mackey test
(Currently Used Coating Selfignition Pronenes Determined by Differencial Mackey Test )
Ing. Karolína Chmelíková Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Bakalářská
Činnost složek IZS při mimořádné události s hromadným postižením osob
(The Activity of Parts of Integrated Rescue Service during the Accident with a lot of Dead Persons)
Bc. Lukáš Gloznek doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Dodatečné řešení úniku osob v objektech pro ubytování
(Additional Solution of Evacuation in the Building for Lodging )
Bc. Romana Steinerová doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Emisní spektroskopie plamene
(Emission Spectroscopy of Flame)
Bc. Tomáš Kollárik doc. Ing. Václav Nevrlý, Ph.D. Bakalářská
Evakuace osob se sníženou schopností pohybu a orientace
(Evacuation of Persons with Restricted Ability to Move and Orientate Themselves)
Bc. Kamil Suchánek doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Bakalářská
Evakuace zimního stadionu
(The Plan of Evacuation for Winter Stadium)
Bc. Jan Odstrčil doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Faktory ovlivňující výkonnost závodníka v požárním sportu
(Factors Affecting the Performance of Firefighting Sports Competitor )
Bc. Martin Roháč doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Bakalářská
Havarijní plány a Báňská záchranná služba
(Emergency Plans and Mining Rescue Service)
Bc. Jana Včislová doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Hlediska ovlivňující návrh systémů EPS
(The Aspects Affecting Design of EPS System)
Bc. Václav Habrych Ing. Petr Bitala, Ph.D. Bakalářská
Hodnocení citlivosti informací v krizovém řízení
(Evaluation of Information Sensitiviness in Critisis Management)
Bc. Daniel Sochora doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Bakalářská
Hodnocení rizik silniční přepravy nebezpečných látek v Ostravě-Porubě
(Risk Assesment of Hazardous Substances Road Transportation in Ostrava-Poruba)
Bc. Jaroslav Hejsek prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Bakalářská
Hodnocení zabezpečení čerpacích stanic proti mimořádným událostem
(Evaluation of Petrol Stations Safety in Case of Emergency Events)
Bc. Jakub Cikryt prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík Bakalářská
Hromadná dekontaminace techniky a osob - Liberec
(Mass Decontamination - Liberec)
Bc. Kateřina Štajncová Ing. Libor Foldyna, Ph.D. Bakalářská
Identifikace a likvidace nebezpečných látek ve Státním ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany
(Identification and Disposal of Dangerous Substances in the National Institute for Nuclear, Chemical and Biological Protection)
Bc. Pavel Šušola Bakalářská
Identifikace zdrojů potenciálních útoků na životní prostředí zneužitím nebezpečných chemických látek v průmyslových podnicích České republiky
(Identification of Risk of Potential Attacks in the Environment by Misusing Dangerous Chemical Substances on the Industrial Establishment in the Czech Republic)
Bc. Jitka Hošková Ing. Jana Neplechová, Ph.D. Bakalářská
Informace pro obyvatele města Poličky při mimořádných událostech
(Information for the Inhabitants of the Town of Policka in the course of Extraordinary Events)
Bc. Lukáš Schauer doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Bakalářská
Informační podpora řízení PO a BOZP v rámci podniku
(Information Support for Management of Fire Protection and Work Safety in Companies)
Pavel Václavík doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Bakalářská
Izolační materiály na bázi skla
(Glass-Based Insulating Materials )
Bc. Tomáš Sikora Ing. Lenka Klimková, Ph.D. Bakalářská
Likvidace dioxinů ve Spolaně a.s. Neratovice
(Dioxines Liquidation in Spolana Neratovice)
Bc. Martin Tomi doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Bakalářská
Likvidace havárie na ropovodu Družba
(Handling a Družba Oil Pipeline Accident )
Bc. Jaromír Kmětík doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Bakalářská
Management zvládání hromadných postižení osob
(Encompassment Management of Collective Involvement of People)
Bc. Petra Hadašová doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Bakalářská
Možnosti využití NFPA921 pro výkon ZPP v České republice
(Posibilities of NFPA921 Usage for Firecause Investigation Executive in Czech Republic)
Bc. Daniel Norek Bakalářská
Možnosti zapojování AČR v rámci IZS
(The Poosibilities of Involvement the Army in Integrated Rescue System Activity)
Ing. Olga Jakšlová doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Nakládání s nebezpečnými odpady a rizika z nich vyplývající
(Hazardous Wastes Handling and Realted Risks )
Bc. Kateřina Patzeltová prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc. Bakalářská
Nasazení čerpací jednotky HFS Hydrosub 900 v podmínkách areálu společnosti Unipetrol RPA s.r.o.
(The Exploitation of the Pump Room HFS Hydrosub 900 in the Area of Unipetrol RPA Ltd.)
Bc. Petr Králert Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Návěsové cisterny pro přepravu nebezpečných látek na pozemních komunikacích
(Semi-Trailer Tanks for Transport of Dangerous Substances on Terrestrial Communications)
Bc. Lukáš Jarecký Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Návrh na obměnu mobilní požární techniky u HZSp Biocel Paskov a.s.
(Proposal for Exchange Firetruck at Firebrigade Biocel Paskov Inc.)
Bc. Zdeněk Holeksa Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Navrhování požárních vodovodů a dimenzování měřidel vody na vodovodech
(Design of Fire Hydrant Mains and Water Measuring Instruments on Water Pipes)
Bc. Radek Adamovský doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. Bakalářská
Nebezpečí při skladování a potrubní přepravě hutních plynů
(Hazards in Metallurgical Gas Storage and Pipeline Transport)
Bc. Adam Kadlubiec Bakalářská
Nebezpečné chemické látky a předpisy pro jejich užívání
(Dangerous Chemical Substances and Regulation for their Use)
Ing. Tereza Pacltová Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Bakalářská
Nízkoenergetické domy z pohledu požární bezpečnosti
(Low-Energy Houses from the Point of View of Fire Safety)
Radek Dvořák Ing. Isabela Bradáčová, CSc. Bakalářská
Odezva operačního střediska na mimořádné události
(Control Room Response to Extraordinary Events)
Petr Souček doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Bakalářská
Ochrana kritické infrastruktury v oblasti železniční dopravy
(Protection of Critical Infrastructure in the Area of Railway Transport)
Bc. Vendula Botorová Bakalářská
Ochrana památek při mimořádných událostech
(Historic Building Protection in the course of Mass Attack)
Jana Neustupová Bakalářská
Ochrana území obce s rozšířenou působností před zvláštní povodní
(Protection of Territory of a Municipality with Extended Competence against a Special Flood)
Bc. Petr Strakoš Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Optimalizace opatření k ochraně obyvatelstva v obci Dětřichov nad Bystřicí
(Optimization of Measures to Protect the Population in the Municipality of Dětřichov nad Bystřicí)
Bc. Jiří Dobrovič Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D. Bakalářská
Optimalizace smluvních vztahů IZS v podmínkách Libereckého kraje
(Optimization of Contractual Relations of Integrated Emergency System in the Conditions of Liberec Region)
Bc. Vladimíra Stezková Bakalářská
Plánovávní nouzového přežití obyvatelstva při vzniku MU v Jeseníku
(Planning of Public Relief Survival Operations in Caseo of Extraordinary Situation in Jeseník )
Bc. Tereza Kekeláková doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Plány konkrétních činností PČR
(The Plan of Concrete Activity for The Police ČR)
Bc. Radim Ošlejšek doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Plošné rozmístění sil a prostředků k ochraně obyvatelstva v Olomouckém kraji
(Deployment of Forces and Means to Protect the Population in the Olomouc Region)
Bc. Kristýna Janhubová Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D. Bakalářská
Porovnání právních předpisů z oblasti stavebního práva a požární ochrany
(Comparison of Legal Regulations between the Area of Planning and Building Laws and Regulations and That of Fire Protection)
Ing. Petr Lepík, Ph.D. Ing. Isabela Bradáčová, CSc. Bakalářská
Postupy násilného vnikání do objektu při zásazích
(Procedures of Forced Entering into Buildings in the course of Interventions )
Bc. Lukáš Šimeček Bakalářská
Postupy odpojení zdrojů energie a rozvodů medií při zásahové činnosti
(Procedures for Disconnecting Energy Sources and Media Distribution Systems in the course of Interventions)
Bc. Tomáš Svák Bakalářská
Postupy použití přenosných žebříků při zásazích
(Procedures for Use of Portable Ladders in Interventions)
Bc. Jiří Procházka doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Bakalářská
Posuzování komplexní bezpečnosti systémem SIBLEX
( Total Safety Assessment by the SIBLEX System)
Bc. Lucie Kubesová doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Bakalářská
Povolávání jednotek SDH obcí k výjezdům
(Calling the Municipal Volunteer Fire Brigades to Intervene)
Bc. Jan Hadrbolec Bakalářská
Požáry bytových domů
(Flat Building Fires)
Ing.Bc. Jiří Doležálek Ing. Dana Chudová, Ph.D. Bakalářská
Požáry v obchodních domech a supermarketech
(Fires in Department Stores and Supermarkets)
Bc. Jiří Svoboda Bakalářská
Práce dobrovolníků v rámci IZS v podmínkách Portugalska
(Work of Volunteers in Portugal Conditions)
Bc. Radek Malý doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Praktické zkušenosti při revizích přenosných hasicích přístrojů
(Practical Experiences in Revisions of Portable Fire Extinguishers)
Bc. Jan Sotolář doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Protiplynová ochrana v ArcelorMittal Ostrava a.s.
(The Antigas Protection in ArcelorMittal Ostrava Inc.)
Bc. Pavel Pařík Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Protipovodňová opatření v areálu chemického podniku BC-MCHZ
(Flood Control Measures on the Premises of Chemical Company BC-MCHZ)
Bc. David Nováček Bakalářská
Přenosné hasicí přístroje a jejich použití při výcviku hašení požáru
(Portable Fire Extinguishers and Their Use in Firefighting Training )
Bc. Michal Bilík doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Bakalářská
Případová studie havárie tramvají ve Vřesině
(Case Study of the Tram Accident near the Vřesina)
Bc. Marie Navrátilová doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Případová studie Taktického cvičení nástražného výbušného systému
(The Case Study of Tactical Practise for Wiles Explosive System)
Bc. Jan Kotala doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Případová studie vybraného lavinového neštěstí
(A Case Study of Chosen Avalanche Accident)
Ing. Martina Syručková doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Případová studie železničního neštěstí ve Studénce
(Case Study of the Railway Accident near the Studenka)
Ing. Petr Rostek doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Příprava metodiky pro simulaci jevu Backdraft v zařízení Flashover kontejner
(Preparation of Methodic for Backdraft Phenomenon Simulation in Flashover Container)
Bc. Lukáš Dostál doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Bakalářská
PS Brno-Lidická - opěrný bod pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou
(Brno-Lidicka Fire Station - Base for Work at Heights)
Bc. Jana Margholdová Bakalářská
Psychologické aspekty přípravy studentů střední školy požární ochrany na budoucí profesi hasiče
(Psychologické aspekty přípravy studentů střední školy požární ochrany na budoucí profesi hasiče)
Ing. Jaroslav Slezák PhDr. Hilda Havlíková Bakalářská
Psychologie člověka v období mimořádných událostí a krizových stavů
(Human Psychology during Extraordinary Events and States of Crisis)
Bc. Václav Zowada Bakalářská
Revitalizace výškových bytových domů
(High Rise Revitalization)
Bc. Hana Beinsteinová Ing. Isabela Bradáčová, CSc. Bakalářská
Risk management v pojištění průmyslových rizik
(Risk Management in Industrial Risk Insurance)
Bc. Tomáš Procházka doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Bakalářská
Rizika a požární bezpečnost hotelů
(Risks to and Fire Safety of Hotels)
Bc. Martin Willmann Ing. Isabela Bradáčová, CSc. Bakalářská
Řešení požární ochrany v provizorních stavebních objektech
(Solution of Fire Safety in the Temporary Buildings)
Bc. Monika Štěpánková doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Řízení pátracích akcí po pohřešovaných osobách
(Missing Person Search Management)
Bc. Rostislav Pavlišta Bakalářská
Samospráva a řízení lokální bezpečnosti
(Autonomy and Local Safety Running)
Bc. Barbora Bezděková doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Bakalářská
Sociálně psychologické aspekty chování příslušníků HZS v náročných situacích
(Social-Psychological Aspects of Behaviour of Members of Fire and Rescue Service in Demanding Situations)
Luděk Žaba PhDr. Hilda Havlíková Bakalářská
Součinnost jednotek PO ve středočeském kraji – územní odbor Mělník
(Cooperation of Fire Brigades in the Central Bohemian Region – Melnik Territorial Department )
Bc. Jan Svoboda Bakalářská
Specifická evakuace osob
(Specific Evacuation of Persons)
Bc. Michal Raab Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D. Bakalářská
Specifika zajištění požární ochrany v podzemí
(Specifics sSecurity Fire Prevention Undergroud)
Ing. Tomáš Swaczyna Bakalářská
Specifika zásahu HZS ČR na dopravní nehodu autobusů
(Specification of HZS CR Intervention at Bus Traffic Accident)
Bc. Adam Skopal doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. Bakalářská
Srovnání průběhu povodní v oblasti ORP Blansko z let 1997 a 2006 z hlediska způsobu řízení a financování
(The Running of Floods Compare in the Area ORP Blansko from Years 1997 and 2006 on the View of Tactical Control and Financing)
Bc. Vlastimil Svoboda doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Bakalářská
Stanoveni neznámé výšky hladiny přepravované látky v havarované cisterně
(The Assignment of an Unknown Level of the Transported Substance in a Crash Tank)
Bc. Tomáš Kubíček Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Studie komplexní bezpečnosti obce
(A Study of Comprehensive Security of a Municipality)
Ing. Pavlína Ježková doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Bakalářská
Studie potřeby pyrotechnické služby v rámci Integrovaného záchranného systému
(A Study of a Need for Explosive Ordnance Disposal Service in the Framework of Integrated Emergency System)
Bc. Petr Šourek doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Bakalářská
Systematické zabezpečení PO a BOZP v lesnictví a lesnickém průmyslu
(Systematic Safequards of Fire Prevention and Safety and Occupational Hygiene in Forestry)
Bc. Petr Husník Ing. Dana Chudová, Ph.D. Bakalářská
Systém ověřování vědomostí pro potápěče HZS ČR
(The System of Knowledge Verification for Diver‘s HZS CR)
Ing. Martin Tomášek, MBA Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Systém varování v rámci okresu Přerov
(The System of Undorstooding in Přerov District)
Bc. Radim Symerský doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Systém zabezpečení plošného pokrytí jednotkami požární ochrany v okrese Semily
(System of Safequard of Areal Coverage of Fire Brigades in Semily District )
Petr Farský Ing. Dana Chudová, Ph.D. Bakalářská
Taktické nasazení čerpací stanice MČS SIGMA 400 K1
(The Tactical Exploitation of the Pump Room MCS SIGMA 400 K1)
Michal Kalous Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Taktika hašení požárů v nepřístupných místech železniční trati
(Tactics for Firefighting in Inaccessible Places of Railway Line)
Bc. Pavel Kyjovský doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Bakalářská
Taktika nasazení jednotek požární ochrany při likvidaci padlých stromů
(Tactics for Fire Brigade Operations in Disposal of Fallen Trees)
Bc. Karel Štefek Bakalářská
Taktika prohledávání neznámých místností při zásahu
(Tactics for Searching Unknown Rooms in the Course of Intervention)
Ing. Ivan Pavlů Bakalářská
Taktika vnikání do objektů náhradními vstupy
(Tactics for Intrusion into Buildings through Alternate Entry Points)
Bc. Bronislav Folwarczný doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Bakalářská
Testování bioradaru v praxi u jednotky PO
(The Testing Procedure of Bioradar in Practice in the Case of Fire Brigades)
Bc. Radek Hon Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Testování funkčního spodního prádla
(The Testing Procedure of Functional Underclothes)
Bc. Michal Vejda Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Univerzita dětského věku
(Children Age University)
Bc. Jitka Paťavová doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Bakalářská
Užitné vlastnosti ochranných oděvů proti sálavému teplu
(Useful characteristics of protective clothing against radiant heat)
Bc. Hynek Marák Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Vliv územní infrastruktury na zvládání mimořádných situací
(Territorial Infrastructure Influence to Extraordinary Events Encompassment)
Bc. Lukáš Turna doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Bakalářská
Vnější havarijní plán stačírny propan-butanu
(External Emergency Plan of Propane-Calor Gas Filling)
Mgr.Bc. Radomír Kafka doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Bakalářská
Vybavení malé stanice typu P1 mobilní technikou
(The FireFighting Trucks Equipment for a Small Station of the Type P1)
Bc. Martin Dočekal Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Vyhodnocení protipovodňových opatření v oblasti Zábřehu na Moravě
(Evaluation of Flood Control Measures in the Area of Zábřeh na Moravě)
Bc. Ladislav Plechatý Bakalářská
Výkonové parametry hasičů při zásazích
(Performance Parameters of Firefighters in Interventions)
Bc. Ondřej Čuhanič doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Bakalářská
Výměna a filtrace vzduchu v improvizovaných úkrytech
(Exchange and Filtration of Air in Improvised Shelters)
Bc. Tomáš Badura Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D. Bakalářská
Využití a nasazení pásových obojživelných vozidel u HZS
(The Exploitation and Employment of Amphibian Endless-track Vehicles at Fire Department of the Czech Republic)
Bc. Ondřej Novák Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Využití kynologů v rámci zásahů IZS
(Possibilities for Using Kynology Services during the Integrated Rescue System Activity)
Bc. Ondřej Malík doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Využití moderních nástrojů pro dokumentování mimořádných událostí
(Usage of the Modern Tools for Documentation of the Emergencies)
Ing. Jan Barabáš doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Bakalářská
Využití suchých poldrů v povodí řeky Odry
(Utilization of Dry Polders in the Oder River Basin)
Bc. Pavel Bartoš Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D. Bakalářská
Vzorový havarijní plán při úniku nebezpečných látek do veřejné kanalizace
(A Sample Emergency Plan in Case of a Release of Hazardous Substances into the Public Sewerage System)
Ing. Petr Novotný, Ph.D. doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. Bakalářská
Záchranné útvary AČR a jejich budoucnost
(Rescue Units of Army of the Czech Republic and Their Future)
Bc. Michal Indrák doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Bakalářská
Zajištění akceschopnosti jednotek SDH obce
(Ensuring the Readiness of Municipal Volunteer Fire Brigades for Action)
Bc. Vojtěch Kahánek doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Bakalářská
Zásahové možnosti jednotek PO ve věznici Plzeň – Bory
(Intervention Possibilities and Capabilities of Fire Brigades in the Plzen – Bory Prison)
Bc. Josef Kopačka Bakalářská
Zásahy jednotek požární ochrany na větrných elektrárnách
(Interventions of Fire Brigades in Wind Power Plants)
Bc. Lukáš Frank Bakalářská
Zásahy na nebezpečné látky v podmínkách MSK kraje
(The Intervention on Hazardous Substance in Conditions of Moravian - Silesian District)
Bc. Lukáš Rylko Ing. Dana Chudová, Ph.D. Bakalářská
Zásahy na nevybuchlou munici z pohledu hasičů
(Unexploded Explosive Ordnance Response Actions)
Pavel Švarc Bakalářská
Zdolávání požárů vozidel na komunikacích dálničního charakteru
(Suppression of Vehicle Fires on Motorway-Type Roads)
Radovan Bien Bakalářská
Zjišťování nákladů na požární ochranu v obcích v letech 2005 - 2007
(Determination of Costs of Fire Protection in Municipalities in the Years 2005 – 2007)
Bc. Iveta Žilková doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Bakalářská
Zlepšení výsledků ve štafetě 4x100m v požárním sportu
(Improvement in Results of 4x100m Relay Race in Firefighting Sport )
Bc. Jakub Pěkný doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Bakalářská
Zpracování Plánu mimořádných opatření v okolí čerpací stanice PHM
(Preparing of Plan of Emergency Activity in Surroundings of Fuel Station)
Ing. Monika Trojáková doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. Bakalářská
Zvedání a manipulace s havarovanou cisternou
(The Lifting and Manipulation with a Crash Tank)
Bc. Jakub Vavera Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Analýza provozu a údržby mobilní požární techniky HZS Územního odboru Blansko
(The Service and Repaire Analysis of Fire Fighting Trucks HZS Regional Department Blansko)
Bc. Bohuslav Ježek Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Diplomová
Analýza provozu a údržby mobilní požární techniky na HZS hl. m. Prahy
(The Service and Repaire Analysis of Fire Fighting Trucks at the HZS hl. m. Praha)
Bc. Miroslav Salač Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Diplomová
Analýza vývoje jednotek SDH obcí
(The Analysis of Development Group SDH village)
Bc. Mojmír Richtr Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Diplomová
Činnost jednotek požární ochrany při likvidaci následků živelních pohrom – větrných smrští
(Activities of Fire Brigades in the course of Mitigation of Consequences of Natural Disasters – Hurricanes)
Ing. Lukáš Halounek doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Diplomová
Digitální radiokomunikační systémy Tetrapol a Tetra
(Digital Radiocommunication Systems Tetrapol and Tetra)
Ing. Ivo Hána prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček Diplomová
Elektrické rozvody sloužící k protipožárnímu zabezpečení stavebních objektů
(Electrical Wiring Used for the Fire Protection of Buildings)
Bc. Josef Grössl Diplomová
Hašení požárů s výskytem munice a výbušnin
(Fire-Fighting with Occurrence Ammunition and Explosive)
Bc. Josef Tošovský Diplomová
Modelování možných havárií s únikem nebezpečných látek při přepravě na železnici
(Modelling of Possible Accidents Involving the Escape of Hazardous Materials in the course of Rail Transport)
Bc. Tomáš Sládeček doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Diplomová
Nasazení jednotek VHZS AČR v zahraničních operacích
(Deployment of the Fire Fighting Rescue Corps of the Czech Armed Forces in Military Operations Abroad)
Bc. Daniela Balounová Diplomová
Návrh zajištění odborných služeb u Hasičského záchranného sboru
(A Proposal for Ensuring Specialist Services in the case of Fire and Rescue Service)
Bc. Martin Weinpold Diplomová
Optimalizace nasazení jednotek sborů dobrovolných hasičů v Ústeckém kraji
(Optimization of Operations of Volunteer Fire Brigades in the Ústí nad Laben Region)
Bc. Jiří Říha doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Diplomová
Optimalizace vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce věcnými prostředky a technikou
(Optimization of Equipment of the Municipal Volunteer Fire Brigade with Material Means and Fire Appliances )
Bc. Jiří Kiss Diplomová
Otevírání uzamčených prostor příslušníky HZS ČR
(The Locked Rooms' Opening by HZS CR)
Bc. Hynek Milota Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Diplomová
Postupy bezpečného pohybu po necelistvých a málo únosných konstrukcích
(Procedures of Safe Movement around Non-integral Constructions and Constructions of Low Load-Carrying Capacity )
Bc. Josef Veselý doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Diplomová
Požární bezpečnost Teplárny Ostrava-Přívoz
(Fire Safety in the Heating Company Teplárny Ostrava-Přívoz)
Bc. Luděk Stejskal doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Diplomová
Problematika vytápění v objektech Správy KRNAPu
(Problems of Heating in Buildings of KRNAP Administration)
Bc. Aleš Mego Ing. Isabela Bradáčová, CSc. Diplomová
Protipožární ochrana ocelové konstrukce stavebního objektu
(Fire Protection of Steel Structure of Building Object)
Ing. Michaela Vlková Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D. Diplomová
Přirozená a nucená ventilace garáží
(Natural and Forced Ventilation of Garages)
Ing. Lumír Vlk doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Diplomová
Řešení požární bezpečnosti dřevostaveb
(Solutions for Fire Safety of Timber Buildings)
Bc. Milan Petr Ing. Isabela Bradáčová, CSc. Diplomová
SHZ v objektech občanské výstavby
(Fixed Fire Extinguishing Systems in Civic Facilities)
Ing. Martin Bartošík Ing. Isabela Bradáčová, CSc. Diplomová
Studie problematiky skladování armádní munice
(A Study of Problems of Army Ammunition Storage)
Ing. Bc. Miroslav Valta, MBA doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Diplomová
Teplotní body výbušnosti par hořlavých kapalin a jejich stanovení.
(Temperature Exlosion Points of Combustible Liquids Vapours and Their Assesment)
Bc. Helena Kolářová doc. Ing. Jaroslav Damec, CSc. Diplomová
Úrazy hasičů při zásahové činnosti
(Injures Sustained by Firefighters while Intervening )
Ing. Lenka Bendáková doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Diplomová
Věda a výzkum versus lesní požár
(Research versus Forest Fire)
Bc. Jan Pecl doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Diplomová
Vliv početního stavu příslušníků na výkon služby a taktiku zásahu
(The Influence of Strengths of Members on Service and Intervention Tactics)
Bc. David Ďuriš doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Diplomová
Vliv početních stavů v jednotkách na bezpečnost práce při zásazích
(Influence of the Strengths of Brigades on Working Safety during Interventions)
Bc. Marek Lar doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Diplomová
Vliv výstavby nových komunikací na požární poplachové plány
(Influence of Construction of New Roads on Fire Emergency Plans)
Bc. Karel Ondruch Diplomová
Využití manažérských her při přípravě krizového štábu
(Utilisation of Manager Games by Crisis Staff Preparedness)
Bc. Jan Žvak doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. Diplomová
Zabezpečování budov před zřícením a vyprošťování osob
(Protection of Buildings against Collapse and Pulling Persons Out)
Bc. Jiří Kachel Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D. Diplomová
Záchrana osob na zamrzlých hladinách
(Rescue of Persons on Frozen Surfaces of Bodies of Water)
Bc. Hynek Černý doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Diplomová
Záchranná činnost na vodě
(Water Rescue Operations)
Bc. Jan Petschenka Diplomová
Zásahy na nebezpečné látky v podmínkách Územního odboru Svitavy
(Hazardous Materials Response Actions in Conditions of Territorial Department)
Bc. Lukáš Faltys doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Diplomová
Zásahy na objekty s výskytem hořlavého plynu
(Interventions on Buildings Involving a Flammable Gas)
Bc. Vítězslav Petroš doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Diplomová

2007/2008

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
15. ženijní záchranná brigáda - koordinace s IZS
(The 15th Engineer and Rescue Brigade - Co-ordination with the Integrated and Rescue Service)
Ing. Jakub Tlamka Bakalářská
Akceschopnost JSDH v okrese Přerov se zaměřením na mobilní požární techniku
(The Readiness of Volunteer Fire Brigades in the Přerov Region for Action with Focus on Mobile Fire Equipment)
Bc. Stanislav Mizera Bakalářská
Analýza možnosti varování a vyrozumění obyvatelstva při zvláštních povodních
(The Analysis of Possibilities of Population Warning and Notification in the course of Floods)
Bc. Radana Klímková Bakalářská
Analýza připravenosti obyvatelstva na zvládání mimořádných událostí
(The Analysis of Population Preparedness for Incident Handling)
Bc. Pavlína Vašutová Bakalářská
Analýza úmrtí a zranění osob při požárech
(Analysis of the Dead and Injured in Fires)
Bc. Jakub Otipka Bakalářská
Analýza vhodnosti použití zařízení pro odvod tepla a kouře v nevýrobních objektech
(The Analysis of Suitability of Using Heat and Smoke Exhaustion Equipment in Non-Industrial Buildings)
Bc. Robert Fojtík Bakalářská
Analýza vnějších zdrojů požární vody v okrese Jablonec nad Nisou
(The Analysis of External Sources of Fire-Fighting Water in the Region of Jablonec nad Nisou)
Bc. Jan Ondráček Bakalářská
Aplikace výpočetního programu SFÉRA při posuzování rizika ostrahy objektu
(The Application of Computer Program SFERA to Risk Assessment for the Building Security Guard)
Ing. Dušan Bariš Bakalářská
Bezpečnost přepravy v silničních tunelech
(Safety of Transport in Road Tunnels)
Bc. Tomáš Siuda Bakalářská
Cvičné polygony u jednotek PO
(Training Polygons with Fire Brigades)
Bc. Jakub Derka Bakalářská
Činnosti prováděné v rámci IZS při MÚ s hromadným úmrtím osob
(Activities Performed in the Frame of Integrated Emergency System in the course of Mass Attack with Mass Death of Persons)
Bc. Jan Kramný Bakalářská
Činnost jednotky požární ochrany v obci Hostinné
(Activity of the Fire Brigade in the Municipality of Hostinné)
Bc. Jiří Bőhm Bakalářská
Dálková vizualizace průmyslového prostředí pro účely podpory zásahu HZS
(The Remote Visualization of Industrial Environment for the Purposes of Support to Fire and Rescue Service Intervention)
Bc. Petr Kunze Bakalářská
Dekontaminační sprchy u jednotek PO
(Decontamination Showers with Fire Brigades)
Bc. Petr Bonacina Bakalářská
Detekce a činnost při zajištění výbušných látek na letišti
(Detection and Activity in Securing Explosives at the Airport)
Bc. Aleš Novák Bakalářská
Doba dojezdu jednotek Hasičského záchranného sboru na místo zásahu ve velkých městech
(Response Times of Brigades of Fire and Rescue Service in Big Towns)
Petr Hanuška Bakalářská
Dopad připravované Vyhlášky o technických podmínkách požární ochrany na kodex norem PBS
(The Impact of Decree on Technical Specifications for Fire Protection under Preparation on the Code of Standards)
Bc. Lucie Křístková Bakalářská
Dopravní nehody autobusů a vyprošťování zraněných osob
(Bus Accidents and Extrication of Injured Persons)
Bc. Jiří Bernášek Bakalářská
Dopravní nehody nákladních automobilů a vyprošťování zraněných osob
(Lorry Accidents and Extrication of Injured Persons)
Bc. Pavel Šimek Bakalářská
Ekkonomické zabezpečení členů jednotek sboru dobrovolných hasičů
(Economic Provision for Members of Volunteer Fire Brigades)
Ing. Petr Malant Bakalářská
Evakuace administrativní budovy v Olomouci
(Evacuation of Commercial Office in Olomouc)
Bc. Kamil Coufal Bakalářská
Evakuace osob se sníženou pohyblivostí
(Evacuation of Mobility-Impaired Persons)
Bc. Tomáš Bičán Bakalářská
Evakuace speciálních chovů zvířat
(The Evacuation of Special Animal Breeding Farms)
Ing. Ondřej Stoniš Bakalářská
Hasební látky vhodné pro speciální objekty Ministerstva obrany
(Extinguishing Agents Suitable for Special Buildings of the Ministry of Defence)
Ing. Marek Vyskočil Bakalářská
Hasící přístroj jako součást povinné výbavy osobních motorových vozidel
(An Extinguisher as Part of Obligatory Accessories of Cars)
Bc. Martin Blahuta Bakalářská
Hašení lesa a kalamitního dřeva
(Extinguishing Forest and Calamity Wood Fires)
Bc. František Zatkuliak Bakalářská
Havarijní připravenost subjektů pro řešení krizových situací ve vodním hospodářství
(Emergency Preparedness of Entities for Solving Crisis Situations in Water Management)
Bc. Edita Bohuslavová Bakalářská
Historický vývoj sprinklerových zařízení
(Historical Development of Sprinkler Systems)
Bc. Petra Ščotková Bakalářská
Hodnocení rizika katastrálního území s využitím maticové metody analýzy rizik
(The Assessment of Risks in a Cadastral Area with Using the Matrix Method of Risk Analysis)
Michal Beňo Bakalářská
Charakteristika činnosti vyhledávacího a záchranného odřadu do obydlených oblastí (USAR)
(Specification of Urban Search and Rescue Activities for Inhabited Areas (USAR))
Bc. Tomáš Kostelníček Bakalářská
Chemický kontejner pro stanici typu "S" Územního odboru HZS Olomouckého kraje
(A Chemical Container for the S-Type Station of Territorial Authority of Fire and Rescue Service of Olomouc Region)
Bc. Jakub Bartl Bakalářská
Informovanost a komunikace v zóně havarijního plánování
(Informedness and communication in the zone of the emergency planning)
Bc. Michaela Kurková Bakalářská
Inteligentní budova a PBZ
(An Intelligent Building and Fire-Safety Equipment)
Bc. Jaromír Elbel Bakalářská
Klimatické změny a havarijní připravenost
(Climate Changes and Emergency Preparedness)
Bc. Andrea Sotolová Bakalářská
Koncepce ochrany města Klimkovic
(A Concept for the Protection of Town of Klimkovice)
Bc. Radek Pištora Bakalářská
Koncepce preventivně výchovné činnosti na středních školách v oblasti PO a OO
(A Conception of Preventive Education Activity in Secondary Schools in the Area of Fire Protection and Civil Protection)
Ing. Jiří Heiser Bakalářská
Koncepce zajištění bezpečnosti obce
(The Concept of Ensuring Municipality Security)
Bc. Barbora Hýlová Bakalářská
Kontinuita mezi vnitřními havarijními plány průmyslového areálu
(Continuity between Internal Emergency Plans of Industrial Park)
Bc. Jitka Kopecká Bakalářská
Krizová komunikace při mimořádných událostech
(Crisis Communication in the course of Incidents)
Bc. Andrea Manová Bakalářská
Kvantifikace vytváření proluk při požárech na otevřeném prostranství
(Quantification of Creation of Firebreaks in the course of Fires on Open Space)
Bc. Petr Sikora Bakalářská
Letištní pohotovostní plán se zaměřením na bombové útoky
(The Airport Emergency Plan Oriented Towards Bomb Attacks)
Bc. Renáta Gebauerová Bakalářská
Letištní pohotovostní plán se zaměřením na krizový štáb
(The Airport Emergency Plan Oriented Towards Airport Task Force)
Bc. Vít Holomucký Bakalářská
Likvidace mimořádných událostí v železničním tunelu Březno u Chomutova
(Handling Incidents in the Březno u Chomutova Railway Tunnel)
František Moulis Bakalářská
Materiály uplatňované pro protipožární ochranu kabelových rozvodů
(Materials Used for the Fire Protection of Cable Distribution Systems)
Bc. Martina Sobková Bakalářská
Městská a obecní policie a ochrana obyvatelstva
(The Municipal Police and Civil Protection)
Jan Nikel Bakalářská
Městská policie jako součást složek IZS
(The Municipal Police as Part of Units of Integrated Emergency System)
Iveta Matějková Bakalářská
Metodika činnosti obce v případě vzniku mimořádné události
(A Methodology for the Activity of a Municipality in a Case of Incident)
Bc. Kateřina Kopčilová Bakalářská
Metodika plnění disciplín požárního sportu
(A Method for Fulfilling the Disciplines of Firefighting Sports)
Martin Kulhavý Bakalářská
Mezinárodní spolupráce hasičských jednotek v rámci Euroregionu Nisa
(International Co-operation of Fire Brigades in the Framework of Nisa Euroregion)
Bc. Jaromír Mottl Bakalářská
Mimořádná událost v dřevozpracujícím podniku
(An Incident in a Woodworking Enterprise)
Bc. Jakub Vrubel Bakalářská
Mimořádné události na železnici
(Railway Incidents)
Kamil Praks Bakalářská
Místo a úloha KÚ v systému HO pro KS
(Regional Authority Position and Role in the HO System for Crisis Situations)
Bc. Barbora Blinková Bakalářská
Mobilní protipovodńové systémy a optimalizace jejich použití
(Mobile Flood Control Systems and Optimization of Their Use)
Bc. Marek Juráň Bakalářská
Model výpočtu objemového hašení požárů
(A Calculation Model for Total Flooding Systems)
Ing. Tomáš Poruba Bakalářská
Modernizace a rozvoj koncových prvků systému varování a vyrozumění
(Modernization and Development of End Elements of Warning and Notification Systems)
Bc. Martin Hirčko Bakalářská
Náhradní způsoby varování a vyrozumění obyvatelstva
(Alternative Methods of Warning and Informing the Population)
Ing. Jan Marek Bakalářská
Narušení dodávek elektrické energie a její dopady na zajištění hromadné přepravy osob
(An Electricity Supply Failure and Its Effects on the Ensuring of Mass Passenger Transport)
Bc. Ivana Štěrbová Bakalářská
Nasazení bioradaru v praxi u jednotek PO
(The Use of Bioradar in Practice in the Case of Fire Brigades)
Ing. Jaromír Tulis Bakalářská
Návrh a novelizace plánu likvidace ekologické havárie pro letiště Leoše Janáčka Ostrava
(The Proposal and Renewal of Environmental Accident Handling Plan for the Ostrava)
Bc. Radek Šimečka Bakalářská
Návrh a optimalizace karet obcí pro havarijní a povodňové plány obcí s rozšířenou působností správního obvodu Olomouc
(The Design and the Optimization of Municipality Cards for Emergency and Flood Plans of Municipalities with Extended Competence of the Olomouc Administrative District)
Bc. Libor Pocklan Bakalářská
Návrh dostavby systému varování v oblastech ohrožených zvláštní povodní v Libereckém kraji
(A Design for Completing the Building of a Warning System in the Disaster Flood Areas in the Liberec Region)
Viliam Oppitz Bakalářská
Návrh obsahu školení pro úsek krizového řízení ORP z oblasti terorismu
(A Proposal for the Content of Training for the Department of Crisis Management of Municipalities with Extended Competence in the Area of Terrorism)
Ing. Jan Gajdoš Bakalářská
Návrh opatření požární bezpečnosti panelových bytových domů
(A Proposal for Fire Safety Measures of Multi-Dwelling Houses)
Bc. Nina Svobodová Bakalářská
Návrh tématického cvičení pro zvyšování odbornosti pracovníků OU
(A Proposal of Task-Centred Exercise for Increasing the Skills of Workers of Municipal Offices)
Patrik Dobřanský Bakalářská
Návrh výběru mobilní požární techniky pro jednotky PO na ÚO Ostrava
(The Proposal of the Fire-fighting Trucks Selection for the Firebrigade at the Ground Department of Ostrava)
Rudolf Litschka Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D. Bakalářská
Návrh vzorového plánu ukrytí obce
(A Draft Specimen Plan for Municipality Sheltering)
Bc. Jiří Voška Bakalářská
Nelegální sklady nebezpečných látek na území ČR
(Illegal Hazardous Materials Storage Facilities in Czech Republic's Territory)
Bc. Monika Máchová Bakalářská
Nouzové zásobování teplem v ORP Bruntál
(Emergency Heat Supply in the Bruntál Municipality with Extended Competence)
Jan Ondra Bakalářská
Nukleární a radiologické prostředky hromadného ničení v současnosti
(Nuclear and Radiological Means of Mass Destruction at the Present)
Bc. Adam Diener Bakalářská
Ohledání místa požáru v objektech určených pro bydlení
(Examination of Fire Scene in Buildings Designed for Living)
Bc. Radek Míka Bakalářská
Ochrana kritické infrastruktury - nouzové zásobování energiemi
(Critical Infrastructure Protection - Emergency Energy Supplies)
Bc. Jana Lysáková Bakalářská
Ochrana obyvatelstva pod vodním dílem Šance
(Protection of Population below the Šance Hydraulic Structure)
Bc. Michal Doda Bakalářská
Ochrana obyvatelstva ve vnější zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Temelín
(The Protection of Population in the External Emergency Planning Zone of Temelín Nuclear Power Plant)
Bc. Barbora Lišková Bakalářská
Ochrana zasahujících složek IZS a obyvatel před ionizujícím zářením
(The Protection of Intervening IES Components and Population against Ionizing Radiation)
Bc. Josef Daníček Bakalářská
Ochrana zdrojů pitné vody pro nouzové zásobování obyvatelstva
(The Protection of Sources of Drinking Water for Emergency Supply to the Population)
Bc.Ing. Adam Janočko Bakalářská
Ochranné oděvy použitelné u HZS v případě ohrožení B-agens
(Protective Suits Usable by the Fire and Rescue Service in Case of B-Agent Hazard)
Bc. Jan Loučka Bakalářská
Optimalizace rozsahu součinnosti KÚ a OÚ
(Optimization of the Extent of Co-operation between Regional Authorities and Local Authorities)
Bc. Zdenka Šafránková Bakalářská
Optimalizace úkolů k ochraně obyvatelstva v Obci Velká Polom
(The Optimization of Tasks Concerning the Protection of Population in the Velká Polom Municipality)
Ing. Jan Chudoba Bakalářská
Organizace železniční dopravy při přepravě nebezpečných věcí
(The Organization of Rail Transport in the course of Transport of Hazardous Things)
Bc. Roman Prchal Bakalářská
PBS - Kabelové rozvody
(PBS - Cable Distribution Systems)
Bc. Stanislav Otipka Bakalářská
Plán krizové připravenosti a plán kontinuity podnikání
(Crisis Preparedness Plan and Business Continuity Plan)
Bc. Marie Krajcarová Bakalářská
Plán krizové připravenosti pro obchodní místo banky
(Crisis Preparedness Plan for Commercial Place of the Bank)
Ing. Bc. Petra Budirská Bakalářská
Plán opatření pro případy havárie způsobené únikem nebezpečných látek
(A Plan of Measures in Case of Accidents due to Hazardous Material Release)
Ing. Michaela Poledníková Bakalářská
Plnění úkolů ochrany obyvatelstva jednotkami požární ochrany
(Fulfilling the Tasks of Civil Protection by Fire Brigades)
Bc. Michal Brondič Bakalářská
Podklady pro získávání a ověřování znalostí v oblasti kontrolní činnosti státního požárního dozoru
(Materials for the Acquirement and Verification of Knowledge in the Area of State Fire Supervision Bodies)
Bc. Dalibor Petrželka Bakalářská
Porovnání příčin vzniku a následků rozsáhlých povodní v letech 1997 a 2002 v ČR
(The Comparison of Causes and Consequences of Extensive Floods in the Years 1997 and 2002 in the Czech Republic)
Bc. Eva Hadrabová Bakalářská
Postavení Policie ČR v systému krizového řízení
(The Position of Police of the Czech Republic in the Crisis Management Systém)
Bc. Tomáš Filipec Bakalářská
Posttraumatická péče u HZS z pohledu krizové intervence
(Posttraumatic Care with the Fire and Rescue Service from the Point of View of Crisis Intervention)
Ing. Milada Borunská Bakalářská
Postup řešení závad zjištěných při kontrolách SPD
(Dealing with Faults Found by State Fire Supervisory Bodies during Inspections)
Bc. Tomáš Poul Bakalářská
Postupy ochlazování povrchů konstrukcí ohrožených požárem
(Processes of Cooling Fire-Endangered Construction Surfaces)
Bc. Václav Tyleček Bakalářská
Používání termokamer ve výbavě JPO
(The Utilization of Thermocameras in Fire Brigade Equipment)
Bc. Ladislav Novotný Bakalářská
Povolávání jednotek SDH k zásahům v rámci Jihomoravského kraje
(Calling the Volunteer Fire Brigades to Intervene in the Framework of South Moravian Region)
Robert Kopřiva Bakalářská
Požární bezpečnost při návrhu revitalizace výškového bytového domu
(Fire Safety in Revitalization of a High-Rise Building)
Bc. Martin Nekvapil Bakalářská
Požární nádrže a jejich využití při zásahu
(Fire Protection Reservoirs and Their Utilization in Intervention)
Bc. Jaroslav Voříšek Bakalářská
Požární ochrana národních kulturních památek Prahy 1
(Fire Protection of National Cultural Monuments of Prague 1)
Bc. Alena Rejmonová Bakalářská
Požární technika pro nasazení na kolejích
(Fire-Fighting Equipment to be Used on Rails)
Ing. Michal Valouch Bakalářská
Požární zabezpečení obytných a průmyslových zón požární vodou
(Securing the Provision of Fire-Fighting Water for Residential and Industrial Zones)
Bc. David Melichar Bakalářská
Požární zabezpečení provozu zoologické zahrady
(Fire Security of the ZOO)
Bc. Marián Stolárik Bakalářská
Prevence závažných havárií v Moravskoslezském kraji
(Major Accident Prevention in the Moravian-Silesian Region)
Mgr. Ing. Jana Štěpánková Bakalářská
Preventivní výchova dětí v oblasti požární ochrany na základních školách
(Preventive Education for Children in the Area of Fire Protection in Elementary Schols)
Bc. Jaroslava Černá Bakalářská
Principy a řešení evakuace
(Evacuation Principles and Solutions)
Bc. Jan Adámek Bakalářská
Propagace činnosti sborů dobrovolných hasičů
(The Promotion of Volunteer Fire Brigade Activities)
Bc. Tomáš Bárta Bakalářská
Protipožární ochrana ocelových konstrukcí ¨
(Fire Protection for Steel Constructions)
Radek Šenk Bakalářská
Protipožární úpravy stavebních konstrukcí
(Fire-Resistant Modification of Building Structures)
Jaromíra Vosátková Bakalářská
Přehodnocení požárního zásahu na objekt Pivovaru Litovel a.s.
(Reassessment of Fire-Fighting Intervention in the Building of Company Pivovar Litovel a.s.)
Petr Hőchsmann Bakalářská
Přeprava NL po železnici s ohledem na havarijní plánování
(The Transport of Hazardous Materials by Rail with a View to Emergency Planning)
Ing. Michal Schwarz Bakalářská
Přesnost stanovení výbuchových parametrů na VA 1 m3
(Accuracy of Determination of Explosion Parameters by a 1 m3-VA Autoclave)
Ing. Zdeněk Šimoník Bakalářská
Připravenost jednotek PO na povodně ve městě Kyjově.
(Preparedness of Fire Brigades for Floods in the Town of Kyjov)
Bc. Roman Klígl Bakalářská
Připravenost jednotek PO na povodně v obci Ústí, okres Přerov
(The Preparedness of Fire Brigades for Floods in the Municipality of Ústí, Přerov Region)
Bc. Miroslav Zdráhala Bakalářská
PS Brno-Lidická - opěrný bod HZS Jihomoravského kraje
(The Fire Station of Brno - Lidicka street - Support Point of the Fire Brigade R Rescue Corps of South Moravian Region)
Aleš Bambušek Bakalářská
Regionální spolupráce HZS Česka a Německa v Ústeckém kraji
(Regional Co-operation of Fire and Rescue Service of Czech Republic with that of Germany in the Ústí nad Labem Region)
Lukáš Lípa Bakalářská
Revize evakuačního plánu
(Evacuation Plan Revision)
Bc. Jakub Pavlíček Bakalářská
Řešení dopravních nehod na území JmK jednotkami PO
(Dealing with Traffic Accidents in the Territory of South Moravian Region by Fire Brigades)
Bc. Radek Bohanes Bakalářská
Řešení leteckých mimořádných událostí na letišti Ostrava - Mošnov
(Dealing with Flight Incidents at the Ostrava-Mošnov Airport)
Bc. Petr Vašek Bakalářská
Řešení mimořádných událostí při vzniku bleskových povodní
(Dealing with Flash Flood Incidents)
Michaela Malečková Bakalářská
SAR Team v Moravskoslezském kraji
(SAR Team in the Moravian-Silesian Region)
Bc. Jan Hrbáč Bakalářská
Skladba a obsah operačního plánu "Vichřice a obdobné klimatické jevy"
(Structure and Content of Operational Plan "Storms and Similar Climate Events")
Bc. Pavel Štěpánek Bakalářská
Snižování negativního vlivu povodní na životni prostředí
(The Mitigation of Negative Impact of Floods on the Environment)
Bc. Milan Mráz Bakalářská
Spojová služba jednotek požární ochrany a její uplatnění v podmínkách Liereckého kraje
(Telecommunication Service of Fire Brigades and Its Use in the Conditions of Liberec Region)
Bc. Karel Vaníček Bakalářská
Spolupráce orgánů mezinárodního KM při řešení KS
(Co-operation of Bodies of International Crisis Management in Solving Crisis Situations)
Bc. Pavla Krejčí Bakalářská
Stanice Jihlava - opěrný bod Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina
(Jihlava Station - The Base of Fire and Rescue Service of Vysočina Region)
Bc. Zdeněk Munduch Bakalářská
Stanoviště hromadné dekontaminace osob II.
(Mass Decontamination Station II)
Bc. Martin Grabovský Bakalářská
Stav výškové techniky u jednotek PO
(The Condition of High-Rise Equipment with Fire Brigades)
Bc. Pavel Bem Bakalářská
Studie modelu pro stanovení dislokace ZZS
(A Study of Model for the Determination of Emergency Medical Service)
Bc. Jakub Vachek Bakalářská
Studie vyhodnocení akceschopnosti JPO SDH v okrese Zlín
(The Study of the Evaluation of Response Readiness of Volunteer Fire Brigade in the Zlín Region)
Bc. Jan Chytil Bakalářská
Systémy přirozeného odvodu kouře a tepla
(Natural Smoke and Heat Exhaust Systems)
Bc. Michal Zunka Bakalářská
Šíření kouře v tunelu
(Smoke Spread in Tunnels)
Bc. Pavla Břeská Bakalářská
Školní jednotky požární ochrany
(School Fire Brigades)
Bc. David Staněk Bakalářská
Taktika zásahu složek IZS v případě mimořádné události v železničním tunelu Chlum - Homolka
(Tactics for Intervention of IES Components in Case of an Incident in the Chlum - Homolka Raiway Tunnel)
Bc. Michal Bórik Bakalářská
Technické systémy pro vyhlašování poplachu jednotek SDH obcí v Plzeňského kraje
(Technical Alarm Systems for Volunteer Fire Brigades of Municipalities in the Plzeň Region)
Bc. Petr Hadinger Bakalářská
Technika hašení požárů v uzavřených prostorech
(Techniques for Fire Suppression in Confined Spaces)
Bc. Petr Ošlejšek Bakalářská
Těžké vyprošťovací automobily u HZS ČR
(Heavy Recovery Vehicles with the Fire and Rescue Service of the Czech Republic)
Bc. Dušan Jičínský Bakalářská
Tísňová linka 112 města Hradec Králové
(112 Emergency Call Centre of the Town of Hradec Králové)
Václav Klíma Bakalářská
Ukrytí obyvatelstva za krizových stavů
(Population Sheltering in Crisis Situations)
Jiří Klos Bakalářská
Uplatnění systému GPS a navigace u HZS
(GPS Application and Navigation with Fire and Rescue Service)
Ludvík Gaman Bakalářská
Úprava povodňových plánů konkrétních obcí
(Modifications in Flood Control Plans of Particular Municipalities)
Bc. Aleš Vysloužil Bakalářská
Určení koncentrací nebezpečných látek v zónách havarijního plánování
(The Determination of Hazardous Materials Concentrations in Emergency Planning Zones)
Ing. Jakub Dlabka Bakalářská
Uspokojování základních životních potřeb obyvatelstva za krizových stavů
(Satisfying the Essentials of Life of Population in States of Crisis)
Bc. Martin Polanský Bakalářská
Užitné vlastnosti protichemických oděvů
(Useful Properties of Chemical Protective Clothing)
Bc. Jakub Hambálek Bakalářská
Užitné vlastnosti zásahových oděvů
(Useful Properties of Fire-Fighting Suits)
Bc. Ondřej Eliáš Bakalářská
Varovné informace o hrozící nebo nastálé mimořádné události
(Warning Information on an Impending or Existing Incident)
Bc. Jiří Ehl Bakalářská
Vláknobetony v ochraně železobetonových konstrukcí za požáru
(Fibre-Reinforced Concrete in the Protection of Reinforced-Concrete Structures under Fire)
Bc. Radim Novák doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Bakalářská
Vliv požáru na chování evakuujících se osob
(Effects of Fire on the Behaviour of Evacuees)
Bc. Jaroslav Soukup Bakalářská
Vnikání do zabezpečených prostorů při zásazích
(Forcible Entry into Safeguarded Spaces in the course of Interventions)
Bc. Jiří Malúš Bakalářská
Vnitřní havarijní plán podniku s chemickou výrobou
(The In-House Emergency Plan for a Chemical Production Plant)
Bc. Petr Pavliska Bakalářská
Vybavení stavebních objektů sprinklerovými stabilními hasicími zařízeními
(Equipment of Buildings with Sprinkler-Type Fixed Fire Fighting Systems)
Bc. Michal Sglunda Bakalářská
Vyhlašování poplachu jednotkám požární ochrany v kraji Vysočina
(Declaring the Alarm for Fire Brigades in the Vysočina Region)
Bc. Tomáš Pešl Bakalářská
Vyprošťovací technika ve výbavě JPO
(Extrication Equipment of Fire Brigade)
Ing. Petr Fiurášek Bakalářská
Vyprošťování težkých vozidel v rámci HZS MSK
(Recovering Heavy-Duty Vehicles in the Frame of Fire and Rescue Service of Moravian-Silesian Region)
Bc. Martin Šeděnka Bakalářská
Výsledky z preventivně výchovné činnosti na Karvinsku
(Results of Preventive-Education Activity in the Karviná Area)
Bc. Kateřina Malíková Bakalářská
Využitelnost přetlakových oděvů s filtroventilační jednotkou u hasičských sborů
(The Utilization of Pressure Protective Suits with a Filter-Ventilation Unit by Fire brigades)
Bc. Martin Tomaško Bakalářská
Využití cvičného trenažéru chemické služby pro výcvik hasičů okresu Jablonec nad Nisou
(The Utilisation of a Simulator of Chemical Service for Training the Fire-Fighters of Jablonec nad Nisou Region)
Bc. David Patrman Bakalářská
Využití distribuční sítě pitných vod při řešení mimořádných událostí
(The Utilization of Drinking Water Distribution Network in Dealing with Incidents)
Bc. Jan Adamec Bakalářská
Využití požárního inženýrství v ČR
(The Utilization of Fire Engineering in the Czech Republic)
Ing. Dalibor Válek Bakalářská
Využívání reflexních materiálů při činnosti jednotek požární ochrany
(The Utilisation of Reflective Materials in the Activity of Fire Brigades)
Bc. Adam Fuksa Bakalářská
Vývoj vybavenosti JPO SDH technickými prostředky v hasebním obvodu Polička
(Development of Equipment of Volunteer Fire Brigades with Technical Means in the Polička Fire District)
Miroslav Kubík Bakalářská
Význam autonomních hlásičů požáru v PO
(The Role of Autonomous Fire Alarms in Fire Protection)
Marek Vopat Bakalářská
Vzájemná komunikace základních složek IZS v Libereckém kraji
(Intercommunication between Basic Components of Integrated Emergency System in the Liberec Region)
Bc. Radek Poloprutský Bakalářská
Zajištění bezpečnosti práce hasičů u zásahu
(Ensuring the Safety of Firefighters at Work in the course of Intervention)
Bc. Petr Šumpík Bakalářská
Základní principy revize ČSN 730835:2006 Zdravotnické objekty
(Basic Principles of Revision of ČSN 730835:2006 Health-Care Buildings)
Bc. Romana Zahradníková Bakalářská
Zapojování humanitárních organizací při řešení mimořádných událostí
(The Connecting of Humanitarian Aid in Extraordinary Events)
Bc. Markéta Zlá Bakalářská
Zásady financování systému krizového managementu
(Principles of Financing the Crisis Management System of Czech Republic)
Hana Vavříčková Bakalářská
Zásah na vozidla s hybridním pohybem
(Intervention in Case of Hybrid-Driven Cars)
Bc. Peter Pažický Bakalářská
Zásah s výskytem ptačí chřipky na území Libereckého kraje
(Intervention at the Occurrence of Avian Flu in the Territory of Liberec Region)
Bc. Roman Koželuh Bakalářská
Zásahy jednotek PO na tramvajová vozidla
(Fire Brigade Interventions in Case of Tram Cars)
Jiří Smutný Bakalářská
Zásahy ve výškových domech v podmínkách města Liberec na sídlišti Broumovská
(Interventions in High-Rises in Conditions of the Town of Liberec in the Broumovská Housing Estate)
Bc. Ladislav Žák Bakalářská
Zásahy v objektech s výskytem dětí předškolního věku a starších
(Interventions in Buildings with the Presence of Preschool and Older Children)
Bc. Marek Langr Bakalářská
Zavedení softwaru ALOHA do operačního řízení
(ALOHA Software Application to Operational Control)
Bc. Marek Pavlica Bakalářská
Zdroje znečištění vody v okrese Šumperk a možnosti jejich likvidace
(Sources of Water Contamination in the Šumperk Region and Possibilities of Their Disposal)
Tomáš Michal Bakalářská
Zhodnocení havarijní připravenosti při výrobní činnosti ve slévárně Tafonco a.s. Kopřivnice
(The Evaluation of Emergency Preparedness in the Course of Manufactural Activity in the Tafonco a.s. Kopřivnice Foundry)
Bc. Lenka Olejníková Bakalářská
Zkušenosti z historických katastrof z pohledu možného využití v krizovém řízení
(Possibility of Using Experiecences from Historical Disasters in Crisis Management)
Bc. Martin Hošek Bakalářská
Zpracování provozních řádů organizace z oblasti protipovodňové ochrany
(The Elaboration of Operating Rules of Organization in the Area of Flood Protection)
Bc. Milena Šrubařová Bakalářská
Zřizování jednotek HZS u právnických a podnikajících fyzických osob v zemích EU
(Establishment of Units of Fire and Rescue Service with Legal and Physical Entities - Entrepreneurs in the EU Countries)
Bc. Martin Paclt Bakalářská
Zvyšování odbornosti pracovníků OÚ a MP
(Increasing the Skill of Workers of Local Authorities and Municipal Police)
Bc. Zdeněk Svoboda Bakalářská
Analýza metod a nástrojů státního požárního dozoru
(The Analysis of Methods and Tools of State Fire Supervision)
Ing. Jarmila Brázdová Diplomová
Analýza nebezpečí a provozuschopnosti zařízení ve VVT
(The Analysis of Hazard and Serviceability of Equipment in the VVT Company)
Bc. Michal Koběrský Diplomová
Analýza početních stavů Operačního střediska HZS
(The Analysis of the Strengths of Operations Centre of Fire and Rescue Service)
Bc. Jan Doubrava Diplomová
Analýza požárního poplachového plánu Ústeckého kraje
(Analysis of Fire Alarm Plan of the Ústí nad Labem Region)
Bc. Miroslav Palán Diplomová
Analýza rizika čerpací stanice pohonných hmot
(The Analysis of Risks of a Filling Station)
Bc. Hana Klopotová Diplomová
Analýza systému varování v zónách havarijního plánování na území MSK
(The Analysis of Warning System in Emergency Planning Zones in the Area of Moravia-Silesian Region)
Bc. Tomáš Hradil Diplomová
Dolní meze výbušnosti hybridních směsí
(Lower Explosion Limits of Hybrid Mixtures)
Bc. David Lukša Diplomová
Dominantní toxické zplodiny při požárech PH
(Dominant Toxic Combustion Gases in Fires of Plastic Materials)
Bc. Alexandr Hostin Diplomová
Dopravní nehody u řidičů vozidel s právem přednosti v jízdě u HZS
(Road Accidents of Drivers of Cars Having the Right of Way in the Case of Fire and Rescue Service)
Bc. Pavel Koňařík Diplomová
Efektivnost využití automobilové techniky HZS
(The Effectiveness of Utilization of Vehicle Fleet of the Fire and Rescue Service)
Bc. Radomír Stošek Diplomová
Explikace přeshraniční kooperace při řešení mimořádných událostí
(The Explication of Crossboundary Co-operation in Dealing with Incidents)
Bc. Vladimír Kopeček Diplomová
Fyzická a technická ochrana objektu letiště Leoše Janáčka v Ostravě
(Physical and Technical Protection of the Building of Ostrava Leos Janacek Airport)
Ing. Miloš Zajíc Diplomová
Chemické a biologické prostředky hromadného ničení
(Chemical and Biological Means of Mass Destruction)
Bc. Petr Cyrus Diplomová
Informační podpora na místě zásahu
(On-Scene Information Support)
Bc. Petr Waldhauser Diplomová
Jednotky požární ochranypro dálnici D3/R3 na území Jihočeského kraje
(Fire Brigades for the Motorway D3/R3 in the Territory of South Bohemian Region)
Bc. Radim Prager Diplomová
Likvidace nákazy ptačí chřipky
(Dealing with Avian Influenza Infection)
Bc. Roman Studený Diplomová
Likvidace zvířat onemocněných slintavkou a kulhavkou
(The Disposal of Animals Having the Foot and Mouth Disease)
Bc. Milan Zobač Diplomová
Metody hodnocení environmentálních rizik v Evropě
(Methods of Assessment of Environmental Risks in Europe)
Bc. Petr Vašut Diplomová
Metody zjišťování příčin požárů
(Methods of the Detection of Fire Causes)
Bc. Jaroslav Kubíček Diplomová
Možnosti kynologie při řešení mimořádných událostí
(Capabilities of Cynology in Incident Handling)
Bc. Jakub Kafka Diplomová
Návrh činnosti v budově Magistrátu města Olomouce při ohrožení nebezpečnou látkou
(A Proposal for Activity in the Building of Municipality of Olomouc in Case of Hazardous Material Threat)
Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Diplomová
Návrh systému pro zpracování tísňového volání v ČR
(A Design for the System of Emergency Call Processing in the Czech Republic)
Bc. František Hranička Diplomová
Nový stavební zákon a jeho dopad na územní plánování z pohledu požární ochrany
(ANew Building Code and Its Effects on Land Planning from the Point of View of Fire Protection)
Ing. Michaela Hlaváčková Diplomová
Odborná příprava jednotek PO a IZS při zásazích na vodě
(Special Training of Fire Brigades and IES Units in Water Rescue Operations)
Bc. Zdeněk Pražák Diplomová
Ochrana kritické infrastruktury - subjekty poskytující nouzové služby
(Critical Infrastructure Protection - Subjects Providing Emergency Services)
Bc. Jakub Chovanec Diplomová
Pomoc Sborů dobrovolných hasičů obcím při provádění preventivně výchovné práce v požární ochraně
(Assistance of Volunteer Fire Brigades Provided To Municipalities in Doing Prevention Educational Work in Fire Protection)
Bc. Jiřina Brychcí Diplomová
Potřeba informací o nebezpečných látkách v rámci činností IZS
(The Need for Information on Hazardous Materials in the Framework of IES Activities)
Bc. Pavel Volný Diplomová
Požární bezpečnost dopravních letadel
(Fire Safety of Transport Aircrafts)
Bc. Robin Kastner Diplomová
Požární bezpečnost hotelů
(Hotel Fire Safety)
Ing. Kamila Ising Diplomová
Požární bezpečnost otevřených parkovacích garáží
(Fire Safety of Open - Sided Parking Buildings)
Ing. Petra Skotnicová Diplomová
Požární bezpečnost vojenského podzemního režimového pracoviště
(Fire Safety of Military Underground Regime Workplace)
Bc.Ing. Petra Vondráčková Diplomová
Požární ochrana a bezpečnost práce z pohledu vedení organizace
(Fire Protection and Occupational Safety from the Point of View of Organization Management)
Bc. Pavel Jasek Diplomová
Požáry dopravních prostředků pro hromadnou přepravu osob
(Fires of Transport Means for Mass Transit)
Bc. Pavel Karda Diplomová
Praktické využití systému GPS v požární represi
(The Practical Utilization of GPS System in Fire Suppression)
Bc. Tomáš Novák Diplomová
Problematika hasebního zásahu v podzemních garážích
(Problems of Firefighting Intervention in Underground Car Parks)
Bc. František Kraidl Diplomová
Převozy finančních hotovostí a jejich zabezpečení
(Cash Transports and the Security of Them)
Bc. Tomáš Charvát Diplomová
Příprava zkušebního provozu tunelu Panenská na dálnici D8
(The Preparation of Trial Operation of Panenská Tunnel along the D8 Motorway)
Bc. Jiří Bence Diplomová
Rozpad umělých objektů v zemské atmosféře
(The Destruction of Artificial Objects in the Earth's Atmosphere)
Bc. David Vratislavský Diplomová
Skype a jeho využití při přenosu informací o mimořádných událostech
(Skype and Its Utilisation in Transferring Information on Incidents)
Bc. Tomáš Kopec Diplomová
Srovnání metodik stanovení požární odolnosti dřevěných konstrukcí
(A Comparison of Methods for the Determination of Fire Resistance of Timber Structures)
Bc. Michal Hlavačka Diplomová
Studie energetické bezpečnosti státu
(A Study on State Energy Safety)
Bc. Jiří Mamica Diplomová
Systém Cobra a jeho použití při zásahu
(The Cobra System and Its Utilization in Interventions)
Bc. Zdeněk Koutník Diplomová
Systém varování obyvatelstva správního obvodu města Třince
(A System of Warning the Population of the Administration District of the Town of Třinec)
Bc. Lucie Adamčíková Diplomová
Taktika zásahu s hadicemi B65 a C42
(Tactics for Firefighting Intervention with Using Hoses B65 and C42)
Ing. Ondřej Lerch Diplomová
Technologická a zdravotní rizika výroby PVC
(Technological and Health Risks of PVC Production)
Bc. František Los Diplomová
Výpočetní metody pro dimenzování zařízení pro odvod kouře a tepla
(Computerized Methods for Dimensioning a Smoke and Heat Exhaust Ventilation System)
Ing. Daniela Kočí Diplomová
Výškové budovy a jejich specifika z hlediska požární bezpečnosti
(High-Rises and Their Specifications from the Point of View of Fire Safety)
Ing. Kateřina Holancová Diplomová
Využití biologického chromatografu pro označení akcelerantů požárů
(The Utilization of Biological Chromatograph for Fire Accelerant Identification)
Bc. Iveta Bebčáková Diplomová
Využití kamerových systémů k detekci lesních požárů v podmínkách Ústeckého kraje
(The Utilization of Camera Systems for Forest Fire Detection under Conditions of the Ústí nad Labem Region)
Bc. Jan Rudolf Diplomová
Využití strukturálních fondů EU při rozvoji požární
(The Utilization of EU Structural Funds in the Development of a Fire Station of Fire and Rescue Service of the Ústí nad Labem Region)
Bc. Adolf Langer Diplomová
Využití vrtulníků u HZS ČR
(The Utilization of Helicopters with the Fire and Rescue Service of the Czech Republic)
Bc. Zdeněk Hodač Diplomová
Zabezpečení požární ochrany v areálu hradu ve Strakonicích
(A Design for the System of Emergency Call Processing in the Czech Republic)
Bc. František Hrach Diplomová
Zásahy jednotek požární ochrany na osamoceně stojící horské chatě
(Interventions of Fire Brigades in Isolated Mountain Huts)
Ing. Petr Štajnc Diplomová
Zásahy na železnicích
(Railway Interventions)
Ing. Jiří Cibulka Diplomová
Zhodnocení rizik při zásahu na objekty s výskytem pestidiců a hnojiv
(The Assessment of Risks in the course of Interventions in Buildings with the Presence of Pesticides and Fertilizers)
Bc. Štěpán Buchta Diplomová

2006/2007

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza komunikace základních složek IZS s tištěnými médii
(The Analysis of Communication of Basic Branches of Integrated Emergency System with the Press)
Mgr.Bc. Miroslava Jasanská Bakalářská
Analýza přepravy nebezpečných látek po silnici v Rožnově pod Radhoštěm
(The Analysis of Hazardous Material Transport along the Road at Rožnov pod Radhoštěm)
Bc. Robert Pipa Bakalářská
Analýza rizikových činností Báňské záchranné služby
(Risk Activities Analysis of Mining Rescue Service)
Pavel Kühpast Bakalářská
Analýza stresu a poskytování posttraumatické intervenční péče u základních složek IZS
(Stress Analysis and Provision of Post-traumatic Interventional Care in Basic Branches of Integrated Emergency Systém)
Bc. Anna Hubová Bakalářská
Atmosférické jevy způsobující přírodní katastrofy
(Atmospheric Phenomena Causing Natural Catastrophes)
Bc. Martin Weinpold Bakalářská
Bojové chemické látky a jejich detekce v podmínkách HZS
(Modelling Possibilities of the Hazardous Materials Spread)
Bc. Marek Lar Bakalářská
Činnost jednotek PO při povodni na řece Dyji
(The Activity of Fire Protection Units in the Course of Flood on the Dyje River)
Bc. Vítězslav Petroš Bakalářská
Činnost jednotek PO při povodni v Olešnici na Moravě
(The Activity of Fire Protection Units in the Course of Flood in Olešnice in Moravia)
Bc. Mojmír Richtr Bakalářská
Činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů v Ústeckém kraji
(The Activity of Brigades of Volunteer Fire Department in the Ústí nad Labem Region)
Bc. Jiří Říha Bakalářská
Dopravní prostředky pro silniční přepravu nebezpečných látek
(Transportation Means for the Road Transport of Hazardous Materials)
Bc. Hynek Černý Bakalářská
Evakuace osob z prostorů ohrožených CBR látkami v podmínkách Pardubického kraje
(Evacuation from Endangered Areas by Substances CBR in Conditions of Pardubice Region)
Bc. Vlastimil Brandejs Bakalářská
Hasičský záchranný sbor a jeho postavení v systému krizového řízení - pozitiva a negativa stávajícího systému
(Fire Departments and their Position in the Crisis Management System - Advantages and Disadvantages of the Present State)
Bc. Ivo Jirásek Bakalářská
Hodnocení rizik závažných havárií v podniku Biocel Paskov a.s.
(The Assessment of Major Accident Risks in the Company Biocel Paskov, a.s.)
Bc. Šárka Jarošková Bakalářská
Humanitární organizace působící v ČR
(Humanitarian Organizations Operating in the Czech Republic)
Ing. Jiří Kocich Bakalářská
Integrace příjmu tísňového volání na společném krajském operačním středisku složek IZS
(Receipts Integration of the Emergency Call in the Regional Operating Centre of the Branches of Integrated Emergency Systém)
Miroslav Michalčík Bakalářská
Krizová legislativa v ČR se zaměřením na Karlovarský kraj
(Crisis Legislation in the Czech Republic with Orientation to the Karlovy Vary Region)
Bc. Dušan Uhlík Bakalářská
Lesní požáry - celosvětový problém
(Forest Fires - a Global Problem)
Bc. Jan Pecl Bakalářská
Management nebezpečných látek při výrobě nápojů
(Hazardous Material Management in Drink Production)
Kamil Špičák Bakalářská
Mimořádné události a opatření na Základní škole Hlučín-Rovniny
(Extraordinary Events and measures on the Primary School in Hlučín-Rovniny)
Bc. Jiří Kuczaj Bakalářská
Možnosti zapojení JSDHO do systému Ochrany obyvatelstva
(Possibilities of Including the Brigades of Volunteer Fire Departments in Municipalities into the System of Civil Protection)
Bc. Petr Tkáč Bakalářská
Možnosti zvýšení připravenosti pracovníků KŠ ORP
(Relations between the Territorial Crisis Potential and the Elements of Critical Infrastructure)
Bc. Jiří Ryška Bakalářská
Nebezpečné chemické látky v železničním provozu a plán havarijních opatření
(Dangerous Chemical Substances in Railway Transport and the Emergency Measure Plan)
Bc. Edita Konvičková Bakalářská
Od analogových radiostanic k digitálnímu systému Pegas u HZS kraje Vysočina
(From Analog Radio Stations to the Digital System Pegas at the Fire and Rescue Service in the Vysočina Region)
Ing. Ivo Hána Bakalářská
Ochrana obyvatelstva pod vodními díly
(The Protection of Communities Downstream of Hydraulic Structures)
Bc. Jan Žvak Bakalářská
Ochrana obyvatelstva proti biologickým prostředkům hromadného napadení
(Civil Protection against Biological Means of Mass Attack)
Bc. Hana Šurkovská Bakalářská
Ochrana obyvatelstva proti hemoragickým horečkám
(Civil Protection against Haemorrhagic Fevers)
Ing. Jozef Šurkovský Bakalářská
Ostatní složky IZS a možnosti jejich nasazení
(Other Branches of Integrated Emergency System and Possibilities of their Setting)
Bc. Lukáš Janovský Bakalářská
Pila s dvěma protiběžnými kotouči - TWIN SAW
(A Saw with Two Counter-Rotating Disks - TWIN SAW)
Bc. Bohuslav Ježek Bakalářská
Plánovací dokumentace k zajištění připravenosti obce na mimořádné události a řešení krizových situací.
(Planning Documentation for Ensuring the Preparedness of a Municipality for Solving Crisis Situations)
Bc. David Buček Bakalářská
Porovnání vybavení a technicko-taktických parametrů požárních přívěsů s požárními automobily
(A Comparison of Equipment and Technical-Tactical Parameters between Fire Trailers and Fire Trucks)
Bc. Martin Kubeš Bakalářská
Požární bezpečnost dřevěných staveb
(Fire Safety of Timber Buildings)
Bc. Milan Petr Bakalářská
Požární bezpečnost hotelů, motelů a penzionů v ČR a v Bavorsku
(Fire Safety of Hotels, Motels and Family Hotels in Our Country and in Bavaria)
Bc. Josef Grössl Bakalářská
Požární bezpečnost kulturních domů
(The Fire Safety of Community Centres)
Bc. Aleš Mego Bakalářská
Požární bezpečnost v evropských předpisech
(Fire Safety in European Regulations)
Bc. Josef Veselý Bakalářská
Požární stanice Územního odboru Litoměřice HZS Ústeckého kraje
(The Fire Point of Litoměřice Territorial Department of Fire and Rescue Service of the Ústí nad Labem Region)
Bc. David Ďuriš Bakalářská
Prostředky pro likvidaci požárů při zpracování a skladování ropy a kapalných ropných produktů
(Means for the Suppression of Fires in the Processing and Storage of Oil and Liquid Oil Products)
Bc. Miroslav Salač Bakalářská
Připravenost právnické nebo podnikající fyzické osoby na mimořádné události nebo krizové situace.
(The Preparedness of Legal or Undertaking Physical Entity for Incidents and Crisis Situations)
Bc. Radomír Vlach Bakalářská
Psychosociální pomoc obětem mimořádných událostí
(Psychosocial Help to Victims of Incidents)
Marika Zelinková Bakalářská
Ptačí chřipka
(Avian Influenza)
Bc. Dana Trubačová Bakalářská
Pyrotechnická činnost v IZS
(Pyrotechnical activity in Integrated Emergency System)
Jiří Ryšánek Bakalářská
Řešení mimořádné události - sněhové kalamity v obci Havířov
(Solution of Extraordinary Event - Snow Disasters in Havířov Village)
Jan Dvořák Bakalářská
Slintavka a kulhavka - operační plán pro Moravskoslezský kraj
(Foot-and-Mouth Disease - the Operation Plan for the Moravian-Silesian Region)
Ing. Sylva Gierová Bakalářská
Spolupráce jednotek PO ČR, Polské republiky a Slovenské republiky při řešení mimořádných událostí ¨
(Cooperation of Units of Police of the Czech Republic, Police of the Republic of Poland and the Slovak Republic in Coping with Incidents)
Bc. Dan Legierski Bakalářská
Srovnávání působnosti a pravomocí orgánu územních samosprávných celků při provádění záchranných a likvidačních prací
(A Comparison of Competences and Powers of Bodies of Territorial Administrative Units in the Course of Rescue and Clearance Operations)
Bc. Petra Gebauerová Bakalářská
Studie bezpečnosti čerpací stanice pohonných hmot Hranice
(Safety Study of Refuelling Station in Hranice)
Bc. Naděžda Perůtková Bakalářská
Účinky tepelného záření na exponované osoby v zóně havarijního plánování
(Effects of Thermal Radiation on the Exposed Persons in the Emergency Planning Zone)
Bc. Tomáš Peter Bakalářská
Velkoobjemové plovoucí čerpací zařízení - čerpací prám III. Generace
(A Large-Capacity Floating Pump - a Third-Generation Pump Barge)
Bc. Jan Petschenka Bakalářská
Výcvikové středisko HZS Karlovarského Kraje
(The Training Centre of Fire and Rescue Service of Karlovy Vary Region)
Bc. Marek Rais Bakalářská
Využití neziskových organizací při rozsáhlých mimořádných událostech a krizových situacích na území Jihočeského kraje.
(The Role of Non-Profit Organizations in Extensive Incidents and Crisis Situations in the Territory of South Bohemian Region)
Bc. Zdeněk Malkovský Bakalářská
Vývoj stálých úkrytů od 2. světové války po současnost a jejich údržba
(The Development of Permanent Shelters from World War II up to Now and Their Maintenance)
Bc. Jiří Kachel Bakalářská
Zabezpečení a organizace požární ochrany ve zdravotnických zařízeních
(Ensuring and Organization of Fire Protection in Health Care Facilities)
Bc. Jiří Mašlar Bakalářská
Záchrana osob se zdravotním postižením.
(Rescue of the Handicapped)
Bc. Hynek Milota Bakalářská
Záchrana osob z nepřístupných prostor
(Rescue of Persons from Inaccessible Spaces)
Martin Volek Bakalářská
Záchranná a požární služba na mezinárodních letištích v ČR
(Rescue and Fire Services at International Airports in the Czech Republic)
Ing. Ivan Korbelář Bakalářská
Zásah jednotek PO ve vojenském objektu nebo prostoru
(The Intervention of Fire Protection Units in a Military Object or Zone)
Bc. Josef Tošovský Bakalářská
Zásahy v nepřístupném horském terénu Krkonoš
(Interventions in the Inaccessible Mountain Terrain of the Krkonoše Mts.)
Ing. Lukáš Halounek Bakalářská
Zdroje dat pro automatizované zpracování "METEO SITUACE"
(Sources of Data for the Automated Processing of "METEO SITUACE")
Bc. Hana Lukasová Bakalářská
Zdroje dat pro automatizované zpracování HYDRO SITUACE
(Sources of Data for the Automated Processing of "HYDRO SITUACE")
Bc. Jan Šebesta Bakalářská
Analýza připravenosti složek IZS na zdolávání mimořádné událostí s přítomností nebezpečné látky ve Zlínském kraji
(The Analysis of Preparedness Units of the Integrated Rescue System for a Manageing of an Exceptional event with Presence of Dangerous Substance in the Zlin´s Region)
Bc. Martin Coufalík Diplomová
Automatické tísňové volání z vozidla
(In-Vehicle Automatic Emergency Call)
Bc. Roman Bílý Diplomová
Bezpečnost dětských hřišť a jejich rizika
(Safety of Playgrounds and Playground Risks)
Ing. Tomáš Trchalík Diplomová
Evakuace osob ze shromažďovacích prostorů
(Evacuation of Persons from Assembly Areas)
Ing. Alexandr Kašný Diplomová
Možnosti nasazení protiplynového automobilu PPLAa
(Gas Protection Fire Vehicle - Tactical Capability)
Bc. Petr Bjalončik Diplomová
Návrh bezpečnostní dokumentace pro zařízení nespadající pod zákon o prevenci závažných havárií
(The Proposal of Safety Documentation for Equipments which Fall Outside)
Bc. Jaroslav Bárta Diplomová
Návrh zásahového automobilu v podmínkách stanice Hasičského záchranného sboru Sedlčany
(A Design of Emergency Response Vehicle for the Fire and Rescue Brigade of Sedlčany)
Bc. Martin Háša Diplomová
Plošné vyhledávání osob kynologickými pátracími týmy
(Area Search for Humans by Search Dog Teams)
Bc. Vladimír Makeš Diplomová
Požárně bezpečnostní zařízení v kabelových kanálech podniku Mittal Steel Ostrava, a.s.
(Fire Safety Equipment in Cable Ducts of the Company Mittal Steel Ostrava, a.s.)
Bc. Tomáš Svoboda Diplomová
Požární odolnost dřevěných konstrukcí
(Fire Resistance of Timber Constructions)
Ing. et Ing. Josef Král Diplomová
Příhraniční spolupráce Karlovarského kraje se SRN při mimořádných událostech
(Cross-Frontier Cooperation of the Karlovy Vary Region with the FRG in Extraordinary Events)
Ing. Štefan Fuska Diplomová
Směrnice pro všeobecnou bezpečnost pro plnírny tlakových lahví
(Directives for General Safety of Pressure Cylinder Filling Facilities)
Bc. Petr Ficek Diplomová
Spolupráce báňské záchranné služby ČR a hasičského záchranného sboru ČR
(Cooperation between the Mining Rescue Service of CR and the Fire and Rescue Service of CR)
Ing. Josef Trykar Diplomová
Spolupráce jednotek HZS podniku Mostecká uhelná a.s. a Chemopetrol, a.s. Litvínov
(Co-operation of F&RSs of Mostecká uhelná, a.s. and Chemopetrol, a.s. Litvínov)
Ing. Jiří Rosenkranz Diplomová
Správní řízení v návaznosti na výkon SPD
(The Administrative Procedure in Connection with the Execution of State Fire Supervision)
Bc. Václav Nejedlý Diplomová
Svislé požárně dělicí konstrukce - zvyšování požární odolnosti skrápěním vodou
(Vertical Fire Separation Constructions - Fire Resistance Increasing by Water Spraying)
Ing. Ondřej Zmrhal Diplomová
Šetření požárů vzniklých zaviněním osob z pohledu Policie ČR
(Investigation of Person-Caused Fires from the Point of View of Police of CR)
Ing. Martina Zoubková Diplomová
Zabezpečení požární ochrany zahraničních misí Armády České republiky
(Fire Protection for Foreign Missions of Czech Republic Army)
Bc. Jiří Vaníček Diplomová
Záchranná jednotka pro práci na vodě a pod vodní hladinou
(A Water Rescue Team)
Bc. Jiří Knap Diplomová
Zhodnocení plošného pokrytí ve Středočeském kraji
(Evaluation of Area Cover in the Central Bohemian Region)
Ing. Pavel Nepovím Diplomová

2005/2006

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Bezpečnost občanů a IZS v Ostravě
(Civil Safety and the Integrated Emergency System in Ostrava)
Bc. Ivo Šimeček Bakalářská
Činnost Integrovaného záchranného systému při povodních
(Activities of the Integrated Emergency System in Case of Floods)
Bc. Radomír Stošek Bakalářská
Činnost krizového štábu při řešení krizové situace
(Activity of Task Force in Crisis Situation Solving)
Bc. Filip Říčný Bakalářská
Činnost operačních středisek při zásahu na nebezpečnou látku
(null)
Bc. Štěpán Buchta Bakalářská
Dokumentace krajského operačního a informačního střediska (KOPIS) HZS ČR
(null)
Bc. Jan Rudolf Bakalářská
Chemický kontejner Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje
(null)
Bc. Vladimír Kopeček Bakalářská
Chlór, havárie s ním a jejich zvládání
(null)
Bc. Jakub Kafka Bakalářská
Chování osob při nebezpečí a jejich reakce na toto nebezpečí.
(null)
Bc. Miroslav Palán Bakalářská
Improvizované úkryty
(Chemical Weapons Hazard to Man Regarding Integrated Emergency Systém)
Bc. Michal Koběrský Bakalářská
Informační podpora pro likvidaci mimořádných událostí v horských oblastech Krušných hor
(null)
Bc. Adolf Langer Bakalářská
Inhibitory hoření a jejich vliv na zdraví
(null)
Michaela Sebjánová Bakalářská
Klasifikace katastrof a hromadných neštěstí
(The Classification of Catastrophes and Mass Disasters)
Bc. Jiří Mamica Bakalářská
Kritická infrastruktura u nás a v zahraničí
(Critical Infrastructures in Our Country and Abroad)
Bc. Jakub Chovanec Bakalářská
Krizová intervence v době mimořádné události a krizové situace - Litovel, tornádo 9. 6. 2004
(null)
Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. Bakalářská
Krizové a havarijní plánování - připravenost území z hlediska havarijního plánování
(Crisis and Emergency Planning - Area Preparedness from the Point of View of Emergency Planning)
Bc. Iveta Bebčáková Bakalářská
Krizový plán v legislativě
(null)
Bc. Radka Bartoncová Bakalářská
Letecká hasičská služba v Libereckém kraji
(null)
Bc. Zdeněk Hodač Bakalářská
Likvidace úniku ropy na ropovodech
(null)
Zdeněk Voseček Bakalářská
Návrh dostavby systému varování v rámci ORP Karviná
(A Design for the Completion of Warning System Building in the Frame of Municipality with Extended Competence Karviná)
Bc. Tomáš Hradil Bakalářská
Návrh zlepšení spolupráce složek IZS v Plzeňském kraji
(null)
Bc. František Hranička Bakalářská
Nový systém vzdělávání v PO
(null)
Bc. Alexandr Hostin Bakalářská
Ohrožení člověka bojovými chemickými látkami v rámci IZS
(Chemical Weapons Hazard to Man Regarding Integrated Emergency Systém)
Radim Kořený Bakalářská
Ohrožení člověka terorismem
(null)
Bc. Pavel Jasek Bakalářská
Ochrana obyvatelstva za MÚ, sebeochrana a vzájemná pomoc
(The Protection of Population during Extraordinary Events, Self-Protection and Mutual Help)
Bc. Petra Hadrabová Bakalářská
Ostatní složky integrovaného záchranného systému Libereckého kraje
(null)
Bc. Pavel Viták Bakalářská
Plán krizové připravenosti právnické osoby - zpracování vzorového dokumentu
(The Crisis Preparedness Plan for Legal Entities -Processing the Sample Document)
Bc. Tomáš Sládeček Bakalářská
Posouzení zajištění požární ochrany u historicky významných budov na okrese Česká Lípa
(null)
Bc. Jiří Bence Bakalářská
Postavení jednotek SDH obcí a jejich zřizování
(null)
Bc. Jiří Kiss Bakalářská
Postavení obce v oblasti bezpečnosti
(The Role of a Municipality in the Sphere of Security)
Ing. Martin Adamec Bakalářská
Požáry dopravních prostředků a způsob jejich likvidace
(null)
Bc. Pavel Karda Bakalářská
Projekt fyzické bezpečnosti MěÚ Bruntál
(The Project of Physical Safety of Municipal Office in Bruntál)
Bc. Michal Fanc Bakalářská
Přeprava, stáčení a skladování benzenu v chemickém podniku
(Benzene Transport, Drawing and Storage in the Chemical Works)
Bc. Marek Hlasný Bakalářská
Příprava bezpečnostní rady na krizové situace
(Security Council Preparation for Crisis Situations)
Bc. Petr Cyrus Bakalářská
Psychologie člověka v období mimořádných událostí a krizových situací
(null)
Bc. Radovan Říman Bakalářská
Regulační opatření pro krizové stavy
(Regulatory Measures for States of Crisis)
Ing. Robert Chlebiš Bakalářská
Rizika vyplývající ze zdrojů ionizujícího záření používaných v průmyslu
(Risks Following from Ionizing Radiation Sources Used in Industries)
Bc. Jiří Polok Bakalářská
Řízení likvidace MU s využitím krizového štábu
(The Control of Incident Response Activities with Using the Task Force)
Bc. Tomáš Blumajer Bakalářská
Současný stav a budoucnost stálých tlakově odolných úkrytů na území hlavního města Prahy
(null)
Bc. David Vratislavský Bakalářská
Stanovení taktických možností jednotek požární ochrany zařazených do poplachového plánu OÚ Litoměřice.
(null)
Bc. Petr Waldhauser Bakalářská
Systém krizového řízení při povodni na Divoké Orlici
(null)
Daniel Mitvalský Bakalářská
Systémy varování a vyrozumění užívané v rámci obce z rozšířenou působností Bohumín
(Warning and Notification Systems Used in the Frame of Municipality with Extended Competence, Bohumín)
Bc. Lucie Adamčíková Bakalářská
Teroristické útoky - bioterorismus
(null)
Bc. Lukáš Faltys Bakalářská
Úloha, úkoly, postavení a činnost PČR v oblasti krizového řízení
(null)
Ing. Ondřej Mučka Bakalářská
Vyhodnocení účinnosti zařízení elektrické požární signalizace v areálu MITTAL STEEL OSTRAVA a.s.
(The Assessment of Efficiemcy of the Fire Alarm and Detection System on the Premises of MITTAL STEEL OSTRAVA a.s.)
Bc. Miloš Bartusek Bakalářská
Vytváření proluk v lesních porostech vypalováním.
(null)
Bc. Roman Studený Bakalářská
Využití mobilní čerpací stanice MČS SIGMA 400 K
(null)
Bc. Radim Prager Bakalářská
Zajištění bezpečné přepravy nebezpečných látek z HEXION Speciality Chemicals Sokolov
(null)
Martin Bárta Bakalářská
Zajištění požární ochrany v průmyslovém areálu CHEMOPETROL, a.s.
(null)
Bc. Hana Klopotová Bakalářská
Zařízení pro protipožární zásah na sídlišti Mír ve Strakonicích
(null)
Bc. František Hrach Bakalářská
Zásady varování , informování, vyrozumění a evakuace v podmínkách právních předpisů
(null)
Radek Vávra Bakalářská
Zásobování obyvatelstva v krizových situacích
(null)
Bc. Pavel Němec Bakalářská
Činnost stavebního úřadu na úseku požární ochrany
(Building Office Activity on Section of Fire Prevention)
Ing. Miroslav Jonáš Diplomová
Dopravní nehody v blízkosti státní hranice na území Jihomoravského kraje. Řízení zásahu, oznamovací povinnost, povolání sil a prostředků
(Traffic Accidents near the State Frontier in the Area of the South Moravian Region, Intervention Control, Notification Obligation, Calling up of Forces and Application)
Bc. Miloslav Plešinger Diplomová
Evakuace a záchrana osob
(People Evacuation and Rescue)
Ing. Jiří Němčík Diplomová
Identifikace požáru v přírodním prostředí s využitím DPZ
(Fire Identification in the Natural Environment with Use of Remote Sensing of Remote Sensing of the Country)
Bc. Petr Klósko Diplomová
Iniciační schopnost mechanické jiskry
(Initiation Capability of Mechanical Spark)
Bc. Martin Kadula Diplomová
Komínová tělesa - bezpečnostní aspekty
(Chimney Shafts - Safety Aspects)
Ing. Aleš Směja Diplomová
Komunikace složek IZS ve Zlínském kraji s veřejností při přípravě a řešení mimořádných událostí v oblasti civilní ochrany
(Communication of Components of the Integrated Rescue System in the Zlin Region Towards Public in Preparation for Extraordinary Events in the Area of Civil Protection)
Bc. Josef Bambuch Diplomová
Návrh metodiky pro identifikaci nebezpečí, hodnocení pracovních a zdravotních rizik na úrovni podniku
(Design of Methodology for Danger Identification, Assessment of Working and Health Risks on the Company Level)
Ing.Bc. Petr Tartaini Diplomová
Návrh SAR týmu v Moravskoslezském kraji
(Design of the SAR Team in the Moravian-Silesian Region)
Bc. Miroslav Galocz Diplomová
Nové druhy hasiv pro ochranu jaderné elektrárny Dukovany, a.s.
(New Types of Fire Suppressants for the Protection of Dukovany Nuclear Power Station, a.s.)
Ing. Zdeněk Zrubek Diplomová
Ověřování úrovně znalostí hasičů
(Testing the Level of Fireman's Knowledge)
Ing. Radek Volný Diplomová
Plošné rozmístění jednotek v Bratislavě a související ekonomické aspekty
(Deployment of Units in Bratislava and Related Economic Aspects)
Ing. Marián Dritomský Diplomová
Posouzení rizik na příčné dělicí lince č.2 FIMI dvěma nezávislými metodami - porovnání obou použitých metod
(null)
Bc. Dušan Suknarovský Diplomová
Požární bezpečnost montovaných nízkoenergetických rodinných domů
(Fire Safety of Prefabricated Low-Energy Family Houses)
Ing. Sabina Bitomská Diplomová
Požární prevence ve Velké Británi
(Fire Prevention in Great Britain)
Bc. Petr Štanc Diplomová
Principy bezpečnější produkce na příkladu distribuce a aplikace nátěrových hmot
(Safer Production Principles as Exemplified by Painting Compound Distribution and Application)
Bc. Jana Oroszová Diplomová
Problematika požárních zásahů při hromadných akcích
(Problems of Fire Interventions in Mass Actions)
Bc. Pavel Sklarčík Diplomová
Protipožární zabezpečení zauhlovacího mostu
(Fire Safety of the Coal Handling Bridge)
Ing. Jindřich Kulíř Diplomová
Řídící systémy objektů
(Control Systems for Structures)
Ing. Zdeněk Hradecký Diplomová
Spolupráce jednotek ZZS a HZS při událostech s větším počtem zraněných osob
(Cooperation of Units of Medical Rescue Service with Fire and Rescue Service in Dealing with Events with a Higher Number of Injured People)
Bc. Martin Randýsek Diplomová
Studie rozmístnění systémů varovných sirén na území města Hodonín
(Study of the Layout of Fire Alarm Systems in the Area of the Town of Hodonín)
Bc. Petr Příkaský Diplomová
Systémy varování a vyrozumění
(Systems for warning and understanding)
Bc. Stanislav Sochor Diplomová
Trenažér velitelů hasičských jednotek
(Trainer of Commanders of Fire Units)
Ing. Martin Blaha Diplomová
Varování obyvatelstva - možnosti řešení zpětného sběru dat koncových prvků varování a vyrozumění v podmínkách HZS Jihomoravského kraje
(Population Warning - Possibilities of Reverse Data Collection Solution of End Elements of Warning and Notifying in Conditions of the Fire and Rescue Service of the South Moravian Region)
Ing. Štefan Štefančík Diplomová
Využití GPS při přepravě nebezpečných látek
(GPS Use in the Transport of Dangerous Substances)
Bc. Petr Kovářík Diplomová
Zajištění bezpečnosti a ochrany před výbuchem v podmínkách teplárenství
(Explosion Safety and Protection in Conditions of Combined Heat and Power roduction)
Bc. Barbora Bitalová Diplomová
Zjišťování příčin vzniku požáru se zaměřením na zajišťování a detekci odebraných vzorků na požářišti
(The Determination of Causes of Fire Origin with Orientation towards the Ensuring and Detection of Samples Taken from the Scene of a Fire)
Ing. Jiří Hercík Diplomová

2004/2005

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza akceschopnosti složek IZS při mimořádných situacích vyžadujících trhací práce
(Analysis of Readiness of the Integrated Emergency System for Action in Extraordinary Situations Requiring Blasting Operations)
Bc. Tomáš Novák Bakalářská
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v malém podniku
(Safety and Health at Work in Small and Medium-Sized Enterprises)
Bc. Jiřina Brychcí Bakalářská
Brněnská přehrada a její zabezpečení v rámci IZS
(Brno Dam Lake and Its Security in the Framework of the Integrated Emergency System)
Bc. Zdeněk Pražák Bakalářská
Hasící zařízení AUFEX
(Fire Extinguisher AUFEX)
Bc. Pavel Koňařík Bakalářská
Metody zjišťování příčin požárů
(Methods of Fire Cause Determination)
Bc. Jaroslav Kubíček Bakalářská
Moderní hasivo NOVEC 1230
(Advanced Extinguishing Agent NOVEC 1230)
Bc. Robin Kastner Bakalářská
Možnosti využití techniky HZS ČR k provádění záchranných a likvidačních prací
(Possibilities of Using Equipment of the Fire and Rescue Service of the Czech Republic in Rescue Works and Dealing with Fires and Other Emargencies)
Bc. Pavla Pražáková Bakalářská
Návrh systému evidence školení PO a BOZP podniku
(Proposal for the System of Records of Training in Enterprise Fire Protection and OSH)
Bc. František Kraidl Bakalářská
Nebezpečí vyplývající z toxických účinků při výrobě a zpracování PVC
(Danger caused by toxic effects of compounds used in PVC production)
Bc. František Los Bakalářská
Nové progresivní metody způsobu hašení s mažností průniku stavebními materiály
(New Progressive Methods of the Way of Fireextinguishing with the Possibility Penetration through Building Materials)
Bc. Zdeněk Koutník Bakalářská
Organizační zabezpečení požární ochrany v železničních tunelech
(Organisational Security of Fire Protection in Railway Tunnels)
Bc. Monika Trpišovská Bakalářská
Problematika přenosu signálů EPS na pult centralizované ochrany HZS hl.m. Praha
(Problems of the Transmission of Signals of Fire Detection and Alarm Systems to the Central Monitoring Station of the Fire and Rescue Brigade of the City of Prague)
Bc. Michal Hlavačka Bakalářská
Systémové řešení taktiky jednotek požární ochrany v oblasti ochrany života a zdraví zasahujících hasičů
(System Solving of Tactics for Fire Brigades in the Area of Life and Health Protection of Intervening Firemen)
Bc. Jan Doubrava Bakalářská
Vedení zásahu na vojenských cílových plochách
(Management of Interventions in Military Target Areas)
Bc. Josef Huml Bakalářská
Vliv konstrukcí automobilů na vývoj a použití vyprošťovacích zařízení
(Influence of Car Design on the Development and Use of Extricating Equipment)
Bc. Martin Hanáček Bakalářská
Záchrana osob a manipulace s osobami při požáru
(Rescue and Handling of People in Case of Fire)
Bc. Rostislav Chramosta Bakalářská
Záchranné práce v jeskyních systémech pomocí lezeckého materiálu
(Rescue Works in Cave Systems by Using Climbing Equipment)
Bc. Tomáš Procházka Bakalářská
Zásahy na objektech ČD
(Interventions in Czech Railways Structures)
Ing. Jiří Cibulka Bakalářská
Analýza nebezpečí vzniku požáru lokálních topidel
(Fire risk analysis of local heating)
Ing. Jitka Jochová Diplomová
Analýza procesu implementace norem znalostí příslušníků HZS ČR do podmínek praxe
(The analysis of action of the realization standards of knowledges for the some members of Fire and Rescue Department of Czech Republic to the practical conditions)
Ing. Oldřich Volf Diplomová
Analýza stárnutí požárních automobilů a nutnost jejich obměny
(Analysis of ageing process of a Fire fightning Trucks and necessity their modification)
Ing. Michal Škoda Diplomová
Bezpečnostní aspekty systémů vytápění stavebních objektů - rodinné domy
(Renewable Energy Sources - Diminishing a Fire Risk to Structures)
Ing. Milan Sněhota Diplomová
Bezpečnost průjezdu křižovatky se světelným signalizačním zařízením vozidly IZS
(The safety of passage of crossroad with a traffic light signallin device by integrated salvage entrescue system vehicles)
Ing. Vítězslav Felcman Diplomová
Havarijní plánování v okolí jaderných elektráren na území České republiky
(Emergency Planning in the Surroundings of Nuclear Power Plants in the Czech Republic´s Territory)
Ing. Pavel Drozd Diplomová
Komplexní zajištění bezpečnosti práce při svařování s vyhodnocením rizikovosti
(Comprehensive Ensuring of Occupational Safety in Welding and Risk Assessment)
Ing. Pavel Tinka Diplomová
Možnosti posílení sil a prostředků IZS
(Possibilities repair capabilitis of integrated rescue system)
Ing. Miroslav Tikalský Diplomová
Náležitosti a možnosti havarijních plánů pro případ teroristického útoku
(The appendage and possibilities of accident plans in occasion of terrorist attack)
Ing. Roman Hejzlar Diplomová
Návrh součinnosti složek IZS při úniku amoniaku
(Project for the Co-operation of Components of the Integrated Emergency System in Ammonia Release Accidents)
Ing. Radomír Neděla Diplomová
Plošné pokrytí okresu Teplice a zpracování podkladů do programu ArcGis
(District Teplice area cover and documents for programm ArcGris processing)
Ing. Roman Vyskočil Diplomová
Požární a záchranné práce při leteckých mimořádných událostech v AČR
(Fire and salvage operations at fly emergency incidents in the Army ČR)
Ing. Petr Bulíček Diplomová
Požární bezpečnost polyfunkční budovy
(Fire Safety of Multifunctional Buildings)
Ing. Kateřina Janderová Diplomová
Požární bezpečnost při regeneraci panelových budov
(Fire Safety of the Regeneration of Prefabricated Multi-dwelling Buildings)
Ing. Barbora Dobiášová Diplomová
Problematika plnění úkolů jednotek HZS v kontaminovaném prostředí
(Task Oriented Approach in the Impure Environment)
Ing. Michal Filip Diplomová
Problematika úmyslně založených požárů a jejich vyšetřování ve spolupráci s orgány činnými v trestním řízení v podmínkách ČR roku 2004
(Problems of intentionally started fires and their investigation in cooperation with authorities active in criminal law)
Ing. Aleš Pěnička Diplomová
Úloha HZS Jihomoravského kraje v oblasti ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech
(The Role of the Fire and Rescue Service of the South Moravian Region in the the Area of Civil Protection In Case of Incidents)
Ing. Tomáš Havlík Diplomová
Vliv Bioagens na likvidaci mimořádných událostí
(Bioagens influence on emergency events liquidation)
Ing. Václav Volner Diplomová
Vytipovaná pracovní rizika u policejního jízdního oddílu
(Selected Occupational Risks Faced by the Mounted Police Squad)
Ing. Zdeňka Foldynová Diplomová
Využití analýzy "SWOT" pro potřeby managementu HZS Karlovarského kraje
(Application of the "SWOT" analysis in favour of the Fire and Rescue Department management)
Ing. Miroslav Mazurkovič Diplomová
Zabezpečení požární ochrany v obci Seč
(Fire safety of village SEČ)
Ing. Leoš Vávra Diplomová
Zajištění bezpečnosti práce u HZS Brno
(Securing Occupational Safety at the Fire and Rescue Department of Brno)
Ing. Dušan Řehoř Diplomová

2003/2004

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza rizik požárů v objektu Stanice družicových spojů Sedlec
(The Analysis of Fire Risks at the Sedlec Satellite Earth Station)
Bc. Martin Háša Bakalářská
Bezpečnost provozu plnírny tlakových lahví
(The Safety of Operation of the Pressure Bottle Filling Station)
Bc. Petr Ficek Bakalářská
Integrace poplachových systémů
(Alarm System Integration)
Ing. Zdeněk Hradecký Bakalářská
Kynologie ve složkách integrovaného záchranného systému
(Cynology in Components of the Integrated Rescue System)
Bc. Vladimír Makeš Bakalářská
Lodní Záchranná skupina HZS
(Rescue Boat Unit of the Fire and Rescue Service)
Bc. Jiří Knap Bakalářská
Možnosti náhrady kolektivních filtrů a stálých úkrytů CO
(Possibilities of Replacing Collective Filters of Permanent Civil Protection Shelters)
Bc. Pavel Zavřel Bakalářská
Možnosti nasazení technického automobilu chemického
(null)
Bc. Petr Bjalončik Bakalářská
Možnosti využití kombinovaného hasicího automobilu v podmínkách chemického závodu
(Possibilities of Using the Combined Fire Fighting Vehicle in Conditions of the Chemical Works)
Bc. Vladimír Kraus Bakalářská
Nebezpečí zavlečení nákazy mezi příslušníky HZS při a po zásahu s biologickými látkami
(The Danger of Disease Introduction to Members of the Fire and Rescue Service during and after Interventions at the Presence of Biological Agents)
Bc. Tomáš Richter Bakalářská
Porovnání evropských předpisů pro stabilní hasicí zařízení sprinklerového typu - vodní
(Comparison of European Regulations for Fixed Extinguishing Systems of the Sprinkler Type - Water)
Ing. Ondřej Zmrhal Bakalářská
Posouzení možností rychlého zásahového automobilu HZS Praha
(Evaluation of Capabilities of the Emergency Response Vehicle of the Fire and Rescue Brigade of Prague)
Bc. Ondřej Sanža Šafránek Bakalářská
Požární výchova a záchranářství
(Fire Education and Rescue Activities)
Bc. Radek Bartoš Bakalářská
Problematika přepravy nebezpečné látky - etylénu
(Problems of Transporting a Dangerous Substance - Ethylene)
Ing. Pavel Nepovím Bakalářská
Řešení havarijní připravenosti v úpravě vod Hosov
(Resolutin of Emergency Preparedness in the Hosov Waterworks)
Bc. Jaroslav Bárta Bakalářská
Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Mostecké uhelné společnosti a.s.
(Design for the Organization of Securing Fire Protection of the Most Coal Company, a.s.)
Ing. Jiří Rosenkranz Bakalářská
Taktika zdolávání požáru v kabelových kanálech
(Tactics for Fighting Fires in Cable Channels)
Ing. Štefan Fuska Bakalářská
Vytváření výbušné mlhy hořlavé kapaliny ve spalovacím prostoru zkušebního zařízení.
(Production of Explosive Mist in the Combustion Space of the Testing Facility)
Bc. Radim Kahoun Bakalářská
Zabezpečení a organizace požární ochrany ve výrobní společnosti
(Ensuring and Organization of Fire Protection in the Manufacturing Firm)
Bc. Václav Nejedlý Bakalářská
Zjišťování příčin požáru se zaměřením na použití služebního psa k detekci k detekci akcelerantů
(Determination of Causes of Fires with Orientation towards Using Dogs in Accelerant Detection)
Ing. Jiří Hercík Bakalářská
Centrum tísňového volání 112 u HZS hl. m. Praha
(112 Emergency Call Centre with the Fire and Rescue Brigade of the City of Prague)
Ing. Luboš Wimmer Diplomová
Metody efektivního vzdělávání zaměstnanců Hasičského záchranného sboru
(Methods of Effective Education of Employees of the Fire and Rescue Service)
Ing. Martin Bracek Diplomová
Metody zjišťování doby vzniku požáru
(Methods of the Determination of Fire Ignition Time)
Ing. Jiří Hošek Diplomová
Mobilní dekontaminační systémy v požární ochraně
(Mobil Decontamination Systems in Fire Protection)
Ing. Filip Vojtěchovský Diplomová
Návrh koncepce areálu pro detekci a identifikaci zneužitelných jaderných, chemických a biologických látek
(Draft Conception of the Installation for Detection and Indentification of Abusable Chemical, Nuclear and Biological Substances)
doc. Ing. et Ing. Karel Klouda, CSc., Ph.D.,MBA Diplomová
Ochranné obleky proti sálavému teplu a jejich použití při zásahu
(Protective Clothing against Radiant Heat and Its Using in Interventions)
Ing. Oldřich Klegr Diplomová
Posouzení spolehlivosti v jednotce PO
(Reliability Assessment in the Fire Fighting Unit)
Ing. Jiří Kocourek Diplomová
Příprava staveb a jejich realizace z hlediska právních předpisů
(Construction Pre-Planning and Implementation from the Point of View of Legal Regulations)
Ing. Zdeněk Salátek Diplomová
Přírodní zdroje vody pro hašení požárů v horských oblastech
(Natural Water Sources for Fire Fighting in Mountain Areas)
Ing. Eva Benáková Diplomová
Řešení mimořádných událostí při vzniku zvláštní povodně - rybniční soustavy okresu Rokycany
(Solving of Incidents at Special Flood Origin - Pond Systems in the Rokycany District)
Ing. Karel Šnaiberk Diplomová
Stanovení maximálního výbuchového tlaku, maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku a koncentračních mezi výbušnosti plynů a par dle návrhu nových evropských norem
(Determination of Maximum Explosion Pressure, Maximum Rates of Explosion Pressure Rise and Concentration Explosion Limits of Gases and Vapours according to New Draft European Standards)
Ing. Ludvík Szelke Diplomová
Systém odborné přípravy dobrovolných jednotek požární ochrany ČR
(Voluntary Fire Unit Training System in the Czech Republic)
Ing. Alena Veselá Diplomová
Zhodnocení přesnosti a stability detekčních přístrojů využívaných jednotkami PO při měření plynů a par.
(Assessment of the Accuracy and Stability of Detecting Apparatuses Used by Fire Brigades in the Measuring of Selected Gases and Vapours)
Ing. Michal Halada Diplomová
Zjišťování příčin vzniku požárů v objektech a prostorech dřevozpracujícího průmyslu
(Determination of Causes of Fire Ignition in Woodworking Premises)
Ing. Jaroslav Hüttl Diplomová

2002/2003

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Návrh metodického postupu při posuzování požárního nebezpečí v rámci komplexní kontroly rizik.
(null)
Ing. Zdeněk Zrubek Bakalářská
Odpařování zkušebního vzorku kapaliny ve výbuchovém autoklávu VA-10.
(null)
Bc. Martin Kadula Bakalářská
Plošné rozmístění jednotek hasičského a záchranného sboru hl. města SR Bratislavy
(null)
Ing. Marián Dritomský Bakalářská
Použití hadic C o průměru 42 centimetrů v praxi.
(null)
Bc. Martin Randýsek Bakalářská
Požární a toxikologické nebezpečí při výrobě chloridu zinečnatého v Bochemii s.r.o. Bohumín.
(null)
Bc. Barbora Bitalová Bakalářská
Programové prostředí pro výcvik velitelů hasičských jednotek v operačním řízení
(null)
Ing. Martin Blaha Bakalářská
Sorpční prostředky pro likvidaci ropných havárií.
(null)
Ing. Jiří Němčík Bakalářská
Součinnost jednotek IZS při živelných pohromách na okrese Hodonín.
(null)
Bc. Miloslav Plešinger Bakalářská
Specifikace zásahů u HZS ČD, využití speciální techniky a potřeby jejího dobývání.
(null)
Bc. Pavel Sklarčík Bakalářská
Systémy varování a vyrozumívání obyvatelstva, vyhodnocení stavu na ÚO Hodonín HZS JmK.
(null)
Bc. Petr Příkaský Bakalářská
Tenzidy a sorbenty v hasební technice.
(null)
Bc. Jana Oroszová Bakalářská
Vodní záchranářství v pomínkách HZS Moravskoslezského kraje.
(null)
Bc. Miroslav Galocz Bakalářská
Vytváření výbušné směsi prachu se vzduchenm ve spalovacím prostoru zkušebního zařízení.
(null)
Bc. Jiří Kocybal Bakalářská
Zpřistupnění Statistického sledování událostí pro výukové účely.
(null)
Bc. Petr Klósko Bakalářská