Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Proč rozvíjet kulturu bezpečnosti?

Silná kultura bezpečnosti bývá spojována zejména s minimem úrazů nebo nehod. To je jen malá část benefitů, které přináší. Kultura bezpečnosti znamená aktivní zapojení zaměstnanců, vysoké povědomí o bezpečnosti, týmovou spolupráci, angažovanost a otevřenou komunikaci založenou na důvěře.

Díky tomu zlepšuje také produktivitu, kvalitu i efektivitu. Investice věnované do rozvoje kultury bezpečnosti jsou přínosem pro celý podnik společnost a pozitivně ovlivňují výslednou firemní kulturu.

Naopak slabá kultura bezpečnosti může být příčinou závažných havárií, vážných úrazů nebo vysoké nemocnosti.

Co je to kultura bezpečnosti?

V dokumentu SAFETY SERIES No 75, INSAG-4, který vydala IAEA v roce 1991 po katastrofě v Černobylu je uvedena první oficiální definice kultury bezpečnosti

Kultura bezpečnosti je taková soustava charakteristik a přístupů organizace a jednotlivců, která jako nejvyšší prioritu ustanovuje, že otázkám bezpečnosti jaderné elektrárny musí být věnována pozornost odpovídající jejich důležitosti.“ 

Tato definice se dá přenést i na kterýkoliv jiný podnik. V současné době je možné v odborné literatuře najít několik desítek definicí kultury bezpečnosti a zatím se nepodařilo vybrat jedinou, která by byla jednoznačně akceptována. 

Kultura bezpečnosti v sobě propojuje správné nastavení systému řízení bezpečnosti a jeho naplňování v praxi – bezpečné chování zaměstnanců a jejich zapojení do bezpečnosti i vnímání bezpečnosti jako důležité firemní hodnoty. 

Klíčový je soulad mezi tím, co je deklarováno ve směrnicích s tím, jak jsou předpisy implementovány do praxe.

Co znamená silná kultura bezpečnosti?

Mezinárodní agentura pro atomovou energii IAEA definovala 5 charakteristik silné kultury bezpečnosti :

  1. Bezpečnost je jasnou a viditelnou hodnotou,
  2. Je jasný leadership v oblasti bezpečnosti,
  3. Jsou jasné odpovědnosti v oblasti bezpečnosti
  4. Bezpečnost je integrována do všech aktivit společnosti
  5. Bezpečnost je neustále rozvíjena (učící se organizace)

 (IAEA Safety Standards Series No. GS-G-3.1)

Silná kultura bezpečnosti se vytváří dlouhodobě a je klíčové, aby se do tohoto procesu aktivně zapojilo vedení společnosti. Top management by měl být hlavním motorem, který by měl svou oddanost pro bezpečnosti projevovat ve svých každodenních aktivitách. 

Pro vytváření vysoké úrovně kultury bezpečnosti je nezbytná dvoustranná komunikace založená na vzájemné důvěře. Nedílnou součástí je aktivní zapojení všech úrovní zaměstnanců a zejména přístup k chybám. Důležitý je odklon od hledání viníků. Chyby je nutné brát jako zdroj poučení a příležitost pro další zlepšování.

 

Jaký je stav kultury bezpečnosti ve Vaší firmě?

Pokud se chcete dozvědět více, zapojte se

do soutěže Safety Culure Award.