Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program je uskutečňován společně s Ekonomickou fakultou Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Je vyhlášen v souladu s vnitřním předpisem TUO_VP_04_001 Řád celoživotního vzdělávání a splňuje požadavky vzdělávacího programu MBA - Master of Business Administration.
Vzdělávací program je koncipován jako třísemestrální a je zaměřen na získání a prohloubení znalostí, dovedností a kompetencí v oblasti bezpečnosti.

Cílem vzdělávacího programu je získání případně prohloubení znalostí v oblasti:

  • zajišťování vnitřní bezpečnosti státu včetně souvisejícího zahraničně-politického kontextu,
  • prohloubení potřebných znalostí v oblasti práva a specializace v řadě oborů souvisejících s ochranou státu, života, zdraví, zvířat, životního prostředí a
    majetku občanů.

Absolvent bude disponovat znalostmi z oblasti krizového řízení, ochrany obyvatelstva, IZS, požární ochrany a vedení lidí. Studium je součástí celoživotního vzdělávání dle § 60 zákona o vysokých školách.

Struktura programuStáhnout leták

Garant studia

doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr. h. c.

Vyučovací jazyk

Čeština

Délka studia   

3 semestry

Vstupní předpoklady

Na studium MBA jsou přijímáni pouze posluchači s ukončeným
vysokoškolským vzděláním, nejméně na úrovni bakaláře, s minimálně
dvouletou manažerskou praxí. Ve výjimečných a odůvodněných případech
vzdělání DIS.

Uchazeči jsou přijati ke studiu na základě vyplněné online přihlášky, včetně
všech požadovaných dokladů, a absolvování přijímacího pohovoru. 1. splátku
poplatku za studium je nutno uhradit nejpozději v den oficiálního zahájení
studia.

Termín podávání přihlášek

do 15. ledna 2024

Forma programu

Kombinovaná – součástí prezenční, dálkové a distanční vzdělávání

Organizace studia

Program je organizován ve výukových tematických modulech s určitým odborným zaměřením. Jedná se o tří semestrální studium, kdy každý semestr zahrnuje 3 výuková soustředění v celkovém objemu 126 hodin. Semestrem se rozumí uzavřené období zpravidla čtyř – šesti měsíců nezávislé na organizaci akademického roku vysoké školy.

Poslední semestr zahrnuje disertační modul, konzultace a závěrečnou zkoušku a obhajobu.

Vzdělávací instituce Fakulta bezpečnostního inženýrství a Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Místo studia          Sídlo Fakulty bezpečnostního inženýrství v Ostravě
Harmonogram výuky  

Dvoudenní bloky

  • Pátek:     14 – 19 hodin
  • Sobota:     8 – 14:45 hodin
Zahájení akademického roku  Leden 2024