Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Garant programu

doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr. h. c.

Vystudoval Hornicko-geologickou fakultu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO), obor Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu. V roce 2002 ukončil studium v doktorském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost. V roce 2013 ukončil studium v oboru Master of Public Administration na vysoké škole CEVRO Institut v Praze. V roce 2017 habilitoval na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO v oboru Bezpečnost a požární ochrana. V roce 2018 ukončil pedagogické vzdělání jako mezinárodní učitel technických předmětů na VŠB-TUO. V roce 2023 obdržel čestný akademický titul doctor honoris causa.

Od roku 1993 zastával různé pozice v oblasti prevence u Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, od roku 2011 působil na pozici náměstka pro prevenci a civilní nouzovou připravenost. Od roku 2015 působí jako akademický pracovník na Fakultě bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzitě Ostrava.

Je předsedou technické normalizační komise TNK 27 Požární bezpečnost staveb. Je členem České asociace hasičských důstojníků (součást Federation of the European Union Fire Officer Associations), Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, Reviewer Board časopisu Fire (Multidisciplinary Digital Publishing Institute), Topical Advisory Panel časopisu Sustainability (Multidisciplinary Digital Publishing Institute), Redakční rady časopisu Košická bezpečnostná revue, Redakční rady časopisu Delta Fire Protection and Safety Scientific Journal a Redakční rady časopisu Krízový manažment. Je členem vědecký rad a oborových rad řady vysokých škol.

Lektoři

Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA

patří mezi nejzkušenější představitele Hasičského záchranného sboru České republiky a je předním českým odborníkem v oblasti požární ochrany a integrovaného záchranného systému. Absolvoval inženýrské i doktorandské studium na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě (VŠB-TU) v Ostravě. Za sebou má bezmála čtyřicetiletou praxi u profesionálního hasičského sboru. Od poloviny roku 2021 zastává nejvyšší pozici, je generálním ředitelem HZS ČR. Řadí se mezi hasičské velitele se zkušenostmi z okresní, krajské, ale i celostátní úrovně. Působil i při zahraničních misích, například po ničivém zemětřesení a tsunami v Japonsku, při humanitární katastrofě v Jordánsku nebo na misích v Namibii a v Tádžikistánu. Je také členem katedry požární bezpečnosti Fakulty bezpečnostního inženýrství na VŠB-TU.

doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.

Petr Kučera působí jako vedoucí Katedry požární ochrana na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB – TUO a věnuje se oblasti požární bezpečnosti staveb se zaměřením na aplikaci inženýrských metod v požární ochraně. Je členem Evropského výboru pro normalizaci CEN TC 127/TG 1 – Fire Safety Engineering a technické normalizační komise TNK 27 Požární bezpečnost staveb. Jako autorizovaný inženýr v oboru požární bezpečnost staveb zpracovává pro technickou praxi expertízní posudky zaměřené na modelování požáru a evakuaci osob.

doc. Mgr. Ing. Libor Kutěj, Ph.D.

Libor Kutěj je vysokoškolský pedagog a bývalý důstojník zpravodajské služby. Byl zástupcem ředitele Vojenského zpravodajství, od roku 2022 je ředitelem Ústavu zpravodajských studií Univerzity obrany. Sloužil jako zástupce ředitele Vojenského zpravodajství. V letech 2009-2012 působil ve funkci přidělence obrany Velvyslanectví České republiky v Izraeli. Zastával funkci ředitele odboru vojenské diplomacie. V letech 2015–2019 vykonával funkci přidělence obrany Velvyslanectví České republiky v Jordánsku. Krom jiných odborných kurzů absolvoval například kurz diplomacie na Royal Jordanian National Defence College v Ammánu v Jordánsku a kurz politické reality a diplomacie na Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy při IDC Herzliya v Izraeli. Slouží ve vojenské hodnosti plukovníka generálního štábu.

Mgr. Martina Schneiderová, Ph.D.

Martina Schneiderová je akademickým pracovníkem Katedry společenských věd VŠB–TUO, kde působí jako pedagog a spolupracuje na vědecko-výzkumných i rozvojových projektech, zejména v oblasti krizového a stres managementu a rozvoje měkkých dovedností. Spolupracuje s profesionálními i dobrovolnými záchrannými složkami, podniky a organizacemi různého zaměření při tvorbě kompetenčních modelů, realizaci vzdělávacích aktivit, koučinku, assessment a development center.

Ing. Daniel Miklós, MPA

Daniel Miklós po ukončení studií na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava v roce 2003 nastoupil na MV-generální ředitelství HZS ČR, kde začal pracovat v sekci prevence a civilní nouzové připravenosti. Nejprve od roku 2007 vykonával funkci vedoucího oddělení krizového řízení a od 1. ledna 2016 do 31. března 2017 zastával funkci ředitele odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Dne 1. dubna 2017 byl ustanoven na služební místo náměstka generálního ředitele HZS ČR pro prevenci a civilní nouzovou připravenost. Je spoluautorem strategických materiálů v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva. Podílí se na tvorbě a novelizacích právních předpisů, zejména tzv. krizové legislativy.

doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA, LL.M.

Martin Hrinko vystudoval FBI VŠB-TU Ostrava. Je bývalým ředitelem služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR (2013-2019), kdy po 26leté službě státu ukončil svůj služební poměr v hodnosti plukovníka – vrchního rady. Je pedagogem VŠ CEVRO Institutu v Praze – docent a garant programu bezpečnostních studií NMgr. studia a také ředitelem MP České Budějovice. Publikuje do vědeckých časopisů, je školitelem doktorského studia a členem vědecké rady FBI VŠB-TUO, vede a oponuje absolventské práce studentů VŠ. Kromě této činnosti se prakticky angažuje v řadových členských funkcích ve stálém poradním orgánu MV ČR pro ochranu měkkých cílů, radě Asociace krajů ČR pro bezpečnost za jihočeský kraj, v pracovní skupině GŘ HZS ČR pro tvorbu typových plánů (14, 17/A, 17/B, ve sdružení požárně bezpečnostního inženýrství při VŠB-TU, ve sportovně střeleckém klubu policie Ostrava, v národním akreditačním úřadu ČR. Dále je prezidentem spolku Akademie bezpečnosti, zastupitelem města Písek, členem Sdružení bezpečnostního inženýrství a dále je členem redakční rady časopisu Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR „Review“.

doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.

Vojtěch Spáčil je děkanem Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava. Předtím působil dlouhou dobu jako vedoucí katedry marketingu a obchodu. K oblastem jeho profesního zájmu patří problematika měření spokojenosti zákazníků a spotřebitelské angažovanosti. Jako projektový manažer a analytik realizoval více než 250 marketingových výzkumů pro společnosti jako například UNILEVER, Heineken, Arcelor Mittal, Walmark, České dráhy. Poskytuje rovněž marketingové poradenství. Je držitelem holandských marketingových certifikátů NIMA-A a NIMA-B. Absolvoval stáž u britské výzkumné agentury TN AGB v Londýně.

Ing. Lukáš Melecký, Ph.D.

Lukáš Melecký působí jako vysokoškolský pedagog, vědecký pracovník, lektor a projektový manažer. Je vedoucím Katedry mezinárodních ekonomických vztahů na Ekonomické fakultě VŠB–TUO. Profesně se věnuje problematice regionálních disparit, územního rozvoje a konkurenceschopnosti v kontextu především investičních projektů. Dlouhodobě spolupracuje s Národním orgánem pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR v oblasti vzdělávání zaměstnanců implementační struktury fondů EU a širokého spektra žadatelů a příjemců podpory z programů spolufinancovaných z fondů EU v ČR. V praktické rovině se dlouhodobě věnuje poradenské, konzultační, vzdělávací a lektorské činnosti v širokém spektru oblastí znalostí projektového a dotačního managementu využívaných při řízení regionálních, národních a mezinárodních projektů.

prof. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBA

Petra Horváthová působí jako vedoucí Katedry managementu na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava. K oblastem jejího profesního zájmu patří problematika řízení lidských zdrojů a managementu. V těchto oblastech se věnuje nejen pedagogické, vědecké a publikační, ale i lektorské činnosti. Je profesorkou v oboru podniková ekonomika a management a autorkou či spoluautorkou řady článků v odborných časopisech, příspěvků na konferencích, monografií a učebních textů.

Ing. Petr Gurný, Ph.D.

Petr Gurný vyučuje v rámci českých i anglických programů MBA již více než deset let. Je zástupcem vedoucího Katedry financí na Ekonomické fakultě VŠB – TUO a odborně se věnuje hlavně oceňování firem, korporátním financím a risk managementu. Je autorem desítek odborných článků a publikací a byl řešitelem nebo členem řešitelského kolektivu v mnoha výzkumných projektech. V praxi se věnuje zejména zpracováním oceňovacích posudků a analýz.

Ing. Jan Skřínský, Ph.D.

Jan Skřínský působí jako vedoucí laboratoře na Výzkumném energetickém centru. Na katedře bezpečnostního managementu vyučuje v předmětech zaměřených na prevenci závažných havárií. Spolupracoval při přípravě návrhů legislativy v dané oblasti. Je autorem více než 70 článků. Řadu let vede diplomové práce českých i zahraničních studentů. Svou praxi získal na Université Lille 1 ve Francii a na Fauske & Associates ve USA, kde studoval a pracoval. Je součástí světového týmu zabývajícím se studiem nebezpečných vlastností látek. V současnosti se zabývá vývojem pokročilých diagnostických metod vhodných pro studium procesů výbuchů se zaměřením na nové typy paliv.

Ing. Kateřina Blažková, Ph.D.

Kateřina Blažková se managementu rizik, krizovému řízení a posuzování rizik věnuje v rámci své profese jako příslušník Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Má mnohaleté zkušenosti nejen v rámci kraje, ale rovněž na národní úrovni a v úrovni spoluřešitelky projektů vědy a výzkumu v oblasti bezpečnosti a environmentu. V oblasti vzdělávání je lektorkou na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO a Matematickém institutu Slezské univerzity v Opavě.

prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík

Aleš Bernatík má dlouhodobé zkušenosti v oblasti prevence závažných havárií, především se věnuje metodologii hodnocení rizik stacionárních a mobilních zdrojů rizika se zaměřením na společenské a environmentální riziko. Dále se zabývá modelováním závažných havárií, systémem řízení rizik v průmyslových podnicích. Od roku 2003 působí na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO jako proděkan pro vědu a výzkum, později jako proděkan pro zahraničí a vnější vztahy. Absolvoval stáže ve Francii a Anglii. Je garantem navazujícího magisterského studijního oboru Bezpečnostní inženýrství, kde vyučuje předměty například Principy analýzy rizik, Procesní a funkční bezpečnost. V rámci spolupráce s praxí se zaměřuje zejména na zpracování bezpečnostní dokumentace (bezpečnostních zpráv a havarijních plánů) pro průmyslové podniky.

doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.

Marek Smetana po absolvování VŠB-TUO nastoupil na Krajský úřad civilní ochrany v Ostravě, kde pracoval jako správce informačního a varovného systému sirén. V roce 2000 změnil zaměstnavatele na Odbor krizového řízení HZS Moravskoslezského kraje a poté v roce 2001 nastoupil na FBI na Odbor požární ochrany a později na Odbor ochrany obyvatelstva. V roce 2003 ukončil doktorské studium na Žilinské univerzitě a v roce 2008 se habilitoval v oboru Bezpečnost a požární ochrana na VŠB-TUO. Od roku 2021 je vedoucím Centra simulačních technologií - CESIT. Zde se zabývá možnostmi využití virtuální reality a manažerských modelů v bezpečnostních oborech. Je specialistou v oblasti integrovaného záchranného systému a jeho složkách, v oblasti krizového řízení, krizového managementu a humanitární pomoci.

Mgr. Radka Damková, MPA

Radka Damková vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity a absolvovala zde i studium Master of Public Administration, které bylo validováno Nottingham Trent University. Pracovala 19 let pro Hasičský záchranný sbor České republiky, nejprve jako právník a následně i ve vedoucích pozicích Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany. Dlouhodobě se tedy věnuje zejména oblasti veřejného práva a během služby v bezpečnostním sboru se podílela na vzdělávání příslušníků hasičského záchranného sboru v kurzech odborné způsobilosti. V současné době se věnuje oblasti školství a vzdělávání jako právník územního samosprávného celku.

Ing. Tomáš Zuber

Tomáš Zuber se krizovému managementu věnuje již 20 let. Je tajemníkem Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje a Krizového štábu Moravskoslezského kraje. Podílel se na tvorbě řady právních předpisů. Již několik let spolupracuje s Fakultou bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava.