Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

V rámci probíhající rekonstrukce na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava v areálu na Lumírově ulici v Ostravě – Zábřehu byl v 2 nadzemním podlaží pavilónu A vytvořen prostor pro pracoviště fakulty – Centrum simulačních technologií (CESIT). V uplynulých letech byly na fakultě realizovány výstupy dvou projektů – pořízení XVR simulátoru (virtual reality training for safety and security) a projekt „Simulace procesů krizového managementu v systému celoživotního vzdělávání složek IZS a orgánů veřejné správy“. Oba projekty prokázaly, že zaváděním simulačních technologií do výuky lze významným způsobem přispět ke zvýšení kvality výuky studentů v managementu mimořádných a krizových situací na všech úrovních řízení při zdolávání mimořádných a krizových situací.

Výstupy obou projektů však řeší jen dílčí části celého spektra vzdělávací problematiky na Fakultě bezpečnostního inženýrství. Jejich vzájemným propojením lze získat multiplikační efekt i k dalším katedrám FBI. Jako velmi perspektivní se jeví využití simulačních technologií v procesu výuky oboru „Bezpečnosti práce a procesů“ – především v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v průmyslových podnicích. Zde je možno na pracovišti CESIT FBI využít simulátoru XVR a s použitím již připravovaných scénářů formou virtuální reality „procházet“ digitálně vytvořené prostředí průmyslových podniků a posuzovat rizika závad, která jsou vyučujícím do tohoto prostředí záměrně vložena. Obdobně lze tuto formu výuky aplikovat i pro katedru Bezpečnostních služeb, kde je již připraven první ze scénářů – „Postup při nálezu nástražného výbušného systému“.

Zavedením simulačních na jednotlivé úrovně řízení jsme získali komplexní výukovou platformu pro vzdělávání studentů ve zdolávání mimořádných a krizových situací napříč studijními obory na FBI. Jedná se o unikátní a jedinečné metodologicko-odborné pracoviště v rámci ČR, jehož přínos bude spočívat ve zvyšování úrovně odborných praktických dovedností a znalostí studentů a v zaškolování stávajících a nových subjektů podílejících se na řešení mimořádných událostí a krizových situací (např. členů krizových štábů ORP, složek IZS, atd.), což bude nesporně přispívat:

  • ke zvýšení kvality koordinace složek IZS a orgánů samosprávy, právnických osob a podnikajících fyzických osob
  • zvýšení bezpečnosti a připravenosti zasahujících složek
  • zvýšení odborné a dovednostní úrovně pracovníků, zařazených v krizových štábech
  • zvyšování úrovně bezpečnosti obyvatelstva.

Ve vazbě na plánované aktivity HZS ČR v oblasti přípravy příslušníků HZS ČR, směřované na SOŠ PO a VOŠ PO se sídlem ve Frýdku – Místku by tak Moravskoslezský kraj byl celorepublikovým leadrem systematické přípravy výše uvedených subjektů s využitím špičkových technologií. V projektu CESIT je rovněž do budoucna počítáno se průřezovým zapojením dalších fakult, ústavů a pracovišť VŠB (FEI, IT4I, Institut geoinformatiky,…).