Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Prezentace o fakultě a nabídce studia

  • 11:00 přednášková místnost  C 104

Komentované prohlídky moderně vybavených laboratoří fakulty

Po ukončení prezentace o nabízených oborech si mohou zájemci prohlédnout některé z našich laboratoří:

1.Laboratoř protivýbuchové ochrany

Laboratoř umožňuje stanovovat některé výbuchové charakteristiky směsí hořlavých plynů, par, hořlavých kapalin a prachovzdušných směsí včetně stanovení požárně technických charakteristik prachů hořlavých hmot.

2. Laboratoř modelování – zkušebna vodních trysek

Laboratoř slouží nejen studentům VŠB TU Ostrava, Fakulty bezpečnostního inženýrství a Fakulty stavební, ale je také otevřen prostor pro využití příslušníkům HZS a jednotkám požární ochrany. Laboratoř modelování se skládá ze zkušební komory o rozměrech: 3,9 m na šířku, 2,8 m na délku a 3 m na výšku; dále se zde nachází ventily, hlavice uvnitř komory a počítač. Tuto laboratoř tvoří vlastní technické zařízení zkušebny vodních trysek oddělené od zbytku místnosti pracovním prostorem. Tato část laboratoří je samostatným výukovým místem studentů pro ověřování jednotlivých pokusů.

Laboratoř modelování – zkušebna vodních trysek

3. Laboratoř pracovního prostředí a ergonomie

V Laboratoři pracovního prostředí a ergonomie probíhá výuka cvičení předmětu fyziologie pomocí ukázek prostřednictvím modelů a přístrojového vybavení. při účelném provádění praktických měření fyziologických parametrů na vlastním těle získají studenti přehled o možných metodách pozorování a měření životních projevů, schopnost hodnocení a interpretaci naměřených hodnot a tím lepší prohloubení svých znalostí z oblasti fyziologie získaných na přednáškách.

Fyziologie zkoumá a vysvětluje činnost organismu. Vychází z vlastních pozorování, poznatků morfologických věd, biochemie a dalších teoretických oborů. Poznání pochodů, které probíhají ve zdravém organismu je základem pro pochopení reakce organismu za mimořádných situací, při extrémních zátěžích (pracovních, tepelných, působení toxických látek) nebo za patologických podmínek (nemoc, úraz atd).

Cílem cvičení k předmětu fyziologie prováděných v laboratoři je pochopit funkci a regulaci činnosti lidského organismu na úrovni jednotlivých orgánů, systémů a celého organismu. Dát posluchačům na základě teorie získané v přednáškách i praktické poznatky o funkci zdravého organismu tak, aby mohli chápat jeho reakce v rámci běžných pracovních podmínek i za mimořádných situací a havárií.

Laborator_pracovniho_prostredi_II

4. Laboratoř PTCH materiálů a kapalin

Laboratoř materiálů je zaměřena na stanovení požárně technických charakteristik pevných a kapalných materiálů. Katedra požární ochrany provozuje část laboratoře zaměřenou na stanovení požárně technických parametrů pevných materiálů, Katedra bezpečnosti práce a procesů má v této laboratoři umístěny přístroje určené pro stanovení dvou základních požárně technických charakteristik kapalin, a to teploty vznícení a vzplanutí.

Vybavení laboratoří umožňuje rozmělnění pevných látek včetně třídění jednotlivých frakcí vzniklého prachu podle zrnitosti k přípravě vzorků pro měření v laboratoři protivýbuchové prevence. Zároveň je zde možné hodnotit rizika při manipulaci s pevnými a kapalnými látkami při jejich dopravě, skladování či zpracovávání a návrhy pro preventivní opatření pro eliminaci rizik technologických postupů.

5. Stanoviště Celní správy ČR na parkovišti u budovy „C“

Celní správa České republiky provádí kontrolní činnost v systému elektronického mýtného a systému časového zpoplatnění na zpoplatněných pozemních komunikacích, které jsou označeny dopravní značkou označující zpoplatnění

Zaměstnanci Celní správy přivezou na FBI ukázat vozidlo KAPSCH pro výběr mýtného.

Zpět