Studium a výuka

Proč si zvolit ke studiu Fakultu bezpečnostního inženýrství:

  • Uplatnitelnost a dobré finanční ohodnocení absolventů.
  • Nejmladší fakulta VŠB -TUO. Zřízení FBI je reakcí na stále rostoucí požadavky praxe na přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oblastech, souvisejících s bezpečností.
  • Perspektivní fakulta. Studijní obory připravují specialisty pro podnikovou sféru, státní správu a samosprávu s vysoce perspektivním a prestižním uplatněním.
  • Unikátní obory orientované na bezpečnost a požární ochranu. Náplň studia je orientovaná především na analýzu a prevenci rizik, požární bezpečnost (staveb, technologií…), sféru bezpečnosti (např. bezpečnost práce, osob, majetku, dopravy), havarijní plánování, krizové řízení, Integrovaný záchranný systém, ochranu obyvatelstva a další oblasti.
  • Široce zaměřené interdisciplinární studium s možnou odbornou profilací. Volbou povinně volitelných předmětů se student podílí na tvorbě osobního studijního plánu, a tím i na odborné profilaci.
  • Moderní technické vybavení. Fakulta disponuje moderně vybavenými laboratořemi a učebnami s možností vyžití nejnovější didaktické a počítačové techniky a moderních softwarových produktů.
  • Kreditní systém studia kompatibilní s ECTS. Všechny studijní obory jsou akreditovány v prezenční i kombinované formě studia s plným akceptováním kreditního systému v rámci European Credit Transfer System.
  • Možnost studia a uplatnění v zahraničí. Vsoučasné době jsou podepsány smlouvy s četnými univerzitami v zahraničí s výhledem dalších smluvních dohod. Vysokoškolsky vzdělaní odborníci v oblasti bezpečnosti jsou a nadále budou preferováni a žádáni i v zahraničí.
  • Možnost studia i mimo sídlo fakulty. Kombinovaná forma studia některých studijních oborů probíhá i v konzultačním středisku v Lázních Bohdaneč.
  • Osvědčení o odborné způsobilosti na úseku požární ochrany. Studijní obory respektují požadavky na náplň studia pro získání odborné způsobilosti apod.

© 2018 VŠB-TU Ostrava