Výzkum a vývoj

Projekty

LABRISK provádí základní výzkum v oblasti metodologie analýzy rizik a aplikovaný výzkum v oblasti managementu rizik. Výzkum probíhá v rámci vědeckovýzkumných projektů a na případových studiiích z praxe. V rámci zpracování jednotlivých projektů dochází k aktivní spolupráci LABRISKU s ostatními pracovišti VŠB - TU Ostrava, s domácími i zahraničními vysokými školami a univerzitami, a také s věděckovýzkumnými pracovišti a odborníky.

Přehled aktuálních projektů

Archiv ukončených projektů

Studentská grantová soutěž

Další z činností LABRISKU je specifický vysokoškolský výzkum realizovaný prostřednictvím účasti na Studentské grantové soutěži (SGS), která si klade za cíl zvýšit a podpořit vědeckovýzkumné aktivity studentů doktorských a magisterských studijních programů ve spolupráci s akademickými pracovníky. Zvýšit kvalitu a efektivnost vědecké, technické a vzdělávací práce, rozvíjet nové, zejména interdisciplinární obory doktorského a magisterského studia a navazovat spolupráci v těchto oborech se zahraničím a podporovat publikování dosažených výsledků.

Přehled aktuálních SGS

Publikační činnost

Mezi výzkumné výstupy LABRISKU patří také tvorba publikací, článků a odborných metodik. Pro velký počet těchto materiálů není možné je zde přehledně prezentovat. Proto můžete použít tento vyhledávací portál, kde je nutno zadat jméno autora pro zobrazení konkrétních výsledků. 


© 2018 VŠB-TU Ostrava