Strategie Rozvoje

Labrisk ve své strategii vychází z cílů a z naplňování své vize.

Struktura LABRISKu bude respektovat dosavadní členění dle sdělení děkana FBI 2/2007ze dne 15.10.2007 a autonomie jednotlivých pracovišť bude zvýšena jejich převedením na oddělení při rozvíjení horizontální spolupráce jak mezi odděleními, tak mezi LABRISKem a partnerskými subjekty (viz Cíle). Tato strategie se uplatní mimo jiné ve vytváření a v udržování společných pracovišť, jako jsou například spolupráce s bezpečnostní platformou a klastrem, s AV ČR, projekt VaVPI „INEF“ nebo nově zamýšlené společné pracoviště bezpečnosti nanotechnologií.

LABRISK bude usilovat o intenzivní začlenění do výzkumného prostoru a do sítí spolupráce jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. Bude podporován vznik společných projektů a výměna studentů a pracovníků se zahraničími vysokými školami a výzkumnými pracovišti. LABRISK bude usilovat o udržení rovnováhy ve vícezdrojovém financování své činnosti, tedy rovnováhy mezi rozpočtem fakulty, projekty a hospodářskými smlouvami a výdaji. LABRISK získá oficiální jmenování školícím pracovištěm doktorandů FBI a bude spoluvytvářet výukové programy celoživotního vzdělávání. Pracovníci LABRISKu se budou v přiměřené míře účastnit výuky v předmětech odpovídajících jejich zaměření na katedrách.

Strategický výzkumný směr LABRISK je studium nebezpečných látek, jejich projevů a řízení rizik jimi způsobených.

 

Dílčí témata strategického záměru jsou:
  • Chemická bezpečnost (v kontextu REACH a ATEX i při zneužití chemických látek)
  • Závažné havárie včetně kombinovaných rizik a dopadů havárií do životního prostředí
  • Systémy řízení rizik v průmyslu a techniky jejich snižování
  • Bezpečnost nanomateriálů a nanotechnologií (otevírající se disciplína)
  • Bezpečnost v energetice

© 2018 VŠB-TU Ostrava